Konsolidētais budžets

Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta (pamatbudžeta un speciālā budžeta) ieņēmumu kopējais apjoms 2018. gadā ir 49,8 milj. eiro, kas ir par 9,8 milj. eiro vairāk nekā 2017. gadā. Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2018. gadam plānots 75,7 milj. eiro apmērā jeb par 37,6 milj. eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā. Rēzeknes pilsētas budžeta finansēšanas daļa – 25,9 milj. eiro, kuru veido budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – 3,6 milj. eiro, ko plānots novirzīt budžeta izdevumu finansēšanai, starpība starp plānotajiem un atmaksājamajiem aizņēmumiem – 22,3 milj. eiro.

Rēzeknes pilsētas konsolidētais budžets 2013.-2018.g., milj. eiro

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 48,8 milj. eiro apmērā. Pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 31% jeb 14,9 miljoni eiro, kas ir par 55,6 tūkst. eiro vairāk nekā 2017. gada faktiskie ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma (par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem) 2018. gadā prognozēti 806,9 tūkst. eiro apmērā (1,7% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem).

Pārējie pašu ieņēmumi un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kuru īpatsvars veido 6,5% no kopējā ieņēmumu apjoma, plānoti – 3,0 milj. eiro apmērā, tajā skaitā azartspēļu nodoklis – 216 tūkst. eiro, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 1,7 milj. eiro, saņemtie transferti no citām pašvaldībām – 1,2 milj. eiro, nodevas, soda naudas un citi maksājumi – 28,5 tūkst. eiro. 2018.gada budžetā ir plānoti ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 96 tūkst. eiro.

Valsts budžeta transferti 2018. gadā plānoti 29,7 milj. eiro apmērā, kas veido 61% no kopējiem ieņēmumiem, tajā skaitā:

 • mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta – 6,81 milj. eiro; pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta (mērķdotācijas) pedagoģisko darbinieku atalgojumam un 1.–4. klases skolēnu brīvpusdienu nodrošinājumam plānoti 8 mēnešu apmērā;
 • dotācija pansionāta iemītnieku uzturēšanai, kas pašvaldības teritorijā esošajās vecu ļaužu aprūpes iestādēs ir ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim – 29 890 eiro;
 • valsts budžeta finansējums ES struktūrfondu finansētiem projektiem – 0,28 milj. eiro;
 • dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 4,47 milj. eiro;
 • speciālā dotācija IIN ieņēmumu samazinājuma kompensēšanai – 234,4 tūkst. eiro;
 • 2018. gadā saņemts 2017.gada PFIF dotācijas atlikums – 121 tūkst. eiro;
 • no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem prognozēti 17,8 milj. eiro.

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 74,5 milj. eiro apmērā. Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2018. gada prioritātes, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nemainīsies. Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai, sociālajai jomai, pilsētas infrastruktūras attīstībai. Budžeta prioritātes ir: saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus; saglabāt sociālo drošību un atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kā arī izstrādāt un īstenot infrastruktūras attīstības projektus, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta kopējie uzturēšanas izdevumi 2018. gadam plānoti 29,2 milj. eiro apmērā, no tiem atalgojumam – 12,6 milj. eiro. Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, paredzēts izdevumu palielinājums atlīdzībai par 642 tūkst. eiro. Izdevumu palielinājums atlīdzībai saistīts ar minimālās algas palielināšanu līdz 430 eiro, algu likmju palielināšanu visiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem, lai saglabātu diferenci starp mēnešalgām, ņemot vērā ikgadējo minimālās mēnešalgas pieaugumu, pedagogu mēnešalgas palielināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs. Izdevumi kapitālajām iegādēm, kapitālajam remontam un investīcijām plānoti 44 milj. eiro.

Izglītības nozarei izdevumi 2018. gadā plānoti 16,7 milj. eiro apmērā (t.sk. mērķdotācija – 5,1 milj. eiro), kas ir 22,5% no pamatbudžeta kopējā izdevumu apjoma. Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un remontdarbiem – 4,1 milj. eiro, pamatizglītības, vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un remontdarbiem – 7,6 milj. eiro, interešu izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai paredzēti 1,5 milj. eiro. Ar Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansējuma atbalstu tiks uzsākti divi projekti 2,8 milj. eiro vērtībā. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra uzturēšanas izdevumi – 0,6 milj. eiro. Sporta pārvaldes (BJSS) budžeta izdevumi izglītības nozarei ir plānoti 0,7 milj. eiro apmērā.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānotais izdevumu apjoms ir 19,1 milj. eiro, kas ir 25,7% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Uz šo nozari attiecināmi Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centra un tā pakļautībā esošo iestāžu uzturēšanas izdevumi, izdevumi pilsētas kultūras pasākumiem, kopsummā – 2,45 milj. eiro. Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionālā centra (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”) darbības nodrošināšanai 2018. gadā paredzēta pašvaldības budžeta dotācija – 812,8 tūkst eiro. Sinagogas uzturēšanai 2018. gadā paredzēti 11,9 tūkst. eiro.

Projekta „Olimpiskā centra „Rēzekne” būvniecība” īstenošanai plānoti 7,3 milj. eiro. 2018.gadā turpināsies sporta arēnas izbūve, šim mērķim plānots piesaistīt mērķdotāciju 900 tūkst. eiro apmērā no valsts budžeta un ņemt aizņēmumu Valsts kasē 6,4 milj. eiro. 2018. gadā plānots izbūvēt futbola tribīņu metāla seguma jumtu (ar saimnieciskām palīgtelpām un sanitārām telpām), labiekārtot futbola laukuma teritoriju un izveidot apgaismojumu, šo būvdarbu kopējās izmaksas plānotas 1,13 milj. eiro apmērā. Projekta “Raiņa parks – sporta aktivitātes” īstenošanai plānoti 100 000 eiro. Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes budžeta kopējie izdevumi 2018. gadam plānoti 1,2 milj. eiro.

Ekonomiskajai darbībai paredzēts finansējums 28 milj. eiro apmērā, kas ir 37,6% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, tajā skaitā 24.2 milj. eiro plānoti Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu izdevumiem, kas saistīti ar industriālo teritoriju tīklojuma izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētā, degradēto teritoriju atjaunošanu, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru, videi draudzīga Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta attīstību. Dotācijas kopējais apjoms pilsētas sabiedriskajam transportam 2018. gada budžetā paredzēts 1,394 milj. eiro apmērā. 2018. gada budžetā par vienu no svarīgākajām prioritātēm ir uzskatāma pašvaldības teritorijas ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana. Kopējais finansējums pašvaldības autotransporta programmai veidos 1,5 milj. eiro.

Pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai 2018. gadā tiek plānots finansējums 2 milj. eiro, kas ir 2,7% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi galvenokārt saistīti ar pilsētas ielu, ceļu, tiltu, apgaismojuma sistēmas un kapsētu uzturēšanu. Pilsētas ielu apgaismošanai piešķirti 248,1 tūkst. eiro. Mājokļu attīstības programmā plānoti izdevumi 277,8 tūkst. eiro.

Sociālajai aizsardzībai 2018. gada pamatbudžetā paredzēti izdevumi 5,6 milj. eiro – 7,6% no pamatbudžeta kopējā apjoma. Šīs nozares izdevumos ietilpst pārvaldes „Sociālais dienests” pārziņā esošo iestāžu un pasākumu finansējums un palīdzība maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Sociālo pabalstu izmaksai plānoti 1,3 milj. eiro jeb par 89,8 tūkst. eiro vairāk kā 2017. gadā. Pieaugumu ietekmē klientu skaita izmaiņas, izmaiņas normatīvajos aktos un pašvaldības iniciatīvas. Sakarā ar pensiju indeksāciju, tām ģimenēm, kuras sastāv no pensionāriem un invalīdiem, plānots paaugstināt ienākumu līmeni uz vienu personu, lai iegūtu maznodrošinātas ģimenes statusu, no 277 eiro uz 289 eiro.

Bāriņtiesas darbības nodrošināšanas izdevumi – 71 tūkst. eiro.

Pasākuma „NVA projekts Atbalsts bezdarba gadījumā” nodrošināšanai 2018. gadā paredzēti 300,4 tūkst. eiro.

Stipendiju, studiju maksas piešķiršanai studējošajam medicīnā plānoti 83,6 tūkst. eiro.

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 2,8 milj. eiro. Šis finansējums ir paredzēts domes un pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai – 2,2 milj. eiro, izdevumiem neparedzētiem gadījumiem – 104,5 tūkst. eiro.

Investīciju programma

Likums „Par valsts budžetu 2018. gadam” ierobežo pašvaldību iespējas piesaistīt ārējos finanšu resursus savu izdevumu finansēšanai, nosakot ierobežojumus, kādiem mērķiem pašvaldības var ņemt aizņēmumus.

Izvērtējot Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta finansiālās iespējas un projektu realizācijas termiņus, pamatbudžeta kapitālinvestīciju programmā 2018. gadam iekļauti projekti par kopējo summu 49,9 milj. eiro, no tiem pašvaldības finansējums – 24,5 milj. eiro.

Lielākie projekti 2018.gadā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības finansētie projekti:

 • Olimpiskā centra Rēzekne būvniecība – 8,4 milj. eiro;
 • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana investīciju projektiem – 842 tūkst. eiro;
 • Sporta aktivitāšu laukuma izveide Kultūras un atpūtas parkā – 100 tūkst. eiro.

Projekti, kas tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības struktūrfondiem:

 • Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados – 7,1 milj. eiro;
 • Uzņēmējdarbības veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona RSEZ teritorijā – 4,1 milj. eiro;
 • Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroju telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru – 1,3 milj. eiro;
 • Latgales ielas pārbūve posmā no Daugavpils ielas līdz Ludzas ielai, Rēzeknē – 4,2 milj. eiro;
 • Projekts “Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru” – 5,5 milj. eiro;
 • Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, Metālistu ielā 2, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšana – 1,9 milj. eiro;
 • Sporta pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana – 1,1 milj. eiro;
 • Videi draudzīga Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta attīstība – 1,9 milj. eiro;
 • Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru. II kārta (Komunālās ielas rekonstrukcija) – 1,5 milj. eiro;
 • Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru. I kārta. (Viļakas ielas rekonstrukcija) – 1,4 milj. eiro;
 • Rēzeknes 2.vidusskolas sporta zāles ēkas Pulkveža Brieža ielā 28, Rēzeknē energoefektivitātes uzlabošana – 887 tūkst. eiro.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2019 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?