Vecmāte pašvaldības SIA “Rēzeknes slimnīca”

Darba pienākumi:

 • veikt ārsta nozīmētās darbības, kas saistītas ar pacientu iestāšanos un izrakstīšanos no nodaļas;
 • sagatavot pacientes izmeklējumiem, savas kompetences robežās izskaidrot veicamās manipulācijas;
 • veikt grūtnieču, dzemdētāju un nedēļnieču aprūpi un ārstēšanu, ievērojot ārsta norādījumus;
 • sagatavot pacientes plānveida un neatliekamajām ķeizargrieziena operācijām;
 • pārzināt un nepieciešamības gadījumos piedalīties reanimācijas pasākumos.

Nepieciešamā kvalifikācija un prasības:

 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • profesionālā vecmātes izglītība;
 • vēlams sertifikāts pamatspecialitātē – vecmāte;
 • teicamas saskarsmes spējas, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • datora prasmes ikdienas lietotāja līmenī;
 • normatīvajiem aktiem atbilstošas latviešu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • Dinamisku, interesantu un atbildīgu darbu reģionā vadošā nozares uzņēmumā;
 • Profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas iespējas;
 • Stabilu atalgojumu;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Atvieglotus nosacījumus medicīniskajai aprūpei slimnīcā.
 • Darba vieta – SIA „Rēzeknes slimnīca”, Rēzekne;
 • Elastīgu darba laiku (iespēja vienoties uz nepilnu slodzi).

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves gājums (CV),
 • Pieteikuma vēstule.

Lūdzam iesniegt vai sūtīt līdz 2018. gada 24. jūnijam uz:

 • SIA “Rēzeknes slimnīca”, 18. novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601 vai e-pastu – kanceleja@rslimnica.lv
 • Iesniedzot pieteikumu personīgi – SIA “Rēzeknes slimnīca” administrācija (5. stāvs).

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc izvērtēšanas būs iekļuvuši 2. kārtā. Uzziņas pa tālruni 646 03350.

Personāla inspektors Rēzeknes pilsētas domes pārvaldē “Sociālais dienests”

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība (ekonomiskā, juridiskā u.c.).
 • Pieredze personālvadībā, darba tiesībās, dokumentu un arhīva pārvaldībā. Pietiekoša kvalifikācija, normatīvo aktu pārzināšana, teorētiskā un praktiskā sagatavotība personālvadības un dokumentu pārvaldības darba organizācijā un norisē.
 • Vispārējo un specifisko prasmju un zināšanu kopums, lai patstāvīgi un kvalificēti pildīt un veikt minētos darba pienākumus. Prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas.
 • Komunikabilitāte, labas organizatora prasmes, prasme strādāt stresa situācijā, spēja analizēt un rīkoties kritiskās situācijās. Saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem. Prasme risināt konfliktsituācijas.
 • Labas iemaņas darbā ar datoru vairākās programmās.
 • Sadarbības pieredze ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, spēja orientēties pašvaldību un valsts pārvaldes institūciju darbībā.
 • Spēja patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus par amata kompetencē esošiem jautājumiem.
 • Valsts valodas zināšanas visaugstākajā līmenī un spēja sazināties vismaz vienā svešvalodā, brīvi pārvaldīt krievu valodu.

Galvenie amata pienākumi:

Personāla vadības jomā:

 • Pārzināt un veikt Pārvaldes personāla dokumentu pārvaldību un kārtot ar personālu saistītos jautājumus.
 • Sniegt konsultācijas personāla jautājumos Pārvaldes un struktūrvienību darbiniekiem.
 • Sagatavot rīkojumu, sarakstes un citu dokumentu projektus personāla jautājumos.
 • Sagatavot darba līgumus, vienošanās, amatu aprakstus, nepieciešamības gadījumā, tos aktualizēt.
 • Sagatavot izziņas personāla jautājumos, Pārvaldes dokumentu un personāla dokumentu atvasinājumus.
 • Pirms iesniegšanas parakstīšanai, pārbaudīt Pārvaldes un struktūrvienību sagatavotos ar personālu saistītos dokumentus, par neatbilstībām informēt atbildīgos darbiniekus un / vai labot dokumentus.
 • Veikt darba laika uzskaiti Pārvaldes darbiniekiem, ik mēnesi sagatavot darba laika uzskaites tabulu, savlaicīgi to iesniegt Pārvaldes vadītājam apstiprināšanai un Pārvaldes Grāmatvedības nodaļā.
 • Sadarbībā ar Pārvaldes nodaļu vadītājiem sagatavot ieteikumus darbinieku apbalvošanai ar Pārvaldes un Rēzeknes pilsētas domes apbalvojumiem, sagatavot pateicības rakstus un uzturēt Pārvaldes apbalvošanas reģistru.
 • Kārtot un aktualizēt Pārvaldes un struktūrvienību darbinieku personas lietas un personas kartītes (elektroniski).
 • Veidot un uzturēt Pārvaldes personāla uzskaites datu bāzi. Nodrošināt personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi.
 • Noformēt personālsastāva dokumentus nodošanai Pārvaldes arhīvā.
 • Sagatavot statistiku par personālu, apkopot un analizēt datus par personāla skaitu, sastāvu, kustību u.c. Sagatavot Pārvaldes vadībai informatīvos pārskatus par personāla kustību (darbinieku skaits, atalgojums, izglītība utml.) ikgadējā Vadības pārskata sagatavošanai.
 • Apkopot Pārvaldes darbiniekiem nepieciešamo profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanas vajadzības, analizēt tās un sastādīt ikgadējo apmācību plānu. Plānot, organizēt un veikt uzskaiti par darbinieku kvalifikācijas celšanu un apmācību; apkopot darbinieku mācību novērtējuma atskaites.
 • Organizēt supervīzijas un apmācības sociālā darba speciālistiem un vadītājiem, kuri ir tieši iesaistīti sociālo pakalpojumu sniegšanā un organizēšanā, pārējiem darbiniekiem – pēc nepieciešamības, un sagatavot statistikas un finanšu atskaites augstākstāvošām institūcijām saskaņā ar projekta noteikumiem.
 • Piedalīties personāla atlasē uz vakantajiem amatiem. Organizēt personāla atlases norisi, pēc nepieciešamības izstrādāt konkursa nolikumus, sludinājumus u.c.
 • Piedalīties jaunu darbinieku ievadīšanā Pārvaldes darbā, instruēšanā u.c., izstrādāt vai aktualizēt Pārvaldes darbinieku amatu aprakstus, uzturēt amatu aprakstu reģistru.
 • Apkopot darbinieku pārstāvju sniegto informāciju, sagatavot priekšlikumus Pārvaldes Darba koplīgumam, nodrošināt struktūrvienības ar Darba līguma kopijām.
 • Veidot un uzturēt darbinieku savstarpējās komunikācijas sistēmu, nodrošinot informācijas apmaiņu starp Pārvaldes struktūrvienībām personāla jautājumos (darbinieku informēšana par izmaiņām Pārvaldes amatu sarakstā, par jaunpieņemtajiem darbiniekiem, par darbinieka atrašanos atvaļinājumā, viņa aizvietotāju dokumentu pārvaldības organizāciju u.c.).

Dokumentu pārvaldības jomā:

 • Organizēt un vadīt dokumentu pārvaldību Pārvaldē: īstenojot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus radīt, saņemt un glabāt dokumentus, lai nodrošinātu juridiskus pierādījumus, pamatu lēmumu pieņemšanai, darbības analīzes veikšanai, sabiedrības informēšanai u.c. mērķiem.
 • Veikt dokumentu apstrādi, reģistrēšanu un sistematizēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, dokumentu izpildes kontroli un dokumentu saglabāšanu, izmantojot dokumentu uzskaites sistēmu „Namejs”.
 • Izsūtīt Pārvaldes korespondenci, veikt korespondences uzskaiti.
 • Izstrādāt un aktualizēt Pārvaldes lietu nomenklatūru. Sadarbībā ar Pārvaldes un struktūrvienību darbiniekiem sistematizēt dokumentus atbilstoši dokumentu klasifikācijas shēmai, veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru.
 • Izstrādāt un aktualizēt Pārvaldes dokumentu pārvaldības darbu reglamentējošos iekšējos normatīvos dokumentus. Kontrolēt dokumentu pārvaldības noteikumu ievērošanu Pārvaldē un struktūrvienībās. Konsultēt Pārvaldes un struktūrvienības darbiniekus dokumentu pārvaldības un arhīva jautājumos.
 • Veikt Pārvaldes lietu nomenklatūrā iekļauto pastāvīgi glabājamo dokumentu un to dokumentu, kuriem noteikts ilgstošs glabāšanas termiņš, uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu, apstrādi un izmantošanu.
 • Izstrādāt un aktualizēt Pārvaldes arhīva darbu reglamentējošos iekšējos normatīvos dokumentus. Organizēt un kontrolēt arhīva darbu Pārvaldē un struktūrvienībās. Konsultēt Pārvaldes un struktūrvienību darbiniekus arhīva darba jautājumos.
 • Organizēt un veikt dokumentu sakārtošanu, iešūšanu, aprakstīšanu un nodošanu Pārvaldes arhīvā, kā arī Rēzeknes Zonālajā valsts arhīvā (turpmāk – Rēzeknes ZVA). Organizēt un veikt to dokumentu, kuru glabāšanas termiņš ir beidzies, iznīcināšanu.
 • Uzglabāt Pārvaldes arhīvā lietas līdz nodošanai Rēzeknes ZVA, bet lietas, kas nav nododamas Rēzeknes ZVA, glabāt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 • Organizēt un vadīt Pārvaldes Ekspertu komisijas darbu.
 • Nodrošināt informācijas par Pārvaldes darbiniekiem, to pieņemšanas laikiem aktualizēšanu, pieejamību klientiem, nodrošināt Pārvaldes informācijas dēļus ar aktuālo informāciju.
 • Nodrošināt Domes mājas lapai aktuālo informāciju par Pārvaldi, apkopojot informāciju par iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem, kontrolēt, lai tā būtu savlaicīgi aktualizēta Rēzeknes pilsētas domes mājaslapā www.rezekne.lv.
 • Veikt Pārvaldes klientu sūdzību un priekšlikumu kastītes pārbaudi ne retāk kā reizi nedēļā. Reģistrēt sūdzības un priekšlikumus, kam ir juridisks spēks.
 • Protokolēt Pārvaldes darbinieku sanāksmes.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma un motivācijas vēstule;
 • dzīves gaitas apraksts (CV);
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto kvalifikāciju un prasību izpildi.

Bruto alga – 873,00 eiro.

Pretendentu pieteikumus ar norādi “Pieteikums Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” personāla inspektora amatam” līdz 2018. gada 25. jūnijam plkst. 16.00 iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”, Zemnieku iela 16A, Rēzeknē, LV-4601, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē 211.telpā.

Tālrunis informācijai: 28306502.

Izskatīti tiks tikai tie pieteikumi, kas iesniegti norādītajā termiņā un atbilst pretendenta kvalifikācijas prasībām. Atbildes tiks sniegtas tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

Sociālais darbinieks Rēzeknes pilsētas domes pārvaldē “Sociālais dienests”

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” īstenošanas noteikumi” izmēģinājumprojekta ietvaros

Prasības pretendentam:

 • Profesionālās kvalifikācijas līmenis.
 • Pietiekoša kvalifikācija, teorētiskā un praktiskā sagatavotība sociālajā darbā, vispārējo un specifisko prasmju un zināšanu kopums, lai varētu patstāvīgi un kvalificēti pildīt un veikt minētos darba pienākumus. Prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas.
 • Darba pieredze sociālajā darbā – vismaz 1 gads, kvalifikācijas paaugstināšana, semināri.
 • Pārzināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību.
 • Sadarbības pieredze ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, spēja orientēties pašvaldību un valsts pārvaldes institūciju darbībā.
 • Normatīvo aktu pārzināšana sociālo pakalpojumu jomā.
 • Prast sadarboties ar atbilstošas nozares speciālistiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvērtēšanai bērnam ar funkcionāliem traucējumiem (ergoterapeits, fizioterapeits, logopēds vai audiologopēds, psihiatrs, psihologs, citi speciālisti pēc nepieciešamības)
 • Spēja analizēt datus, sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm projekta realizēšanas vajadzībām.
 • Spēja patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus par projekta gaitu.
 • Komunikabilitāte, labas organizatora prasmes, prasme strādāt stresa situācijā, spēja analizēt, risināt konfliktsituācijas, spēja organizēt citus darbiniekus.
 • Saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
 • Labas iemaņas darbā ar datoru vairākās programmās.
 • Zināšanas dokumentu pārvaldības darba organizācijā un norisē.
 • Spēja sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā – brīvi pārvaldīt krievu valodu.

Galvenie amata pienākumi:

 • pārzināt pārvaldes „Sociālais dienests” un Rēzeknes pilsētas domes īstermiņa un ilgtermiņa attīstības dokumentus un piedalīties to izstrādē (mērķi, uzdevumi, plānotās aktivitātes un to rezultāti), īstenošanā un izvērtēšanā,
 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt projekta gaitu,
 • veikt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību novērtēšanu,
 • piesaistīt atbalsta plāna sastādīšanai atbilstoši bērna funkcionālajiem traucējumiem atbilstošas nozares speciālistus (ergoterapeits, fizioterapeits, logopēds vai audiologopēds, psihiatrs, psihologs, citus speciālistus pēc nepieciešamības),
 • veikt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta plāna sastādīšanu, izvērtējot bērnu un ņemot vērā vecāku izvirzītos mērķus ilgtermiņā un īstermiņā, nosakot pakalpojumus 3 jomās: ģimenes atbalsta spēju stiprināšana, atbalsta pakalpojumi bērniem zaudētās funkcijas kompensēšanas un bērna funkcionēšanas spēju uzturēšana un attīstīšana,
 • izvērtēt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kas izriet no bērna funkcionalitātes ierobežojumiem, kuras izraisījusi invaliditāte, un viņu ģimenes locekļu vajadzībām atbilstošu rehabilitācijas pasākumu nepieciešamību sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai,
 • sadarbībā ar starpprofesionāļu komandu sastādīt katram bērnam ar funkcionāliem traucējumiem individuālo budžeta modeli sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai,
 • sadarbībā ar bērnu vecākiem indentificēt pakalpojumus no nepieciešamo pakalpojumu saraksta prioritārā secībā, kuri tiks finansēti no individuālā budžeta nākamo 6 mēnešu laikā, pieejamā finansējuma robežās,
 • sagatavot atbalsta plānus un līgumus ar vecākiem un pakalpojuma sniedzējiem,
 • sadarbībā ar vecākiem vienoties ar pakalpojuma sniedzējiem par pakalpojuma apmaksu, sagatavot garantijas vēstules,
 • piemeklēt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām atbilstošus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, kuru nodrošināšanai tiks piešķirts finansējums atbilstoši budžeta iespējām,
 • sadarbībā ar vecākiem vienoties ar pakalpojuma sniedzējiem par pakalpojuma saņemšanas laikiem,
 • ik pēc 6 mēnešiem veikt bērnu atkārtotu vajadzību izvērtēšanu, ņemot vērā esošo pakalpojumu sniedzēju vērtējumu par pakalpojumu lietderību, rezultātiem un nepieciešamību nākotnē, pārskatot rezultātus izvirzīto mērķu sasniegšanā, vajadzības gadījumā koriģējot esošos un izvirzot jaunus mērķus,
 • sekot līdzi, lai bērni, kuri piedalās izmēģinājumprojektā paralēli nesaņem pakalpojumus Deinstitucionalizācijas projekta ietveros,
 • izstrādāt klientu projektu pieteikumus atbilstoši vadlīnijās izvirzītajām prasībām un nosacījumiem, vadīt, organizēt, uzraudzīt un kontrolēt projektu īstenošanu,
 • savas kompetences ietvaros organizēt starpinstitucionālo sadarbību projekta realizācijas procesā, kā arī projekta aprobāciju (diskusijas, prezentācijas, pasākumus, kuri vērsti uz projekta rezultātu izplatīšanu).

Bruto alga – 595,00 eiro, summētais darba laiks. Slodze – 0,5.
Darba līgums no 01.08.2018. līdz 31.07.2019.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma un motivācijas vēstule;
 • dzīves gaitas apraksts (CV);
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto kvalifikāciju un prasību izpildi.

Pretendentu pieteikumus ar norādi “Pieteikums uz Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” sociālā darbinieka amatu” līdz 2018. gada 25. jūnija plkst. 16.00 iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”, Zemnieku iela 16A, Rēzeknē, LV-4601, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē 103. telpā.

Tālruņi informācijai: 26639222, 20221816.

Izskatīti tiks tikai tie pieteikumi, kas iesniegti norādītajā termiņā un atbilst pretendenta kvalifikācijas prasībām. Atbildes tiks sniegtas tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?