Darba kārtība

 1. Par piespiedu naudas uzlikšanu.
  Ziņo Imants Gaiduļs (Būvvaldes vadītājas vietnieks)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” 15.04.2020. lēmuma Nr.4/178 apstrīdēšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja, vecākā juriste)
 3. Par Investīciju plāna aktualizēšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 4. Par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma slēgšanu (Brīvības ielā 27A, Rēzeknē).
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 5. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vecākā speciāliste-konsultante nekust. īpaš. privatiz. un apsaimniekošanas jaut.)
 6. Par zemes vienības daļas Miera ielā 44A, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 7. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 26.07.2018. lēmumā Nr.436-5 “Par zemes vienības daļas Upes ielā 24A, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes pateicības rakstu un naudas balvu piešķiršanu Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem un pedagogiem.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par līdzekļu piešķiršanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 3. Par līguma par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes Ūdens”.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 4. Par akciju sabiedrības “Rēzeknes Siltumtīkli” pārveidošanu par sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes Siltumtīkli”.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 5. Par Rēzeknes pilsētas nozīmes maršrutu tīkla un kustības maršrutu apstiprināšanu un par maršrutu apliecinājumu izsniegšanu SIA “Rēzeknes Satiksme”.
  Ziņo Madara Jermacāne (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 6. Par grozījumiem 2016.gada 20.jūnija pasūtījuma līgumā Nr.3.1.1.37/132.
  Ziņo Madara Jermacāne (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 7. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 01.09.2005. saistošajos noteikumos Nr.13 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 8. Par Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu un Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 9. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3. pielikumā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 10. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldes nolikumā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 11. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 15.06.2017. saistošajos noteikumos Nr.16 “Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējošā rakstura pasākumu rīkošanai”” apstiprināšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 12. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3. pielikumā (nodarbinātība vasarā).
  Ziņo Jevgenija Kušča (PI “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” vadītāja)
 13. Par grozījumu veikšanu Rēzeknes pilsētas pašvaldību jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības konkursa līdzfinansējuma piešķiršanas nolikumā.
  Ziņo Jevgenija Kušča (PI “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” vadītāja)
 14. Par nekustamā īpašuma nedzīvojamo telpu nodošanu patapinājumā (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Vjačeslavs Tokarevs (Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimn. nod. vadītājs)
 15. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vecākā speciāliste-konsultante nekust. īpaš. privatiz. un apsaimniekošanas jaut.)
 16. Par zemes vienības F.Varslavāna ielā 69, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 17. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemes vienību Koku ielā 8, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)

Papildjautājumi:

 1. Par telpu Viļānu ielā 2, Rēzeknē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “EXCELSUS”.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par Tatjanas Sudnikas ievēlēšanu Rēzeknes pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES ŪDENS” pamatkapitāla samazināšanu un nekustamā īpašuma iegūšanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu un adreses noteikšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 4. Par jaunizveidotu zemes vienību Kaunatas ielā 1A, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 5. Par zemes vienības Komunālā ielā 5A, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 6. Par zemes vienības Komunālā ielā 13, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 7. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma izsoles termiņa pagarināšanu (5 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 110A, Atbrīvošanas alejā 164-302, Lubānas ielā 30A, Ļermontova iela 2C, Raiņa ielā 19A-2).
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 8. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 27-78, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 9. Par zemes vienības daļas Torņa ielā 8, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 10. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemesgabalu Bauskas ielā 2, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 11. Par Rēzeknes pilsētas jaunatnes politikas attīstības programmas 2020.–2023. gadam apstiprināšanu.
  Ziņo Eleonora Ivanova (ARPC “Zeimuļs” jaunatnes lietu speciāliste)

Papildjautājumi:

 1. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3. pielikuma Attīstības pārvaldes amatu sarakstā.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 2. Par telpu Viļānu ielā 10, Rēzeknē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Centrs MARTA”.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 3. Par obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs ārkārtas situācijas laikā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas vizuālas identitātes apstiprināšanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
 2. Par reorganizācijas pasākumiem.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 3. Par adreses piešķiršanu.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 5. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 6. Par zemes vienības K.Barona ielā 14A, Rēzeknē iznomāšanu (5 lēmumprojekti).
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 7. Par zemes vienības iznomāšanu (4 lēmumprojekti: Bukmuižas ielā 74A, Parka ielā 35A, Saules ielā 19A, Saules ielā 23A).
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)

Papildjautājumi:

 1. Par atbalstu pārtikas iegādē saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī Rēzeknes pilsētas speciālo izglītības iestāžu izglītojamiem.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA ,,Austrumlatvijas koncertzāle”.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja)
 3. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA ,,Olimpiskais centrs Rēzekne”.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja)
 4. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu uz ārkārtējās situācijas laiku.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja)

Consolidated budget

In 2020, the total consolidated budget (both basic budget and special budget) revenue of the city of Rēzekne amounted to 40.5 million euros, which is 12.5 million euros less than in 2019. The planned total amount of consolidated budget expenditure for 2020 was 57.4 million euros, which is 3.6 million euros less than in the previous year. The share of the budget financed by the city of Rēzekne is 16.9 million euros; it is comprised of a 4.7 million euro budget surplus from the beginning of the year, which is to be allocated for covering budget expenditure, and the difference between planned and outstanding loans, which amounts to 12.2 million euros.

Consolidated budget for the city of Rēzekne in 2013-2020, million Euro

Basic budget revenue

The planned basic budget revenue amounts to 40.5 million euros. The most important source of municipal budget revenue is personal income tax (PIT). In 2020, the projected amount is 34% of basic budget revenue, or 13.7 million euros, which is 2.3 million euros less than the actual revenue in 2019. State tax reform will have an impact on the amount of personal income tax paid into the municipal budget. It is estimated that PIT revenue will decrease in the years to come as the PIT rate is reduced to 20%. To compensate for the negative effect of the tax reform on the municipal budget revenue, a special grant for municipal budgets is earmarked in the state budget.

In 2020, tax revenue from real estate (land, buildings, structures, housing) is projected to amount to 858 thousand euros (2% from the total basic budget revenue).

The rest of the municipality’s revenue comprises 1% of the total budget revenue, amounting to 310.3 thousand euros, and includes gambling tax – 132 thousand euros; natural resource tax – 16.5 thousand euros; fees, fines, other non-tax revenue, revenue from alienating real estate owned by the local government – 161.6 thousand euros.

In 2020, planned transfers to be received from other local governments amount to 1180 euros, or 3% of the total basic budget revenue.

Two million euros, or 5% of the total budget revenue, are to be earned from fee-based services provided by budgetary authorities.

The planned state budget transfers in 2020 amount to 22.4 million euros, or 55.3% of total revenue, including:

 • grants and earmarked grants from the state budget – 8898.7 thousand euros; transfers from the state budget to municipalities (earmarked grants) to cover teachers’ salaries and free lunch for form 1-4 students for eight months;
 • state budget funding for projects supported by EU structural funds – 280.6 thousand euros;
 • a grant to cover the living expenses for people who have been living in old-age nursing homes in the municipality since at least 1 January, 1998 – 27.6 thousand euros;
 • earmarked grant according to Cabinet regulation No. 354 of 26 June, 2018, “Regulation on Foster Families” – 10.3 thousand euros;
 • grant from the Municipal Finance Adjustment Fund (MFAF) – 8.32 million euros;
 • in 2020, the residual MFAF grant of 2019 was received, amounting to 153.8 thousand euros;
 • the projected amount of the transfers from state budgetary authorities for projects co-funded by European Union policy instruments is 4.62 million euros;
 • transfers received from the state budget for partly funded derived public persons and for institutions not receiving budget funding – 99.7 thousand euros.

Basic budget expenditure

The planned basic budget expenditure amounts to 56.8 million euros. In 2020, the priorities of Rēzekne City Council will remain the same as in previous years. The largest amount of basic budget spending is allocated for education, the social sector, and the development of city infrastructure. The budget priorities are: to maintain and develop a network of education, culture, and sports institutions and the services they provide; to maintain social security and support to disadvantaged members of society; to continue the implementation of infrastructure development projects by attracting co-funding from European Union structural funds.

In 2020, the total basic budget expenditure in the city of Rēzekne for maintenance purposes is planned to amount to 33.2 million euros, of which 13.4 million euros will be spent on salaries. The planned expenditure for capital purchases, overhaul, and investments is 23.6 million euros.

For education, the planned expenditure in 2020 amounts to 22.5 million euros (including a 5.4 million euro earmarked grant), or 40% of the total basic budget expenditure. For the maintenance and renovation of preschool educational institutions, a total of 4.1 million euros are allocated; for the maintenance and renovation of elementary and secondary educational institutions and the reconstruction of Rēzekne Secondary School No. 6’s sports field – 8.1 million euros; for the functioning of interest-based education institutions – 1.5 million euros. It is planned to implement projects with the support of European Union funds totalling 7.9 million euros. The maintenance costs of the Eastern Latvian Centre of Creative Services are 0.6 million euros. The planned budget expenditure by the Sports Department (Children and Youth Sports School) for education is 0.7 million euros.

For culture, recreation, and sports, a total of 9.1 million euros, or 16% of total basic budget expenditure, is planned. This sector’s expenditure includes the operational costs of Rēzekne Culture and Tourism Centre and institutions under the centre, as well as costs associated with cultural events in the city, totalling 2.3 million euros. A municipal budget grant of 0.9 million euros is earmarked for covering the operation costs of the Eastern Latvia Regional Multifunctional Centre (LLC “Austrumlatvijas koncertzāle”) in 2020. For the maintenance of Rēzekne Synagogue in 2020, 6.9 thousand euros are allocated, and a further 7.1 thousand euros are planned for the project of restoring the synagogue.

A total of 5.2 million euros are earmarked for the implementation of the project “The construction of Rēzekne Olympic Centre”. Additionally, there are plans to spend a 4.2 million euro loan from the State Treasury of Latvia as part of the 2020 budget. The construction of the sports arena will continue. For the maintenance of the multifunctional sports facility in 2020, a grant of 0.1 million euros is allocated. The total planned expenditure of Rēzekne City Council Sports Department in 2020 is 0.7 million euros.

The funding allocated for economic activity is 12.4 million euros, or 22% of the total basic budget spending, including 7.97 million euros for projects co-financed by the European Union, with the aim of establishing a network of industrial territories to promote entrepreneurship in Rēzekne, reclaiming degraded territories, and creating industrial infrastructure and office space. The total amount of grants for public transportation in the city in 2020 is 2.03 million euros. One of the most important priorities in the 2020 budget is the improvement of municipal roads and street infrastructure. The total amount of funding for the municipal road transport programme is 887,681 euros.

The planned expenditure for environmental protection is 1.8 million euros, or 3% of the total basic budget expenditure.

For maintenance of municipal land and housing in 2020, a total of 2.7 million euros, or 5% of the basic budget expenditure, is allocated. Most of spending in this category is dedicated to the maintenance of city streets, roads, bridges, the lighting system, and cemeteries. A total of 246.8 thousand euros are allocated for street lighting in the city. A further 414.4 thousand euros are planned for the housing development programme. Projects amounting to 1.8 million euros are to be implemented in 2020 with co-funding from European Union structural funds.

For social protection, 5.6 million euros, or 10% of the total basic budget amount, are planned in 2020. This section includes funding for institutions and activities functioning under the department “Social Service”, as well as aid for disadvantaged residents. A total of 1.09 million euros are allocated for social benefits.

For the functioning of the Orphan’s Court, 73 thousand euros are allocated.

To ensure the implementation of the “NGO project ‘Support for the unemployed’” in 2020, 280.8 thousand euros are planned.

Moreover, 92.2 thousand euros are allocated for scholarships and for covering the tuition fees for medical students.

A further 2.6 million euros are to be used for ensuring the functioning of general government units. This includes 2.1 million euros for the functioning of the City Council and Municipal Administration, as well as 40 thousand euros for contingency expenses.

Investment programme

In 2020, municipalities will have the right to receive loans for the implementation of projects co-financed by EU funds and other financial instruments provided by foreign countries.

Based on experience from previous years, the Rēzekne City Council will continue to actively take opportunities provided by European Union funds to implement city infrastructure development projects.

Upon evaluation of the financial capacity of the Rēzekne City Council budget and the project implementation time frames, 81 projects totalling 22.1 million euros have been included in the basic budget capital investment programme for 2020.

Largest 2020 projects

Projects funded by Rēzekne City Council:

Projects co-funded from European Union structural funds:

Aleksandrs Bartaševičs

 • Chairman of Rēzekne City Council.
 • Chairman of the Committee on Finance and Budget.
 • Member of the Committee on Urban Development, Infrastructure, and Public Order.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1965.
 • Higher education (Riga Technical University, 1990, industrial and civil construction).

Andrejs Rešetņikovs

 • Deputy Chairman of Rēzekne City Council.
 • Member of the Committee on Finance and Budget.
 • Member of the Committee on Culture, Education, Sports, Health, and Social and Employment Matters.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1946.
 • Higher education (Leningrad Institute of Railway Transport Engineers, road traffic engineer-mechanic).

Lidija Ostapceva

 • Deputy Chairperson for Education, Culture, and Social Affairs of Rēzekne City Council.
 • Chair of the Committee on Culture, Education, Sports, Health, and Social and Employment Matters.
 • Member of the Committee on Finance and Budget.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1958.
 • Higher education (Daugavpils Pedagogical Institute, biology and chemistry; Daugavpils Pedagogical University, Master’s degree in educational sciences).

Aleksejs Stecs

 • Deputy Chairperson for Urban Development and Investment of Rēzekne City Council.
 • Member of the Committee on Finance and Budget.
 • Chairman of the Committee on Urban Development, Infrastructure, and Public Order.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1980.
 • Higher education (Belarus State Economic University, economist).

Vladimirs Bogdanovs

 • Member of the Committee on Finance and Budget.
 • Member of the Committee on Culture, Education, Sports, Health, and Social and Employment Matters.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1966.
 • Higher education (Latvian State Institute of Physical Culture, swimming coach and PE teacher, professional Master’s degree).

Aleksejs Grehovs

 • Member of the Committee on Culture, Education, Sports, Health, and Social and Employment Matters.
 • Member of the Committee on Urban Development, Infrastructure, and Public Order.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1987.
 • Higher education (Rēzekne Higher Education Institution, Master’s degree in career guidance).

Ināra Groce

 • Member of the Committee on Finance and Budget.
 • Elected to the Council from the joint list of “THE LATGALE PARTY”, National Alliance “All For Latvia!”–“For Fatherland and Freedom/LNNK”, party “UNITY”.
 • Born in 1967.
 • Higher education (University of Latvia, journalist, Daugavpils University, Master’s degree in public management).

Aleksandrs Irišins

 • Member of the Committee on Urban Development, Infrastructure, and Public Order.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1970.
 • Secondary education (Rēzekne Secondary School No. 2).

Jāzeps Korsaks

 • Member of the Committee on Urban Development, Infrastructure, and Public Order.
 • Elected to the Council from the joint list of “THE LATGALE PARTY”, National Alliance “All For Latvia!” –“For Fatherland and Freedom/LNNK”, party “UNITY”.
 • Born in 1958.
 • Higher education (Riga Medicine Institute, medical treatment)

Igors Lucijanovs

 • Member of the Committee on Finance and Budget.
 • Elected to the Council from the party “United Rēzekne”.
 • Born in 1962.
 • Higher education (Latvia Academy of Agriculture, engineer-mechanic).

Igors Sergejevs

 • Member of the Committee on Urban Development, Infrastructure, and Public Order.
 • Member of the Committee on Culture, Education, Sports, Health, and Social and Employment Matters.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1969.
 • Higher education (Daugavpils Pedagogical Institute, mathematics, informatics, and computing).

Olga Strode

 • Member of the Committee on Culture, Education, Sports, Health, and Social and Employment Matters.
 • Elected to the Council from the Social Democratic Party “Concord”.
 • Born in 1974.
 • Higher education (Baltic International Academy, public relations management).

Juris Guntis Vjakse

 • Member of the Committee on Finance and Budget.
 • Elected to the Council from the party “Union of Greens and Farmers”.
 • Born in 1967.
 • Higher education (Latvia Academy of Agriculture, engineer-mechanic, University of Latvia, real estate valuation and management).

The current coat of arms of Rēzekne

In March 2000, the Rēzekne City Council made a decision and approved the symbols of the city. Council Members voted in favour of the version of Rēzekne’s coat of arms that was used during the first period of Latvia’s independence.
As several coats of arms previously used by local communities did not correspond to the idea of an independent country, in 1923 a special heraldry commission was established in Latvia. At that time, the official symbol of Latgale was a griffin (facing the left side) that is holding a sword. The same griffin (representing the wish to be considered as the heart and the capital city of Latgale) was placed in the centre of the Rēzekne city coat of arms adopted in 1925. It features a golden (yellow) griffin, an ancient mythological creature with the body of a lion and the wings of an eagle, on a sky-blue background.
The griffin is a giant, ferocious creature. In mythology, griffins were often known for guarding treasures. It is a symbol of might, power, and speed. As a matter of fact, according to heraldry regulations, the griffin should be depicted holding a sword, but in the coat of arms of Rēzekne the sword was replaced with a shield in the colours of the Latvian national flag, thus emphasising that the city belongs to the country. As set out in the heraldry regulations, the sky-blue background stands for magnanimity, honesty, loyalty, and excellence.

The coat of arms of Rēzekne during the Soviet period

In the 1970s, Rēzekne acquired a new coat of arms bearing the symbols of the era. A cogwheel, a sickle, and a hammer are depicted at the top part of the Latvian SSR flag, while the bottom part featured an ancient candlestick; “Rēzekne” was written at the very top on a white background. The coat of arms was designed by Uldis Ozoliņš.
Despite the fact that the Soviet-era coat of arms of Rēzekne violated some heraldry regulations (using the state flag as a background), it included specific information: Rēzekne is an industrial city that has maintained traditional occupations. However, this coat of arms was not widely used.

The coat of arms of Rezhitsa designed in 1857 by B. Ķēne

Another coat of arms of Rezhitsa was created in the 1950s, yet, for whatever reasons, it was not adopted officially. To make the coats of arms of cities visually complete and to design them according to European rules of heraldry, Alexander II tasked B. Ķēne (1817–1886), Head of the Heraldry Department of the Senate, with creating a brand new system for designing coats of arms and revising all the existing coats of arms used by cities. He did the task brilliantly and created a logical system for the unification of cities’ coats of arms approved by the emperor in 1857.
According to the version proposed by B. Ķēne, the coat of arms of Rezhitsa should have featured a silver shield covered in stoat tails with the coat of arms of the Vitebsk Governorate in its upper left corner. A silver tower crown is placed on top of the shield, while golden cereal ears wrapped in the ribbon of Alexandria decorate its sides.
The silver colour symbolises purity and innocence, God’s grace and open-heartedness. The stoat tails represent power. The tower crown attests to the status of the city in the uyezd (county). The golden cereal ears wrapped in the ribbon of Alexandria showed that agriculture and the trade of bread were developed in Rezhitsa. For unknown reasons, this coat of arms was not adopted officially.

The coat of arms of Rezhitsa in 1781

The first coat of arms of Rezhitsa was approved on 21 September, 1781, together with the coats of arms of other local authorities in the Polotsk Governorate. The prelude to the adoption of a coat of arms was the government order of 7 November, 1775, signed by Catherine II, on initiating local government reform throughout the Russian Empire. This decree introduced a new administrative division system in Russia.
In his book, “Rēzekne. Historical descriptions from ancient times through 1917”, Vladimirs Nikonovs provides the following portrayal of the coat of arms of Rezhitsa: it consists of a shield divided into two parts with the top part depicting a black, double-headed eagle on a golden background wearing two big crowns and a third crown, the Emperor’s, embodying the divine grace towards the inhabitants of the city. The bottom part of the shield depicts a horse rider with a raised sword moving in pursuit to the right over a field of stoats. The colour scheme of the bottom part of the coat of arms is as follows: a silver knight with a raised sword and a round shield in a stoat field; a silver horse with a crimson saddle covered with a golden, tripartite blanket with a sky-blue edge.

The flag of the city of Rēzekne is a rectangular piece of fabric consisting of three horizontal stripes: the top and bottom sections are light blue and the middle section is white, matching the colour proportions of the flag of the Republic of Latvia.
The ratio of the height of the flag to its width is fixed at 2:1.
The flag is double-sided.
The coat of arms of the city of Rēzekne is depicted in the centre of the flag.
The following dimensions are to be applied in the production of the flag: 1×2 m, height of the coat of arms – 66 cm.
The size of the table-top flag is 14×28 cm, and its proportions match the proportions and description of the flag of the city of Rēzekne.

Rēzekne Olympic Centre

2020. gads

Rēzekne Olympic Centre

2013 marked the beginning of the first construction stage of Rēzekne Olympic Centre, which offers a full-size football pitch with a synthetic covering and concrete spectator stands with 1,000 seats. The second stage of the project included the construction of the sports hotel Restart, which offers 28 rooms, recreation facilities, changing rooms, and a café. The outdoor swimming pool of the Olympic Centre was opened in May 2017. During the third and final stage, the main building of a multi-functional sports arena will be constructed; it will comprise a multi-functional gym with 727 spectator seats and an ice arena with 568 spectator seats.

Read more

Creation of the Northern District Park

2021. gads

Creation of the Northern District Park

The park will theoretically be divided into three areas. A basketball court, an outdoor gym, bicycle stands, and two small, decorative pools will be installed. A multi-purpose track with a special covering will be installed around the park for cycling, jogging, and rollerblading. For children, the park will offer a playground with rubber surfacing for playing chess, checkers, and hopscotch, as well as a labyrinth made of evergreen plants.

The memorial area will be improved, the old concrete paving slabs will be replaced by cobblestones, and flowerbeds will be installed all around the park.

Many new park benches will be placed in the square next to the main entrance of Secondary School No. 5, and the number of car parking spots will be increased. The entire park territory will be illuminated and monitored by CCTV.

58 deciduous trees, 1418 deciduous shrubs, 1732 cereals, 8 conifers, and 1827 perennials are to be planted in the park.

Read more

Construction of a SPA Hotel

2021. gads

Construction of a SPA Hotel

The development of SPA and hotel services in the city is one of the essential preconditions for the development of the entire tourism sector of the city and the region. Currently, the hotels in the city cannot not meet the demand for tourism and lodging services.

According to tourism experts, a territory in the southwestern part of Rēzekne would be one of the most suitable places to build a hotel in the city. The plots border the Kovšu Lake area, an apartment block neighbourhood to the west, as well as Brīvības iela and detached houses to the north.

The total area of plots designated for the construction of hotel facilities is approximately 1 ha.

The buildings and infrastructure necessary for the operation of the hotel are to be constructed and then leased to an economic operator for the development of a hotel business.

Read more

Construction of the Kovšu Lake Park

2021. gads

Construction of the Kovšu Lake Park

The construction of the Kovšu Lake Park involves the improvement of the areas adjacent to the lake, including the construction of a beach café and a viewing platform; a car park; a promenade on the east coast of the lake; a nature trail along the river to the south of the lake and a trail around the lake; fishing footbridges with canopies; a campsite and an administrative building for the campsite; a boat area; and a boathouse.

The public infrastructure – namely the beach cafe, the campsite and the campsite administrative building, and the boat area’s infrastructure – is to be leased to an economic operator determined by a tendering procedure.

Read more

The residential buildings at V. Seiles iela 1a are to be reconstructed as a centre for creative ideas

2021. gads

The residential buildings at V. Seiles iela 1a are to be reconstructed as a centre for creative ideas

Committee on Finance and Budget

The Committee on Finance and Budget:

 • supervises the preparation of the local government’s draft budget, reviews draft budget proposals prepared by the committees, and submits the local government’s draft budget for consideration by the Council;
 • reviews draft budget proposals prepared by other standing committees and submits them for consideration by the Council;
 • evaluates the draft budget, the amendments to be included in it, and the priority areas in allocating funds if the revenue side of the budget is not implemented;
 • evaluates projects related to the use of financial resources, as well as draft Council resolutions, if unbudgeted expenses or amending the revenue side of the budget is necessary to carry out these resolutions;
 • submits proposals regarding the management of municipal property and the acquisition of immovable property, as well as formulates an opinion on the local government’s claiming the right of first refusal;
 • formulates an opinion on the alienation of immovable property by the local government;
 • within the scope of its competence, reviews budget requests and projects by officials, institutions, commissions, and working groups, as well as applications submitted by residents regarding financial matters;
 • upon a written request by a Council member and according to the form prescribed by the Treasury, reports on the implementation of the budget;
 • reviews the annual report and submits it for approval by the Council;
 • performs other duties set out in the laws and regulations of the Republic of Latvia.
Chairperson: Aleksandrs Bartaševičs Members of the Committee: Vladimirs Bogdanovs, Ināra Groce, Igors Lucijanovs, Lidija Ostapceva, Andrejs Rešetņikovs, Aleksejs Stecs, Juris Guntis Vjakse Meetings are held twice a month (usually on the second and fourth Monday of the month at 11.00) 646 07614 skaidrite.sviksa@rezekne.lv

Committee on Urban Development, Infrastructure, and Public Order

The Committee on Urban Development, Infrastructure, and Public Order addresses matters related to:

 • the spatial development plan and the building procedure regarding structures of public importance (buildings designed for public use), the construction of new production facilities or the extension of existing ones;
 • land matters, including land lease (except for the extension of concluded land lease agreements); agreements on the lease of immovable property owned by the local government but located on land owned by another person; lease of municipal land on which immovable property owned by another person is located; lease of undivided shares;
 • the use of properties and territories;
 • the planning of green areas;
 • international cooperation and tourism;
 • the preparation and implementation of investment projects;
 • within the scope of its competence, reviews budget requests by city residents, officials, institutions, companies, commissions, and working groups and submits them to the Committee on Finance and Budget;
 • public utility services;
 • territory development;
 • the maintenance and use of the building stock and non-residential properties, the conclusion of agreements on the lease of non-residential spaces for a duration exceeding three years or by extending its validity for the following years of operation (except for lease of undivided shares or the extension of concluded lease agreements);
 • traffic regulation;
 • public order;
 • reviews budget requests by officials, institutions, commissions, and working groups and submits them to the Committee on Finance and Budget;
 • performs other duties set out in the laws and regulations of the Republic of Latvia.
Chairperson: Aleksejs Stecs Members of the Committee: Aleksandrs Bartaševičs, Aleksejs Grehovs, Aleksandrs Irišins, Jāzeps Korsaks, Igors Sergejevs. Meetings are held twice a month (usually on the second and fourth Monday of the month at 10.00) 646 07614 skaidrite.sviksa@rezekne.lv

Committee on Culture, Education, Sports, Health, and Social and Employment Matters

The Committee on Culture, Education, Sports, Health, and Social and Employment Matters addresses issues related to:

 • education and extracurricular activities;
 • the organisation of cultural events, the operation of cultural institutions;
 • the organisation of sports events, the support for the operation of sports organisations and extracurricular sports activities;
 • social assistance;
 • assistance regarding housing issues;
 • healthcare and public health protection;
 • the promotion of employment;
 • within the scope of its competence, reviews budget requests by city residents, officials, institutions, companies, commissions, and working groups and submits them to the Committee on Finance and Budget;
 • performs other duties set out in the laws and regulations of the Republic of Latvia.
Chairperson: Lidija Ostapceva Members of the Committee: Vladimirs Bogdanovs, Aleksejs Grehovs, Andrejs Rešetņikovs, Igors Sergejevs, Olga Strode. Meetings are held twice a month (usually on the second and fourth Monday of the month at 9.00) 646 07614 skaidrite.sviksa@rezekne.lv

Commission on Municipal Property Privatisation and Alienation

Chairperson: Ilona Zaharkeviča Deputy Chairperson: Aleksejs Stecs Members: Andrejs Pokuļs, Valērijs Aleksejevs, Edgars Trifanovs. Contact person: Daina Bārdule, 64607651

Commission on Administration

Chairperson: Margarita Voiciša Deputy Chairperson: Olga Kovaļova Members: Vilma Kaļiņina, Vladimirs Bogdanovs, Anna Zelenkova, Romans Suhobokovs, Anita Batare, Natālija Siņicina. Contact person: Margarita Voiciša, 64607613

Commission on Privatisation of Residential Housing

Chairperson: Lilija Gavare Deputy Chairperson: Sandra Skrule Members: Valērijs Aleksejevs, Valērijs Ādmidiņš, Gunita Zeļča Contact person: Jekaterina Meirāne, 64607635

Commission on Culture

Chairperson: Normunds Liepiņš Deputy Chairperson: Pēteris Keišs Members: Lidija Ostapceva, Osvalds Zvejsalnieks, Māra Zaļaiskalns, Aleksandrs Sedihs, Diāna Zirniņa, Ilona Filipenoka, Iveta Graudiņa Contact person: Ilona Filipenoka, 26162206; kulturaskomisija@rezekne.lv

Commission on Procurements

Chairperson: Andrejs Rešetņikovs Deputy Chairperson: Members: Vladimirs Bogdanovs, Natālija Aleksejeva, Alla Gaigule, Uldis Neimanis, Karīna Bartkeviča Contact person: Jeļena Krauliša, 64607669

Commission on Social Affairs

Chairperson: Kristīne Ustinova Deputy Chairperson: Egdars Šilins Members: Inese Nipere, Olga Jezerska, Aina Selezņova, Ārija Strade, Jāzeps Avdijanovs, Tatjana Sudnika, Olga Belova Contact person: Inese Nipere, 26639222

Commission on Energy Efficiency Improvement Issues of the Building Stock

Chairperson: Svetlana Deņisova Deputy Chairperson: Raimonds Arbidāns Members: Aleksandrs Sedihs, Inna Petrova, Oļegs Lapšovs, Aleksandrs Marčenko, Ināra Golubeva Contact person: Ināra Golubeva, 29117010

Commission on Healthcare

Chairperson: Rolands Jezerskis Deputy Chairperson: Lidija Ostapceva Members: Ruta Kuzmane-Bogdanova, Lilita Studene, Kavštanha Malinka Rambadagalla, Karīna Ščerbenko, Renārs Deksnis Contact person: Karīna Ščerbenko, 26264734

Commission on Tourism

Chairperson: Gunta Letjaga Deputy Chairperson: Jeļena Kijaško Members: Aleksejs Stecs, Diāna Zirniņa, Ilona Filipenoka, Igors Nikitins, Baiba Širina Contact person: Aleksejs Stecs, 646 07680

Commission on Organising Public Events, Meetings, Processions, and Pickets

Chairperson: Raimonds Olehno Deputy Chairpersons: Pāvels Savickis, Margarita Voiciša Members: Voldemārs Platacis, Kristīne Kokoreviča, Ilona Opincāne, Jaroslavs Ivanovs Contact person: Pāvels Savickis, 64607615

Commission on Elections

Chairperson: Diāna Pirožkina Members: Larisa Judova, Janīna Dukule, Vilma Kaļiņina, Vasilijs Rutkovskis, Margarita Voiciša, Jurijs Petkevičs Contact person: Larisa Judova, 646 07604

Commission on Civil Protection

Chairperson: Aleksandrs Bartaševičs (Rēzeknes pilsētas dome) Members: Andrejs Rešetņikovs (Rēzekne City Council), Viktors Ščavinskis (State Fire and Rescue Service), Gunārs Pašķevičs (State Police), Euģēnijs Upenieks (State Forest Service), Jurijs Mitrofanovs (AS Sadales Tīkli), Ināra Tirole (State Emergency Medical Service), Ērika Ruskule (State Environmental Service), Mārīte Ņukša (Food and Veterinary Service), Vladimirs Miņins (Health Inspectorate), Aivars Uzulnīks (State Border Guard College), Gunārs Vizulis (Latvian National Guard) Contact person: Jolanta Rimša, 646 07676

Commission on Economic Development and Resident Employment

Chairperson: Andris Filipenoks Deputy Chairperson: Aleksejs Stecs Members: Jurijs Petkevičs, Raimonds Arbidāns, Sandra Ežmale, Aleksandrs Irišins, Gunta Letjaga, Jekaterina Meirāne, Mihails Kabanovs. Contact person: Jekaterina Meirāne, 64607635

Commission on Determination of Compensation for Immovable Property Necessary for Public Needs

Chairperson: Aleksejs Stecs Deputy Chairperson: Ilvija Pastare Members: Marina Labanovska, Ilze Dundure, Ivans Sorokins. Contact person: Jūlija Caune, 64607621

Commission on Provision of Municipal Co-financing

Chairperson: Aleksejs Stecs Deputy Chairperson: Ilvija Pastare Members: Voldemārs Platacis, Jūlija Caune, Lilija Gavare, Gunārs Spradzenko, Gunārs Arbidāns. Contact persons: Lilija Gavare, 64607649; Jūlija Caune, 64607621

Darba kārtība

 1. Par uzkrāto izmaksu nodošanu Pilsētas saimniecības pārvaldei.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 2. Par pamatlīdzekļu nodošanu pašvaldības aģentūrai “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamai mājai Ziedu ielā 3, Rēzeknē, pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 4. Par nekustamā īpašuma K. Barona ielā 36A, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 5. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 176, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot trešajā mutiskā izsolē.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 6. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 7. Par nomas maksas cenrādi informācijas un reklāmas objektu uzturēšanai.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 8. Par zemes vienības daļas V. Seiles ielā 38C, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par adreses piešķiršanu un apstiprināšanu.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 11. Par jaunizveidotām zemes vienībām Ozolu ielā 19A un Ozolu ielā 19B, Rēzeknē.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 12. Par jaunizveidotām zemes vienībām Ozolu ielā 22, Ozolu ielā 24 un Ozolu ielā 22A, Rēzeknē.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 13. Par jaunizveidotām zemes vienībām Ozolu ielā 28, Ozolu ielā 30, Ozolu ielā 32, Ozolu ielā 28A, Rēzeknē.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 14. Par zemes vienības Rēznas ielā 11A, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 15. Par zemes vienības Rēznas ielā 6A, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa noteikšanu 2020.gadā.
  Ziņo Ilona Žavoronkova (Finanšu pārvaldes Nodokļu nodaļas vadītāja – juriste)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 31.03.2020. lēmumā Nr.1159 “Par atbalstu iedzīvotājiem pārtikas iegādē saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī”.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)

1285

Rēzekne is mentioned in historical documents for the first time

1773

Rēzekne acquires city rights

17,5 km2

The total area of Rēzekne in 2019
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Basic budget of the Rēzekne City local government, expenditure thousand euros 34701 25292 31296 41004 42907 45503 32263 30815 31310 38122 60637
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Population of Rēzekne at the beginning of the year No. of people 35126 34444 33456 32422 31378 30756 29948 29317 28692  28174 28156  27820
Population change No. of people -682 -988 -1034 -1044 -622 -808 -631 -625 -518  -18  -336
Natural change No. of people -131 -141 -282 -200 -199 -206 -230 -215 -185  -170 -247
Net migration No. of people -551 -847 -752 -844 -423 -602 -401 -357 -333  152 -89
Dependency ratio per 1000 residents in the working-age group No. of people 495 487 498 533 555 572 591 609 624 613 632
Average age years 40.5 40.8 41.1 41.4 42.2 43.1 43.1 43.4 43.3 43.3 43.4
Ethnic composition: No. of people
Latvian 15923 15737 15533 14793 14442 14144 13781 13486 13164 13028 13148 13086
Russian 17254 16941 16597 14891 14213 13846 13382 13027 12675 12301 12120 11815
Other 2706 2848 2944 2738 2723 2766 2785 2804 2853 1333 1395 1609
Population density at the beginning of the year No. of people per 1 km2 of area 1994 1974 1630 1801 1753 1709 1664 1629 1594 1565 1564 1546
Marriages  Total No. 201 156 139 191 186 137 166 164 174  166 156
Divorces  Total No. 103 95 90 128 116 103 95 86  86 80
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Annual average number of employees at the main job thousand people 15.6 12.7 12.1 12.0 12.3 12.1 12.2  14 14  13
Number of employers at the beginning of the year, according to SRS data, sole traders excluded  Total No. 1264 1343 1392 1468 1574 1658 1704 1035 1128  1844
Unemployment level at the end of the year, percentage of the active population Percent 11.8 23.4 23.0 17.9 19.8 16.6 15.2 16.4 15.7  10.3 9.1
No. of registered unemployed persons No. of people 1983 4000 3972 3387 2952 2517 2312 2230 2100 1793 1573

Average monthly salary in the public sector in Rēzekne

Indicators Measured in 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gross euro 518 515 532 549 569 595 638 682 738 821 820
Net euro 387 372 380 392 411 436 460 497 534 604 607
Indicators Measured in 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Economically active statistical units of the market sector, total  Total No. 1688 1786 1773 1734 1783 1848 1862 1877 1938  1984  1995
Economically active statistical units of the market sector, by size group  Total No.
mikro 1492 1583 1599 1568 1618 1683 1698 1727 1803  1844
small 161 171 151 145 143 138 137 128 113  120
medium 32 29 21 19 20 25 25 20 20 18
large 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Economically active statistical units of the market sector, by business forms Total No.
self-employed persons 801 790 810 775 799 830 825 828 865  870  793
sole traders 151 188 186 184 183 173 174 161 163 162 148
commercial companies 723 795 763 760 787 834 839 878 903 918 903
farms and fishing enterprises 13 13 14 15 14 11 12 11 9 9 9
Economically active statistical units of the market sector, per 1000 residents Total No. 47 50 50 50 56 59 61 63 67 70 67
No. of entities registered in Rēzekne:
funds, foundations, and associations 48 46 75 94 107 112 124 129 126 24  23
state budgetary institutions 14 13 10 7 8 6 5 5 6  6 6
local government budgetary institutions 15 17 18 12 12 14 13 13 12 12 12
Company registration dynamics Total No. 143 130 100 119 134 141 111 127 108 91 136 90
No. of enterprises liquidated  Total No. 109 55 49 89 72 47 63 70 115 136 133 111
Indicators Measured in 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Net manufacturing turnover, A, B, and C sectors, data by the CSB thousand euros 42772 51166 63261 79614 69363 79368 78580
Performance indicators of companies in the Rēzekne Special Economic Zone (RSEZ)
turnover thousand euros 24730 33408 54584 61984 54485 64726 70000 84466 99401 105000
export volume thousand euros 7635 10639 26094 29305 19815 24949 18000 18065 29030
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Newly built detached houses put into service total area, m² 2735, 11houses 2988, 12houses 1860, 9houses 2155, 6houses 560, 3houses 862, 7houses 1234, 5houses 1554, 9houses
Residential buildings of 2 or more apartments put into service total area, m² 2228 11.apts.
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
No. of homes at the end of the year  Total No. 15281 15546 15268
The local government’s register of assistance in solving apartment matters in accordance with the general procedure No. of people 400 398 391 381 412 357 333 288 288 272 257
The local government’s register of assistance in solving apartment matters, priority groups No. of people 125 128 123 77 30 56 29 26 32 20 28
No. of apartments provided Total No. 14 20 28 16 16 74 30 23 74 31 30
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Heat supply to residents for domestic use thousand MWh 87.3 95.5 101.7 87.1 91.5 92.3 89.8 87.2 96.5
Water supply from natural sources, SIA „Rēzeknes Ūdens” thousand m2 1661 1683 1645 1562 1585 1530 1124 1563 1569 1488 1599
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Average level of polluting substances emitted into the atmosphere from stationary sources per 1 ha of city land tons 0.12 0.12 0.12 0.18 0.26 0.20 0.2 0.3  0.5 0.6
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
No. of hospitals  Total No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No. of hospital beds, only at Rēzekne Hospital  Total No. 385 349 353 349 340 339 319 327 319 304 319
Physicians of all specialities  Total No. 143 142 140 138 154 136 136 114 124 124
Medical personnel with secondary and higher medical education  Total No. 372 387 345 326 335 315 268 299
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
No. of recipients of local government social benefits  Total No. 5106 5746 6316 6944 6807 6125 5848 3922 5369 6252
Amount of benefits disbursed by the local government to needy residents thousand euros 1119 1500 1962 1875 1412 1368 1072 1261 974
Indicators 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
No. of general education schools 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
No. of students at general education schools 4758 4568 4405 4130 4011 4056 4154 4222  4233 4196
No. of nursery schools 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
No. of children 1651 1611 1626 1692 1671 1606 1597 1579  1583 1597
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Public libraries Total No. 4 3 3 3 3 3 3 3 3  3
Collections of the public libraries thousand units 108 87 89 83 85 87 95 95 97
Culture and community centres Total No. 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Museums Total No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Eastern Latvia Concert Hall Total No. 1 1 1 1 1 1
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
No. of clients Total No. 17558 10751 12292 12356 13696 16173 17367 16275 16307 22015 23406
No. of foreign clients Percent 22.5 34.6 41.7 39.2 38.9 41.5 39.0 36.1 42.62  43 47
Total No. 3949 3715 5122 4846 5323 6704 6727 5874 6950  9543 10898
Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Passengers carried by city bus lines thousand people 3428 2306 2421 2155 2414 2572 2483 2160 2121
No. of passenger cars Total No. 12898 12803 9148 8843 8746 8742 8780 8944 8666 8532 8767
No. of passenger cars owned by residents No. per 1000 residents 344 352 260* 262 268 276 299 311 296 356 369
Road traffic accidents Total No. 31 27 29 19 31 22 30 30 24 29 32

*A new regulation was introduced in 2010: the removal of vehicles from the register (Cabinet Regulation of 30 December, 2009, “Vehicle Registration Regulations”).
Data by the CSB and Lursoft.

Indicators Measured in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
No. of recorded crimes in Rēzekne Total No. 744 839 867 907 707 792 841 817 737 639
No. of crimes per 10 000 residents in Rēzekne Total No. 214 247 249 283 228 261 284 281  259  227

According to historians, the hilly terrain in the river bend has been inhabited since ancient times. From the 13th to the 16th century, the current territory of Rēzekne was the centre of the castle region of the Livonian state. The first written mention of our city dates back to 1285, when it was known as Rositten.

From 1582, Rēzekne formed part of the Polish–Lithuanian Commonwealth. In 1772, after the first partition of Poland, Rēzekne became part of the Russian Empire. In 1773, Rēzekne received uyezd (county) city rights. In 1778, Catherine II, Empress of Russia, approved the coat of arms and the general plan of the city, yet it was never brought into being.

Initially Rezhitsa formed part of the Pskov Governorate; then, in 1777, it was added to the Polotsk Governorate, and later on, in 1802, it became one of the uyezd centres in the Vitebsk Governorate.

The development of Rēzekne was significantly stimulated by the construction of the Saint Petersburg-Warsaw road in 1836, as well as that of the Saint Petersburg-Warsaw railway in 1860 and the Ventspils-Rybinsk railway in 1904.

In 1917, a historic decision was made during the Latgalian Congress to secede from the Vitebsk Governorate, so that after 300 years of separation the Latvian people of Latgale would become part of the same nation as those of Kurzeme and Vidzeme by the creation of the common independent state of Latvia.

During the first period of independence, Rēzekne was the centre of the region; its population reached up to 13,300 in 1939. City residents were mostly employed in small factories, trade companies, and the railway sector. During this period, Rēzekne became the cultural centre of the Latgale region.

During World War II, the majority of public and residential buildings were destroyed; after the war almost all of the war-torn city had to be rebuilt. However, some historical buildings from the time can still be seen on Latgales iela, one of the oldest streets in Rēzekne. Next to the Cathedral stands the building, constructed in 1780, that was formerly used by government institutions. Currently, it belongs to the Diocese of Rēzekne-Aglona and houses Rēzekne Catholic Secondary School.

At the turn of the 19th and 20th centuries, one of the characteristics of Rēzekne was buildings made of red bricks. Some of them have survived the turbulent events of the 20th century. These include, among others, the oldest pharmacy of the city, “Ērgļa aptieka” (The Eagle Pharmacy), built in 1882 at Latgales iela 41; the two-story house at Latgales iela 28 that belongs to Rēzekne’s Old Believers Cemetery Community; and the buildings at Atbrīvošanas aleja 92 and 94.

After the end of World War II, Rēzekne began to develop as an important industrial centre of the region. In 1957, the Rēzekne Canned Milk Plant was built, followed by the Rēzekne Milking Equipment Factory five years later; in 1971, the Rēzekne Factory of Electrical Building Equipment launched its first products.

Rēzekne can be proud of its achievements in the engineering and woodworking industries. The city is an important railway and road transport hub: it is the gateway between the East and the West.

Today, Rēzekne is the cultural and educational centre of Latgale. It is a multinational city represented by the friendly cohabitation of different nationalities; numerous languages are spoken here. The residents of Rēzekne have faith in their hearts, which might be the reason why the church bells in this city ring so clearly…

The unrivalled charm of Rēzekne lies in the synergy between its venerable antiquity and its progressive modernity. Rēzekne – the city at the heart of Latgale!

Darba kārtība

 1. Par uzkrājumu veidošanu nedrošiem (šaubīgiem) debitoriem.
  Ziņo Ināra Andersone (pārvaldes “Sociālais dienests” galvenā grāmatvede)
 2. Par nekustamā īpašuma Krasta ielā 67, Rēzeknē sabiedrības vajadzību nodrošināšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 4. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemes vienību Lauku ielā 19, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes 16.01.2020. lēmuma Nr.1054-2 “Par nekustamā īpašuma Metālistu ielā 6-37, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu” atcelšanu.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 6. Par nekustamā īpašuma domājamo daļu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu (2 lēmumprojekti: N.Rancāna iela 4A, Dārzu ielā 24/2).
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 7. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.02.2020. lēmumā Nr.1094-1 ”Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Ļermontova iela 2C, Rēzeknē, atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē”.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 8. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.02.2020. lēmumā Nr.1094-2 “Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 110A, Rēzeknē, atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē”.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 9. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.02.2020. lēmumā Nr.1094-3 ”Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Lubānas ielā 30A, Rēzeknē, atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē”.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)

Papildjautājumi:

 1. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Noliktavu 1, 5C, 9, 9B, 9C, 17, Maskavas iela 25, 27 Rēzeknē.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja)
 2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bērzu ielā 2, Rēzeknē.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja)
 3. Par piespiedu naudas uzlikšanu.
  Ziņo Imants Gaiduļs (Būvvaldes vadītājas vietnieks)
 4. Par adreses dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 6. Par zemes vienības Ļermontova ielā 34, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 7. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 22.11.2019. lēmumā Nr.982 “Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu”.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 8. Par dzīvokļu jautājumiem (5 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 9. Par dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 112, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 10. Par zemes vienības iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Rīgas ielā 77C, Zvaigžņu ielā 12, Upes ielā 22A).
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 11. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 11.04.2019. lēmumā Nr.746-3 “Par zemes vienības daļas Krasta ielā 33A, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 12. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piekrītošo zemes vienību.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)

29.02.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

Как заметил руководитель предприятия самоуправления «Rēzeknes Namsamnieks» Петерис Дзалбе, старший по дому — это помощник в решении масштабных вопросов в отношении дома. Все остальные проблемы, которые возникают в квартире — это прямая коммуникация с домоуправлением. В описанной ситуации нужно сразу звонить в аварийную службу, позвонив по телефону 64639000.

29.02.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

Жильцы пятых этажей часто жалуются на птиц и просят закрыть проемы на чердаке, чтобы голуби не могли там селиться. В этой связи предприятие самоуправления «Rēzeknes Namsaimnieks» часто обвиняют в скверном отношении к птицам, мол, даже не выгоняют голубей с чердака и оставляют их на верную смерть. Член правления предприятия по обслуживанию домов П. Дзалбе уверяет, что это не так. Если чердак проходимый, то сначала птиц стараются выгнать на улицу, если не получается, то всегда оставляется небольшой проем, чтобы птицы нашли выход. Если же вход на чердак идет через вентиляционные каналы, то снаружи они обкладываются решеткой, так чтобы птицы не смогли свить гнездо. Или, например, как в доме на ул. Дарзу, 11, жильцы попросили положить на карнизы специальную ленту, отпугивающую голубей, так как птицы живут в другом месте, а днем прилетают к ним, соответственно, все дорожки в птичьем помете.

29.02.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

Руководитель «Rēzeknes Namsamnieks» Петерис Дзалбе пояснил, что подобные работы проводятся за счет накопительного фонда дома, нужно только написать заявление. Некоторые собственники выбирают подсыпать ямы щебнем, но если делать на более длительный срок, то лучше по полной технологии с холодным асфальтобетоном. Это оптимальное решение, если речь идет о паре небольших ямок. Если же дворовая дорога вся в выбоинах, то лучше всего подумать над возможностью участия в программе самоуправления по благоустройству дворовых территорий.

29.02.2020, издание самоуправления “Rēzeknes vēstnesis“:

член правления предприятия самоуправления “Rēzeknes Namsaimnieks” Петерис Дзалбе посоветовал сразу звонить в аварийную службу домоуправления (646 39000), а лучше напрямую в строительный участок (646 24502). С таким положением вещей тянуть не стоит. Необходимо провести обследование и выяснить причины.

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikuma “Inventarizācijas norises kārtība Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par nedrošiem (šaubīgiem) un bezcerīgiem debitoriem.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 3. Par grozījumiem “Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību” 3.pielikuma pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” amatu sarakstā.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktora p.i.)
 4. Par apmācību īstenošanu projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 5. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes Ūdens”.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 6. Par zemes vienības Raiņa ielā 29A, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 7. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 8. Par zemesgabala Pils ielā 17, Rēzeknē un zemesgabala Brāļu Skrindu ielā 2, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par zemes vienības iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Lauku ielā 19B, Latgales ielā 54).
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 10. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemesgabalu Rīgas ielā 77, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 11. Par nekustamā īpašuma Maskavas ielā 9/3-27, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē (2 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 164-302, Raiņa ielā 19A-2).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par Lindas Gevaļas iecelšanu amatā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par Olgas Burovas iecelšanu amatā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)

Darba kārtība

 1. Par uzņemamo izglītojamo skaitu 1.klasēs vispārējās pamatizglītības, 10.klasēs vispārējās vidējās izglītības programmās Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošajās mācību iestādēs un 7.klasēs vispārējās pamatizglītības programmās Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā 2020./2021.mācību gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par pašvaldības atbalsta apjomu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 2020.gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par mērķdotācijas piešķiršanu Rēzeknes pilsētas tautas mākslas kolektīvu vadītājiem.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktora p.i.)
 5. Par grozījumu veikšanu Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. lēmumā Nr.192 “Par Sporta bāzes izmantošanas kārtības un maksas pakalpojuma cenrāža Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādēs apstiprināšanu”.
  Ziņo Valentīna Svilāne-Dūda (Sporta pārvaldes vadītāja vietniece)
 6. Par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru” finansēšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 7. Par iekšējo noteikumu “Par komandējumiem un darba braucieniem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 8. Par Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 9. Par iekšējo noteikumu “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” apstiprināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 10. Par iekšējo noteikumu “Iekšējā audita veikšanas kārtība Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 11. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 12.04.2018. nolikumā “Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu vērtēšanas komisijas nolikums”.
  Ziņo Ilze Kaulakane (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas finanšu analītiķe)
 12. Par Zivju fonda projekta “Rēzeknes (Kovšu) ezera zivju resursu pavairošana” līdzfinansējumu.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 13. Par adreses apstiprināšanu un maiņu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 14. Par dzīvokļu jautājumiem (4 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 15. Par dzīvojamās mājas Raiņa iela 58, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 16. Par Dzīvojamo māju Pārvaldīšanas – Pilnvarojuma līguma slēgšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 17. Par zemes vienības iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Parka ielā 6B, Krasta ielā 67A, Pils ielā 1B).
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 18. Par nekustamā īpašuma nodošanu.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 19. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemesgabalu Koku ielā 8, Rēzeknē.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 20. Par nekustamā īpašuma N. Rancāna ielā 6A, Rēzeknē domājamo daļu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 21. Par ikgadējā apmaksātā un papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 22. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam Andrejam Rešetņikovam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 23. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidijai Ostapcevai.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 24. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejam Stecam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.4 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.5 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 3. Par Rēzeknes bāriņtiesas priekšsēdētājas Aijas Mejeres atbrīvošanu no amata.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja, vecākā juriste)
 4. Par atklātā konkursa nolikuma apstiprināšanu Rēzeknes bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja, vecākā juriste)
 5. Par vienotu pieeju ēdināšanas, ceļa un naktsmītņu apmaksai Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu izglītojamajiem.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 6. Par Rēzeknes pilsētas skolu tīkla optimizāciju.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 7. Par atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Eleonora Ivanova (PI “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” jaunatnes lietu speciāliste)
 8. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldības 25.10.2018. nolikumā “Finansējuma piešķiršanas kārtība no pašvaldības budžeta sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”.
  Ziņo Aleksejs Grehovs (Sporta pārvaldes vadītājs)
 9. Par piespiedu naudas uzlikšanu.
  Ziņo Imants Gaiduļs (Būvvaldes vadītājas vietnieks)
 10. Par pašvaldības stipendiju izmaksu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 11. Par nekustamā īpašuma nodošanu Pilsētas saimniecības pārvaldei.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 12. Par uzkrāto izmaksu nodošanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 13. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 14. Par pašvaldības mantas – transportlīdzekļu atsavināšanu.
  Ziņo Vjačeslavs Tokarevs (Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimn. nodaļas vadītājs)
 15. Par nedrošiem (šaubīgiem) un bezcerīgiem debitoriem.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 16. Par adreses piešķiršanu un maiņu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 18. Par zemes vienības Maskavas ielā 25, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 19. Par zemes vienību Jelgavas ielā 26B, Jelgavas ielā 28, Jelgavas iela un K.Barona ielā 61, Rēzeknē robežu un platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 20. Par dzīvokļu jautājumiem (4 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 21. Par Pilnvarojuma līguma par īres līgumu slēgšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 22. Par Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 23. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē (3 lēmumprojekti: Ļermontova ielā 2C, Atbrīvošanas alejā 110A, Lubānas ielā 30A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 24. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 176, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot otrajā mutiskā izsolē.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 25. Par nekustamā īpašuma Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (3 lēmumprojekti: Parka ielā 27, K.Valdemāra ielā 32, Lokomotīvju iela 6-8).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 26. Par Rēzeknes pilsētas domes lēmumu nekustamo īpašumu atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, atcelšanu (6 lēmumprojekti: Jupatovkas ielā 14-1, K. Valdemāra ielā 6-32, Ventspils ielā 15-11, Ventspils ielā 15-25, Līkā iela 5, Lokomotīvju ielā 6-3).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 2. Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” nolikuma grozījumu apstiprināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par nodomu protokola noslēgšanu ar biedrību “Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS”” un nodibinājumu “Sociālā atbalsta un izglītības fonds”.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 3. Par mēnešalgu noteikšanu domes struktūrvienībās nodarbinātajām ārstniecības personām.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 4. Par tehniskās dokumentācijas uzkrāto izmaksu norakstīšanu no uzskaites.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 5. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 26A, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot izsolē.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par adreses piešķiršanu zemes vienībām.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 3. Par zemes vienības daļu Upes ielā 62, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 4. Par zemes vienību Jaunpleikšņu ielā 9A un Jaunpleikšņu ielā 11A, Rēzeknē robežu pārkārtošanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 5. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 6. Par dzīvojamās mājas K.Barona iela 23, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 7. Par Pilnvarojuma līguma par īres līgumu slēgšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 8. Par zemes vienības iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Ausekļa ielā 23A, Purva ielā 3A).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem licences anulēšanu.
  Ziņo Madara Jermacāne (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 10. Informatīvs ziņojums par Rēzeknes pilsētas domes Administratīvās komisijas darbu 2019. gadā.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja, vecākā juriste, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja)

Darba kārtība

 1. Par inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 3. Par Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
  Ziņo Ilona Žavoronkova (Finanšu pārvaldes Nodokļu nodaļas vadītāja – juriste)
 4. Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali izglītības iestādēm no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 5. Par interešu izglītības programmu apstiprināšanu 2019./2020. mācību gada otrajam semestrim Rēzeknes pilsētā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 6. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 7. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.1 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 8. Par sadarbības līguma termiņa pagarināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 9. Par pamatlīdzekļu un inventāra nodošanu.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktora p.i.)
 10. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.2 “Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 11. Par Attīstības fonda līdzekļu izmantošanu Rēzeknes pilsētas domes uzņēmējdarbības projektu un mārketinga aktivitāšu konkursu līdzfinansēšanai.
  Ziņo Krista Freiberga (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 12. Par Rēzeknes pilsētas domes uzņēmējdarbības projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma un Rēzeknes pilsētas domes mārketinga aktivitāšu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Krista Freiberga (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 13. Par adreses piešķiršanu dzīvokļiem.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 14. Par uzmērītas zemes vienības platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes zemes ierīcības inženiere)
 15. Par dzīvokļu jautājumiem (6 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 16. Par dzīvojamās telpas Rēzeknē, Ezera ielā 14, dz.1 atzīšanu par avārijas stāvoklī esošu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 17. Par zemes vienības daļas iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Līkā ielā 43, Jaunpleikšņu ielā 11A).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē (5 lēmumprojekti: Kosmonautu ielā 12/1-26, Torņa ielā 5-1, Bukmuižas ielā 97A, F. Trasūna iela 17A, F. Trasūna iela 19A)
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 19. Par nekustamā īpašuma F. Trasūna ielā 8A atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 20. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (4 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 117-26, Metālistu ielā 6-37, Krustpils iela 13, Raiņa ielā 27).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājums:

 1. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 2. Par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Investīciju plāna aktualizēšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.25 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.26 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.27 “Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 01.09.2005. saistošajos noteikumos Nr.13 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 4. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes Administrācijas darba kārtības noteikumos.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 6. Par Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 7. Par Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 8. Par atklātā konkursa nolikuma apstiprināšanu Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaka” vadītāja amatam.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 9. Par Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktores Valentīnas Šidlovskas atbrīvošanu no amata.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 10. Par atklātā konkursa nolikuma apstiprināšanu Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktora amatam.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 11. Par pašvaldības iestādes ar juridisko patstāvību “Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldeˮ izveidošanu.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 12. Par jaunizveidotu zemes vienību Bukmuižas iela 104A, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 13. Par uzmērītas zemes vienības platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 14. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.06.2019. lēmumā Nr.817 „Par Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi”.
  Ziņo Jūlija Caune (Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekust. īpaš. atlīdzības noteikšanas komisijas sekretāre)
 15. Par zemes vienības daļas iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Koku ielā 4C, Krasta ielā 35).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 16. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 26.01.2017. lēmumā Nr.1932 “Par zemesgabala daļas Lokomotīvju ielā 22A, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 17. Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamās zemes vienības atsavināšanu par noteikto atlīdzību (4 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 19, Atbrīvošanas alejā 23A, Atbrīvošanas alejā 170A, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2100 003 0077).
  Ziņo Jūlija Caune (Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekust. īpaš. atlīdzības noteikšanas komisijas sekretāre)
 18. Par dzīvojamās mājas Meža iela 11, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 19. Par dzīvokļu jautājumiem (4 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 20. Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu projekta īstenošanai.
  Ziņo Ilvija Pisarenko (pārvaldes „Sociālais dienests” projektu vadītāja)
 21. Par uzkrāto izmaksu nodošanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 22. Par tehniskās dokumentācijas uzkrāto izmaksu norakstīšanu no uzskaites.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 23. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3. pielikuma Attīstības pārvaldes amatu sarakstā.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 24. Par pašvaldības studiju maksas piešķiršanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 25. Par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)

Papildjautājumi:

 1. Par organizatoriskiem un saimnieciskiem pasākumiem Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” amatu sarakstā.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 28 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2019. gada 31. janvāra noteikumos Nr. 7 “Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra saimniecisko darbinieku amatu sarakstā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes Slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja, revidente)
 4. Par līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgšanu ar SIA “ALAAS”.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 5. Par adreses apstiprināšanu un dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 7. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošās zemes vienības Meža ielā 25A sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par jaunizveidotu zemes vienību Lauku ielā 25A, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par jaunizveidotu zemes vienību Ļermontova ielā 4C, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par jaunizveidotu zemes vienība Bukmuižas iela 86B, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 11. Par pašvaldībai piekrītošu dzīvokļu īpašumu nodibināšanu un pamatlīdzekļa “Dzīvojamā ēka Baznīcas ielā 29A, Rēzeknē” sadali.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 12. Par zemes vienības daļas iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Gvardes ielā 2, Krasta ielā 77).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 13. Par zemesgabala daļas Atbrīvošanas alejā, Rēzeknē nomas tiesību izsoli.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 14. Par dzīvojamās mājas Atbrīvošanas aleja 116, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 15. Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 16. Par Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2018. lēmuma Nr.609-1 “Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 27-78, Rēzeknē atsavināšanu par brīvu cenu” atcelšanu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 17. Par Rēzeknes pilsētas domes 26.09.2019. lēmuma Nr.916-4 “Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 27, Rēzeknē atsavināšanu par brīvu cenu” atcelšanu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 18. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 172B-20, Rēzeknē atsavināšanu pārdodot mutiskā izsolē.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 19. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (2 lēmumprojekti: Atmodas iela 14-27, Dzelzceļnieku ielā 1A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājums.

 1. Par papildu līdzekļu piešķiršanu.
  Ziņo Natālija Aleksejeva (Attīstības pārvaldes vecākā projektu vadītāja)
 2. Par grozījumiem 24.10.2019. lēmumā Nr.939 “Par pašvaldības stipendiju izmaksu”.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.24 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Imants Gaiduļs (Būvvaldes vadītājas vietnieks)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes ”Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādī.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 3. Par pašvaldības dalību projektā “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai”.
  Ziņo Elīna Pastare (Tūrisma attīstības centra tūrisma konsultante)
 4. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē 2. un 3.stāva nomas tiesību izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 5. Par servitūta nodibināšanu.
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 6. Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu (Koku ielā 10).
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 7. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 8. Par zemes vienības daļas iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Koku ielā 26, Rīgas ielā 38A).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)

Papildjautājums:

 1. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)

Darba kārtība

 1. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 28.02.2019. lēmumā Nr.687 “Par Rēzeknes 2.vidusskolas darba organizāciju 8.1.2. SAM projekta „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” realizācijas laikā”.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes Satiksme” pamatkapitāla palielināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 4. Par grozījumiem Nolikumā par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 5. Par organizatoriskajiem un saimnieciskajiem pasākumiem pašvaldības struktūrvienību struktūrās un amatu sarakstos.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 6. Par ēkas Rūpnīcas ielā 6C, Rēzeknē izslēgšanu no Rēzeknes pilētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” bilances.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 7. Par adreses apstiprināšanu un dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par jaunizveidotu zemes vienību Zilupes ielā 24A, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par jaunizveidotu zemes vienību Koku ielā 32, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 11. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 12. Par Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 13. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemesgabalu Bauskas ielā 2, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 14. Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā zemes vienības Zilupes ielā 60B, Rēzeknē atsavināšanu par noteikto atlīdzību.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 15. Par zemes vienības daļas iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Meža ielā 6C, Rīgas ielā 51A, Pulkveža Brieža ielā 7B).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (5 lēmumprojekti: Varoņu iela 38-7, Maskavas iela 4-79, Krasta iela 35A, A. Upīša iela 39A, Atbrīvošanas aleja 27).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 17. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošana aleja 176, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi (5 lēmumprojekti: Ausekļa ielā 17A, Kaunatas iela 18A, Kaunatas ielā 20A, Sprūževas iela 9B, K. Barona ielā 36A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 19. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam Andrejam Rešetņikovam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 20. Par Goda un Atzinības rakstu piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)

Papildjautājumi:

 1. Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
 2. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 3. Par Eiropas Savienības un Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansēto projektu finansēšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 4. Par apbalvojuma “Rēzeknes Goda pilsonis” piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
  Saskaņā ar nolikumu ”Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības apbalvojumiem” jautājumu par apbalvojuma „Rēzeknes Goda pilsonis” piešķiršanu izskata domes slēgtajā sēdē. Zālē paliek domes deputāti, jautājuma ziņotājs un par protokolu atbildīgais darbinieks.

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 31.01.2019. saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu.
  Ziņo Jeļena Siliņa (Finanšu pārvaldes vadītāja vietniece, Budžeta nodaļas vadītāja)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 22.08.2019. lēmumā Nr.879 “Par interešu izglītības programmu apstiprināšanu 2019./2020. mācību gada pirmajam semestrim Rēzeknes pilsētā”.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par nekustamā īpašuma (telpas) Rēzeknē, Krasta ielā 31 nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Rēzeknes māmiņu klubs”.
  Ziņo Jevgenija Kušča (PI “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” vadītāja)
 4. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē, 2.stāva nomas tiesību pirmo izsoli.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 5. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 18.04.2018 lēmumā Nr.337 “Par Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijas izveidošanu”.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 6. Par atļauju totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu un attiecīgas azartspēles organizēšanai Atbrīvošanas alejā 98, Rēzeknē.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 7. Par pašvaldības stipendiju izmaksu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 8. Par adreses piešķiršanu un dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par uzmērītas zemes vienības platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 12. Par adrešu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļiem un garāžām Brāļu Skrindu ielā 23, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 13. Par nekustamā īpašuma nodošanu Rēzeknes pilsētas domes Izglītības pārvaldei.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 14. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 15. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu Pilsētas saimniecības pārvaldes bilancē.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 16. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 16.06.2016. lēmumā Nr.1643-4 “Par zemesgabala daļas Kuldīgas ielā 7A, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 17. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 14.02.2019. lēmumā Nr.676-3 “Par zemes vienības daļas Meža ielā 6C, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 18. Par zemes vienības iznomāšanu (9 lēmumprojekti: Koku ielā 6C, Krimuldas ielā 1B, Vidus ielā 2A, Vipingas ielā 11, Saules ielā 48A, Ventspils ielā 22A, Ļermontova ielā 34 (3 lēmumprojekti)).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 19. Par ēkas Cēsu ielā 2, Rēzeknē izslēgšanu no Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)

Papildjautājums:

  1. Par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu (2 lēmumprojekti).
   Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)

Kafejnīca “Lizeika”

Kafejnīca “Lizeika” atrodas pašā Rēzeknes sirdī. Tiek piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi, banketi, ātrā ēdināšana, pusdienas līdzņemšanai. Atliek tikai izvēlēties.

Kafejnīcas pakalpojumi

 • Ēdienkarte dažādām gaumēm;
 • Kompleksās pusdienas – 3,50 eiro;
 • Maltītes svētkiem un banketiem;
 • Izbraukuma banketi Latgales teritorijā;
 • Banketu zāle.

Kontaktinformācija

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a (Rēzeknes novada pašvaldības telpās), Rēzekne.
Tālrunis: 28812641
Darba laiks: darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Darba kārtība

1. Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali izglītības iestādēm no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas sadales kārtību.
Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
2. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019. gadā.
Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
3. Par infrastruktūras nomas maksas aprēķiniem.
Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrības pārraudzības nodaļas vadītāja-revidente)
4. Par adreses piešķiršanu.
Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
5. Par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem licenču piešķiršanu.
Ziņo Madara Jermacāne (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
6. Par zemes vienības K.Barona ielā 15A, Rēzeknē iznomāšanu.
Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
7. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (2 lēmumprojekti V. Seiles ielā 36B).
Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē (2 lēmumprojekti: Ausekļa ielā 28, Metālistu ielā 7-27).
Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Kafejnīca “Lizeika”

Kafejnīca “Lizeika” atrodas pašā Rēzeknes sirdī. Tiek piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi, banketi, ātrā ēdināšana, pusdienas līdzņemšanai. Atliek tikai izvēlēties.

Kafejnīcas pakalpojumi

 • Ēdienkarte dažādām gaumēm;
 • Kompleksās pusdienas – 3,50 eiro;
 • Maltītes svētkiem un banketiem;
 • Izbraukuma banketi Latgales teritorijā;
 • Banketu zāle.

Kontaktinformācija

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a (Rēzeknes novada pašvaldības telpās), Rēzekne.
Tālrunis: 28812641
Darba laiks: darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Darba kārtība

 1. Par amata vienību skaita apstiprināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par līdzfinansējuma sniegšanu deju studijas “STOPTIME” dejotāju Milas Pavkšto un Reiņa Sandora dalībai Pasaules čempionātā Hip-Hop dejās.
  Ziņo Edgars Massals (PA “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” jurists)
 3. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē (3.stāva) nomas tiesību trešās izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vec.projektu vadītājs)
 4. Par zemes vienības iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Saules ielā 31A, Tiņanova ielā 62A).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 5. Par dzīvojamās mājas Dārzu iela 9, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 6. Par dzīvojamās telpas Rēzeknē, 18.Novembra iela 18, dzīv.11 atzīšanu avārijas stāvoklī.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 7. Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (5 lēmumprojekti: Dzelzceļnieku ielā 1A, Lubānas ielā 19, N. Rancāna ielā 6/1, Raiņa ielā 27, Upes ielā 37A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 9. Par nekustamā īpašuma Stacijas iela 31B, Rēzeknē atsavināšanu pārdodot izsolē.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi (3 lēmumprojekti: Kaunatas ielā 20A, Kr. Barona ielā 36A, Strādnieku šķērsiela 19A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 11. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidijai Ostapcevai.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par aiņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par likvidētas juridiskās personas parāda dzēšanu.
  Ziņo Mārīte Grāvīte (Finanšu pārvaldes galvenā grāmatvede)
 3. Par noteikumu “Iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu riska novēršanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Ilze Kaulakane (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas finanšu analītiķe)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes iekšējo noteikumu “Noteikumi pa riekšējās trauksmes celšanas sistēmu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes 13.06.2019. saistoši noteikumu Nr. 20 “Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā” atcelšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 6. Par maksas par licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā noteikšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 7. Par adreses piešķiršanu un dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2100 015 1125 (Gvardes iela) konfigurācijas izmaiņām un jaunizveidotu zemes vienību Gvardes ielā 2, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai (2 lēmumprojekti: Atbrīvošanas aleja 19, Atbrīvošanas aleja 23A)
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 10. Par dzīvokļu jautājumiem (6 lēmumprojekti)
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 11. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 12. Par domes 13.07.2018. lēmuma Nr.429 “Par Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un 18 dzīvojamo māju renovācijai” 14. apakšpunkta atcelšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 13. Par Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 14. Par zemes vienības iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Dārzu ielā 40B, Koku ielā 4C, Pils ielā 1B).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 15. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 11.08.2016. lēmumā Nr.1698-10 “Par zemes gabala daļas Koku ielā 4C, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 16. Par nekustamā īpašuma Zemnieku ielā 39, Rēzeknē atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 17. Par Rēzeknes pilsētas domes 20.06.2019. lēmuma Nr.828 “Par Rēzeknes pilsētas nozīmes maršrutu tōklu, maršrutu tīkla un kustības maršrutu apstiprināšanu un par maršrutu apliecinājumu izsniegšanu SIA “Rēzeknes satiksme”” atcelšanu
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)

Darba kārtība

 1. Par interešu izglītības programmu apstiprināšanu 2019./2020. mācību gada pirmajam semestrim Rēzeknes pilsētā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par Latvijas Jaunatnes olimpiādē piedalījušos sportistu apbalvošanu.
  Ziņo Valentīna Svilāne-Dūda (Sporta pārvaldes vadītāja vietniece)
 3. Par adreses piešķiršanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 4. Par zemes vienību ar kadastra Nr.2100 004 0008 (Rīgas iela) un jaunizveidotu zemes vienību Rīgas ielā 33A, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 5. Par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem licenču piešķiršanu (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 6. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 7. Par dzīvojamās mājas Meža iela 4, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 8. Par zemes vienības iznomāšanu (2 lēmumprojekti: J.Tiņanova ielā 62A, F.Trasūna ielā 36A).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-konsultante nekustamo īpaš. privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)

Papildjautājumi:

 1. Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
  Ziņo Marina Sokolova (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.)
 2. Par līdzfinansējuma sniegšanu grupas “Baritoni” dalības nodrošināšanai Krievijas kino un teātra festivālā “Amurskaja Osenj 17”.
  Ziņo Edgars Massals (PA „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” jurists)
 3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (5 lēmumprojekti: Dārzu iela 74-25, F. Kempa iela 42-14, Ventspils iela 4 – 35, Ventspils iela 5-11, Ventspils iela 15-25).
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē (4 lēmumprojekti: F. Trasūna ielā 16A, J. Tiņanova iela 33C, Kr. Barona ielā 76, V. Purvīša ielā 19A).
  Ziņo Daina Bārdule (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 22 „Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Rēzeknes pilsētā” apstiprināšanu.
  Ziņo Jeļena Ivanova (Pilsētas saimniecības pārvaldes juriste)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.21 “Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Rēzeknes pilsētā” apstiprināšanu.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecība pārvaldes vadītājs)
 2. Par zemes vienības Vipingas ielā 11, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 3. Par zemes vienību Franča Trasūna ielā 36A un Vidus ielas (kadastra apzīmējums 2100 010 0479) robežu pārkārtošanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 4. Par grozījumiem 25.06.2019.Rēzeknes pilsētas domes lēmumā Nr.836 “ Par zemes vienības Lokomotīvju šķērsielā 39, Rēzeknē sadalīšanu”.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 5. Par adreses piešķiršanu un apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 6. Par zemes vienību Pils ielā 16 un Pils ielā 16A, Rēzeknē robežu pārkārtošanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 7. Par zemes vienības Zemnieku ielā 52, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 8. Par zemes vienības daļas A.Upīša ielā 59A, Rēzeknē un F.Varslavāna ielā 31A, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejam Stecam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Papildjautājumi:

 1. Par dzīvojamo māju Dzirnavu ielā 10 un Dārzu ielā 65, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 2. Par dzīvokļu jautājumiem (11 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 3. Par nomas objekta nodošanu iznomāšanai un nomas maksas noteikšanu.
 4. Par neapbūvētu zemes vienību nomas maksas cenrādi īslaicīgai nomai.

Darba kārtība

 1. Par līdzfinansējuma sniegšanu Rēzeknes jauno mūziķu atbalstam, telpu nomas izdevumu segšanai.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktora p.i.)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 27.04.2017. lēmumā Nr. 2056 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības dalību Latvijā atzītajās sporta federācijās”.
  Ziņo Valentīna Svilāne-Dūda (Sporta pārvaldes vadītāja vietniece)
 3. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 11, Rēzeknē atsavināšanu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 4. Par zemes vienības Jaunpleikšņu ielā 4A, Rēzeknē un zemes vienības Jaunpleikšņu ielā 6A, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 5. Par zemes vienību iznomāšanu (6 lēmumprojekti: A. Upīša ielā 53B, A. Upīša ielā 132, Koku ielā 22A, J.Tiņanova ielā 71, Rēznas ielā 2B, Jaunpleikšņu ielā 12).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 6. Par Goda un Atzinības rakstu piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)

Papildjautājumi:

 1. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.07.2017. lēmumā Nr.31 „Par Rēzeknes pilsētas domes komisiju skaitliskā sastāvā noteikšanu un personu ievēlēšanu komisijās”.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 2. Par zemes vienības daļas Pils ielā 4, Rēzeknē iznomāšanu SIA “Četri krasti”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 3. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja)
 4. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē (2. un 3.stāva) nomas tiesību trešās izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)

Кафе “Putni”

“Putni” – это кафе в центре Резекне, которое открыто всем ценителям вкусной еды и жизни. Здесь Вас ждет разнообразие блюд и десертов, а ощущения легкости после посещения кафе окрылят Вас.

Контактная информация

Адрес: аллея Атбривошанас, 81, Резекне
Время работы: с 9.00 до 19.00, по пятницам с 9.00 до 20.00, по субботам с 10.00 до 20.00, по воскресеньям с 11.00 до 17.00.
Телефон: +371 26533132

Кафе “Zīds”

“Zīds” – это кафе в Латгальском посольстве GORS. Открыто с 24 апреля 2019 года. В названии и идее кафе слились воедино нежность шёлка (в переводе с латышского – шёлк) и цветение латгальского цветка (в переводе с латгальского – цветок), а также есть символическая отсылка к названию проекта концертного зала “Zīdaste” (в переводе с латышского – свиристель). Кафе – это место, где не только можно насладиться хорошей кухней в праздники и будни, но и место, куда можно прийти поработать, творить, задержаться вечером, встретиться с друзьями и провести время в ожидании встречи с прекрасным.

Кафе “Zīds” обеспечивает индивидуальное обслуживание по питанию гостей и групп в будни и праздничные дни, а также обслуживает семинары и банкеты, которые проходят в Латгальском посольстве GORS.

Услуги кафе

 • обслуживание групп;
 • обслуживание торжеств;
 • обслуживание банкетов, коорпаративных мероприятий и семинаров, проходящих в Латгальском посольстве ГОРС.

Контактная информация

Адрес: ул. Пилс, 4, Резекне (Латгальское посольство GORS).
Телефон: +371 28080700
Э-почта: gors.zids@rezekne.lv
Время работы: вторник–воскресенье 12.00–22.00, по пятницам и субботам до 23.00 (кухня до 22.00), в понедельник – выходной.
Более подробное меню и другие предложения на https://latgalesgors.lv/lv/kafejnica-zids

Название проекта

Долгосрочное использование водных ресурсов для развития туризма в приграничных городах Латвии-России Резекне и Острове

Привлекательная городская среда

LV-RU-017

Цель проекта

Цель проекта – преобразовать водные ресурсы городов Резекне и Острова в привлекательное место с долгосрочной перспективой развития для жителей и гостей города при сохранении равновесия между социальными, экономическими и природными факторами.

Проект предусматривает

В ходе проекта местные предприниматели в сфере туризма пройдут обучение по маркетингу, сотрудничеству (создание кластеров), а также узнают о взаимосвязи туризма, принципов долгосрочного управления и природных ресурсов. По результатам изучения водных бассейнов Резекне и Острова партнёры разработают туристические маршруты по берегам водоемов. Также будет разработано интегрированное пособие по управлению водными ресурсами и обозначены общие трансграничные принципы изучения процессов интегрированного управления природными ресурсами. На берегах двух водоёмов будут проведены работы, способствующие привлечению посетителей к природным объектам на территории Программы.

Финансирование и расходы

Бюджет Резекненской городской думы в проекте – 47,42 % или 294 472,41 евро.
Финансирование программы – 265 025,17 евро.
Долевое финансирование Резекненской городской думы – 10% (в том числе дотация государственного бюджета – 5%) или 29 447,24 евро.
Общие бюджет проекта – 621 021,77. Долевое финансирование проекта из средств программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-2020 года – 558 919,59 евро.

Срок реализации проекта

1 июня 2019 года – 31 мая 2021 года

Другие данные

Партнеры проекта::

 • Резекненская городская дума
 • Островская районная администрация
 • Латвийский сельскохозяйственный университет
 • • Псковский государственный университет.

Программа трансграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-2020 годы финансово поддерживает совместные мероприятия по развитию трансграничного сотрудничества для повышения конкурентоспособности региона с использованием его потенциала и выгодного местонахождения на границе между Европейским союзом и Российской Федерацией.
Домашняя страница программы: www.latruscbc.eu
Программу трансграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-2020 года частично финансируется из средств Европейского союза, Латвийской Республики и Российской Федерации.

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-202 годы. За её содержание в полном объёме несёт ответственность Резекненская городская дума и она не является официальным мнением Программы, стран-участниц Программы Латвии и России, а также Европейского Союза.

Название проекта

Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов Латвии и России

Зеленые города будущего

LV-RU-021

Цель проекта

Цель проекта – эффективное и рациональное использование городских деградированных территорий и их преобразование в привлекательные территории.

Проект предусматривает

В ходе реализации проекта специалисты самоуправления получат теоретические знания о планировании городской среды, реватализации деградированных территорий и развитии туризма. Будут привлечены эксперты со стороны, которые примут участие в семинарах и мастер-классах и будут информировать общество об эффективном использовании зеленых территорий города. Идеи участников проекта будут представлены местному самоуправлению для включения их в документы планирования территорий и, таким образом, обеспечения их использования в будущем. Знания и идеи, полученные на мастер-классах, будут обобщены в пособии для специалистов по планированию стратегических документов. В рамках проекта будут ревитализированы две деградированные территории (32 689 m2 в Резекне и 1,09 га в Пскове), которые в будущем будут рационально использоваться и станут привлекательными как для местных жителей, так и для гостей Резекне и Пскова.

Финансирование и расходы

Бюджет Резекненской городской думы в проекте – 345 555,28 евро.

Финансирование программы – 310 999,75 евро.

Долевое финансирование Резекненской городской думы – 10% (в том числе дотация государственного бюджета – 5%) или 34 555,53 евро.

Общий бюджет проекта – 650 560,77 евро. Долевое финансирование проекта из средств программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-2020 года – 585 504,69 евро.

Срок реализации проекта

1 июня 2019 года – 31 мая 2021 года

Другие данные

Партнеры проекта:
• Резекненская городская дума
• Управление строительства и капитального ремонта Псковской городской администрации.

Программа трансграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-2020 годы финансово поддерживает совместные мероприятия по развитию трансграничного сотрудничества для повышения конкурентоспособности региона с использованием его потенциала и выгодного местонахождения на границе между Европейским союзом и Российской Федерацией.

Домашняя страница программы: www.latruscbc.eu

Программа трансграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-2020 года частично финансируется из средств Европейского союза, Латвийской Республики и Российской Федерации.

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Россия» на 2014-202 годы. За её содержание в полном объёме несет ответственность Резекненская городская дума и не является официальным мнением Программы, стран-участниц Программы Латвии и России, а также Европейского Союза.

Darba kārtība

 1. Par grozījumiem 08.11.2018. domes lēmumā Nr.542 “Par projekta “Rēzeknes pilsētas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas Dzirnavu iela 3a, Rēzekne, energoefektivitātes uzlabošana” ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu”.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja)
 2. Par pamatlīdzekļu nodošanu iznomāšanai.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 3. Par grozījumu Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra nolikumā apstiprināšanu.
  Ziņo Jānis Kopeika (Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.)
 4. Par adreses piešķiršanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 5. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 6. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai (2 lēmumprojekti: Latgales iela 26, Atbrīvošanas aleja 147).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 7. Par zemes vienības Dzirnavu ielā 5B, Rēzeknē un zemes vienības daļas Dzirnavu ielā 3B, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 8. Par zemes vienību iznomāšanu (9 lēmumprojekti: Bukmuižas ielā 68A, 18.Novembra ielā 34, Jaunpleikšņu ielā 7A, Lokomotīvju ielā 22B, Rīgas ielā 36 (2 lēmumprojekti), Saules ielā 27B, Saules ielā 29B, Siguldas ielā 6B).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par nekustamā īpašuma Līkā ielā 5, Rēzeknē nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē (2 lēmumprojekti: Brīvības ielā 27-52, Maskavas iela 13-39).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par zemes vienības daļas Pils ielā 4, Rēzeknē iznomāšanu sporta biedrībai “Sporta klubs “Ezerzeme””.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 2. Par nekustamā īpašuma Rēzeknē, Pils ielā 4 „Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrsˮ iznomāšanu.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 3. SIA “Rēzeknes Satiksme” informatīvais ziņojums par situāciju sabiedriskā transporta jomā Rēzeknē pēc jaunā maršrutu tīkla apstiprināšanas 20.06.2019.
  Ziņo Viktors Borcovs (pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs)

Kafejnīca “Zīds”

“Zīds” ir kafejnīca Latgales vēstniecībā. Atvērta no 2019. gada 24. aprīļa. Kafejnīcas nosaukumā un idejā savijies zīda auduma maigums, simboliski atsaucoties uz koncertzāles projektam doto putna vārdu “Zīdaste”, gan latgaliskā zīda (latv. – zieds) plaukšana. Kafejnīca ir vieta, kurā ne tikai baudīt ēdiena priekus ikdienā un svētkos, bet arī priecāties par skatu uz Rēzekni un izmantot kā vietu, kur var arī atnākt strādāt, radīt, pakavēties pēcpusdienās, satikties ar draugiem un gaidīt kultūras notikumu piedzīvošanu vakaros.

Kafejnīca “Zīds” nodrošina individuālu viesu un grupu ēdināšanu ikdienā, svētkos, kā arī apkalpošanu semināros un banketos, kas notiek Latgales vēstniecībā GORS.

Kafejnīcas pakalpojumi

 • grupu apkalpošanu;
 • svinību vietu un apkalpošanu;
 • Latgales vēstniecībā GORS notiekošu banketu, korporatīvo notikumu, semināru ēdināšanas apkalpošanu.

Kontaktinformācija

Adrese: Pils iela 4, Rēzekne (Latgales vēstniecībā GORS).
Tālrunis: 28080700
E-pasts: gors.zids@rezekne.lv
Darbalaiks: otrdiena–svētdiena 12.00–22.00, piektdienās un sestdienās līdz 23.00 (virtuve līdz 22.00), pirmdienās slēgts.
Plašāk par ēdienkarti un piedāvājumu te: https://latgalesgors.lv/lv/kafejnica-zids

Projekta nosaukums

Zaļās pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijas – Krievijas robežpilsētās (Zaļās pilsētas plānošana)

LV-RU-021

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir pilsētas degradēto teritorija efektīva un racionāla izmantošana un pārveidošana par pievilcīgām teritorijām.

Projekts paredz

Projekta realizācijas laikā pašvaldības speciālisti apgūs teorētiskās zināšanas par pilsētvides plānošanu, degradēto teritoriju revitalizēšanu un tūrisma attīstīšanu. Tiks piesaistīti ārējie eksperti, kas piedalīsies semināros un meistarklasēs, informēs sabiedrību par pilsētas zaļo teritoriju efektīvu izmantošanu. Projekta dalībnieku idejas tiks prezentētas vietējai pašvaldībai, lai tiktu iekļautas teritorijas plānošanas dokumentos, nodrošinot to pielietojumu ilgtermiņā. Meistarklašu laikā gūtās atziņas tiks apkopotas Rokasgrāmatā stratēģisko dokumentu plānošanas speciālistiem. Projekta ietvaros tiks revitalizētas divas degradētās teritorijas (32 689 m2 Rēzeknē un 1,09 ha Pleskavā), padarot tās par racionāli izmantojamām un pievilcīgām teritorijām gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem.

Finansējums un izmaksas

Rēzeknes pilsētas domes budžets projektā – 345 555,28 eiro.

Programmas finansējums – 310 999,75 eiro.

Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 10% (t.sk. valsts budžeta dotācija – 5%) jeb 34 555,53 eiro.

Kopējais projekta budžets ir 650 560,77 eiro. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 585 504,69 eiro.

Projekta īstenošanas laiks

2019. gada 1. jūnijs – 2021. gada 31. maijs

Citi dati

Projekta partneri:

 • Rēzeknes pilsētas dome
 • Pleskavas pilsētas administrācijas Būvniecības departaments

Kopējais projekta budžets ir 650 560,77 eiro. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 585 504,69 eiro.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekta nosaukums

Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana tūrisma attīstībai Latvijas-Krievijas robežpilsētās Rēzeknē un Ostrovā

Pievilcīga pilsētvide

LV-RU-017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir pārveidot pilsētu ūdens resursus Rēzeknē un Ostrovā par ilgtspējīgāku un pievilcīgāku vietu to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, saglabājot līdzsvaru starp sociālajiem, ekonomiskajiem un vides faktoriem.

Projekts paredz

Projekta gaitā vietējie tūrisma dalībnieki saņems apmācības mārketingā, sadarbībā (klasteru veidošanā), tūrisma attiecībās ar ilgtspējīgu pārvaldību un dabas resursiem. Projekta partneri izstrādās pētījumus par ūdens baseiniem Rēzeknē un Ostrovā, izveidos materiālus ilgtspējīgiem ūdens krastmalu tūrisma maršrutiem. Tiks izstrādāta integrēta dabas resursu pārvaldības rokasgrāmata un kopīga pārrobežu pieeja integrēto dabas resursu pārvaldības studiju procesam. Tiks veikti uzlabojumi divu ūdenskrātuvju krastos, kas pozitīvi ietekmēs apmeklētāju skaita palielināšanos uzlabotajos Programmas teritorijas dabas objektos.

Finansējums un izmaksas

Rēzeknes pilsētas domes budžets projektā – 47,42 % jeb 294 472,41 eiro.

Programmas finansējums – 265 025,17 eiro.

Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 10% (t.sk. valsts budžeta dotācija – 5%) jeb 29 447,24 eiro.

Kopējais projekta budžets ir 621 021,77 eiro. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 558 919,59 eiro.

Projekta īstenošanas laiks

2019. gada 1. jūnijs – 2021. gada 31. maijs

Citi dati

Projekta partneri:

 • Rēzeknes pilsētas dome
 • Ostrovas rajona administrācija
 • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
 • Pleskavas valsts universitāte

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas administratīvās teritorijas sabiedriskā transporta pieturu nosaukumu apstiprināšanu.
  Ziņo Daina Bārdule (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 2. Par Rēzeknes pilsētas nozīmes maršrutu tīkla un kustības maršrutu apstiprināšanu un par maršrutu apliecinājumu izsniegšanu SIA “Rēzeknes Satiksme”.
  Ziņo Daina Bārdule (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 3. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas administratīvās teritorijas sabiedriskā transporta pieturu nosaukumu apstiprināšanu.
  Ziņo Daina Bārdule (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 2. Par Rēzeknes pilsētas nozīmes maršrutu tīkla un kustības maršrutu apstiprināšanu un par maršrutu apliecinājumu izsniegšanu SIA “Rēzeknes Satiksme”.
  Ziņo Daina Bārdule (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 3. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Jeļena Siliņa (Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece, Budžeta nodaļas vadītāja)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 31.01.2019. saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu.
  Ziņo Jeļena Siliņa (Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece, Budžeta nodaļas vadītāja)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.17 ,,Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām” apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.18 „Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu apsaimniekošanu Rēzeknes pilsētā” apstiprināšanu.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.19 „Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomu” apstiprināšanu.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 6. Par Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atlīdzības noteikšanas komisijas izveidi.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 7. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.20 „Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
  Ziņo Daina Bārdule (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)
 8. Par dzīvokļu jautājumiem (9 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 9. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai (3 lēmumprojekti: Atbrīvošanas aleja 120, Upes iela 32, Upes iela 41).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 10. Par zemes vienību iznomāšanu (9 lēmumprojekti: Siguldas ielā 4C (2 lēmumprojekti), Slimnīcas ielā 1A (2 lēmumprojekti), Koku ielā 22A, Koku ielā 26, Krasta ielā 55A, K.Barona ielā 52A, J.Tiņanova ielā 50C).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 11. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Sporta pārvaldei.
  Ziņo Valentīna Svilāne-Dūda (Sporta pārvaldes vadītāja vietniece)

Papildjautājumi

 1. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 2. Par grozījumu Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2019. lēmumā Nr.720 “Par aizņēmumu ņemšanu”.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par piedalīšanos nekustamā īpašuma Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē izsolē.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 4. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē nomas tiesību 3. izsoli.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Māriņa” nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par līdzfinansējuma sniegšanu Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu Eduarda Geikina-Tolstova un Katrīnas Belinskas dalībai biedrības “Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris” rīkotajā projektā “LJPO 2019”.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktora p.i.)
 3. Par līdzfinansējuma sniegšanu grāmatas “Arvīds Egle Latvijas glezniecībā – veltījums Latgalei” izdošanai.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktora p.i.)
 4. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3. pielikumā.
  Ziņo Svetlana Deņisova (PI “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” Saimniecības nodaļas vadītāja)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centra 29.03.2019. lēmuma Nr.41/3.8.5 apstrīdēšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja – vecākā juriste)
 6. Par materiālo vērtību nodošanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 7. Par uzkrāto izmaksu nodošanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 8. Par adreses apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 10. Par zemes vienību iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Lokomotīvju šķērsielā 38, N.Rancāna ielā 77A).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē (2 lēmumprojekti: Kaunatas ielā 32A, Ziedu ielā 16A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 12. Par papildatvaļinājuma un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 13. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidijai Ostapcevai.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 14. Par Goda raksta piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)

Papildjautājumi:

 1. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.07.2017. lēmumā Nr.31 „Par Rēzeknes pilsētas domes komisiju skaitliskā sastāvā noteikšanu un personu ievēlēšanu komisijās”.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas Bāriņtiesas nolikumā.
  Ziņo Tatjana Sudnika (Rēzeknes pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētājas p.i.)

Darba kārtība

 1. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes pateicības rakstu un naudas balvu piešķiršanu Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem un pedagogiem.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Laimiņa” vadītājas atbrīvošanu no amata.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 11.05.2017. saistošajos noteikumos Nr.12 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 6. Par atklātā projektu konkursa ,,Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Eleonora Ivanova (PI ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” jaunatnes lietu speciāliste)
 7. Par patapinājuma līguma noslēgšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pierobežu sadarbības programmas projekta īstenošanai un pēcprojekta aktivitāšu nodrošināšanai.
  Ziņo Edvīns Mihailovs (Ārējo sakaru nodaļas pārrobežu projektu vadītājs)
 8. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.07.2017. lēmumā Nr.31 „Par Rēzeknes pilsētas domes komisiju skaitliskā sastāvā noteikšanu un personu ievēlēšanu komisijās”.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 9. Par adreses piešķiršanu, dzēšanu un maiņu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 11. Par pamatlīdzekļu nodošanu.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 12. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.13 „Rēzeknes pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 13. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemesgabalu Bauskas ielā 2, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 14. Par zemes vienības daļas Lokomotīvju ielā 22A, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 15. Par zemesgabala Pils ielā 17, Rēzeknē un zemesgabala Baznīcas ielā 4, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 16. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 09.11.2017. lēmumā Nr.157-3 “Par zemesgabala daļas Vipingas ielā 11, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 17. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 18. Par dzīvojamās mājas Atbrīvošanas aleja 111, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 19. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.14 „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvēto zemesgabalu nomu” apstiprināšanu.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 20. Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu (3 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 170A; Zilupes ielā 60B; nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 2100 003 0077).
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 21. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu (6 lēmumprojekti: Ausekļa ielā 6, Skolas ielā 11-12, Lokomotīvju ielā 6-3, Meža iela 4-53, Lokomotīvju ielā 18-6, V.Seiles ielā 36D).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 22. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē (2 lēmumprojekti: Torņa ielā 7-2, Maskavas ielā 24-73).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 23. Par pasažieru komercpārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licenču piešķiršanu (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Daina Bārdule (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)

Papildjautājumi:

 1. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 12.04.2018. lēmumā Nr.320 “Par pašvaldības saskaņojumu infrastruktūras risinājumam deinstitucionalizācijas procesā un aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu”.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi 01.09.2005. Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja – vecākā juriste)

Название проекта

Повышение энергоэффективности здания Резекненской 1-й государственной гимназии на Дзирнаву, 3а в Резекне

Цель проекта

Цель проекта – повышение энергоэффективности здания Резекненской 1-й государственной гимназии на улице Дзирнаву, 3а в Резекне, путем вложения средств в здание в соответствии с приориотетами, определёнными в программе развития самоуправления, и, таким образом, снижение объёма потребления первичной энергии и уменьшения расходов самоуправление на теплоснабжение.

Если в здании Резекненской 1-й государственной гимназии на улице Дзирнаву 3а в Резекне будут проведен ряд мероприятий по повышению энергоэффективности, то средства самоуправления на теплоснабжение будут экономиться. Если же мероприятия по повышению энергоэффективности не будут проведены своевременно или не не будут осуществлены вовсе, то состояние строительных конструкций и самого здание будет ухудшаться, взростет потребление теплоэнергии и расходы на содержание здания. В тоже самое время не будет возможности обеспечить комфортную температуру, что негативно скажется на дальнейшей эксплуатации задния.

Согласно данным энергосертификата (его отчётам) здания, в результате реализации проекта первичный расход энергии в год уменьшиться с 1 068 843.72 до 372 902.88 KWh/ежегодно (экономия 695 940,84 KWh/в год) и эмиссия CO2 с 323,41 т CO2 в год на 101,55 т CO2 в год (снижение на 221,86 т CO2 /в год).

Проектная идея соотвествует стратегическим целям развития города Резекне и включена в инвестиционный план программу равзвиттия города Резекне на 2014-2020 годы.

Проект предусматривает

Главные действия проекта – это строительные работы по повышению энергоэффективности, в том числе утепление фасадов и фундамента, утепление перекрытий крыши и полов; замена окон; строительство и перестройка вентялиционной системы и ее элементов; реконструкция отопительной системы и её элементов; замена системы освещения на новые LED-cветильники; авторский надзор за строительными работами; мероприятия по информированию общественности и стройнадзор.

Перестройка здания учебного учреждения будет обеспечена путем комбинирования средств из данного проекта и проекта № 8.1.2.0/17/I/031 “Развитие Центра образования национального значения в Резекне”.

Финансирование и расходы

Общие расходы, EUR Распределение по источникам финансирования (%), EUR
Не относящиеся к проекту расходы Относящиеся к проекту расходы
Самоуправление (100%) Европейский фонд регионального развития (85 %) Гос. бюджет (3,75 %) Самоуправление (11,25 %)
2 964 170,49 0,00 804 185,70 514 579,99 1 543 847,06

101 557,74 (Резервное предварительное финансирование)

Срок реализации проекта

Март 2019 года – июнь  2020 года

Другие данные

22 марта 2019 года Резекненская городская дума заключила договор с Центральным агентством финансов и договоров о реализации проекта фонда Европейского союза “Повышение энергоэффективности здания Резекненской государственной 1-й гимназии на улице Дзирнаву 3а в Резекне” (Nr. 4.2.2.0/17/I/111). Повышение энергоэффективности здания означает совокупность мероприятий, позволяющую значительно уменьшить потери тепла и электроэнергии в здании, а также уменьшить количество выбросов парниковых газов. Одним из самых значимых мероприятий в процессе содействия энергоэффективности здания является перестройка при условии реализации технических и функциональных улучшений, что не только уменьшает сумму коммунальных платежей, но и создает качественную и архитектурно выразительную среду.

Реализация отдельных мероприятий, предусмотренных проектом, была начата еще до подписания договора о реализации проекта в январе 2019 года.

Проект реализуется в рамках программы деятельности “Развитие в занятость”, специфическая цель поддержки 4.2.2. “содействовать повышению энергоэффективности и использованию восстанавливаемых энергоресурсов в зданиях самоуправления в соотвествии с интегрированными программами развития самоуправлений”.

Publikācijas par projekta īstenošanu

Projekta nosaukums

Rēzeknes pilsētas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana, veicot ieguldījumus ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

Veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas ēkā Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, samazināsies pašvaldības izdevumi par siltumapgādi. Ja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes netiks veiktas savlaicīgi vai vispār netiks veiktas, turpināsies ēkas nolietošanās un pasliktināsies būvkonstrukciju stāvoklis, pieaugs siltumenerģijas patēriņš un ēkas uzturēšanas izmaksas, tajā pašā laikā nebūs iespējams nodrošināt termālo komfortu, kas apgrūtinās ēkas turpmāku izmantošanu. Saskaņā ar ēkas energosertifikāta (tā pārskata) datiem, Projekta īstenošanas rezultātā kopējais enerģijas patēriņš ēkai samazināsies no 1 068 843,72 KWh/gadā uz 372 902,88 KWh/gadā (ietaupījums 695 940,84 kWh/gadā) un CO2 emisija no 323,41 t CO2 /gadā uz 101,55 t CO2 gadā (samazinājums 221,86 t CO2 /gadā).

Projekta ideja atbilst Rēzeknes pilsētas attīstības stratēģiskajiem mērķiem un ir iekļauta Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānā.

Projekts paredz

Projekta galvenās darbības ir energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – ārsienu un cokola siltināšana; jumta pārseguma un grīdas uz grunts siltināšana; logu nomaiņa; ventilācijas sistēmas un to elementu izbūve un pārbūve; apkures sistēmas un to elementu pārbūve; apgaismojuma nomaiņa uz jauniem LED gaismekļiem; būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Izglītības iestādes ēkas pārbūve tiks nodrošināta, ieguldījumus kombinējot ar ieguldījumiem, kas finansēti no projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/031 “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei”.

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas, EUR Sadalījums pa finanšu avotiem (%), EUR
Publiskās neattiecināmās izmaksas Publiskās attiecināmās izmaksas
Pašvaldība (100%) Eiropas Reģionālās attīstības fonds (85 %) Valsts budžets (3,75 %) Pašvaldība (11,25 %)
2 964 170,49 0,00 804 185,70 514 579,99 1 543 847,06

101 557,74 (snieguma rezerves priekšfinansēšana)

Projekta īstenošanas laiks

2019. gada marts – 2020. gada jūnijs

Citi dati

2019. gada 22. martā Rēzeknes pilsētas dome noslēdza vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Rēzeknes pilsētas Valsts 1.ģimnāzijas  ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu  (Nr. 4.2.2.0/17/I/111). Ēkas energoefektivitātes uzlabošana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā. Viens no būtiskākajiem pasākumiem ēku energoefektivitātes veicināšanā ir pārbūve, realizējot tehniskus un funkcionālus uzlabojumus, bet ieguvumi ne tikai samazina komunālo rēķinu apjomu, bet arī veido kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Projektā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošana ir uzsākta pirms līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas (2019.gada janvārī).

Projekts tiek īstenots Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsts mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”.

Название проекта

Повышение энергоэффективности здания Резекненской средней школы № 2 на улице Дарзу 17

Цель проекта

Цель проекта – содействие повышению энергоэффективности здания Резекненской средней школы № 2 на улице Дарзу 17 в Резекне, путем перестройки здания в целях снижения первичного потребления энергии и расходов самоуправления на теплоснабжение. В результате проекта будет обеспечена эффективность инвестиций как в плане расходов, так и социально-экономическом сфере.

Согласно данным энергосертификата (его отчётам) здания, в результате реализации проекта первичный расход энергии в год уменьшиться с 1 391 354.45 до 852 335.51 KWh/ежегодно (экономия 539 018,94 KWh/в год) и эмиссия CO2 с 249,59 т CO2 в год на 141,71 т CO2 в год (снижение на 107,88 т CO2 /в год).

Проектная идея соотвествует стратегическим целям развития города Резекне и включена в инвестиционный план программу равзвиттия города РЕзекне на 2014-2020 годы.

Проект предусматривает

Главные действия проекта – это строительные работы по повышению энергоэффективности, в том числе утепление фасадов и фундамента, утепление перекрытий крыши и полов; замена окон; строительство и перестройка вентялиционной системы и ее элементов; реконструкция отопительной системы и её элементов; замена системы освещения на новые LED-cветильники; авторский надзор за строительными работами; мероприятия по информированию общественности и стройнадзор.

Перестройка здания учебного учреждения будет обеспечена путем комбинирования средств из данного проекта и проекта № 8.1.2.0/17/I/031 “Развитие Центра образования национального значения в Резекне”.

Финансирование и расходы

Общие расходы, EUR Распределение по источникам финансирования (%), EUR
Публичные не относящиеся к проекту расходы Публичные относящиеся к проекту расходы
Самоуправление (100%) Европейский фонд регионального развития (85%) Государственный бюджет (3,75%) Самоуправление (11,25%)
1 275 336,46 0,00 770 000,00 126 332,07 379 004,39

Сроки реализации проекта

Март 2019 года – июнь 2020 года

Другие данные

15 марта 2019 года Резекненская городская дума заключила договор с Центральным агентством финансов и договоров о реализации проекта фонда Европейского союза “Повышение энергоэффективности здания Резекненской средней школы № 2 на улице Дарзу 17 в Резекне” (№. 4.2.2.0/17/I/112). Повышение энергоэффективности здания означает совокупность мероприятий, позволяющую значительно уменьшить потери тепла и электроэнергии в здании, а также уменьшить количество выбросов парниковых газов. Одним из самых значимых мероприятий в процессе содействия энергоэффективности здания является перестройка при условии реализации технических и функциональных улучшений, что не только уменьшает сумму коммунальных платежей, но и создает качественную и архитектурно выразительную среду.

Реализация отдельных мероприятий, предусмотренных проектом, была начата еще до подписания договора о реализации проекта в сентябре 2018 года.

Проект реализуется в рамках программы деятельности “Развитие в занятость”, специфическая цель поддержки 4.2.2. “содействовать повышению энергоэффективности и использованию восстанавливаемых энергоресурсов в зданиях самоуправления в соотвествии с интегрированными программами развития самоуправлений”.

Projekta nosaukums

Rēzeknes pilsētas 2. vidusskolas ēkas Dārzu ielā 17, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšanas sekmēšana Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolas ēkā Dārzu ielā 17, Rēzeknē, veicot ēkas pārbūves darbus, kas samazina primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi, tādējādi nodrošinot investīciju efektivitāti gan izmaksu, gan sociālekonomisko ieguvumu ziņā.

Saskaņā ar ēkas energosertifikāta (tā pārskata) datiem, Projekta īstenošanas rezultātā primārās enerģijas patēriņš ēkai gadā samazināsies no 1 391 354.45 KWh/gadā uz 852 335.51 KWh/gadā (ietaupījums 539 018,94 kWh/gadā) un CO2 emisija no 249,59 t CO2 /gadā uz 141,71 t CO2 gadā (samazinājums par 107,88 t CO2 /gadā).

Projekta ideja atbilst Rēzeknes pilsētas attīstības stratēģiskajiem mērķiem un ir iekļauta Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānā.

Projekts paredz

Projekta galvenās darbības ir energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – ārsienu un cokola siltināšana; jumta pārseguma un grīdas uz grunts siltināšana; logu nomaiņa; ventilācijas sistēmas un to elementu izbūve un pārbūve; apkures sistēmas un to elementu pārbūve; apgaismojuma nomaiņa uz jauniem LED gaismekļiem; būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Izglītības iestādes ēkas pārbūve tiks nodrošināta, ieguldījumus kombinējot ar ieguldījumiem, kas finansēti no projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/031 “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei”.

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas, EUR Sadalījums pa finanšu avotiem (%), EUR
Publiskās neattiecināmās izmaksas Publiskās attiecināmās izmaksas
Pašvaldība (100%) Eiropas Reģionālās attīstības fonds (85 %) Valsts budžets (3,75 %) Pašvaldība (11,25 %)
1 275 336,46 0,00 770 000,00 126 332,07 379 004,39

Projekta īstenošanas laiks

2019. gada marts – 2020. gada jūnijs

Citi dati

2019.gada 15.martā Rēzeknes pilsētas dome noslēdza vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolas ēkas Dārzu ielā 17, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu (Nr. 4.2.2.0/17/I/112). Ēkas energoefektivitātes uzlabošana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā. Viens no būtiskākajiem pasākumiem ēku energoefektivitātes veicināšanā ir pārbūve, realizējot tehniskus un funkcionālus uzlabojumus, bet ieguvumi ne tikai samazina komunālo rēķinu apjomu, bet arī veido kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Projektā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošana ir uzsākta pirms līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas (2018. gada septembrī).

Projekts tiek īstenots Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsts mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”.

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 3. Par mērķdotācijas piešķiršanu Rēzeknes pilsētas tautas mākslas kolektīvu vadītājiem.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktores p.i.)
 4. Par līdzfinansējuma sniegšanu Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas jauktajam korim dalībai 2.Starptautiskajā vokālās un instrumentālās mūzikas konkursā – festivālā “VEIKSMES TALISMANS”.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktores p.i.)
 5. Par līdzfinansējuma sniegšanu Martai Litvinovai dalībai konkursā “World Championships of Performing Arts 2019”.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktores p.i.)
 6. Par aizvietotājizpildi.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 7. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.10 ,,Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām” apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 8. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.11 „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvēto zemesgabalu nomu” apstiprināšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 10.08.2017. lēmumā Nr.50-11 “Par zemesgabala daļas F.Varslavāna ielā 31A, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 10. Par zemes vienību daļu iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Bukmuižas ielā 68A, Koku ielā 4C, Krasta ielā 26).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 11. Par dzīvojamās mājās Atbrīvošanas alejā 108, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 12. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.12 ,,Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanaˮ apstiprināšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jaut.)
 13. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 14. Par pamatlīdzekļa izslēgšanu no Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes bilances.
  Ziņo Valentīna Svilāne-Dūda (Sporta pārvaldes vadītāja vietniece)
 15. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam Andrejam Rešetņikovam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Papildjautājumi:

 1. Par dalību pilotprojektā “Metodika darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām”.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes viedokli par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto administratīvi teritoriālo reformu un dalību pašvaldību darba grupā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)

Darba kārtība

 1. Par līdzfinansējuma sniegšanu festivāla “Latgales ērģeļu dienas” koncerta organizēšanai.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktores p.i.)
 2. Par Rēzeknes pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” bērniem ar runas traucējumiem īslaicīgu slēgšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amatu sarakstā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par adreses piešķiršanu un apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 6. Par zemes vienības Atbrīvošanas alejas posma (kadastra Nr.2100 021 0004) robežu pārkārtošanu un jaunu zemes vienību izveidošanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 7. Par dzīvokļu jautājumiem (8 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 8. Par zemes vienības Bukmuižas ielā 57A, Rēzeknē un zemes vienības daļas Bukmuižas ielā 57B, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par zemes vienību iznomāšanu (4 lēmumprojekti: Egļu ielā 3A, Koku ielā 4C, Krasta ielā 33A, F.Varslavāna ielā 78).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 10. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot trešajā izsolē
  (2 lēmumprojekti: Upes ielā 39-103, Torņa ielā 9)
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 11. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidijai Ostapcevai.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Papildjautājumi:

 1. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē nomas tiesību 2. izsoli.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 2. Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
 3. Par Goda raksta piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
 4. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)

Darba kārtība

 1. Par aizņēmumu ņemšanu.
  Ziņo Jeļena Siliņa (Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece, Budžeta nodaļas vadītāja)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikumā “Finansējuma piešķiršanas kārtība no pašvaldības budžeta sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”.
  Ziņo Valentīna Svilāne-Dūda (Sporta pārvaldes vadītāja vietniece)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.8 „Rēzeknes pilsētas apstādījumu apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.9 „Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 5. Par mēnešalgas apmēra izmaiņām.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 6. Par adreses piešķiršanu un dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 7. Par uzmērītu zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par zemes vienības F.Trasūna ielā 19A, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par dzīvokļu jautājumiem (4 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 11. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 12. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 26.07.2018. lēmumā Nr.436-3 “Par zemes vienības F.Trasūna ielā 19A, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 13. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 14.02.2019. lēmumā Nr.676-2 “Par zemes vienības F.Trasūna ielā 19A, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 14. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemesgabala daļas Pils ielā 4, Rēzeknē, elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 15. Par zemes vienību iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Kuldīgas ielā 64A un Liepu ielā 36A).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 16. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemesgabalu Bauskas ielā 2, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 17. Par nekustamā īpašuma domājamo daļu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu (2 lēmumprojekti: N. Rancāna ielā 6A, Krasta ielā 16).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Pakalpojuma apraksts

Aprūpes mājās pakalpojumu dienas laikā nodrošina pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām, kurām noteikta 1. un 2. grupas invaliditāte, un kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas darbus pamatvajadzību apmierināšanai un veikt savu personisko aprūpi.

Aprūpes mājās pakalpojuma veidi:

 • personiskā aprūpe;
 • ikdienas mājas darbi.

Aprūpes mājās pakalpojuma līmeņi un darbu apjoms:

 • pirmā līmeņa aprūpe 2 reizes nedēļā līdz 16 stundām mēnesī. Tajā ietilpst: piegādāt produktus, saimniecības preces un medikamentus, nodot un saņemt veļu mazgātavā, apģērbu ķīmiskajā tīrītavā, palīdzēt mazgāt veļu mājās veļas mazgājamajā mašīnā un palīdzēt to izkārt, palīdzēt sakārtot personīgās mantas, iznest sadzīves atkritumus, veikt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem un citus maksājumus, abonēt laikrakstus, piegādāt laikrakstus un grāmatas, pavadīt klientu pastaigās, pie ģimenes ārsta un citiem speciālistiem uz veselības aprūpes iestādēm, apmeklēt slimnīcā (Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorijā), veikt starpnieka pakalpojumus sociālo un veselības aprūpes jautājumu risināšanā, veikt pārrunas par aprūpi, sadzīvi un sabiedrībā notiekošo;
 • otrā līmeņa aprūpe 2 reizes nedēļā līdz 24 stundām mēnesī. Tajā ietilpst: pirmā līmeņa aprūpes pakalpojums + palīdzēt mazgāties vannā, dušā, palīdzēt nomainīt gultas veļu, palīdzēt mazgāt logus un nomainīt aizkarus, siltināt logus ziemai, palīdzēt uzkopt dzīvokli, kopt istabas augus, palīdzēt uzkopt koplietošanas telpas, palīdzēt uzkopt radinieku kapus;
 • trešā līmeņa aprūpe 2 reizes nedēļā līdz 32 stundām mēnesī. Tajā ietilpst: otrā līmeņa aprūpes pakalpojums + palīdzēt ienest kurināmo telpās, iznest izdedžus un pelnus, ienest dzeramo un iznest lietoto ūdeni;
 • ceturtā līmeņa aprūpe līdz 5 reizēm nedēļā, līdz 60 stundām mēnesī. Tajā ietilpst personīgās higiēnas un rūpes pa izskatu veikšana: nomazgāt  klienta seju un sakārtot (ķemmēt) matus, sakopt klienta zobu protēzes, apmazgāt  ķermeņa augšdaļu, apmazgāt ķermeņa apakšdaļu, nogriezt roku nagus, veikt inkontitences līdzekļu maiņu), mazgāšanās: sagatavot vannu, palīdzēt iekāpt/izkāpt no vannas/dušas, mazgāt vannā/dušā, mazgāt matus, ģērbšanās: sagatavot apģērbu, veikt ķermeņa augšdaļas apģērbšanu/noģērbšanu, ķermeņa apakšdaļas apģērbšanu/noģērbšanu, apavu uzvilkšanu/novilkšanu, pārvietošanās: palīdzēt izkļūt un iekļūt gultā, palīdzēt pārvietoties no gultas uz krēslu/riteņkrēslu, palīdzēt nokļūt līdz tualetei, lietot palīgierīces,  ēdināšana: sagatavot  vai uzsildīt ēdienu, pasniegt ēdienu, barot, palīdzība mājas darbu veikšanā: nomazgāt traukus, palīdzēt medikamentu lietošanā, veikt gultas veļas nomaiņu, uzraudzība.

Pakalpojumu pie klienta mājās sniedz darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30.

Nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Aprūpes mājās birojā un iesniedz:

 • iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 • iztikas līdzekļu deklarāciju;
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un par medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību, ja aprūpes mājās pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
 • citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

Aprūpes mājās biroja pakalpojumu var pieteikt arī pa tālruni. Lai noformētu iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu, Aprūpes mājās biroja darbinieki izbrauc pie personas uz mājām.

Kontaktinformācija

Aprūpes mājās biroja darba laiks darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30.
Adrese: Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, LV- 4061
E-pasts: aprupe.majas@rezekne.lv
Mob. tālrunis: 28620651, 28348817
Aprūpes mājās biroja vadītāja Jeļena Beļaka

Cena

Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes ”Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrādi, maksa par pakalpojumu ir:

– personām, kuru kopējie ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos noteikto minimālās algas apmēru:

 • pirmā līmeņa aprūpe – 9,60 eiro mēnesī;
 • otrā līmeņa aprūpe – 14,40 eiro mēnesī;
 • trešā līmeņa aprūpe – 19,20 eiro mēnesī;
 • ceturtā līmeņa aprūpe – 2,75 eiro par vienu darba stundu;

– personām, kuru kopējie ienākumi mēnesī pārsniedz Ministru kabineta noteikumos noteikto minimālās algas apmēru:

 • pirmā līmeņa aprūpe – 72,32 eiro mēnesī;
 • otrā līmeņa aprūpe – 113,52 eiro mēnesī;
 • trešā līmeņa aprūpe – 144,00 eiro mēnesī;
 • ceturtā līmeņa aprūpe – 4,09 eiro par vienu darba stundu.

Darba kārtība

 1. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 06.12.2018. lēmumā Nr.581.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 2. Par uzmērītu zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 4. Par rezerves zemes piekritību Rēzeknes pilsētas pašvaldībai.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 5. Par rezerves zemes (starpgabalu) piekritību Rēzeknes pilsētas pašvaldībai.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 6. Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 7. Par dzīvojamās mājas Stacijas ielā 5, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 8. Par zemes vienību iznomāšanu (5 lēmumprojekti: Daugavpils ielā 24A, A. Upīša ielā 28A, F.Trasūna ielā 66B, J.Tiņanova ielā 49C, Ļermontova ielā 34).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemes vienību Lauku ielā 19, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 10. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemesgabalu Rīgas ielā 77, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 11. Par apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejam Stecam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 12. Par apmaksātā papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par uzņemamo izglītojamo skaitu 1.klasēs vispārējās pamatizglītības, 10.klasēs vispārējās vidējās izglītības programmās Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošajās mācību iestādēs un 7.klasēs vispārējās pamatizglītības programmās Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra nosaukuma maiņu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par Rēzeknes speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” bērniem ar runas traucējumiem nosaukuma maiņu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par Rēzeknes 2.vidusskolas darba organizāciju 8.1.2. SAM projekta „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” realizācijas laikā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 5. Par ūdensapgādes darbnīcas Ezera ielā 3, Rēzeknē izslēgšanu no Centralizētās grāmatvedības nodaļas bilances.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 6. Par pašvaldības stipendiju izmaksu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 7. Par atļaujas izsniegšanu sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Brīvības ielā 3/1, Rēzeknē.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 8. Par uzkrāto izmaksu nodošanu (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 9. Par uzkrājumu veidošanu nedrošiem (šaubīgiem) debitoriem.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 10. Par telpu Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē nomas tiesību izsoli.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 11. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Viļānu novada pašvaldību.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 12. Par adreses piešķiršanu, apstiprināšanu un dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 13. Par uzmērītu zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 14. Par rezerves zemes piekritību Rēzeknes pilsētas pašvaldībai.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 15. Par rezerves zemes (starpgabalu) piekritību Rēzeknes pilsētas pašvaldībai.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 16. Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 17. Par dzīvojamās mājas Metālistu ielā 11, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 18. Par Dzīvojamo māju Pārvaldīšanas-Pilnvarojuma līguma slēgšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 19. Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 5A, Rēzeknē apbūves tiesību izsoli.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 20. Par nedrošiem (šaubīgiem) un bezcerīgiem debitoriem.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 21. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē (3 lēmumprojekti: Metālistu ielā 11-28, Rūpnīcas ielā 7A-69, Ludzas ielā 44A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 22. Par pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai (2 lēmumprojekti: Stacijas ielā 20A, Dzelzceļnieku ielā 1A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 23. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (4 lēmumprojekti: Ventspils iela 6-36, Ventspils iela 22-27, Kr. Valdemāra ielā 6-32, Jupatovkas iela 14-1).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes ˮSociālais dienestsˮ 07.01.2019. lēmuma Nr.4/582 apstrīdēšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja, vecākā juriste)
 2. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.–2021. gadam apstiprināšanu.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktores p.i.)
 3. Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 4. Par uzmērītu zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 6. Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 10, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 7. Par zemes vienības ar kadastra Nr.2100 021 0013 un zemes vienības Stacijas ielā 2, Rēzeknē robežu pārkārtošanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par zemes vienības ar kadastra Nr.2100 007 0017 konfigurācijas izmaiņām un jaunizveidotām zemes vienībām Stacijas ielā 16B un Stacijas ielā 20C, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 10. Par nekustamā īpašuma nodošanu Rēzeknes pilsētas domes pārvaldei “Sociālais dienests”.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 11. Par dzīvokļu jautājumiem (4 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 12. Par dzīvojamās mājas Pils iela 8, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 13. Par zemes vienību iznomāšanu (5 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 122C, Meža ielā 6C, N.Rancāna ielā 75A, F.Trasūna ielā 19A, Vidus ielā 29A).
  Ziņo Jūlija Caune (Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 14. Par Rēzeknes pilsētas domes 26.07.2018. lēmuma Nr.437-8 atcelšanu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 15. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu, pārdodot otrajā izsolē (2 lēmumprojekti: Upes ielā 39-103, Torņa ielā 9).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 16. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu, pārdodot izsolē (5 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 172B-41, Zemnieku ielā 19, Meža ielā 29-2, Kosmonautu ielā 3-25, Upes ielā 51-4).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 17. Par papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam Andrejam Rešetņikovam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Papildjautājumi:

 1. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 08.11.2018. lēmumā Nr.542 “Par projekta “Rēzeknes pilsētas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē energoefektivitātes uzlabošana” ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu”.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja)
 2. Par konkursa “Vides objekta dizaina izstrāde Rēzeknes gājēju promenādē gar Rēzeknes upi” nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Jeļena Kijaško (Tūrisma attīstības centra vadītāja)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
  Ziņo Lidija Ostapceva (domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos, konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja)

Darba kārtība

 1. Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali izglītības iestādēm no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par pašvaldības atbalsta apjomu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 2019.gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldes 2018. gada 21. novembra lēmuma Nr.384 apstrīdēšanu.
  Ziņo Imants Gaiduļs (Būvvaldes Būvinspekcijas nodaļas vadītājs-būvinspektors, būvvaldes vad. vietn.)
 5. Par uzkrāto izmaksu nodošanu.
  Ziņo Gunta Rēvalde (Centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja)
 6. Par nekustamā īpašuma N. Rancāna ielā 6A, Rēzeknē domājamo daļu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 7. Par pamatlīdzekļu nodošanu un mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes Namsaimnieks” pamatkapitālā.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 8. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 9. Par dzīvojamās mājas Dārzu iela 22, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 10. Par Pilnvarojuma līguma par īres līgumu slēgšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 11. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.4 „Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 13. Par adreses apstiprināšanu, maiņu, piešķiršanu un dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 14. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.6 „Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” un tās struktūrvienību maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu.
  Ziņo Edgars Massals (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” jurists)

Papildjautājumi:

 1. Par pašvaldības stipendiju izmaksu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 2. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē nomas tiesību pirmo izsoli.
  Ziņo Ilze Dundure (Rēzeknes pilsētas domes ES struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijas sekretāre)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošajos noteikumos Nr.70 “Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 4. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.07.2017. lēmumā Nr.31 „Par Rēzeknes pilsētas domes komisiju skaitliskā sastāva noteikšanu un personu ievēlēšanu komisijās”.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 5. Par pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 6. Informatīvs ziņojums par Rēzeknes pilsētas domes Administratīvās komisijas darbu 2018. gadā.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja, vecākā juriste, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja)
 7. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2019. gadam”” apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikuma “Grāmatvedības uzskaites kārtība Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par pamatlīdzekļu un materiālo vērtību inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 3. Par Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
  Ziņo Ilona Žavoronkova (Nodokļu nodaļas vadītāja – juriste)
 4. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 5. Par interešu izglītības programmu apstiprināšanu 2018./2019. mācību gada otrajam semestrim Rēzeknes pilsētā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 6. Par pašvaldības studiju maksas piešķiršanu.
  Ziņo Ilona Opincāne (Attīstības pārvaldes vecākā komercdarbības speciāliste)
 7. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.6 „Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” struktūrvienību maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu.
  Ziņo Edgars Massals (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” jurists)
 8. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.15 „Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 9. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.26 „Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 10. Par Rēzeknes pilsētas energopārvaldības sistēmas vadības pārskata apstiprināšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs).
 11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 12. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 13. Par zemes vienības Latgales ielā 4, Rēzeknē iznomāšanu un zemes vienības daļas Daugavpils ielā 32A, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 14. Par zemes vienību iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Pļavu ielā 8B, Rīgas ielā 51B, Ziedu ielā 3A).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 15. Par ēku/būvju izslēgšanu no Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2018.gada 24.janvāra noteikumos Nr.1 “Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2018.gadam”” apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali izglītības iestādēm 2018.gadam.
  Ziņo Elga Švarce (Izglītības pārvaldes Finanšu nodaļas vadītāja)
 3. Par bezcerīga parāda dzēšanu.
  Ziņo Ilona Žavoronkova (Nodokļu nodaļas vadītāja – juriste)
 4. Par nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem.
  Ziņo Pāvels Savickis (Administratīvās inspekcijas vadītājs – administratīvās inspekcijas inspektors)
 5. Par nekustamā īpašuma Noliktavu ielā 17, Rēzeknē izslēgšanu no Centralizētās grāmatvedības nodaļas bilances.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 6. Par uzkrāto izmaksu nodošanu.
  Ziņo Gunta Rēvalde (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja)
 7. Par pašvaldībai piekrītošu dzīvokļu īpašumu nodibināšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 8. Par sadarbības līguma termiņa pagarināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 9. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 23.03.2017. lēmumā Nr. 2007 “Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā”.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 10. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.70 ,,Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 11. Par grozījumu veikšanu Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību un tā 3. pielikumā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 12. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” struktūrvienību maksas pakalpojumi” apstiprināšanu.
  Ziņo Edgars Massals (PA „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” jurists)
 13. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3. pielikuma pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” amatu sarakstā.
  Ziņo Svetlana Semeņaka (Nacionālo biedrību kultūras nama direktore)
 14. Par 2016.gada 26.oktobra Rēzeknes pilsētas domes lēmuma Nr.144-1 atcelšanu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 15. Par 2016.gada 10.novembra Rēzeknes pilsētas domes lēmuma Nr.1823 atcelšanu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (3 lēmumprojekti: Brīvības ielā 27-78, Dārzu ielā 69-3, V.Seiles ielā 36D).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 17. Par nekustamā īpašuma N. Rancāna ielā 6A, Rēzeknē domājamo daļu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu (7 lēmumprojekti).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē (11 lēmumprojekti: Sprūževas ielā 14, Torņa ielā 9, Brāļu Skrindu ielā 25, Brīvības iela 45, Upes ielā 39-103, J.Tiņanova iela 18-3, Maskavas 18-75, Dārzu ielā 30A-75, Dārzu ielā 42-5, Atbrīvošanas aleja 145-7, Brīvības ielā 27-41)
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par mēnešalgas grozīšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu saimnieciskajiem darbiniekiem.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 2. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3.pielikuma pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” amatu sarakstā.
  Ziņo Jeļena Kijaško (Tūrisma attīstības centra vadītāja)

Papildjautājumi, kas iesniegti 20.12.2018. sakarā ar to, ka kvoruma trūkuma dēļ nenotika Pilsētas attīstības, infrastruktūras un sabiedriskās kārtības komitejas sēdes (17.12.2018. un atkārtota sēde 20.12.2018.):

 1. Par aktualizētā Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Rīcības plāna apstiprināšanu.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānošana-projektu vadītāja)
 2. Par grozījumiem Deleģēšanas līgumā par Būvvaldes pakalpojumu sniegšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja)
 3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.20„Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 5. Par pamatlīdzekļu nodošanu.
  Ziņo Marina Sokolova (Ārējo sakaru speciāliste)
 6. Par uzmērītu zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par zemes vienību ar kadastra Nr.2100 013 1028; Nr.2100 013 0328 , Nr.2100 016 0331 un Nr.2100 016 0808 robežu pārkārtošanu, platības precizēšanu un jaunizveidotu zemes vienību Franciska Varslavāna ielā 27A, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par dzīvokļu jautājumiem (11 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 10. Par dzīvojamās mājas Skolas iela 11, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 11. Par grozījumu veikšanu 12.01.2017. Rēzeknes pilsētas domes lēmumā Nr.1902 “Par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu, izmantošanu un uzskaiti“.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 12. Par Pilnvarojuma līguma par īres līgumu slēgšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 13. Par Rēzeknes pilsētas energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas un energopārvaldības rīcības plāna apstiprināšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 14. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes deputātu pieņemšanas grafikā.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījums 2005.gada 1.septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.12 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām” apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.13 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu viendzīvokļu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” apstiprināšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2009.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 6. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 2017.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 7. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.58 „Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 8. Par aizvietotājizpildi.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par elektroautobusu un to uzlādes staciju iznomāšanu SIA “Rēzekne Satiksme” pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 10. Par grozījumiem 2016.gada 20.jūnija Pasūtījuma līgumā Nr.3.1.187/132 “Par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta maršruta tīklā”.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 11. Par atļaujas izsniegšanu sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Upes ielā 34b, Rēzeknē.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 12. Par nekustamā īpašuma nodošanu Pilsētas saimniecības pārvaldei.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 13. Par adreses maiņu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 14. Par uzmērīto zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 15. Par zemes vienību Miera ielā 74, Miera ielā 76 un Miera ielā 76A, Rēzeknē robežu pārkārtošanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 16. Par zemes vienību ar kadastra Nr.2100 003 0535, Varoņu ielā 19A un jaunizveidotu zemes vienību Kosmonautu ielā 20, Rēzeknē robežu pārkārtošanu un platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 17. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 18. Par dzīvojamās mājas Metālistu iela 5, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 19. Par zemes vienību iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Miera ielā 82, Atmodas ielā 14A).
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 20. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Stacijas ielā 13B, Rēzeknē, atsavināšanu, pārdodot izsolē.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājums.

 1. Par grozījumiem 29.06.2017. lēmumā Nr.7 “Par Rēzeknes pilsētas domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu”.
  Ziņo Aleksandrs Bartaševičs (domes priekšsēdētājs)

Darba kārtība

 1. Par grozījumiem 13.09.2018. Rēzeknes pilsētas domes lēmumā Nr.466 “Par interešu izglītības programmu apstiprināšanu 2018./2019. mācību gada pirmajam semestrim Rēzeknes pilsētā”.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes amatu sarakstā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par līdzekļu piešķiršanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 4. Par Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna izstrādes un sertificētas energopārvaldības sistēmas ieviešanas uzsākšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 5. Par ERAF projekta izmaksu nodošanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 6. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Sporta pārvaldei.
  Ziņo Nikolajs Krilovs (Sporta pārvaldes vadītājs)
 7. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” nolikumā.
  Ziņo Inese Dukaļska (pārvaldes „Sociālais dienests” juriste)
 8. Par Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Pensionāru sociālo pakalpojumu centra nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Inese Dukaļska (pārvaldes „Sociālais dienests” juriste)
 9. Par Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes ”Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
  Ziņo Inese Dukaļska (pārvaldes „Sociālais dienests” juriste)
 10. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.28 ,,Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu.
  Ziņo Inese Dukaļska (pārvaldes „Sociālais dienests” juriste)
 11. Par adreses maiņu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 13. Par zemes vienības ar kadastra Nr.2100 002 0028 un zemes vienības Komunālā ielā 1, Rēzeknē konfigurācijas izmaiņām un platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 14. Par zemes vienības ar kadastra Nr.2100 007 0014 konfigurācijas izmaiņām un jaunizveidotu zemes vienību Stacijas ielā 5A, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 15. Par zemes vienību Dārzu ielā 22 un Dārzu ielā 22A, Rēzeknē robežu pārkārtošanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 16. Par pamatlīdzekļu nodošanu.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 17. Par nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un demontāžas punkta izvietojumu Rīgas ielā 16, Rēzeknē.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 18. Par dzīvojamās mājas Dārzu ielā 12, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 19. Par dzīvojamās telpas Rēzeknē, Meža ielā 29, dzīv.2 atzīšanu dzīvošanai nederīgu – avārijas stāvoklī esošu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 20. Par nekustamo īpašumu pārcelšanu un izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 21. Par zemes vienību iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Viļakas ielā 3A, J.Tiņanova ielā 34A).
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 22. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē (4 lēmumprojekti: Zemnieku 48A, J.Tiņanova ielā 31C, Dārzu ielā 63B, K.Valdemāra ielā 4-34).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 23. Par nekustamā īpašuma N.Rancāna ielā 4A, Rēzeknē domājamo daļu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 24. Par nekustamā īpašuma N.Rancāna ielā 6A, Rēzeknē domājamo daļu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu (7 lēmumprojekti).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 25. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 27B, Rēzeknē izsoles atcelšanu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. lēmuma Nr.1872 ˮPar ēdināšanas izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs un uzcenojuma apstiprināšanu (protokols Nr.103, 13.punkts) 1.3. apakšpunkta daļā par ēdināšanas izmaksu (vecāku maksas) noteikšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un 7. punkta atcelšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes deputāta Līvijas Plavinskas pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.
  Ziņo Aleksandrs Bartaševičs (domes priekšsēdētājs)

Darba kārtība

 1. Par līdzekļu piešķiršanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 3. Par materiālo vērtību nodošanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Laimiņa” adreses maiņu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 5. Par Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Laimiņa” pievienošanu Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Māriņa”.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 6. Par uzkrāto izmaksu nodošanu.
  Ziņo Gunta Rēvalde (Centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja)
 7. Par nekustamā īpašuma Viļakas ielā 1, Rēzeknē nomas tiesību 3. izsoles nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 8. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 9. Par zemes vienību iznomāšanu (3 lēmumprojekti: K.Barona ielā 61, V.Purvīša ielā 19B, Stacijas ielā 31C).
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 10. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 11. Par apbalvojuma “Rēzeknes Goda pilsonis” piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
  Saskaņā ar nolikumu ”Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības apbalvojumiem” jautājumu par apbalvojuma „Rēzeknes Goda pilsonis” piešķiršanu izskata domes slēgtajā sēdē. Zālē paliek domes deputāti, jautājuma ziņotājs un par protokolu atbildīgais darbinieks.

Papildjautājumi:

 1. Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
 2. Par Goda rakstu piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
 3. Par 06.09.2018. Rēzeknes pilsētas domes lēmuma Nr.465 grozīšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 4. Par projekta “Rēzeknes pilsētas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas Dzirnavu iela 3a, Rēzekne, energoefektivitātes uzlabošana” ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 5. Par projekta “Rēzeknes pilsētas 2. vidusskolas ēkas Dārzu ielā 17, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 6. Par grozījumiem 29.06.2017. lēmumā Nr. 7 “Par Rēzeknes pilsētas domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu”.
  Ziņo Aleksandrs Bartaševičs (domes priekšsēdētājs)

Название проекта

Социальное вовлечение сеньоров

Aging in comfort

LLI-341

Цель проекта

Цель проекта – улучшение качества социальных услуг ухода на дому и медицинской помощи, который обеспечат мобильные бригады в составе профессинальных социальных работников.

Проект предусматривает

Проект предусматривает улучшить услуги социального обслуживания и инфраструктуру самоуправлений путём использования новых методов к уходу на дому и мероприятиям по помощи самим себе для обеспечения комфортной старости. В рамках проекта запланировано теоритическое обучение специалистов бригад, сотрудничество и обмен опытом, а также учебная поездка в Швецию. Будет разработано пособие для работников мобильных бригад и приобретено специализированное оборудование для обеспечения услуг мобильных бригад – четыре специализированных транспортных средства и комплекты оборудования.

В рамках проекта планируется подготовить 40 специалистов мобильных бригад и улучшить качество специального оборудования мобильных бригад для оказания услуг в пяти самоуправлениях (Даугавпилс, Резекне, Илукстский край, Утена, Молетай) в приграничных регионах Латвии и Литвы, таким образом обеспечив доступность услуги для 1300 сеньоров, живущих на территории проекта.

Финансирование и расходы

Расходы проекта – 100% Финансирование проекта из Европейского фонда регионального развития – 85% Долевое финансирование Резекненской городской думы – 15%, в том числе дотация гос.бюджета – 5%
Всего Проект Резекненской городской думы Всего Проект Резекненской городской думы
€ 449 029,21 € 53 097,82 € 381 674,80 € 45 133,14 € 7 964,68

Партнеры проекта

Общество Еврорегион “Ezeru zeme” | www.ezeruzeme.lv

Резекненская городская дума | www.rezekne.lv

Резекненская краевая дума | www.rezeknesnovads.lv

Даугавпилская краевая дума | www.daugavpilsnovads.lv

Илукстская краевая дума | www.ilukste.lv

Утенская районная администрация  | www.utena.lt

Молетская районная администрация | www.moletai.lt

Сроки реализации проекта

10 мая 2018 года – 9 ноября 2019 года

Другие данные

За содержание данной публикации несёт полную ответственность Резекненская городская дума и не при каких обстаятельствах не может считаться официальным мнением Европейского союза.

Официальный сайт программы: www.latlit.eu

Официальный сайт ЕС: www.europa.eu

Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma (telpas) Rēzeknē, Krasta ielā 31 nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Rēzeknes māmiņu klubs”.
  Ziņo Jevgenija Kušča (PI “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ vadītāja)
 2. Par nekustamā īpašuma (telpas) Rēzeknē, Krasta ielā 31 nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Eņģeļi ar mums”.
  Ziņo Jevgenija Kušča (PI “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ vadītāja)
 3. Par nosaukuma “Kukļu dzimtas skvērs” piešķiršanu.
  Ziņo Marina Sokolova (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.)
 4. Par nepabeigtās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Rēznas ielā 19, Rēzeknē izslēgšanu no Centralizētās grāmatvedības nodaļas bilances.
  Ziņo Gunta Rēvalde (Centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja)
 5. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikuma “Finansējuma piešķiršanas kārtība no pašvaldības budžeta sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Nikolajs Krilovs (Sporta pārvaldes vadītājs)
 6. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzības 3. pielikumā Sporta pārvaldes amatu sarakstā.
  Ziņo Nikolajs Krilovs (Sporta pārvaldes vadītājs)
 7. Par grozījumiem Sporta bāzes izmantošanas kārtībā un maksas pakalpojumu cenrādī Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādēs.
  Ziņo Nikolajs Krilovs (Sporta pārvaldes vadītājs)
 8. Par adreses piešķiršanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par zemes vienības Latgales ielā 109A, Rēzeknē un zemes vienības ar kadastra Nr.2100 015 0345 robežu pārkārtošanu un platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 11. Par zemes vienību Dzirnavu ielā 11 un Dzirnavu ielā 3B, Rēzeknē robežu pārkārtošanu un platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 12. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 13. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu Pilsētas saimniecības pārvaldes bilancē.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 14. Par zemes vienību iznomāšanu (5 lēmumprojekti: K.Barona ielā 42B, Koku ielā 22A, Lokomotīvju šķērsielā 39, Maskavas ielā 6B, A.Upīša ielā 82B).
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 15. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu, pārdodot izsolē (3 lēmumprojekti: Ausekļa ielā 27B, Maskavas 24-7, Upes ielā 39-103).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 16. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu (7 lēmumprojekti: Rūpnīcas ielā 5A-31, Latgales ielā 40A-5, N. Rancāna ielā 4A, Pulkveža Brieža ielā 3A-4, Meža ielā 11-20, N. Rancānā ielā 41, Atbrīvošanas alejā 86A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 17. Par pasažieru komercpārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licenču piešķiršanu.
  Ziņo Ilona Opincāne (Attīstības pārvaldes vecākais komercdarbības speciāliste)

Papildjautājumi:

 1. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam Andrejam Rešetņikovam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 2. Par dzīvojamās telpas Rēzeknē, Rūpnīcas iela 6 atzīšanu dzīvošanai nederīgu – avārijas stāvoklī esošu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)

Darba kārtība

 1. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali izglītības iestādēm no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 30.novembrim un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas sadales kārtību.
  Ziņo Arnolds Drelings (Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par amata vienību skaita apstiprināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par pamatlīdzekļu nodošanu un mantisko ieguldījumu akciju sabiedrības “Rēzeknes Siltumtīkli” pamatkapitālā.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 5. Par tehniskās dokumentācijas un to izmaksu nodošanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 6. Par pašvaldības stipendiju izmaksu.
  Ziņo Ilona Opincāne (Attīstības pārvaldes vecākā komercdarbības speciāliste)
 7. Par adreses piešķiršanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par uzmērīto zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu un platību precizēšanu (3 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 26A un Atbrīvošanas alejas posmā; Stacijas ielā 31B un Stacijas ielas posmā; Stacijas ielā 43)
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par gājēju tilta Latgales ielā izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Ilze Dundure (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece)
 11. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 12. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai (2 lēmumprojekti: Kosmonautu iela 3 un Dārzu iela 8).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 13. Par zemes vienību iznomāšanu (4 lēmumprojekti: Dzelzceļnieku ielā 8B, F.Varslavāna ielā 86A, J.Tiņanova ielā 13A, Rīgas ielā 51B).
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)

Papildjautājums:

 1. Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei” ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai

9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.

(Aktuāli) Rīkojums Nr. 124/vp (12.07.2019.)

Rīkojums Nr.174/vp

(Aktuāli) Projektu iesniegumu atlases nolikums (12.07.2019.)

Projektu iesniegumu atlases nolikums

Projektu iesniegumu atlases 1. pielikums

(Aktuāli) Projekta iesnieguma veidlapa (12.07.2019.)

Projekta iesnieguma veidlapa

(Aktuāli) Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi (12.07.2019.)

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi

(Aktuāli) Projekta iesnieguma veidlapas pielikums – apliecinājums (12.07.2019.)

Projekta iesnieguma veidlapas pielikums – apliecinājums

Projektu iesniegumu atlases 2. pielikums

(Aktuāli) Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (12.07.2019.)

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Projektu iesniegumu atlases 3. pielikums

(Aktuāli) Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (12.07.2019.)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu atlases 4. pielikums

(Aktuāli) Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (12.07.2019.)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Projektu iesniegumu atlases 5. pielikums

(Aktuāli) Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (12.07.2019.)

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu

(Aktuāli) Standartvienošanās pielikums (12.07.2019.)

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes 12.10.2017. lēmuma Nr. 106 “Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā”” atcelšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par uzmērīto zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 3. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 4. Par dzīvojamās telpas Rēzeknē, K. Valdemāra iela 4, dzīv. 34 atzīšanu par dzīvošanai nederīgu – avārijas stāvoklī esošu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 5. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai (2 lēmumprojekti: Komunāla iela 12A, Atbrīvošanas aleja 145).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 6. Par zemes vienības daļas Bukmuižas ielā 78A, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 7. Par pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa īpašuma nodibināšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)

Papildjautājumi:

 1. Par Atzinības rakstu piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
 2. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 3. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 24.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2018.gadam”” apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)

PERSONAS DATU APSTRĀDES UN AIZSARDZĪBAS PRIVĀTUMA POLITIKA

Rēzeknes pilsētas dome (turpmāk – Pašvaldība) nodrošina fizisko personas datu aizsardzību, ievērojot personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula vai VDAR), nacionālajiem tiesību aktiem par personas datu aizsardzību un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, lai garantētu godprātīgu un pārredzamu personu datu apstrādi.

Personas datu apstrādes un aizsardzības privātuma politika (turpmāka – Privātuma politika) ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē personas sniedz savus datus (Pašvaldības uzturētajās interneta mājaslapās, papīra vai digitālā formātā vai telefoniski) un kādās Pašvaldības sistēmās, digitālos uzglabāšanas veidos vai formās tie tiek apstrādāti.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Privātuma politika reglamentē fizisko personu datu aizsardzību un apstrādi, kur apstrāde ir jebkura veida darbība ar datiem, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, strukturēšanu, pieprasīšanu, glabāšanu, iznīcināšanu u.c. (atbilstoši VDAR 4.panta 2.punktam).

1.2. Privātuma politika ir izstrādāta, ņemot vērā Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, kas ir vērstas uz Personas datu drošību. Rēzeknes pilsētas dome (turpmāk tekstā – Pašvaldība) apstrādā fiziskās personas datus ievērojot personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību un personas intereses aizsargāt savu privātumu.

1.3. Privātuma politika nosaka personas datu aizsardzības pamatprincipus Pašvaldībā un tās iestādēs.

1.4. Pārzinis un tā kontaktinformācija:

1.4.1.Personas datu apstrādes pārzinis (turpmāk tekstā – Pārzinis) – Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000025465, adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601.

Pašvaldībai un tās iestādēm ir viens Pārzinis. Pašvaldības iestāžu saraksts pieejams Rēzeknes pilsētas domes nolikumā.

1.4.2. Personai ir tiesības vērsties ar interesējošo jautājumu, kas saistīts ar tās datu apstrādi, pie Pārziņa kontaktpersonas datu aizsardzības jautājumos, sūtot informāciju uz e-pasta adresi: datuaizsardzība@rezekne.lv.

1.5. Personas datu apstrādes vieta – Pašvaldības veiktā personas datu apstrāde, atkarībā no personas datu iegūšanas vietas un veida, tiek veikta tās Administrācijas ēkā Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, tās pārvaldēs, iestādēs, aģentūrās, kā arī struktūrvienībās.

2. MĒRĶIS

2.1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

2.2. Privātuma politika ir izstrādāta, lai izveidotu Pašvaldībā un tās iestādēs tādu personas datu apstrādi, kas nodrošinātu:

2.2.1. personu datu apstrādes procesa kvalitātes uzturēšanu augstā līmenī un datu aizsardzību atbilstoši tiesību aktu prasībām;

2.2.2. godprātīgu, pārredzamu un saprotamu personas datu apstrādes procesu.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

3.1. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Pašvaldība varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tai ir noteikti likumā “Par pašvaldībām”, tai skaitā un ne tikai, gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt bērnu tiesību aizsardzību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, aprūpi, nodrošināt iedzīvotāju reģistrēšanu, civilstāvokļa aktu reģistrāciju, kultūras dzīves un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida nodrošināšanu, sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un noziedzīgu nodarījumu novēršanu vai atklāšanu saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību, palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa u.c. jautājumu risināšanā, kā piemēram, būvniecības  jautājumu risināšana būvvaldē, dažādu atļauju un licenču izsniegšana, līgumu noslēgšanu, adresēto iesniegumu izskatīšanu, grāmatvedības pārvaldīšanu, sistematizētas dokumentu aprites uzturēšanu u.c..

3.2. Personas datus Pašvaldība var saglabāt arhīvā, lai saglabātu pierādījumus, vēsturiskiem mērķiem vai tos izmantot pētniecības vai statistiskiem mērķiem.

3.3. Personas dati var tikt apstrādāti, lai aizsargātu fiziskās personas pret to radītajiem kaitējumiem, aizsargātu sabiedrisko kārtību, novērstu vai izmeklētu pārkāpumus, nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, un sniegtu informāciju saskaņā ar personu tiesībām.

3.4. Veicot personas datu apstrādi noteiktiem nolūkiem, personas datu apstrādes un aizsardzības principi tiek ievēroti visos datu apstrādes procesos.

3.5. Pašvaldība nepieprasa no personas un neapstrādā vairāk informācijas, nekā ir nepieciešams noteiktā nolūka sasniegšanai, tādējādi ievērojot datu minimizēšanas principu. Vairākiem nolūkiem nepieciešamo personas datu apjomu nosaka valsts normatīvie akti, pārējos gadījumos Pašvaldība pati izvērtē – kādu informāciju pieprasīt no personas, lai varētu nodrošināt nolūka sasniegšanu, vienlaikus ievērojot datu minimizēšanas principu.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

4.1. Pašvaldība var uzsākt personas datu apstrādi, tikai gadījumā, ja apstrādei ir konkrēts nolūks un ja apstrādei ir noteikts atbilstošs tiesiskais pamatojums.

4.2. Pašvaldībai un tās iestādēm, personas datu apstrādei var būt šādi tiesiskie pamatojumi:

4.2.1. lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu;

4.2.2. lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

4.2.3. līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc personas pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

4.2.4. fiziska persona ir devusi piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

4.2.5. lai aizsargātu fiziskas personas vitālas intereses, t.sk., dzīvību un veselību.

5. PERSONAS DATU KATEGORIJAS

5.1. Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no Pašvaldības rīcībā esošajām datu bāzēm un reģistriem.

5.2. Pašvaldība apstrādā personas datus un īpašu kategoriju personas datus:

5.2.1. Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, personas vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), informācija, kuru lūdzam sniegt, lai persona varētu saņemt pakalpojumus, ko sniedz pašvaldība, u.c. (atbilstoši VDAR 4.panta 1.punktam);

5.2.2. Īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde (atbilstoši VDAR 9.panta pirmajai daļai).

5.3. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pašvaldība, ir atkarīgas no noteiktajiem Pašvaldības uzdevumiem un personas izmantotajiem pakalpojumiem. Pašvaldība, lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādāt šādas personas datu kategorijas Privātuma politikā norādītajiem nolūkiem, kā piemēram:

5.3.1. Personas identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs, paraksts;
5.3.2. Personas kontaktinformācijas dati – adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
5.3.3. Īpašo kategoriju dati – rezidents/nerezidents, invaliditātes pazīme, maznodrošinātā personas statuss, trūcīgās personas statuss;
5.3.4. Personas kontaktpersonu dati – kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs;
5.3.5. Pakalpojuma līguma dati – līguma numurs, parakstīšanas/apstiprināšanas datums, pakalpojuma veids, pakalpojuma adrese, pielikuma numurs, pielikuma datums;
5.3.6. Darījuma dati – darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids;
5.3.7. Komunikācijas dati ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss;
5.3.8. Preces pirkuma dati – preces nosaukums, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids;
5.3.9. Norēķinu dati – maksājumu apstrādātāja dati, norēķinu sistēmas konta numurs, maksātāja dati, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, apmaksas veids, čeka Nr., maksājuma uzdevuma Nr., parāda summa, parāda piedzīšanas informācija;
5.3.10. Video dati – video no publiskiem pasākumiem, videonovērošana pašvaldības objektos (videoattēls un laiks);
5.3.11. Fotogrāfijas un attēli – fotogrāfijas no publiskiem pasākumiem, fotogrāfiju uzņemšanas datums.

6. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

6.1. Personas datu saņēmēji var būt pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, datu subjekts, trešās personas, pašvaldību un valsts institūcijas (piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts zemes dienest, Sociālo pakalpojumu sniedzēji, Izglītības ministrija u.c.).

6.2. Pašvaldība neizpauž trešajām personām, personas datus vai jebkādu Pašvaldības noteikto uzdevumu, pakalpojumu sniegšanas, līguma darbības un citu Privātuma politikā noteikto nolūku laikā iegūtu informāciju, izņemot:

6.2.1. ja dati jānodod attiecīgajai trešajai personai noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;

6.2.2. ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
6.2.3. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, noteiktā kārtībā un apjomā tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, pēc to pamatota pieprasījuma;

6.2.4. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, noteiktā kārtībā un apjomā Pašvaldības likumīgo interešu aizsardzībai.

6.3. Personas datu nodošana uz trešajām valstīm:

6.3.1. Personas dati tiks glabāti un apstrādi Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā Zonā.

6.3.2. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Pašvaldība var nodot personas datus uz valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas, attiecīgi nodrošinot normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajam.

7. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ

7.1. Pašvaldībā, glabā personas datus ne ilgāk kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.

7.2. Izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, pārzinis ņem vērā šādus apstākļus:

7.2.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

7.2.2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;

7.2.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei.

7.3. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

8. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

8.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, pārzinis izmanto mūsdienām atbilstošas, aktuālas tehniskās un organizatoriskās prasības, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pašvaldībai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

8.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu datu apstrāde notiktu atbilstoši pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

8.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, pārzinis paziņos par to attiecīgajam datu subjektam, ja tas būs iespējams un Datu valsts inspekcijai, vai informācija tiks publiskota pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļus.

9. PERSONAS TIESĪBAS

9.1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim informāciju par saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt, informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

9.2. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu, ja tas uzskata, ka pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza.

9.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati nepareizi, ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu – datu subjekta tiesības “tikt aizmirstam”), ciktāl datu apstrāde neizriet no Pašvaldības pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kura tiek veikta sabiedrības interesēs.

9.4. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

10. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

10.1. Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta.

10.2. Sīkdatņu izmantošana mājaslapā:

10.2.1. Pašvaldības un tās iestāžu mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes tiek izmantotas satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām, lai atvieglotu tam vietnes izmantošanu, atcerētos lietotāja norādītos ekrāna iestatījumus, piefiksētu, vai jums jau ir rādīts paziņojums par to, ka www.rezekne.lv mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Informāciju par sīkdatņu izmantošanu var atrast attiecīgajā interneta mājas lapā.

10.2.2. Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz lietotāja datoru vai mobilo iekārtu mājaslapas apmeklēšanas laikā. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot mājaslapai atcerēties lietotāja datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā, atcerēties lietotāja norādītos iestatījumus. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

10.2.3. Pašvaldības un tās iestāžu mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pašvaldība nenes atbildību.

10.3. Foto, video, audio un audiovizuālo fiksācijas veikšana:

10.3.1. Foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju nolūki ir Pašvaldības tiesību un tiesisko interešu nodrošināšana un aizstāvība valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanā.

10.3.2. Lai informētu Rēzeknes pilsētas iedzīvotājus un viesus, kā arī citus interesentus par pilsētā notiekošajām aktivitātēm un pasākumiem, tajos var tikt veikta foto attēlu, video, audio un audiovizuālā fiksācija.

10.3.3. Informāciju par foto, video, audio vai audiovizuālo fiksāciju veikšanu publiskos pasākumos sniedz nolikumos, afišās par plānoto pasākumu, uzrakstos pasākumu norises vietās vai citādi, atkarībā no pasākuma rakstura.

10.3.4. Uzņemtie foto attēli vai veiktās audio, video un audiovizuālās fiksācijas var tikt izvietotas interneta vietnēs, presē un citos masu informācijas līdzekļos, pašvaldības informatīvajos izdevumos, reprezentācijas, tai skaitā drukātajos materiālos, sociālo tīklu profilos (Draugiem.lv, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.com), informatīvajos ekrānos pilsētvidē u.c.

10.3.5. Gadījumos, kad personas datu apstrādei nepieciešama personas sniegta piekrišana, Pašvaldības darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis var personu uzrunāt tieši un lūgt tās atļauju personas fiksēšanai foto attēlu, audio, video vai audiovizuālā formā un šīs fiksācijas publiskošanai. Un situācijās, kad persona ļauj veikt foto attēlu, audio, video vai audiovizuālu fiksāciju un to publiskot, uzskatāms, ka persona ir sniegusi piekrišanu savu personas datu apstrādei (sava foto attēla, audio, video vai audiovizuālās fiksācijas publiskošanai). Atsevišķos gadījumos var tikt lūgts personas piekrišanu noformēt rakstiski.

10.3.6. Publisko vietu videonovērošanas (ko veic Rēzeknes pilsētas dome un tās pakļautībās esošās iestādes) mērķis ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pašvaldības īpašuma aizsardzība, personu dzīvības un veselības aizsardzība, prettiesisku nodarījumu identificēšanai novēršanai un atklāšanai, un transporta plūsmu kontrolei.

10.3.6. Videonovērošanu pašvaldībā veic, izmantojot stacionārās videokameras, pārvietojamās videokameras. Šiem videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes nolūkiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.

10.3.7. Par videonovērošanas veikšanu pilsētā tiek informēts ar informatīvās videonovērošanas brīdinājuma zīmi.

10.4. Pašvaldībai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Personai tā aktuālo versiju mājas lapā www.rezekne.lv.

Darba kārtība

 1. Par interešu izglītības programmu apstiprināšanu 2018./2019. mācību gada 1. semestrim Rēzeknes pilsētā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par vienreizēju materiālu atbalstu Kristīnei Pētersonei.
  Ziņo Arnolds Drelings (Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes ”Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādī.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 5. Par nekustamā īpašuma Vipingas ielā 2A, Rēzeknē izmantošanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 6. Par nodomu protokola noslēgšanu ar Nodibinājumu “Sociālo pakalpojumu aģentūra”.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 7. Par dzīvokļu jautājumiem (4 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 8. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 9. Par dzīvojamās mājas Dārzu iela 22A, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 10. Par dzīvojamās telpas Rēzeknē, Zemnieku iela 19, dzīvoklis 2 atzīšanu avārijas stāvoklī.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 11. Par zemes vienību iznomāšanu (5 lēmumprojekti: Bukmuižas ielā 86A, Koku ielā 4C, Koku ielā 4C, Koku ielā 26, Meža ielā 25A).
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 12. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 4A, Rēzeknē, atsavināšanu, pārdodot izsolē.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (2 lēmumprojekti: F. Kempa iela 42-23, N. Rancāna ielā 4A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 14. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidijai Ostapcevai.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 15. Par pasažieru komercpārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licenču piešķiršanu.
  Ziņo Ilona Opincāne (Attīstības pārvaldes vecākais komercdarbības speciāliste)
 16. Par Goda raksta piešķiršanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
 17. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja)
 18. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes Satiksme” pamatkapitāla palielināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja)

Papildjautājums.

 1. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par līguma “Par pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Križevņiki”” slēgšanu.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 2. Par nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un demontāžas punkta izvietojumu Rīgas ielā 16D, Rēzeknē.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 3. Par mājdzīvnieku viesnīcas darbību Varoņu ielā 25A, Rēzeknē.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 4. Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 5. Par grozījumiem 13.07.2018. Rēzeknes pilsētas domes lēmumā Nr.429 “Par Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un 18 dzīvojamo māju renovācijai”.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 6. Par nekustamo īpašumu pārcelšanu un izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 7. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzības 3. pielikumā domes Administrācijas amatu sarakstā.
  Ziņo Vadims Fjodorovs (Iepirkumu nodaļas vadītājs)

Papildjautājumi:

 1. Par uzmērīto zemes vienību platību precizēšanu Brīvības ielā 13, Brīvības ielā 23, Brīvības ielā 23A, Brīvības ielā 23B un Atbrīvošanas alejā 47B, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 2. Par uzmērīto zemes vienību platību precizēšanu Viļakas ielā 1, Viļakas ielā 5C, Viļakas ielā 3A, Viļakas ielā 3B un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 2100 002 0107.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)

Цель проекта

Содействие развитию Резекне как центру образования, исследования и спорта Восточной Латвии, путём создания спортивного центра Восточной Латвии и обеспечения жителям возможности вести здоровый образ жизни, а профессиональным спортсменам – возможности достигать отличных результатов на национальном и международном уровнях.

1-я очередь

Строительство футбольного поля с искусственным покрытием и трибун.

В 2013 году была осуществлена первая очередь строительства Олимпийского центра “Резекне”, которая включала в себя строительство полноразмерного футбольного поля с искусственным покрытием и бетонных оснований для трибун на 1000 мест.

Финансирование и расходы

Расходы на 1-ю очередь проекта – 776 304 евро.

2-я очередь (первая часть)

Строительство многофункционального спортивного здания и открытого бассейна.

В 2015-2016 годах было построено многофунциональное здание-гостиница для спортсменов с комплексом отдыха и кафе, включающее в себя 29 двухместных номеров и способное принять одновременно до 60 человек.

Финансирование и расходы

Расходы на строительство – 2 644 790 евро, в том числе дотация из госбюджета составила 700 000 евро.

2-я очередь (вторая часть)

В 2016-2017 годах осуществлено строительство комплекса открытого бассейна. Территория бассейна тесно связана с новостройкой многофункционального спортивного здания, где оборудованы раздевалки для посетителей, душевые и санитарные помещения. В комплекс входят два бассейна – спортивный бассейн 16х25 с шестью дорожками и детский бассейн 5х10, а также трибуны для зрителей, зона отдыха и SPA.

Финансирование и расходы

Расходы на строительство – 1 074 998 евро, в том числе целевые дотации госбюджета – 952 000 евро.

3-я очередь

В 2017 году начато строительство многофункциональной спортивной арены. В основном здании Олимпийского центра в Резекне будут расположены многофункциональный зал с трибунами на 727 мест и ледовая арена с трибунами на 568 мест.

Финансирование и расходы

Расходы на строительство 3-й очереди проекта – 17 млн. евро.

Darba kārtība

 1. Par nodomu protokola noslēgšanu ar Nodibinājumu “Sociālo pakalpojumu aģentūra”.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 28.06.2018. lēmumā Nr.406 “Par dalību izmēģinājumprojektā par individuālā budžeta modeļa aprobāciju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai”.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 4. Par nekustamā īpašuma Viļakas ielā 1, Rēzeknē, nomas tiesību trešās izsoles nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)

Papildjautājumi:

 1. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (vec. spec.-konsultante nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 2. Par dzīvojamās mājas Krasta ielā 10, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (vec. spec.-konsultante nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 3. Par adreses piešķiršanu būvei.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 4. Par zemes vienību Dārzu ielā 45 un Dārzu ielas posma (kadastra apzīmējums 2100 005 0316) konfigurācijas un platības izmaiņām.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 12.04.2018. lēmumā Nr.319 “Par aizņēmuma ņemšanu”.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 13.07.2017. lēmumā Nr.31 “Par Rēzeknes pilsētas domes komisiju skaitliskā sastāva noteikšanu un personu ievēlēšanu komisijās”.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 3. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 18.04.2018 lēmumā Nr.337 “Par Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijas izveidošanu”
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 4. Par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu Sporta pārvaldei.
  Ziņo Nikolajs Krilovs (Sporta pārvaldes vadītājs)
 5. Par adreses piešķiršanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 7. Par zemes vienību iznomāšanu (5 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 30E, Bukmuižas ielā 86A, F.Trasūna ielā 19A, Koku ielā 6D, Upes ielā 24A).
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 8. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu (10 lēmumprojekti: 5 lēmumprojekti N. Rancāna ielā 4A, Rūpnīcas ielā 2, Meža iela 25-9, Dārzu ielā 24/2, Dārzu ielā 69-2, Turaidas iela 3/5).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē (5 lēmumprojekti: Blaumaņa ielā 3 – 53, F. Trasūna ielā 92A, N. Rancāna ielā 4A k-7, N. Rancāna ielā 4A k-8, Upes ielā 39-103).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 10. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 11. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejam Stecam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 12. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
  Ziņo Kārlis Pozņakovs (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs)
 13. Par atļauju totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu un attiecīgas azartspēles organizēšanai Latgales iela 32, Rēzeknē.
  Ziņo Ivans Sorokins (Juridiskās nodaļas vecākais jurists)
 14. Par atļauju totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu un attiecīgas azartspēles organizēšanai Maskavas iela 16, Rēzeknē.
  Ziņo Ivans Sorokins (Juridiskās nodaļas vecākais jurists)

Papildjautājumi.

 1. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemes vienību Rīgas ielā 77, Rēzeknē
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste).
 2. Par zemes vienības daļas Bērzu ielā 2, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste).
 3. Par dzīvokļa jautājumiem.
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste).
 4. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas vēlēšanu iecirkņa nosaukumā un atrašanas vietā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)

Darba kārtība

 1. Par aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja)
 2. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 3. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai (2 lēmumprojekti: Atbrīvošanas aleja 101, Atbrīvošanas aleja 153/8)
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 4. Par zemes vienību iznomāšanu (4 lēmumprojekti: Brāļu Skrindu ielā 25, Koku ielā 22A, Miera ielā 74, Raiņa ielā 39D).
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 5. Par pasažieru komercpārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licenču piešķiršanu.
  Ziņo Ilona Opincāne (Attīstības pārvaldes vecākā komercdarbības speciāliste)

Papildjautājumi.

 1. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
  Ziņo Marina Sokolova (Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 24.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2018.gadam”” apstiprināšanu.
  Ziņo Jeļena Siliņa (Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece-budžeta nodaļas vadītāja)
 3. Par grozījumu veikšanu Rēzeknes pilsētas domes 28.06.2018. lēmumā Nr.418 “Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidijai Ostapcevai”.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un 14 dzīvojamo māju renovācijai.
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 5. Par Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un 18 dzīvojamo māju renovācijai.
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)

Darba kārtība

 1. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 25.01.2018. lēmumā Nr.239 “Par aizņēmuma ņemšanu”.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 3. Par dalību izmēģinājumprojektā par individuālā budžeta modeļa aprobāciju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (Pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 4. Par nekustamās mantas – telpu Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (Pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 5. Par finansiālu atbalstu Rēzeknes politiski represēto kluba biedriem.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (Pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 6. Par uzmērīto zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 7. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 8. Par zemes vienību iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Ausekļa ielā 6A, Koku ielā 4C J.Tiņanova ielā 59A).
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par apbūvētu zemesgabalu atsavināšanu, pārdodot izsolē (3 lēmumprojekti: Daugavpils ielā 2, Daugavpils ielā 6, Latgales ielā 20).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 10. Par pasažieru komercpārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licenču piešķiršanu.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)

Papildjautājumi:

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2014. lēmuma Nr.492 atcelšanu.
  Ziņo Jūlija Danilina (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktore)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes laikraksta “Rēzeknes Vēstnesis” izslēgšanu no LR Uzņēmumu reģistra Masu informācija līdzekļu reģistra.
  Ziņo Jūlija Danilina (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktore)
 3. Par grozījumu veikšanu Rēzeknes pilsētas domes laikraksta “Rēzeknes Vēstnesis” nolikumā.
  Ziņo Jūlija Danilina (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktore)
 4. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam Andrejam Rešetņikovam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 5. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidijai Ostapcevai.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)
 6. Par nekustamā īpašuma nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
  Ziņo Vjačeslavs Tokarevs (Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļas vadītājs)
 7. Par adreses piešķiršanu būvei.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par grozījumiem Izglītības pārvaldes amatu sarakstos.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par Rēzeknes pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītājas Irēnas Macanovas atbrīvošanu no amata.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 5. Par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu Sporta pārvaldei.
  Ziņo Nikolajs Krilovs (Sporta pārvaldes vadītājs)
 6. Par adreses piešķiršanu un maiņu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 7. Par uzmērīto zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par zemes vienību Zilupes iela 24 un Parka iela 9A, Rēzeknē konfigurācijas un platības izmaiņām.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par zemes vienību A.Upīša iela 11A, Kuldīgas iela 5, Kuldīgas iela 7, Kuldīgas iela 7A, Bauskas iela 22, Dagdas iela un Kuldīgas iela konfigurācijas un platības izmaiņām.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 11. Par zemes vienību iznomāšanu (6 lēmumprojekti: Ausekļa ielā 36A, Komunālā ielā 17, Ļermontova ielā 8, Ļermontova ielā 33, Miera ielā 15A, F.Trasuna ielā 16A).
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 12. Par nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 1-57, Rēzeknē, atsavināšanu par brīvu cenu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē (2 lēmumprojekti: Blaumaņa ielā 3-53, Valdemāra ielā 6-12).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 14. Par nekustamā īpašuma Viļakas ielā 1, Rēzeknē nomas tiesību izsoles nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Daina Bārdule (PSP vadītāja vietniece, ES struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijas sekretāre)

Darba kārtība

 1. Par pamatlīdzekļu un izmaksu nodošanu.
  Ziņo Ilona Kozlova (pārvaldes “sociālais dienests” vadītāja vietniece)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 27.10.2018. lēmumā Nr.1789 ”Rēzeknes biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Attīstības pārvaldes vadītājs)
 3. Par adreses piešķiršanu un maiņu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 5. Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 6. Par zemes vienību iznomāšanu (4 lēmumprojekti: Koku ielā 4C, Lokomotīvju ielā 22B, F.Varslavāna ielā 31A, Atbrīvošanas alejā).
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 7. Par nekustamā īpašuma domājamo daļu Dzelzceļnieku ielā 1A, Rēzeknē nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 24.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2018.gadam”” apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.6 ,,Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 01.09.2005. saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecāka juriste)
 3. Par pasažieru komercpārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licenču piešķiršanu.
  Ziņo Ilona Opincāne (Attīstības pārvaldes vecākā komercdarbības speciāliste)
 4. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3. pielikumā.
  Ziņo Eleonora Ivanova (PI ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” jaunatnes lietu speciāliste)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.45 “Grozījumi 2005.gada 1.septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums”” atcelšanu, Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.48 “Grozījumi 2005.gada 1.septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums”” atcelšanu un 2005.gada 1.septembra saistošo noteikumu Nr.13 “Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums” 69.punkta atcelšanu
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)

Rēzeknes Vēstnesis

Rēzeknes Vēstnesis 2019

Rēzeknes Vēstnesis 2018

Rēzeknes Vēstnesis 2017

Darba kārtība

 1. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par Rēzeknes pilsētas domes pateicības rakstu un naudas balvu piešķiršanu Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem un pedagogiem.
  Ziņo Arnolds Drelings (Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par grozījumiem Rēzeknes pilsēta domes 09.02.2017. lēmumā Nr.1955 “Par “Rēzeknes pilsētas iedzīvotāja kartes” un Rēzeknes pilsētas skolēna apliecības” ieviešanu”.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Olimpiskais centrs Rēzekne” pamatkapitāla palielināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 5. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 21.04.2017. lēmumā Nr.1562 “Par Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu vērtēšanas komisijas izveidošanu”.
  Ziņo Ilze Kaulakane (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas finanšu analītiķe)
 6. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 12.04.2018. lēmumā Nr.323 „Par Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un komisijas nolikuma apstiprināšanu”.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 7. Par adreses piešķiršanu.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 9. Par zemes vienības Brāļu Skrindu iela 25, Brāļu Skrindu ielas un Dzirnavu ielas posmu (kadastra Nr.21000091014 un Nr.21000091127) konfigurāciju un platības precizēšanu.
  Ziņo Ilvija Pastare (Būvvaldes vadītāja)
 10. Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 11. Par zemes vienību iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Komunālā ielā 17, Meža ielā 1B, Sprūževas ielā 9B).
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 12. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai, par brīvu cenu (2 lēmumprojekti: Atbrīvošanas aleja 62B, Raiņa ielā 44).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 13. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu, pārdodot izsolē (7 lēmumprojekti: K. Barona ielā 42A, Brīvības ielā 3/3, Lubānas iela 7-90, 18. Novembra ielā 1C, V. Seiles ielā 7-4, Stacijas iela 11-4, Upes ielā 39-103).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par līdzfinansējuma sniegšanu biedrībai “Latgalieši” Vladislava Rubuļa pieminekļa izveidei.
  Ziņo Jūlija Danilina (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktore)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes Vadības un Administrācijas amatu sarakstā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 3. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3.pielikuma pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” amatu sarakstā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2017. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 3. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amatu sarakstā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas un Rēzeknes 2. vidusskolas darba organizāciju 8.1.2. SAM projekta „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” realizācijas laikā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 5. Par nekustamā īpašuma Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē izmantošanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 6. Par grozījumiem sadarbības līgumā par ES struktūrfondu projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 7. Par nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu nodošanu patapinājumā.
  Ziņo Vjačeslavs Tokarevs (DAUBIS nodaļas vadītājs)
 8. Par adreses apstiprināšanu un dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par dzīvokļu jautājumiem (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 11. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai (2 lēmumprojekti: Metālistu iela 6 un Skolas iela 13).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 12. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 13. Par zemes vienību iznomāšanu (7 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 42B, Atbrīvošanas alejā 152, Koku ielā 4C, Lokomotīvju šķērsielā 39, Smilšu ielā 10B, Sprūževas ielā 9A, Stacijas ielā 12A).
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 14. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 24.08.2017. lēmumā Nr.62-3 “Par zemesgabala daļas Latgales ielā 109A, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 15. Par zemesgabala daļas Raiņa ielā 29A, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Edgars Massals (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” jurists)

Papildjautājumi:

  1. Par aizņēmuma ņemšanu.
   Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
  2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 21.12.2017. lēmumā Nr.203 “Par aizņēmuma ņemšanu”.
   Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
  3. Par finansiālu atbalstu biedrības „RRO LAKCA” biedriem.
   Ziņo Inese Nipere (pārvaldes „Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja)
  4. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. lēmumā Nr.948 “Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu”.
   Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja)

Darba kārtība

 1. Par Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijas izveidošanu un tās sastāva apstiprināšanu.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 2. Par nomas objekta nodošanu iznomāšanai un nosacītās nomas maksas noteikšanu.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 3. Par nekustamā īpašuma Viļakas ielā 1, Rēzeknē nomas tiesību izsoles nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)

Darba kārtība

 1. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par pašvaldības saskaņojumu infrastruktūras risinājumam deinstitucionalizācijas procesā un aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 3. Par Rēzeknes pilsētas Teritorijas plānojuma apstiprināšanu.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Ilze Kaulakane (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas finanšu analītiķe)
 5. Par Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un komisijas nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Jolanta Rimša (Darba aizsardzības speciāliste-civilās aizsardzības tehniķe)
 6. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs)
 7. Par zemes vienības Atbrīvošanas alejā 101, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 147A, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par dzīvokļu jautājumiem (4 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 11. Par nekustamo īpašumu pārcelšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 12. Par zemes vienību iznomāšanu (4 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 178A, Koku ielā 6B, Rīgas ielā 64C, Rožu ielā 5C).
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 13. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu (4 lēmumprojekti: Brīvības iela 27-60, Dārzu ielā 30A-65, Dzelzceļnieku ielā 1A, Maskavas ielā 12-136).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 14. Par nekustamā īpašuma, zemes starpgabala A. Upīša ielā 7, Rēzeknē nodošanu atsavināšanai, pārdodot izsolē.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par būvvaldes pakalpojuma sniegšanu.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr.31 „Par Rēzeknes pilsētas domes komisiju skaitliskā sastāvā noteikšanu un personu ievēlēšanu komisijās”.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošās teritorijas domājamās daļas labiekārtošanai pie Aleksandra Grodzicka piemiņas plāksnes uzstādīšanas vietas Rūpnīcas ielā 7, Rēzeknē.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 4. Par pašvaldības stipendiju izmaksu.
  Ziņo Ilona Opincāne (Attīstības pārvaldes vecākā komercdarbības speciāliste)

Darba kārtība

 1. Par stundas darba samaksu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par mērķdotācijas piešķiršanu Rēzeknes pilsētas tautas mākslas kolektīvu vadītājiem.
  Ziņo Jūlija Danilina (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktore)
 4. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas vēlēšanu iecirkņa nosaukumā un atrašanas vietā.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 5. Par grozījumiem 10.11.2017. līgumā Nr.3.1.1.37/282 “Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanās ar apbūves tiesībām”.
  Ziņo Imants Mekša (Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs)
 6. Par grozījumu veikšanu Rēzeknes pilsētas domes Administratīvās inspekcijas nolikumā.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 7. Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 8. Par zemes vienības Stacijas ielā 31B, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)
 9. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemes vienību Lauku ielā 19, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (Nekustamā īpašuma speciāliste)

Papildjautājums:

 1. Par līdzfinansējuma sniegšanu Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas Jauno vokālistu konkursam “Skaņais bolss”.
  Ziņo Jūlija Danilina (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktore)

Rēzeknes Vēstnesis

Rēzeknes Vēstnesis 2019

Rēzeknes Vēstnesis 2018

Rēzeknes Vēstnesis 2017

Pieaugušajiem

Izmanto ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” iespējas. Projekta ietvaros strādājošiem pieaugušiem vecumā no 25 gadiem būs iespēja iegūt jaunu profesiju vai paaugstināt kvalifikāciju savā profesijā bez maksas, vai apmaksājot tikai 90%.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir uzsākusi trešo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” visā Latvijā. Tajā ikviens strādājošais un pašnodarbinātais no 25 gadu vecuma var pieteikties mācībām, līdz 17. septembrim iesniedzot pieteikumu kādā no 70 izglītības iestādēm, tostarp 10 nozarēs un 9 izglītības iestādēs Rēzeknē.

Latvijā kopumā šajā kārtā iedzīvotāji var izvēlēties apgūt ap 100 dažādu prasmju un kvalifikāciju, ko izglītības iestādes piedāvā mācīties vairāk nekā 400 dažāda garuma un satura izglītības programmās. Rēzeknē ir pieejamas 80 izglītības programmas, taču pilsētas un tuvējo novadu iedzīvotāji var pieteikties mācīties arī citās Latvijas vietās, ja var to savienot ar darbu un dzīvi savā pilsētā vai novadā.

Rēzeknē mācības pieejamas tādās nozarēs kā elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT, kokrūpniecība, transports un loģistika, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, enerģētika, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības, būvniecība, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, ķīmiskā rūpniecība.

Nozaru klāstā Rēzeknē ir izglītības programmas, kurās var ne tikai apgūt jaunas prasmes, bet arī pārkvalificēties, – piemēram, apgūt lokmetinātāja, elektrotehniķa, gaļas produktu izgatavotāja, loģistikas darbinieka, elektromontiera, noliktavas darbinieka vai ēku būvtehniķa profesiju.

Rēzeknē mācības piedāvā Rēzeknes tehnikums, Latgales mācību centrs, Mācību centrs plus, Mācību centrs BUTS, MC Alfa mācību centrs, mācību centrs Austrumvidzeme, VILLAS D, Dauseb un Four-E.

Lai pieteiktos mācībām, iedzīvotājiem jābūt sasniegušiem 25 gadu vecumu, strādājošiem vai pašnodarbinātiem. Pieteikties var arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Ja uz vienu mācību vietu būs vairāki pieteikumi, īpašas priekšrocības uzņemšanā būs strādājošajiem vecumā no 45 gadiem, kuri strādā konkrētās Profesiju klasifikatora pamatgrupu profesijās, personām vecumā no 50 gadiem, kuras Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju mācībām, kā arī bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību dalībniekiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, ko var finansēt arī darba devējs. Strādājošajiem ar maznodrošinātā vai trūcīgā statusu mācību maksu pilnā apmērā sedz ES fondi un valsts, un ir iespēja saņemt transporta izmaksu kompensāciju, ja šādas izmaksas rodas mācību laikā. Savukārt nodarbinātie ar invaliditāti var saņemt kompensāciju asistenta vai surdotulka pakalpojumiem, kas radušies mācību laikā.

Tā kā projekta laikā jaunu profesiju vai zināšanas strādājošie var apgūt tikai vienu reizi, NVA 28 filiālēs ir iespēja saņemt karjeras konsultāciju, savukārt 81 projekta sadarbības pašvaldībā, tostarp Rēzeknes novada pašvaldībā, ir pieejami pieaugušo izglītības koordinatori, kuri var sniegt informatīvu atbalstu.

Pieteikšanās notiek izglītības iestādēs, iesniedzot mācību pieteikumu klātienē vai elektroniski, nosūtot to e-pastā. Plašāku informāciju par mācību programmām, izglītības iestādēm, pieteikšanās kārtību un citiem praktiskiem jautājumiem iespējams atrast vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts. Līdz 2022. gada 31. decembrim tajā tiks ieguldīti vairāk nekā 25 miljoni eiro.

Īss informācijas apkopojums tabulā, bet plašāku informāciju meklējiet http://www.macibaspieaugusajiem.lv/macibu-iespejas.

Karjera

Karjera – personības izaugsme visa mūža garumā. Karjeras vadības prasmēm jābūt katram cilvēkam. Jāsāk ar sevis apzināšanos un pēc tam iepazīšanās ar darba pasauli un lēmuma pieņemšana. Prognoze: pa dzīvi vajadzēs nomainīt ap 7 profesijām, par 5 no tām vēl nezinām.

Jauniešiem (17 – 29 gadi)

Nestrādājoši jaunieši var pieteikties bezmaksas mācībām 40 profesijās

Līdz 30. augustam 22 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā turpinās Jauniešu garantijas noslēdzošā uzņemšana jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību un ir bez darba. Mācības bez maksas pieejamas 40 darba tirgū pieprasītās profesijās, kuras var apgūt 1,5 gada laikā.

Programmas Jauniešu garantija mācības Latvijā pieejamas kopš 2014. gada. To laikā jau gandrīz 8000 jauniešu ir pabeiguši mācības, kas ir palīdzējušas viņiem iekļauties darba tirgū. Kā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras veiktās absolventu aptaujas, pusgadu pēc izlaiduma 72% aptaujāto jauniešu iekārtojas darbā, turklāt puse no viņiem – tieši Jauniešu garantijā iegūtajā profesijā.

Jauniešu garantijas noslēdzošajā uzņemšanā piedāvājumā ir 40 ar darba devējiem un nozares ekspertiem saskaņotas profesijas. To klāstā ir tādas līdz šim pašu jauniešu pieprasītas profesijas kā pavārs, konditors, grāmatvedis, SPA speciālists, automehāniķis, loģistikas darbinieks, auklis, klientu apkalpošanas speciālists, finanšu darbinieks, programmēšanas tehniķis un citas.

Jaunajā mācību gadā jauniešiem ir iespēja apgūt arī jaunas vai atbilstoši jauniem standartiem izstrādātas profesijas, piemēram, restorāna pavārs, ainavu būvtehniķis, interjera dizainera asistents, telekomunikācijas tehniķis, tūrisma pakalpojumu konsultants un citas.

Lai pieteiktos mācībām, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem un nestrādājošam. Nepieciešama vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība, taču var būt iegūta arī augstākā izglītība. Ja jaunietim jau ir profesionālā kvalifikācija, tai jābūt iegūtai agrāk kā 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas Jauniešu garantijā.

Potenciālie mācību reflektanti nevar atrasties akadēmiskajā vai bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī nevar būt pilna laika studenti, bet drīkst būt nepilna laika izglītības programmu studenti, reģistrēti bezdarbnieki un saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Mācību laikā audzēkņiem ir iespēja saņemt dažāda veida atbalstu – stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī par sekmīgu mācīšanos, apmaksātu vietu dienesta viesnīcā un nepieciešamos mācību līdzekļus. Savukārt mācību noslēgumā ir jādodas kvalifikācijas praksē, kuras laikā apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja tas ir nepieciešams.

Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar Eiropas Savienības Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta, un to bija plānots noslēgt 2018. gadā. Tā kā šī projekta aktivitāte nesusi labus rezultātus un jauniešu bezdarbs Latvijā turpina samazināties, VIAA īstenotā Jauniešu garantijas aktivitāte pagarināta līdz 2021. gadam.

Jauniešiem (18 – 25 gadi)

25% jauniešu no 18 līdz 25 gadiem nenodarbināti.

Ja tu nemācies un nestrādā, bet vēlies palielināt savas izredzes atrast piemērotu darbu, uzzini par iespējām pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajam ESF projektam “Jauniešu garantijas”, kas piedāvā valsts un ESF apmaksātus atbalsta pasākumus: individuālās konsultācijas, dažādu izglītības programmu apguve (stipendija 100 eiro), palīdzība darba meklēšanā. NVA Rēzeknes filiāle, Atbrīvošanas alejā 155, 204.kabinets, tel.64607803.

Skolu un uzņēmumu sadarbība

Rēzeknes uzņēmēji tika aicināti piedalīties aptaujā par iespējamo sadarbību ar bērniem, jauniešiem un izglītības iestādēm. Vairāki uzņēmēji ir izteikuši vēlmi sadarboties.

NVA Rēzeknes filiāle

Adrese: Atbrīvošanas alejā 155, 204. kabinets
Tālrunis: 646 07803

Karjera

Karjera – personības izaugsme visa mūža garumā. Karjeras vadības prasmēm jābūt katram cilvēkam. Jāsāk ar sevis apzināšanos un pēc tam iepazīšanās ar darba pasauli un lēmuma pieņemšana. Prognoze: pa dzīvi vajadzēs nomainīt ap 7 profesijām, par 5 no tām vēl nezinām.

Skolu un uzņēmumu sadarbība

Rēzeknes uzņēmēji tika aicināti piedalīties aptaujā par iespējamo sadarbību ar bērniem, jauniešiem un izglītības iestādēm. Vairāki uzņēmēji ir izteikuši vēlmi sadarboties.

Название проекта

Проект Nr. 4.5.1.2/17/I/001 “Развитие дружественного среде Резекненского городского общественного транспорта”

Цель проекта

Цель проекта – способствовать использованию дружественного окружающей среде транспорта и увеличению количества пассажиров в дружественном среде общественном транспорте.

Проект предусматривает

В рамках проекта планируется приобрести четыре электоавтобуса общественной категории M3 и создать инфраструктуру, связанную с их зарядкой на территории автобусного парка ООО “Rēzeknes satiksme”.

Финансирование и расходы

Общие оправданные расходы проекта, EUR Распределение по источникам финансирования (%), EUR
Финансирование Фонда кохезии (83,95 %) Финансирование самоуправления (12,04 %) Дотация гос. бюджета (4,01 %)
1 620 000,00 1 360 000,00 194 997,50 65 002,50

Сроки реализации проекта

Декабрь 2017 года – декабрь 2018 года

Другие данные

Специфическая цель поддержки 4.5.1. “Развитие инфраструктуры дружественного среде общественного транспорта”, мероприятие 4.5.1.2. ” “Развитие инфраструктуры дружественного среде общественного транспорта (автобусы)”.

Projekta nosaukums

Projekts “Videi draudzīga Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta attīstība”. CFLA vienošanās Nr. 4.5.1.2/17/I/001 noslēgta 29.12.2017.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā.

Projekts paredz

Projekts paredz iegādāties četrus sabiedriskos M3 kategorijas elektroautobusus un izveidot saistīto uzlādes infrastruktūru SIA “Rēzeknes satiksme” autobusu parka teritorijā.

Finansējums un izmaksas

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, EUR Sadalījums pa finanšu avotiem (%), EUR
Kohēzijas fonda finansējums (83,95 %) Pašvaldības finansējums (12,04 %) Valsts budžeta dotācija (4,01 %)
1 620 000,00 1 360 000,00 194 997,50 65 002,50

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada decembris – 2018. gada decembris

Citi dati

4.5.1. specifiskā atbalsta mērķis „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2.pasākums „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)”

Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.28 “Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 2. Par grozījumu veikšanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanas līdzfinansējuma piešķiršanas nolikumā.
  Ziņo Jevgenija Kušča (PI “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ vadītāja)
 3. Par zemes vienības Zilupes ielā 54B, Rēzeknē platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 4. Par dzīvokļu jautājumiem (7 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 5. Par līdzfinansējuma piešķiršanas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai izvērtēšanas komisijas izveidošanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 6. Par zemes vienību iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā, Lokomotīvju šķērsielā 39, Miera ielā 76).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 7. Par zemes vienību daļu Baznīcas ielā 4, Rēzeknē un Pils ielā 17, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP nekustamā īpašuma speciāliste)
 8. Par nekustamo īpašumu Dzelzceļnieku ielā 1A, Rēzeknē nodošanu atsavināšanai (2 lēmumprojekti).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 9. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam.
  Ziņo Larisa Judova (Kancelejas vadītāja)

Papildjautājumi:

 1. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 2013. gada 13. jūlija lēmumā Nr.31 „Par Rēzeknes pilsētas domes komisiju skaitliskā sastāvā noteikšanu un personu ievēlēšanu komisijās”.
 2. Par Atzinības raksta piešķiršanu Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas Nodaļas vadītājai-galvenajai bibliotekārei Raisai Elksnei.

Кафе “Park Buffet”

Кафе “Park Buffet” в приятной и уютной атмосфере вкусно накормит посетителей всех возрастов. У нас Вам предложат попробовать сочный кебаб с широким выбором соусов, приготовленных по оригинальному рецепту, домашние блинчики, вкусную солянку. Здесь Вы сможете не спеша насладиться ароматным кофе, а также согреться с кружкой фруктового чая.

Контактная информация

Адрес: ул. Дарзу, 31, Резекне
Время работы: с 10.00 до 22.00.
Телефон: +371 23271528

Kafejnīca “Park Buffet”

Kafejnīca “Park Buffet” patīkamā un mājīgā gaisotnē garšīgi pabaros jebkura vecuma apmeklētājus. Pie mums Jūs varēsiet nogaršot sulīgu kebabu ar plašu mērču klāstu, kas gatavotas pēc oriģinālas receptes, mājas gaumē ceptas pankūkas, sātīgu soļanku. Šeit Jūs nesteidzoties izbaudīsiet aromātisku kafiju, tēju late vai kapučino, kā arī sasildīsieties, dzerot kādu no plašā augļu tēju klāsta.

Kontaktinformācija

Adrese: Dārzu iela 31, Rēzekne
Darba laiks: no plkst. 10.00 līdz 22.00.
Tālrunis: 23271528

Kafejnīca “Putni”

“Putni” ir kafejnīca Rēzeknes centrā, kas atvērta visiem garšu baudītājiem un tur pieejamā ēdienu daudzveidība un sajūtu vieglums pacels Jūs spārnos!

Kontaktinformācija

Adrese: Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne
Darba laiks: no plkst. 9.00 līdz 19.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 20.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 20.00, svētdienās no plkst. 11.00 līdz 17.00.
Tālrunis: 26533132

Darba kārtība

 1. Par uzņemamo izglītojamo skaitu 1. klasēs vispārējās pamatizglītības, 10.klasēs vispārējās vidējās izglītības programmās Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošajās mācību iestādēs un 7.klasēs vispārējās pamatizglītības programmās Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā 2018./2019. mācību gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par Rēzeknes pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” nolikuma grozījumu apstiprināšanu.
  Ziņo Arnolds Drelings (Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par uzkrājumu veidošanu nedrošiem (šaubīgiem) debitoriem.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 4. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 5. Par nosacītās nomas maksas noteikšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 6. Par bezcerīgiem parādiem.
  Ziņo Jūlija Danilina (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktore)
 7. Par līdzfinansējumu Vanesai Volkovai dalībai projektā “LITTLE MISS & MISTER GALAXY 2018”.
  Ziņo Jūlija Danilina (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktore)
 8. Par Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes ,,Sociālais dienestsˮ 2018. gada 10. janvāra lēmuma Nr.6/12 apstrīdēšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 9. Par zemes vienības ½ domājamās daļas atsavināšanu Jaunjelgavas ielā 5, Rēzeknē.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par zemes vienības Pils iela 1B, Rēzeknē platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 11. Par nedrošiem (šaubīgiem) debitoriem.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 12. Par Dzīvojamo māju Pārvaldīšanas-Pilnvarojuma līguma slēgšanu.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 13. Par dzīvojamās mājas Atbrīvošanas aleja 180, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 14. Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 15. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 16. Par sadzīves atkritumu reģenerācijas iekārtu izvietošanu Viļakas ielā 7A, Rēzeknē.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 17. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai, pārdodot izsolē (4 lēmumprojekti: Atbrīvošanas aleja 172-2, Dzelzceļnieku ielā 1A k-2-24, Kooperatīva šķērsielā 11-21, Maskavas iela 4-10).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Карта резекненца

Карта резекненца – это документ, который могут получить лица, задекларированные на территории города Резекне. Владельцы Карты имеют право на различного рода привилегии – льготы при покупке билетов в городском общественном транспорте, скидки в местных магазинах, особые предложения предприятий Резекне и другие.

Карта школьника

Задекларированным в Резекне ученикам 1-12 классов общеобразовательных школ города карта полагается бесплатно, и они получают скидку в 100% на проезд в общественном транспорте города.

Ученикам 1-12 классов общеобразовательных школ города, задекларированным за пределами города Резекне, карта полагается бесплатно, и они получают скидку в 50% на проезд в общественном транспорте города.

Привилегии

С Картой резекненца имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом в течение всего календарного года лица, чьё место жительства задекларировано на административной территории города Резекне, и кто соответствует одной из следующих категорий:

 • Малообеспеченные или нуждающейся лица;
 • Инвалиды третей группы;
 • Дошкольники (в том числе и незадекларированные, но посещающие резекненские учреждения дошкольного образования);
 • Пенсионеры и лица старше 60 лет;
 • Лица, на попечении которых находятся дети до 18 лет, или до 24 лет, если они продолжают очное обучение в общеобразовательном или профессиональном учреждении образования, в колледже или в высшей школе;
 • Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
 • Лица, которым решением Резекненской городской думы присвоена высшая награда думы – звание «Почётный гражданин города Резекне», в том числе и те из них, кто не задекларирован на административной территории города Резекне;
 • Лица, средний месячный доход которых за последних 12 месяцев не превышает 90% от среднего размера заработной платы за прошедший год (согласно официальным данным Центрального статистического управления). В связи с тем, что в 2019 году средняя зарплата в Латвии составляла 1076 евро в месяц, пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте города Резекне имеют право также резекненцы, средний доход которых за последние 12 месяцев не превышает 968,40 евро (брутто);
 • Участники баррикад 1991 года, которым присвоены памятные знаки участника баррикад 1991 года, в том числе и те из них, кто не задекларирован на административной территории города Резекне.
 • скидка 10% в магазинах а/о РСЭЗ «Rebir» в Резекне на ул. Вилякас, 4, и в Риге на ул. Гоголя, 14;
 • скидка 10% в магазинах «Ūdens Akadēmija» по всей Латвии;
 • скидка 5% в центре дизайна «ZEIZE» на ул. Дарзу, 30, и в фотосалоне «DekoPrint», аллея Атбривошанас, 112;
 • скидка 5% в пиццерии «LaPizza» ул. Дарзу, 23;
 • бесплатный вход в Латгальский культурно-исторический музей (за исключением коммерческих выставок);
 • скидка 10% на страхование  OCTA, KASKO и имущества, а также другие скидки по согласованию сторон  в Резекненском филиале страховой компании Compensa Vienna Insurance Group на ул. Галдниеку, 8  и ул. Юпатовкас,  1C;
 • скидка 10% на металлические двери в магазине «Baltic Doors Systems» на ул. Латгалес, 50;
 • cкидка 10% на все покупки в магазине стройматериалов и хозяйственных товаров ООО «DAKO», который находится на ул. Юпатовкас, 11;
 • скидка 5% на окна PVC  и скидка 20 евро на металлические двери  TOREX в магазинах  RELOCK Nr. 1 на улице Райня,  10 и  MINI RELOCK на аллее Атбривошанас  11B;
 • скидка 10% на очки, линзы и проверку зрения в магазине оптики “OPTIKA-SIA”  на улице Дарзу, 80;
 • скидка в 15% на запчасти и автокосметику в автоцентре «VALTERS & GR»;
 • скидка 10% на монтаж системы безопасности ООО «LDMC», а также каждому, кто выбирает услуги фирмы, предъявив Карту резекненца, первый месяц будут бесплатным;
 • скидка 10% на сантехнические и отопительные товары 10% в магазинах “Siltumtehnika” на улице Букмуйжас,  10;
 • скидка в 15% на монтаж систем безопасности и видеонаблюдения в фирме «ALFA iSG», а также клиентам, которые заключат договор об услугах охраны, предъявив Карту резекненца, первые два месяца будут бесплатными;
 • cкидка 10% на покупку и монтаж натяжных (французских) потолков и скидка в 5% на приобретение и монтаж конденсатора воздуха в магазине/центре «klimatON»;
 • скидка 12% на монтаж и балансировку шин, а также скидка в размере 5% на приобретение шин в автосервисе «BI-LANS» на улице Смилшу,16;
 • cкидка 10% на оплату аренды помещения комплекса отдыха «Resento» SPA на аллее Атбривошанас, 163, а также скидка в 35% на посещения SPA-комплекса;
 • скидка 50% на входной билет в развлекательный центр “Juniors” на аллее Атбривошнас, 98;
 • бесплатная подготовка документов по созданию предприятия, заключив договор о бухгалтерских услугах создаваемого предприятия, а также скидка в 15% на подготовку документов по созданию предприятия, если договор о бухгалтерских услугах не будет заключён в бухгалтерском бюро «EVIS LTD»;
 • скидка 10% на обучение на категорию «B» в автошколе «Formula»;
 • cкидка 10% в бассейне Олимпийского центра Резекне;
 • скидка 10% на мероприятия, организованные Латгальским посольством «GORS»;
 • скидки в салоне оптики «Brilles serviss» на аллее Атбривошанас, 103: на бесплатную проверку зрения, если клиент покупает очки (оправа + линзы) или упаковку контактных линз; проверку зрения за 6 евро, если покупка не производится; 20% скидку на оправы и 10% на линзы, покупая очки (оправа + линзы); 10% скидку на приобретение аксессуаров; 20% скидку на приобретение солнцезащитных очков;
 • скидки в салоне оптики «Vision Express Baltija» на ул. Латгалес, 17: при покупке очков или контактных линз, бесплатная проверка зрения (стандартная цена – 20 евро); проверка зрения, если не производится покупка – 10 евро; скидка 15% на оправы и линзы, покупая очки; скидка 10% на аксессуары; скидка 20% на солнечные очки; скидка 20% на упаковку контактных линз;
 • скидка 10% на услуги автосервиса  “IK Autoselection” в Юпатовке  (во дворе автоцентра “Valters&GP”).

Бесплатная карта

0 €

Лица, задекларированные на территории города
 • СТАРШЕ 60 ЛЕТ
 • ДЕТИ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
 • НУЖДАЮЩИЕСЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ/ЛИЦА
 • ИНВАЛИДЫ I II III ГРУППЫ
 • ДЕТИ КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЮТ ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ г.РЕЗЕКНЕ
 • УЧЕНИКИ 1–12 КЛАССОВ ГОРОДСКИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ НЕ ЗАДЕКЛАРИРОВАНЫ В г.РЕЗЕКНЕ

Платная карта

4 €

Карту резекненца можно приобрести за оплату стоимостью в 4,00 евро

Приобретение Карты

Карту резекненца можно приобрести за 4 евро, однако задекларированные в Резекне лица старше 60 лет, дети дошкольного возраста и ученики 1–12 классов городских общеобразовательных учебных учреждений, нуждающиеся лица, малообеспеченные лица, многодетные семьи/лица, инвалиды I, II, III групп могут получить Карту резекненца бесплатно, однако при потере или порче карты, повторная её выдача будет платной. Карту школьника бесплатно могут получить также дети, которые посещают дошкольные учебные заведения, и ученики 1-12 классов общеобразовательных школ города, задекларированные за пределами города Резекне.

Чтобы получить Карту резекненца, в Центре обслуживания жителей при Резекненской городской думе (ал. Атбривошанас, 93, каб. № 120), где будет подтверждён задекларированный адрес, заполнено индивидуальное заявление, клиент будет сфотографирован и произведена оплата посредством банковской карты, или же подтверждено право получить карту бесплатно. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт или ID-карту. Услуги, доступные владельцу Карты резекненца, будут активизированы в течение двух дней с момента получения карты.

Карту резекненца можно получить:

 • по вторникам с 13.00 до 15.30,
 • по средам с 14.00 до 16.00,
 • по четвергам с 10.00 до 12.00.

Контактный телефон: 646 07609

Название проекта

“Создание общественной гостиничной инфраструктуры для развития предпринимательства”

Цель проекта

Строительство гостиницы уровня четерых звезд с рестораном, барами и конференц-центром, а также с  современным и уникальным в масштабах региона  SPA-комплексом полного сервиса (центр SPA-процедур, центр водной релаксации) в целях  развития в Резекне международного, регионального и местного SPA-туризма (содействие здоровью) и содействия развитию  и популяризации SPA-движения в Латгалии и Латвии.

Проект предусматривает

Планируется построить здание и необходимую для деятельности гостиицы инфраструктуру для сдачи в аренду предпринимателю в целях развития предпринимательства. Первая очередь проекта – строительство и благоустройство территории, вторая – SPA-центр.

Общая площадь здания брутто (по внешнему периметру) – 9620 m2.

Для строительства здания предусмотрены железобетонные конструкции – колонны и складные или монолитные перекрытия. Фасадные стены будут из блоков, которые с внешней стороны обшиты утеплителем и водостойкими плитами, также будет применяться фасадное остекление. В фасадной отделке будет использована подвесная фасадная система с керамической плиткой на стальной сетке. В данном случае это новый вид использования такого традиционного материала, как керамика, что дает широкие возможности использования самых разных красок, форм и дизайна. Материал природный, долговечный, экологичный и приятный для людей. Система легко монтируется и используется в различных ситуациях, что позволяет «одевать» здание, используя ажурное полотно керамических плиток как в массивных частях фасадов, так и в застекленных. В южной части здания керамические плитки частично будут использованы и в застекленных зонах для защиты от перегрева в солнечное время. В фасадных зонах, которые будут менее всего подвержены влиянию атмосферных осадков, например, на террасах, будет использована деревянная отделка. Здание спроектировано с учетом высоких показателей энергоэффективности, для чего предусмотрено использование вентиляционной системы с рекупацией воздуха и LED-светильников.

В результате реализации проекта в городе появятся 35 новых рабочих мест, будут привлечены дополнительные нефинансовые инвестиции в размере 5 000 000,00 евро и на 1 гектар уменьшено количество деградированных территорий.

Планируемые расходы

Общие расходы, EUR Фонд регионального развития ЕС, EUR
5 882 352,94 5 000 000

Сроки реализации проекта

2020. gads.

Другие данные

Планируемый срок подачи проекта: 1 октября 2018 года.

Проект реализуется в рамках первой очереди отбора «Вложения в ревитализацию деградированных территорий в самоуправлениях — центрах развития национального значения. Специфическая цель поддержки 5.6.2. «Ревитализация территориий, путем восстановления деградированной территории в соответствии с интегрированными программами развития самоуправлений».

Projekta nosaukums

Projekts “Publiskās infrastruktūras izveide viesnīcas uzņēmējdarbības attīstībai”

Projekta mērķis

Attīstīt Rēzeknē starptautisko, reģionālo un vietējo SPA (veselības veicināšanas) tūrismu, piedāvājot starptautiskam 4* līmenim atbilstošu viesnīcu ar restorānu, bāriem un konferenču centru, kā arī reģionā unikālu pilna servisa SPA kompleksu, kurā ietilps SPA procedūru centrs un ūdens relaksācijas centrs, un veicināt SPA kustības attīstību un popularizēšanu Latgalē un Latvijā, piedāvājot mūsdienu SPA visaugstākajām prasībām atbilstošu SPA kompleksu.

Projekts paredz

Paredzēts izbūvēt viesnīcas darbībai paredzēto ēku un nepieciešamo infrastruktūru iznomāt komersantam viesnīcas uzņēmējdarbības attīstībai.
Projekts tiks realizēts divās kārtās. Pirmā kārta Viesnīca un teritorijas labiekārtošana, otrā kārta SPA.

Kopējā ēkas platība bruto (pa ārējo perimetru) – 9620 m2.

Ēkai paredzētas dzelzsbetona konstrukcijas – kolonnas un saliekamie vai monolītie pārsegumi. Ārsienas veidotas no blokiem, kas no ārpuses apšūti ar siltinājumu un ūdensizturīgām šķiedrcementa plāksnēm, kā arī lietots fasāžu stiklojums. Fasāžu apdare veidota izmantojot piekārto fasāžu sistēmu ar keramikas plāksnēm uz tērauda sieta. Šis ir tradicionāli lietoto keramikas materiālu jauns izmantošanas veids, kas sniedz plašas dizaina, krāsu un formu iespējas. Materiāls ir dabīgs, ilgmūžīgs, videi draudzīgs un cilvēkiem patīkams. Sistēma ir viegli montējama un izmantojama dažādās variācijās, tā atļauj ēku “apģērbt”, lietojot keramikas plākšņu ažūro, caurskatāmo audeklu gan masīvajās ārsienu daļās gan arī stiklotajās. Dienvidu pusē tās daļēji lietojam arī stiklotajās zonās, lai aizsargātu no pārkaršanas saulainā laikā. Fasāžu zonās, kas ir vairāk pasargātas no atmosfēras nokrišņu iedarbības, piemēram, terasēs, izmantojam dabīga koka apdari. Ēka projektēta ar augstiem energoefektivitātes rādītājiem, nodrošinot nelielus siltuma zudums ēkas ārsienām un jumtiem, paredzot vēdināšanas sistēmas ar rekuperāciju, apgaismojumam izmantojot LED gaismekļus.

Projektā plānoto darbību rezultātā tiks radītas 35 jaunas darba vietas, piesaistītas papildus nefinanšu investīcijas EUR 5 000 000,00 apmērā un par 1 ha samazinātas degradētās teritorijas.

Plānotās izmaksas

Kopējās izmaksas, EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonds, EUR
5 882 352,94 5 000 000

Projekta īstenošanas laiks

2020. gads.

Citi dati

Projekta pieteikuma plānotais iesniegšanas termiņš: 2018.gada 1.oktobris.

Projekts tiks īstenots 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” aktivitātes “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

Название проекта

Поддержка предпринимательской деятельности, путём создания общественной инфраструктуры необходимой для деятельности парка озера Ковшу

Цель проекта

Ревитализация прилегающей к озеру Ковшу территории, путём восстановления деградированных территорий, обеспечения долгосрочного роста территории и создания новых рабочих мест.

Проект предусматривает

Основные действия проекта – реконструкция участков улиц Бривибас и Эзера, строительство сетей водоснабжения и бытовой канализации на реконструируемых участках улиц Бривибас и Эзера, строительство парка озера Ковшу, авторский надзор и мероприятия по информированию общественности.

В результате осуществления проекта будет создано 15 новых рабочих мест, дополнительно привлечены нефинансовые инвестиции в размере 2 500 000 евро и на 21,5 га уменьшена площадь деградированных территорий.

Работы в рамках проекта (реконструкция участков улиц Бривибас и Эзера, строительство сетей водоснабжения и канализации на реконструируемых участках улиц Бривибас и Эзера, авторский  и строительный надзор над строительными работами) начаты в апреле 2019 года.

Строительные работы Стройнадзор Авторский надзор
 ООО “Ceļi un tilti”  ООО “Geo Consultants”  OOO “Belss”

Финасирование и расходы

Общие расходы,

EUR

Распределение по источникам финансирования (%), EUR
Не относящиеся к проекту расходы Относящиеся расходы
Общественные Частные Фонд Европейского регионального развития (53,92%) Дотация гос. бюджета

(13,82%)

Финансирование самоуправления

(32,25%)

9 131 735,11 3 691 139,78 804 287,39 2 500 000,00 640 892,38 1 495 415,56

Сроки реализации проекта

31.05.2019 – 28.02.2021

Другие данные

31 мая 2019 года подписано соглашение № 5.6.2.0/18/I/005 о реализации проекта “Поддержка предпринимательской деятельности, путём создания общественной инфраструктуры необходимой для деятельности парка озера Ковшу”.

Проект реализуется в рамках первого этапа отбора “Вложения в ревитализацию деградированных территорий в самоуправлениях – центрах развития национального значения”, спецефическая цель 5.6.2. поддержки “Ревитализация территорий, путем восстановления территорий в соответствии с интегрированными программами развития территорий”.

Видео

Projekta nosaukums

Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru

Projekta mērķis

Kovšu ezeram pieguļošās teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekts paredz

Projekta galvenās darbības ir Brīvības ielas posma un Ezera ielas posma rekonstrukcija, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve rekonstruējamajos Brīvības ielas un Ezera ielas posmos, Kovšu ezera parka būvniecība, būvdarbu autoruzraudzība, būvdarbu būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Projektā plānoto darbību rezultātā tiks radītas 15 jaunas darba vietas, piesaistītas papildus nefinanšu investīcijas 2 500 000 eiro apmērā un par 21,5 ha samazinātas degradētās teritorijas.

Projekta darbību – Brīvības ielas posma un Ezera ielas posma rekonstrukcija, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve rekonstruējamajos Brīvības ielas un Ezera ielas posmos, būvdarbu autoruzraudzība, būvdarbu būvuzraudzība, īstenošana uzsākta 2019. gada aprīlī:

Ģenerāluzņēmējs Būvuzraudzība Autoruzraudzība
 SIA “Ceļi un tilti”  SIA “Geo Consultants”  SIA “Belss”

Projekta darbību – publiskās teritorijas labiekārtošanas darbi, ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība un to funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo sabiedrisko pakalpojumu pieslēgumu būvniecība un teritorijas labiekārtošanas darbi (Kovšu ezera parka būvniecība), būvdarbu autoruzraudzība, būvdarbu būvuzraudzība, īstenošana uzsākta 2019. gada decembrī:

Ģenerāluzņēmējs Būvuzraudzība Autoruzraudzība
 SIA “Latgalija” Pilnsabiedrība “Akorda & Firma L4”  SIA “5.IELA”

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas, EUR Sadalījums pa finanšu avotiem (%), EUR
Neattiecināmās izmaksas Attiecināmās izmaksas
Publiskās Privātās Eiropas Reģionālās attīstības fonds

(53,92%)

Valsts budžeta dotācija

(13,82%)

Pašvaldības finansējums

(32,25%)

9 131 735,11 3 691 139,78 804 287,39 2 500 000,00 640 892,38 1 495 415,56

Projekta īstenošanas laiks

2019. gada 31. maijs – 2021. gada 28. februāris

Citi dati

31.05.2019. parakstīta vienošanās Nr.Nr.5.6.2.0/18/I/005 par projekta “Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru” īstenošanu.

Projekts tiek īstenots 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

Video

Darba kārtība

 1. Par aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja)
 2. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par pašvaldības atbalsta apjomu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 2018. gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amatu sarakstā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 5. Par kustamas mantas atsavināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 6. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzības 3.pielikumā Sporta pārvaldes amatu sarakstā.
  Ziņo Nikolajs Krilovs (Sporta pārvaldes vadītājs)
 7. Par zemes vienību Viļakas ielā 1, Rēzeknē un Viļakas ielā 5C, Rēzeknē robežu pārkārtošanu un sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par zemes vienību Brīvības iela 13, Brīvības iela 19B, Brīvības iela 23 un Atbrīvošanas aleja 47B, Rēzekne robežu pārkārtošanu un sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par zemes vienības ar kadastra Nr.2100 010 0013 – Jupatovkas iela konfigurācijas un platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par zemes vienību Baznīcas ielā 4 un Baznīcas ielā 4A, Rēzeknē apvienošanu un platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 11. Par dzīvokļu jautājumiem (4 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 12. Par nekustamo īpašumu apmaiņu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 13. Par Rēzeknes pilsētas domes 13.04.2017. lēmuma Nr.2033-5 “Par zemesgabala daļas Koku ielā 4C, Rēzeknē iznomāšanu” atcelšanu un zemesgabala daļas Koku ielā 4C, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 14. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 30.11.2011. lēmumā Nr.467 “Par zemesgabalu SIA “Olimpiskais centrs “Rēzekne”” iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 15. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 24.08.2017. lēmumā Nr.62-1 “Par zemesgabala daļas Rīgas ielā 51A, Rēzeknē iznomāšanu”
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 16. Par Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Informatīvs ziņojums par situāciju Rēzeknes ielu ziemas uzturēšanas jomā.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)

Kафе “Argo”

Kафе “Argo” находится в историческом центре города Резекне, напротив деревянной зеленой синагоги. Дизайн кафе выполнен в стиле старого города с элементами морской тематики. Кафе не большое, но очень уютное.

Хорошая кухня. Богатый выбор самых разнообразных блюд и напитков. В ассортименте: свиное филе (под разными соусами), лосось, карп, куриная грудка, индейка, легкие овощные салаты, закуски, десерты, а также детское меню.

Безалкогольные напитки, одно из лучших в Латвии разливное пиво.

Вы не только сможете провести приятно время в уютном кафе, но и заказать понравившиеся блюда к себе домой или в офис. Доступные каждому цены.

С мая по сентября Вы сможете приятно провести время на летней террасе.

Контактная информация

Адрес: ул. Краславас 9-3a, Резекне.
Телефон: +371 27873519
Время работы: с 10.00 до 22.00.

Kafejnīca “Argo”

Kafejnīca “Argo” atrodas Rēzeknes vēsturiskajā centrā, pretī Zaļajai sinagogai. Kafejnīcas dizains ir izpildīts vecās pilsētas stilā ar jūras tematikas elementiem. Mājīga, ģimeniska kafejnīca ar labu virtuvi.

Kafejnīcas pakalpojumi

 • Bagātīga dažādu ēdienu un dzērienu izvēle ēdienkartē;
 • Ebreju ēdienkarte (pēc iepriekšēja pasūtījuma);
 • Īpaša bērnu ēdienkarte;
 • Iespēja pasūtīt ēdienus uz mājām vai ofisu;
 • No maija līdz septembrim iespēja maltīti baudīt vasaras terasē.

Kontaktinformācija

Adrese: Krāslavas iela 9-3a.
Tālrunis: 27873519
Darba laiks: no plkst. 10.00 līdz 22.00.

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumi Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi

Apgādnieka zaudējuma pensija

Lai sniegtu atbalstu darba nespējīgiem ģimenes locekļiem viņu apgādnieka nāves gadījumā, valsts piešķir apgādnieka zaudējuma pensiju.

Informatīvs materiāls par normatīvajos aktos paredzētajām tiesībām un ģimenes un darba dzīves saskaņošanas iespējām

Darba laika organizēšanas veidi, dažādu atvaļinājumu un attālināta darba iespējas u.c.

Atvieglojumi laulībā un nereģistrēti kopā dzīvojošiem

Informatīvs materiāls par atvieglojumiem laulībā un nereģistrēti kopā dzīvojošiem cilvēkiem

Daudzbērnu ģimenēm

Valsts atbalsta programma – celiakija

Lai palīdzētu tiem vecākiem, kuru bērni ir slimi ar celiakiju, valsts šīm ģimenēm sniedz papildu atbalstu bezglutēna pārtikas iegādei. Tas ir materiāls atbalsts – 106,72 eiro mēnesī vienam bērnam.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 13.pantu personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Apbedīšanas pabalsts

Lai sniegtu papildu atbalstu tuvinieka nāves gadījumā, valsts piešķir apbedīšanas pabalstu

Sociālā rehabilitācija

Palīdzība grūtībās nonākušajiem

Atbalsts bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem

Apgādnieka zaudējuma pensija

Lai sniegtu atbalstu darba nespējīgiem ģimenes locekļiem viņu apgādnieka nāves gadījumā, valsts piešķir apgādnieka zaudējuma pensiju.

Управление «Социальная служба»

Управление Резекненской городской думы «Социальная служба» создано Резекненской городской думой и является отраслевым управлением, осуществляющим разработку и реализацию социальной политики в Резекненском городском самоуправлении (оно создано 1 июня 1992 года).

Миссия Социальной службы: улучшать качество жизни резекненцев путём обеспечения профессиональной, качественной и эффективной деятельности системы социальной помощи и социальных услуг (социальный уход, социальная реабилитация, уход на дому, социальная и психологическая работа) в соответствии с нуждами жителей.

Цель Управления – организация работы социальной помощи, социального ухода, услуг социального обслуживания и социальной помощи лицам, место жительство которых зарегистрировано в Резекненском самоуправлении.

Отделы социальной службы

планирует, организует, руководит и контролирует деятельность Социальной службы в соответствии с данным положением и нормативными актами.

выполняет существующие в компетенции Социальной службы функции в сфере планирования, выполнения и контроля бюджета и учёта бухгалтерии.

планирует, организует, обеспечивает, координирует и контролирует предоставление социальных услуг, предоставляет психосоциальную поддержку, решает социальные ситуации, помогает восстановить социальное функционирование лицам и семьям с детьми. Координирует и контролирует социальное обслуживание и предоставление услуг социальной реабилитации в Детском центре социальных услуг.

планирует, организует, обеспечивает, координирует и контролирует предоставление социальных услуг, предоставляет психосоциальную поддержку совершеннолетним лицам и лицам с инвалидностью, оценивает возможности их функционирования и потребность в социальных услугах. Координирует и контролирует социальное обслуживание и предоставление услуг социальной реабилитации в Бюро по уходу на дому, в Ночном приюте и в Центре социальных услуг для пенсионеров.

планирует, организует и обеспечивает предоставление социальной помощи оказавшимся в кризисной ситуации нуждающимся и малоимущим семьям (лицам), чтобы обеспечить их основные потребности; ведёт процедуры внутреннего контроля, оценивая доходы и материальное состояние семьи (лица) для предоставления статуса нуждающейся или малообеспеченной семьи (лица) и предоставлении социального пособия на основании нормативных актов; помогает семье (лицу) или группе лиц решать или уменьшить социальные проблемы, развивая свои ресурсы, привлекая системы поддержки и способствуя содействию трудоспособных лиц в решении своей ситуации.

Учреждения Социальной службы

Бюро обслуживания на дому в течение дня оказывает услуги социального обслуживания на дому лицам пенсионного возраста и совершеннолетним лицам, имеющим I или II группу инвалидности, которым из-за возраста или функциональных нарушений затруднено выполнение работ по дому и самообслуживание.

Виды услуги обслуживания на дому:

 • личное обслуживание;
 • ежедневные работы по дому.

Уровни услуги обслуживания на дому и объём работ:

 • обслуживание первого уровня. Услуга предоставляется дважды в неделю, до 16 часов в месяц. Первый уровень предусматривает следующие функции: доставить из магазина продукты или готовую еду, медикаменты, хозяйственные товары, сдать и получить бельё из прачечной, одежду из химчистки, вынести бытовой мусор, помочь постирать белье дома в стиральной машине и развесить его, осуществлять оплату за коммунальные услуги и выписывать газеты, доставлять газеты и книги, сопровождать Клиента на прогулках, в визитах к семейному врачу и другим специалистам и учреждениям здравоохранения, посещать в стационаре (на территории самоуправления города Резекне), быть посредником в решении бытовых вопросов и вопросов, вязанных со здоровьем, общаться на бытовые темы;
 • обслуживание второго уровня. Услуга предоставляется 2 – 3 раза в неделю, до 24 часов в месяц. Второй уровень предусматривает следующие функции: услуги, предусмотренные в первом уровне + помочь Клиенту вымыть окна и заменить шторы, утеплить окна на зиму, мыться в ванне, бане, делать уборку в квартире, заменить постельное бельё,  ухаживать за комнатными растениями, делать уборку в помещениях общего пользования, приводить в порядок могилки родственников;
 • обслуживание третьего уровня. Услуга предоставляется 2 – 3 раза в неделю, до 32 часов в месяц. Третий уровень предусматривает следующие функции: услуги, предусмотренные в первом и втором уровне + приносить Клиенту топливо в помещение, выносить золу и пепел, приносить в помещение питьевую воду и выносить использованную;
 • обслуживание четвёртого уровня. Услуга предоставляется от 1 до 5 раз в неделю, до 60 часов в месяц. В услугу входит проведение личной гигиены и забота о внешнем виде: помыть Клиенту лицо, причесать волосы, привести в порядок зубные протезы Клиента, обмыть верхнюю часть тела, обмыть нижнюю часть тела, обрезать ногти, менять подгузники; мытьё: приготовить ванну, помочь войти/выйти из ванны/душевой, помыть в ванне/в душе, вымыть волосы, одеться: подготовить одежду, одеть/раздеть, обуть/разуть, перемещение: помочь выбраться из кровати/лечь в кровать, помочь пересесть из кровати в кресло-коляску, помочь добраться до туалета, пользоваться вспомогательными приспособлениями, кормление: приготовить или подогреть еду, подать еду, покормить, помощь в выполнении работ по дому: помыть посуду, помочь в использовании медикаментов, менять постельное бельё, присматривать.

Обслуживание на дому происходит по рабочим дням с 8.00 до 16.30.

Необходимые документы

Чтобы получить услуги обслуживания на дому, лицо (или его постоянный представитель) обращается напрямую в бюро обслуживания на дому и подаёт следующие документы:

 • письменное заявление, в котором указана суть проблемы и её желаемое решение;
 • декларацию о средствах содержания;
 • справку от семейного врача о состоянии здоровья и степени тяжести функциональных нарушений, отсутствие медицинских противопоказаний (туберкулёз в активной стадии, острые инфекционные заболевания, сексуально-трансмиссивные заболевания);
 • заключение психиатра об отсутствии специальных (психических) противопоказаний для получения социальных услуг на дому, если они необходимы лицу с нарушениями душевного характера;
 • другие документы по запросу социального работника.

Услуги Бюро обслуживания на дому можно заказать и по телефону. Чтобы оформить заявление о предоставлении услуги, сотрудники Бюро обслуживания на дому выезжают к Клиенту на дом.

Цена

Согласно прейскуранту платных услуг Управления Резекненской городской думы стоимость услуги составляет:

для лиц, чьи общие доходы в месяц не превышают размер минимальной заработной платы, утвержденной Кабинетом министров:

 • обслуживание первого уровня – 9,60 евро в месяц;
 • обслуживание второго уровня – 14,40 евро в месяц;
 • обслуживание третьего уровня – 19,20 евро в месяц;
 • обслуживание четвёртого уровня – 2,75 евро за один час работы.

для лиц, чьи общие доходы в месяц превышают размер минимальной заработной платы, утвержденной Кабинетом министров:

 • обслуживание первого уровня – 72,32 евро в месяц;
 • обслуживание второго уровня – 113,52 евро в месяц;
 • обслуживание третьего уровня – 144,00 евро в месяц;
 • обслуживание четвёртого уровня – 4,09 евро за один час работы.

Время работы Бюро обслуживания на дому по рабочим дням с 8.00 до 16.30, перерыв на обед с 12.00 до 12.30.

Адрес: ул. Виляну, 10, Резекне, LV- 4061
Е-майл: aprupe.majas@rezekne.lv
Моб. тел.: 28620651, 28348817
Руководитель Бюро обслуживания на дому Елена Беляка.

Обеспечивает:

 • удовлетворение основных потребностей, социальный уход и социальную реабилитацию, доступность специалистов, условия для всестороннего развития, для проживания в семейной среде, поддержку в решении социальных проблем, освоении жизненных умений и навыков, улучшение возможностей социального функционирования, предоставляя длительные и кратковременные социальные услуги попавшим в кризисную ситуацию детям и семьям с детьми;
 • услуги социального обслуживания и социальной реабилитации детям с функциональными нарушениями.

Ночной приют является структурной единицей Управления социального обслуживания Резекненской городской думы, которая обеспечивает:

 • услуги ночного приюта;
 • услуги приюта;
 • услуги вытрезвителя;
 • услуги питания в суповой кухне для нуждающихся лиц Резекненского городского самоуправления;

Услуги Ночного приюта

Услуги Ночного приюта предоставляются совершеннолетним лицам без определённого места жительства, или лицам, оказавшимся в кризисной ситуации: в зимний период (c 1 ноября до 30 апреля) с 18.00 до 8.00, в летний период (с 1 мая до 31 октября) с 20.00 до 7.00. Услуга обеспечивает ужин, возможность записаться на консультацию к социальному работнику. Услуга без договора и оплаты доступна в течение 7 дней, до проведения медицинского обследования и подписания договора об использовании услуг приюта, или до 30 дней в течение календарного года.

Услуги Приюта

Услуги Приюта предоставляются совершеннолетним лицам без определённого места жительства, или лицам, оказавшимся в кризисной ситуации, которые активно включаются в решении своих проблем и выполняют обязанности содействия. Услуга Приюта обеспечивает ночлег, ужин, завтрак, возможности личной гигиены (душ, мыло, шампунь), услуги специалистов социальной работы, занятия по самообслуживанию и самообразованию, возможности пребывания с временным декларированием места жительства, мероприятия поддержки здравоохранения. Услуги приюта предоставляются за оплату, исключение составляют:

 • 3 месяца в период из 12 месяцев, если услугу приюта клиент не получал в предыдущие 9 месяцев;
 • если у клиента оправданное отсутствие (находился в лечебном учреждении, в местах заключения или существуют другие обоснованные обстоятельства) и кратковременно не пользовался услугами приюта, если на это получено заявление клиента и подтверждающие отсутствие документы.

Вытрезвитель

Вытрезвитель обеспечивает услугу вытрезвителя в круглосуточном режиме лицам, находящимся на административной территории города Резекне и которые в результате использования наркотических и/или других одурманивающих веществ, находятся в беспомощном состоянии – утрачена способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться, или же по другим причинам не в состоянии адекватно воспринимать ситуацию, в результате есть опасность нанести вред окружающим или себе. Услуга обеспечивает:

 • предварительную оценку состояния здоровья;
 • приём для вытрезвления совершеннолетних лиц (мужчин и женщин);
 • спальное место (матрас) и помещения для гигиены (туалет, душевая);
 • сохранение личных вещей;
 • влажную уборку помещений и матраса после каждого клиента, с использованием моющих и дезинфицирующих средств согласно планам дезинфекции и инструкциям использования;
 • запись в журнале о приёме клиента;
 • постоянное наблюдение и безопасность клиента;
 • первая и неотложная медицинская помощь;
 • вызов оперативных служб;
 • соблюдение внутреннего распорядка и пожарной безопасности.

Услуга питания в суповой кухне для нуждающихся лиц самоуправления

Услуга обеспечивается по рабочим дням:

 • суповая кухня в Приюте, ул. Букмуйжас, 3, в 15.00;
 • во время социальных акций на Пасху и Рождество с 12.00.

Платные услуги

Согласно прейскуранту платных услуг Управления Резекненской городской думы «Социальная служба», Приют предоставляет платные услуги:

 • стирка белья в автоматической стиральной машине клиентам Приюта (до 5 кг белья, с порошком Приюта) – 0,85 евро за одну стирку;
 • услуга Приюта (плата за проживание) – 25% от доходов клиента за прошлый месяц. Доходы клиента – 1) пособие GMI, 2) пособие социального обеспечения, 3) пенсия по инвалидности, 4) пенсия по возрасту, 5) заработная плата и другие доходы, если время пребывания в Приюте превышает 3 месяца в год;
 • услуга Приюта бездомным, прежде задекларировавшим своё место жительства в другом самоуправлении – 9,23 евро за сутки, 280,59 евро в месяц;
 • услуга вытрезвителя – 54 евро за один раз;
 • инъекция клиентам структурных единиц Управления Резекненской городской думы «Социальная служба» (с медикаментами и шприцем клиента): назначенная врачом на время лечебного курса подкожная инъекция в первый раз – 0,50 евро, каждая последующая – 0,15 евро; назначенная врачом на время лечебного курса внутривенная инъекция в первый раз – 0,80 евро, каждая последующая – 0,15 евро.

Приют работает круглосуточно, время работы администрации по рабочим дням с 8.00 до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 12.30.

Адрес: улица Букмуйжас, 3, Резекне, LV 4601.
Е-майл: naktspatversme@rezekne.lv
Тел.: 25638929, 26673599
Руководитель Ночного приюта: Инга Кукуле.

Обеспечивает:

 • удовлетворение основных потребностей, социальный уход, социальную реабилитацию и доступность специалистов для восстановления или улучшения способностей социального функционирования, чтобы не понизилось качество жизни совершеннолетних лиц, которые по причине возраста, функциональных нарушений или состояния здоровья не могут обеспечить это своими силами, предоставляя им долгосрочные услуги социального обслуживания и социальной реабилитации;
 • услуги социальной реабилитации совершеннолетним лицам с функциональными нарушениями, лицам пенсионного возраста и лицам с инвалидностью.

Политика качества Социальной службы

 • Социальная служба предоставляет социальную помощь и социальные услуги, чтобы уменьшить социальное напряжение и успешно решать социальные проблемы на административной территории Резекненского городского самоуправления.
 • Социальная служба обеспечивает клиентам социальную помощь и социальные услуги в соответствии с нормативными актами и индивидуальными потребностями клиентов, а также непрерывно улучшает систему руководства Управлением, усовершенствует существующие и развивает новые социальные услуги в соответствии с потребностями клиентов.
 • Социальная служба заботится о компетенции и профессионализме своих сотрудников, а также их защите при работе с группами риска.
 • В Социальной службе существует и активно действует система управления качества, обязательная для каждого сотрудника, действующая в соответствии с EN ISO 9001:2008 «Система управления качества. Требования».

Время работы

По рабочим дням с 8.00 до 16.30
(перерыв на обед с 12.00 до 12.30)
Ул. Земниеку, 16A, Резекне

Приём посетителей у руководителя Социальной службы

Гунарс Арбиданс
по средам – с 8.00 до 12.00

Приём посетителей в Отделе социальной помощи

В понедельник –8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
В среду 8.00 – 12.00
В четверг – с 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

Резекненская детско-юношеская школа

Резекненская детско-юношеская спортивная школа является учреждением самоуправления города Резекне, реализующая программы образования по интересам и спорта. ДЮСШ основана в 1953 году, когда были открыты три отделения – баскетбола, футбола и легкой атлетики. с течением времени открывались и отделения других видов спорта. Отделение плавания было открыто в 1972 году.

Обучение греко-римской борьбе в нашем городе было начато в 1961 году, а в 1992 году эти группы влились в состав Резекненской ДЮСШ. Начиная с 2011 года, в школе работают отделения флорбола и шахмат, а также в 2015 году были открыты отделения волейбола и тенниса.

Для информации

 • Целевая аудитория – дети и молодёжь с 6 до 25 лет
 • Основана в 1953 году.
 • Язык обучения – латышский.
 • Реализуются следующие программы: футбол, флорбол, плавание, лёгкая атлетика, греко-римская борьба, волейбол, шахматы, теннис, баскетбол, настольный теннис.
 • Резекненская детско-юношеская спортивная школа аккредитована 19 июня 2014 года. Срок годности удостоверения аккредитации – 18 июня 2020 года.
 • Основные задачи детско-юношеской спортивной школы:
  • заботиться о здоровье детей;
  • обеспечить возможности физического и интеллектуального развития детей и молодёжи, улучшение и укрепление здоровья, развитие способностей и талантов, самообразование, выбор профессии, организация полезного проведения свободного времени и отдыха;
  • обеспечить возможности совершенствования высшего спортивного мастерства талантливой молодёжи;
  • обеспечить организационно-методическое руководство осуществляемым спортивной школой спортивным программам;
  • выполнять функции организационно-методического центра учебных заведений в организации уроков спорта и внеклассной спортивной работы, и методическое руководство;
  • популяризировать спорт и здоровый образ жизни; способствовать возможностям дальнейшего образования педагогов, включённых в программы спортивного образования;
  • способствовать формированию системы обеспечения качества спортивного образования профессионального направления.

Контакты

Адрес: 18 Новембра 39, Резекне.
Телефон: 64623294.
Э-почта: bjss@rezekne.lv
Руководство: директор Жанис Арманис, заместитель директора в сфере образования Марина Криеване, методисты Дана Коршенкова, Мона Павловича.

Отделение баскетбола

Эдите Корклиша

Tел. 29631148

тренер девочек.

Алексей Грехов

Tел. 26140385

тренер мальчиков.

Янис Опенцанс

Tел. 28302538

тренер мальчиков.

Юрий Федотов

Tел. 27498301

тренер мальчиков.

Эдгарс Унзулс

Tел. 28362698

тренер мальчиков.

Отделение греко-римской борьбы

Левнардс Чачс

Tел. 26499400

Юрийс Чачс

Tел. 25628645

Владислав Жуков

Tел. 29662272

Андрейс Маджулис

Tел. 27040460

тренер мальчиков.

Отделение волейбола

Арнис Жоготс

Tел. 26674761

Олег Жуков

Tел. 28313957

Отделение флорбола

Вячеслав Кирилов

Tел. 26344771

Эрикс Джулс

Tел. 27814060

Отделение тенниса

Сергей Васильев

Tел. 28750588

Отделение плавания

Диана Гостева

Tел. 29226658

Андрей Ходюк

Tел. 20266866

Сергей Кудрявцев

Tел. 29241638

Алла Толочко

Tел. 29334758

Отделение легкой атлетики

Игнатс Ципрусс

Tел. 22020140

Эдгарс Клявиньшс

Tел. 29473484

Петерис Стрипканс

Tел. 26512740

Общая физическая подготовка (с 4-х лет)

Илга Криеване

Tел. 26536658

Отделение футбола

Ольга Прокопкина

Тел. 26737649

тренер женской команды.

Роман Щавинскис

Тел.. 29454682

тренер мальчиков 2006 г.р.

Кирилл Курбатов

Тел. 26099992

тренер команды 1-й лиги

Гунтарс Силагайлис

Тел. 26300799

тренер мальчиков 2004-2005 г.р.

Айгарс Смирновс

Тел. 25607387

тренер детей 2010 г. р.

Рихардс Рыжовс

Тел. 28303909

тренер мальчиков 2009 г.р.

Юрис Канепе

Tел. 22341909

тренер мальчиков 2008 и 2003 г.р.

Лигита Тумане

Tел. 29103554

тренер девочек 2009-2013 г.р,

Сергей Прокопкин

Tел. 29224938

тренер девочек 2003-2006 г.р,

тренер женской команды

Марис Ермакс

Tел. 26665242

тренер мальчиков 2011-2013 г.р.

Юрий Ионин

Tел. 20259495

тренер команд мальчиков

Отделение настольного тенниса

Бруно Лосанс

Тел. 26119393

Отделение шахмат

Александр Васильков

Тел. 26445068