Pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rēzeknes slimnīca” valdes loceklis ārstniecības jautājumos

Rēzeknes pilsētas dome izsludina kandidātu publisku pieteikšanos pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rēzeknes slimnīca” valdes locekļa ārstniecības jautājumos vakantajam amatam.

Galvenie pienākumi:

 • Uzņēmuma attīstības stratēģiskā plānošana un izstrādātās stratēģijas īstenošanas uzraudzība ārstniecības jomā.
 • Uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšana, darba procesa plānošana un vadīšana.
 • Veselības aprūpes sniegto pakalpojumu efektivitātes pilnveidošana, modernizēšana un optimizēšana, ieviešot jaunākās medicīniskās tehnoloģijas.
 • Medicīniskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas procesa veicināšana, jauno speciālistu piesaiste.
 • Pacientu apmierinātības veicināšana, sadarbības ar ģimenes ārstiem stiprināšana.
 • Slimnīcas medicīnisko iekārtu reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kontrole.
 • Pārskatu ārstniecības jomā sagatavošana un iesniegšana.
 • Sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm un citām institūcijām.

Prasības:

 • Ārstniecības persona ar profesionālo augstāko izglītību vai akadēmisko izglītību veselības aprūpes jomā.
 • Iepriekšēja darba pieredze veselības jomas darba vadībā, organizācijā, plānošanā.
 • Pieredze vidēja darba kolektīva vadīšanā.
 • Stratēģiskās plānošanas prasme, spēja noteikt mērķus, plānot savas darbības, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 • Pieredze ES līdzfinansēto projektu īstenošanā.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu (angļu, krievu valodas) zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Spēja veidot pozitīvas attiecības, uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu.

Pieteikuma dokumenti (motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas) jāiesniedz līdz 2019. gada 14. janvārim personīgi Rēzeknes pilsētas domes Kancelejā (203. kabinets, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne), elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@rezekne.lv vai ierakstītā vēstulē uz adresi “Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, LV-4601” (pasta zīmogs – 2019. gada 14. janvāris) ar norādi “Pieteikums SIA „Rēzeknes slimnīca” valdes locekļa vakantajam amatam”. Uzziņas pa tālr. 64607687; 64607661.

Sporta pārvaldes peldbaseina klientu apkalpošanas speciālists – kasieris operators

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde aicina darbā struktūrvienībā “Peldbaseins” klientu apkalpošanas speciālistu(-i) – kasieri operatoru(-i) uz noteiktu laiku no 01.01.2019. līdz 31.05.2019. ar pilnu darba slodzi, nosakot summēto darba laiku ar stundas algas likmi 3,8631 EUR, paredzot mēnešalgu 640 EUR.

Galvenie amata pienākumi klientu apkalpošanas speciālistam(-ei) – kasierim(-ei) operatoram(-ei):

 • Pirms katra peldbaseina seansa sākuma pārbaudīt baseina apmeklētājiem abonementu vai pieņemt samaksu par seansa apmeklējumu izsniedzot kases čeku.
 • Sekot lai katrs peldbaseina apmeklētājs uzrādītu abonementu.
 • Sekot, lai katrs peldbaseina apmeklētājs, ieejot baseinā, uzrādītu maisiņu ar ziepēm, dvieli, sūkli, cepurīti un peldkostīmu.
 • Sekot, lai sporta/peldēšanas nodarbības baseinā sāktos tikai ar trenera vai atbildīgās personas atļauju.
 • Sekot, lai katrs apmeklētājs stingri ievērotu baseina iekšējās kārtības noteikumus.
 • Nodrošināt kases dokumentu noformēšanas likumību, savlaicīgumu un pareizību.
 • Veikt naudas līdzekļu pieņemšanas, izmaksas un glabāšanas operācijas ar obligātu to saglabāšanas noteikumu ievērošanu.
 • Veikt kases grāmatas kārtošanu, pamatojoties uz ieņēmumu un izdevumu dokumentiem.
 • Dienas beigās veikt „Z” atskaiti, reģistrēt to kases žurnālā un iekasēto naudu ieslēgt seifā.
 • Veikt pieteikto peldbaseina celiņu rezervēšanu.
 • Veikt nepieciešamības gadījumā peldbaseina apmeklētāju uzskaiti, piefiksējot personu datus attiecīgajā apdrošināšanas aģentūras veidlapā.
 • Sniegt vajadzīgo informāciju par peldbaseina darba laikiem un cenām.
 • Ievērot darba kārtības, darba drošības, ugunsdrošības noteikumus, ētikas normas u.c. normatīvus aktus, kas nosaka iestādes iekšējo kārtību, kā arī personu datu aizsardzības normatīvos aktus.

Prasības pretendentiem:

 • vismaz 1 gada pieredze darbam ar kases aparātu.
 • vidējā izglītība un teicamas valsts valodas zināšanas, vismaz augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1).
 • prasme strādāt ar cilvēkiem un labas komunikācijas prasmes.
 • prasme strādāt komandā.
 • augsta atbildības sajūta, savlaicīgi un kvalitatīvi pildīt amata pienākumus.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas, labus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu.
 • ikmēneša stabilus ienākumus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (Curriculum Vitae);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu, u.c. dokumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam iesniegt Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldē 18.Novembra ielā 41, 3. korpuss, 4. stāvā, 408. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi “Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes struktūrvienības “Peldbaseins” klientu apkalpošanas speciālista – kasiera operatora amata konkursam” personīgi darbdienās no plkst. 08.00 līdz 17.00, pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00 vai pa pastu līdz 2018. gada 14. decembrim. Tālr. informācijai 646 22022.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde informē, ka:

 • Pretendentu iesniedzamos dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV4601. Papildus VDAR 13.pantā minētā informācija pieejama www.rezekne.lv Rēzeknes pilsētas domes iekšējie noteikumi “Personu datu apstrādes un aizsardzības privātuma politika”. Savukārt Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienība Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde ir pretendentu datu apstrādātājs.

Sporta pārvaldes peldbaseina medicīnas māsa

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde aicina darbā, tās struktūrvienībā “Peldbaseins” medicīnas māsu uz noteiktu laiku no 01.01.2019. līdz 31.05.2019. ar nepilnu darba laiku – 20 stundas nedēļā, paredzot mēnešalgu 298 EUR

Galvenie amata pienākumi medicīnas māsai:

 • Sniegt pirmo medicīnisko palīdzību audzēkņiem Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skolas (turpmāk tekstā BJSS) treniņ nodarbībās un peldbaseina apmeklētājiem līdz specializētās palīdzības ierašanās/sniegšanas brīdim.
 • Kontrolēt un veikt peldbaseina sanitāri – higiēnisko stāvokli atbilstoši sanitāri higiēniskām prasībām saskaņā ar spēka esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Sekot, lai peldbaseina apmeklētāji ievērotu higiēnas normas.
 • Ievērot ētiku profesionālā darbībā un nodrošināt konfidencialitāti profesionālajā darbībā.
 • Sekot, lai medicīnas kabinetā būtu visi nepieciešamie medikamenti. Sekot un papildināt pirmās medicīniskās aptieciņu ar nepieciešamajiem medikamentiem, sekot medikamentu derīguma termiņiem.
 • Konsultēt peldbaseina darbiniekus un BJSS trenerus pirmās medicīniskās palīdzības jautājumos.
 • Periodiski paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.
 • Veikt peldbaseina darbības paškontroles žurnāla aizpildīšanu, pamatojoties uz MK 2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.37 “Higiēnas prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem”.
 • Organizēt izglītojošus pasākumus audzēkņiem, vecākiem, darbiniekiem.
 • Uzturēt tīru un drošu savu darba vidi, atbilstoši infekcijas kontroles prasībām. Ievērot higiēnas pamatprasības.
 • Veikt darba virsmu un inventāra dezinfekciju atbilstoši valstī noteiktajiem standartiem.
 • Nepieciešama spēja kritiski un objektīvi izvērtēt situāciju, apstākļus, kā arī operatīvi sniegt pirmo medicīnisko palīdzību peldbaseina apmeklētajiem.

Prasības pretendentiem:

 • pirmā līmeņa augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība medicīnas māsas specialitātē
 • teicamas valsts valodas zināšanas, vismaz augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1);
 • vismaz 1 gada pieredze profesionālajā jomā
 • prasme strādāt ar cilvēkiem un labas komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas, labus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu.
 • ikmēneša stabilus ienākumus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (Curriculum Vitae);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu, u.c. dokumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam iesniegt Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldē 18.Novembra ielā 41, 3. korpuss, 4.stāvā, 408.kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi “Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes struktūrvienības “Peldbaseins” medicīnas māsas amata konkursam” personīgi  darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00 vai pa pastu līdz 2018. gada 14. decembrim. Tālr. informācijai 646 22022.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde informē, ka:

 • Pretendentu iesniedzamos dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV4601. Papildus VDAR 13.pantā minētā informācija pieejama rezekne.lv Rēzeknes pilsētas domes iekšējie noteikumi “Personu datu apstrādes un aizsardzības privātuma politika”. Savukārt Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienība Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde ir pretendentu  datu apstrādātājs.

Sporta pārvaldes sezonas strādnieki

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde aicina darbā  3 (trīs) sezonas strādniekus/-ces uz noteiktu laiku no 01.01.2019. līdz 31.03.2019. ar pilnu darba slodzi, nosakot summēto darba laiku ar stundas algas likmi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros stundas tarifa likmes aprēķināšanu, paredzot mēnešalgu 430 EUR

Galvenie amata pienākumi sezonas strādniekam/-ei:

 • Slidotavas darbības laikā veikt šādus slidotavas sagatavošanas darbus: pie attiecīgiem mīnusa grādiem aukstuma temperatūrā katru dienu lejot ūdeni veidot ledus kārtu sasniedzot vajadzīgo ledus biezumu slāni; slidotavas darbības laikā atkarībā no laika apstākļiem regulāri veikt slidotavas attīrīšanu no sniega un ledus lauskām.
 • Slidotavas darbības laikā veikt kārtības uzraudzīšanu.
 • Pēc slidotavas darba laika beigām un no rīta pie attiecīgajos laika apstākļos katru dienu veikt ledus attīrīšanu no sniega, ja ir nepieciešams, un lejot ūdeni atjaunot ledu.
 • Ievērot darba kārtības, darba drošības, ugunsdrošības noteikumus, ētikas normas u.c. normatīvus aktus, kas nosaka iestādes iekšējo kārtību.
 • Saudzīgi izturēties pret rīcībā nodotajām esošajām materiālajām vērtībām un inventāru.
 • Darbs, kas saistīts ar fiziskā spēka pielietošanu.

Prasības pretendentiem:

 • vidējā izglītība un valsts valodas zināšanas vismaz A līmeņa 1.pakāpe;
 • prasme strādāt ar rokas instrumentiem;
 • prasme strādāt komandā un labas komunikācijas prasmes;
 • augsta atbildības sajūta, savlaicīgi un kvalitatīvi pildīt amata pienākumus.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas;
 • ikmēneša stabilus ienākumus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (Curriculum Vitae);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu, u.c. dokumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam iesniegt Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldē 18.Novembra ielā 41, 3. korpuss, 4. stāvā, 408. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi “Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes sezonas strādnieka amata konkursam” personīgi  darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00 vai pa pastu līdz 2018. gada 14. decembrim. T. informācijai 646 22022.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde informē, ka:

 • Pretendentu iesniedzamos dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV4601. Papildus VDAR 13.pantā minētā informācija pieejama rezekne.lv Rēzeknes pilsētas domes iekšējie noteikumi “Personu datu apstrādes un aizsardzības privātuma politika”. Savukārt Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienība Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde ir pretendentu  datu apstrādātājs.

Sporta pārvaldes Rēzeknes Bērnu un jaunatnes sporta skolas sporta metodiķis

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde aicina darbā, tās struktūrvienībā Rēzeknes Bērnu un jaunatnes sporta skolā sporta metodiķi uz nenoteiktu laiku, paredzot normālo darba laiku, nosakot mēnešalgu 750 EUR.

Galvenie amata pienākumi sporta metodiķim/-ei:

 • Nodrošināt valsts izglītības standarta, izglītības programmu un mācību programmu īstenošanas metodisko vadību.
 • Piedalīties izglītības iestādes attīstības plāna un izglītības programmu izstrādē.
 • Konsultēt trenerus, nodrošināt viņiem metodisko palīdzību, veicināt pieredzes apmaiņu.
 • Piedalīties pedagoģisko padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā, nepieciešamības gadījumā tās protokolēt. Piedalīties darba devēja izveidotajās darba grupās un komisijās, nepieciešamības gadījumā tās protokolēt.
 • Sadarbībā ar bērnu – jaunatnes sporta skolas treneriem organizēt sporta skolas sacensības, sabrukumus, čempionāta posmus  mājas spēļu aizvadīšanai.
 • Nodrošināt savlaicīgu un precīzu informācijas ievadīšana par audzēkņu kustību valsts izglītības informācijas sistēmā
 • Prast sagatavot sporta skolas ikgadējā plānotā iepirkuma tehnisko specifikāciju saskaņā ar nodaļu budžeta plānu.
 • Sniegt informāciju pašvaldības presē un citos masu saziņas mēdijos par BJSS audzēkņu sasniegumiem un gaidāmiem pasākumiem.
 • Veikt sava darba pašanalīzi.
 • Regulāri papildināt savas zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā pedagoģiskā izglītība.
 • Teicamas valsts valodas zināšanas.
 • Vismaz 1 gada darba pieredze pedagoģiskajā jomā.
 • Pārvaldīt sarunvalodas līmenī vismaz vienu svešvalodu.
 • Prasme strādāt komandā.
 • Prasme pielietot praksē teorētiskās zināšanas, pārzināt sporta veidu specifiku, normatīvos aktus kas saistīti ar sportu.
 • Komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.
 • Augsta atbildības sajūta.
 • Organizatoriskās īpašības.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas, labus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu.
 • ikmēneša stabilus ienākumus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (Curriculum Vitae);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu, u.c. dokumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam iesniegt Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldē 18.Novembra ielā 41, 3. korpuss, 4. stāvā, 408. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi “Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes struktūrvienības “Rēzeknes Bērnu jaunatnes sporta skola” sporta metodiķa amata konkursam” personīgi darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00 vai pa pastu līdz 2018. gada 14. decembrim. T. informācijai 646 22022.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde informē, ka:

 • Pretendentu iesniedzamos dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV4601. Papildus VDAR 13.pantā minētā informācija pieejama rezekne.lv Rēzeknes pilsētas domes iekšējie noteikumi “Personu datu apstrādes un aizsardzības privātuma politika”. Savukārt Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienība Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde ir pretendentu  datu apstrādātājs.

Sporta pārvaldes biļešu kontrolieri

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde aicina darbā 2 (divus) biļešu kontrolierus/-es uz noteiktu laiku no 01.01.2019. līdz 31.03.2019. ar pilnu darba slodzi, nosakot summēto darba laiku ar stundas algas likmi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros stundas tarifa likmes aprēķināšanu, paredzot mēnešalgu 430 EUR.

Galvenie amata pienākumi biļešu kontrolierim/-ei:

 • Saņemt biļetes saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktu, atbildēt par ieejas biļešu realizāciju, naudas līdzekļu iekasēšanu un nodošanu Sporta pārvaldes kasierei.
 • Izsniedzot slidotavas apmeklētājiem ieejas biļetes un slidas, kontrolēt slidotavas apmeklētāju slidošanas laiku.
 • Slidotavas darbības laikā veikt kārtības uzraudzīšanu.
 • Slidotavas darba dienas beigās sakārtot slidas žāvēšanai.
 • Ievērot darba kārtības, darba drošības, ugunsdrošības noteikumus, ētikas normas u.c. normatīvus aktus, kas nosaka iestādes iekšējo kārtību.
 • Saudzīgi izturēties pret rīcībā nodotajām esošajām materiālajām vērtībām un inventāru.

Prasības pretendentiem:

 • vidējā izglītība un labas valsts valodas zināšanas, vismaz A līmeņa 2.pakāpe;
 • prasme strādāt ar cilvēkiem un labas komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta, savlaicīgi un kvalitatīvi pildīt amata pienākumus.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas;
 • ikmēneša stabilus ienākumus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (Curriculum Vitae);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu, u.c. dokumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam iesniegt Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldē 18.Novembra ielā 41, 3. korpuss, 4.stāvā, 408.kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi “Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes biļešu kontroliera amata konkursam” personīgi darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00 vai pa pastu līdz 2018. gada 14. decembrim. Tālr. informācijai 646 22022.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde informē, ka:

 • Pretendentu iesniedzamos dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV4601. Papildus VDAR 13.pantā minētā informācija pieejama rezekne.lv Rēzeknes pilsētas domes iekšējie noteikumi “Personu datu apstrādes un aizsardzības privātuma politika”. Savukārt Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienība Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde ir pretendentu  datu apstrādātājs.

Sporta pārvaldes peldbaseina klientu apkalpošanas speciālists

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde aicina darbā, tās struktūrvienībā “Peldbaseins” klientu apkalpošanas speciālistu(-i) uz noteiktu laiku no 01.01.2019. līdz 31.05.2019. ar pilnu darba slodzi, nosakot summēto darba laiku ar stundas algas likmi 3,5552 EUR, paredzot mēnešalgu 589,00 EUR.

Galvenie amata pienākumi klientu apkalpošanas speciālistam(-ei):

 • Pirms baseina darba dienas sākuma izmazgāt ģērbtuvēs skapīšus.
 • Veikt peldbaseina apmeklētāju apkalpošanu.
 • Sniegt vajadzīgo informāciju peldbaseina apmeklētājiem par peldbaseina darba laikiem un cenām.
 • Sekot, lai sporta/peldēšanas nodarbības baseinā sāktos tikai ar trenera vai atbildīgās personas atļauju.
 • Palīdzēt izglītības iestāžu 2.klašu un pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem sagatavoties peldēšanas nodarbībā un pēc baseina nodarbībām palīdzēt izžāvēt matus.
 • Sekot, lai pēc baseina apmeklējumiem apmeklētāji skapīšos netiktu atstāti peldēšanās piederumi.
 • Ievērot darba kārtības, darba drošības, ugunsdrošības noteikumus, personu datu aizsardzības, ētikas normas u.c. normatīvus aktus, kas nosaka iestādes iekšējo kārtību.
 • Saudzīgi izturēties pret rīcībā nodotajām esošajām materiālajām vērtībām un inventāru.

Prasības pretendentiem:

 • vidējā izglītība un teicamas valsts valodas zināšanas, vismaz augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1);
 • prasme strādāt ar cilvēkiem un labas komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta, savlaicīgi un kvalitatīvi pildīt amata pienākumus.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas, labi darba apstākļi un draudzīgs kolektīvs.
 • ikmēneša stabilus ienākumus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (Curriculum Vitae);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu, u.c. dokumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam iesniegt Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldē 18.Novembra ielā 41, 3. korpuss, 4.stāvā, 408.kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi “Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes struktūrvienības “Peldbaseins” klientu apkalpošanas speciālista amata konkursam” personīgi darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00 vai pa pastu līdz 2018. gada 14. decembrim. Tālr. informācijai 646 22022.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde informē, ka:

 • Pretendentu iesniedzamos dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV4601. Papildus VDAR 13.pantā minētā informācija pieejama rezekne.lv Rēzeknes pilsētas domes iekšējie noteikumi “Personu datu apstrādes un aizsardzības privātuma politika”. Savukārt Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienība Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde ir pretendentu  datu apstrādātājs.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?