Kas ir Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”?

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” ir Rēzeknes pilsētas domes izveidota institūcija – nozares pārvalde, kas veic sociālās politikas izstrādāšanu un īstenošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā (izveidota 1992. gada 1. jūnijā).

Sociālā dienesta misija: veicināt Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nodrošinot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu (sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, aprūpe mājās, sociālais un psihologu darbs) sistēmas profesionālu, kvalitatīvu un efektīvu darbību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.

Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt sociālo darbu, sociālo aprūpi, sociālās aprūpes pakalpojumus, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību personām, kurām dzīvesvieta reģistrēta Rēzeknes pašvaldībā.

Sociālā dienesta nodaļas

plāno, organizē, vada un kontrolē Sociālā dienesta darbību atbilstoši šim nolikumam un normatīvajiem aktiem.

pilda Sociālā dienesta kompetencē esošās funkcijas budžeta plānošanas, izpildes, kontroles un grāmatvedības uzskaites jomā.

plāno, organizē, nodrošina, koordinē un kontrolē sociālo pakalpojumu sniegšanu, sniedz psihosociālo palīdzību, risina sociālos gadījumus, palīdz atjaunot sociālās funkcionēšanas spējas personām un ģimenēm ar bērniem. Koordinē un kontrolē sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu Bērnu sociālo pakalpojumu centrā.

Plāno, organizē, nodrošina, koordinē un kontrolē sociālo pakalpojumu sniegšanu, sniedz psihosociālo palīdzību pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti, izvērtē viņu funkcionēšanas spējas un vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem. Koordinē un kontrolē sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu Aprūpes mājās birojā, Naktspatversmē un Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā.

Plāno, organizē un nodrošina sociālās palīdzības sniegšanu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības; veic iekšējās kontroles procedūras, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem; palīdz ģimenei (personai) un personu grupai atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot savus resursus, iesaistot atbalsta sistēmas un veicinot darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Sociālā dienesta iestādes

Aprūpes mājās pakalpojumu dienas laikā nodrošina pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas darbus pamatvajadzību apmierināšanai un veikt savu personisko aprūpi.

Aprūpes mājās pakalpojuma veidi:

 • personiskā aprūpe;
 • ikdienas mājas darbi.

Aprūpes mājās pakalpojuma līmeņi un darbu apjoms:

 • pirmā līmeņa aprūpe. Pakalpojumu sniedz 2 reizes nedēļā līdz 16 stundām mēnesī. Tajā ietilpst: piegādāt produktus no veikala vai gatavu ēdienu, medikamentus un saimniecības preces, nodot un saņemt veļu mazgātavā, apģērbu ķīmiskajā tīrītavā, iznest sadzīves atkritumus, veikt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem un abonēt laikrakstus, piegādāt laikrakstus un grāmatas, pavadīt Klientu pastaigās, pie ģimenes ārsta un citiem speciālistiem, uz veselības aprūpes iestādēm, apmeklēt slimnīcā;
 • otrā līmeņa aprūpe. Pakalpojumu sniedz no 2 līdz 3 reizēm nedēļā līdz 24 stundām mēnesī. Tajā ietilps: pirmā līmeņa aprūpes pakalpojums + palīdzēt Klientam mazgāt logus un nomainīt aizkarus, siltināt logus ziemai, mazgāties vannā, pirtī, uzkopt dzīvokli, nomainīt gultas veļu, uzkopt koplietošanas telpas, uzkopt radinieku kapus;
 • trešā līmeņa aprūpe. Pakalpojumu sniedz no 2 līdz 3 reizēm nedēļā līdz 32 stundām mēnesī. Tajā ietilpst: otrā līmeņa aprūpes pakalpojums + piegādāt Klientam kurināmo telpās, iznest izdedžus un pelnus, piegādāt dzeramo ūdeni telpās un iznest lietoto ūdeni;
 • ceturtā līmeņa aprūpe. Pakalpojumu sniedz no 1 līdz 5 reizēm nedēļā līdz 60 stundām mēnesī. Tajā ietilpst personīgās higiēnas un rūpes pa izskatu veikšana: nomazgāt klienta seju un sakārtot (ķemmēt) matus, sakopt klienta zobu protēzes, apmazgāt ķermeņa augšdaļu, apmazgāt ķermeņa apakšdaļu, nogriezt roku nagus, veikt inkontitences līdzekļu maiņu), mazgāšanās: sagatavot vannu, palīdzēt iekāpt/izkāpt no vannas/dušas, mazgāt vannā/ dušā, mazgāt matus, ģērbšanās: sagatavot apģērbu, veikt ķermeņa augšdaļas apģērbšanu /noģērbšanu, ķermeņa apakšdaļas apģērbšanu/noģērbšanu, apavu uzvilkšanu/ novilkšanu, pārvietošanās: palīdzēt izkļūt un iekļūt gultā, palīdzēt pārvietoties no gultas uz krēslu/, riteņkrēslu, palīdzēt nokļūt līdz tualetei, lietot palīgierīces, ēdināšana: sagatavot vai uzsildīt ēdienu, pasniegt ēdienu, barot, palīdzība mājas darbu veikšanā: nomazgāt traukus, palīdzēt medikamentu lietošanā, veikt gultas veļas nomaiņu, uzraudzība.

Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30.

Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Birojā un iesniedz:

 • iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 • iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja pieprasītā sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli. Izziņā ir jābūt norādītai funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpe un par medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
 • psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
 • citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

Aprūpes mājās biroja pakalpojumu var pieteikt arī pa tālruni. Lai noformētu iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu, Aprūpes mājās biroja darbinieki izbrauc pie personas uz mājām.

Pakalpojuma cena noteikta ar Rēzeknes pilsētas domes 2017. gada 9.marta lēmumu Nr. 1985 “Par Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”:

 • pirmā līmeņa aprūpe – 8,80 eiro mēnesī;
 • otrā līmeņa aprūpe – 13,20 eiro mēnesī;
 • trešā līmeņa aprūpe – 17,60 eiro mēnesī;
 • ceturtā līmeņa aprūpe – 2,50 eiro par vienu darba stundu.

Aprūpes mājās biroja darba laiks darbdienās no plkst. 8.00-16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00-12.30.
Adrese: Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV- 4061
E-pasts: aprupe.majas@rezekne.lv
Mob. tālrunis: 29469720, 28620651, 28348817
Aprūpes mājās biroja vadītāja Rita Germa

Nodrošina:

 • pamatvajadzību apmierināšanu, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, speciālistu pieejamību, apstākļus vispusīgai attīstībai, dzīvošanai ģimeniskā vidē, atbalstu sociālo problēmu risināšanā, dzīves prasmju un iemaņu apgūšanu, sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, sniedzot ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus bērniem un ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā;
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Patversme ir Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” struktūrvienība, kura nodrošina:

 • naktspatversmes pakalpojumu;
 • patversmes pakalpojumu;
 • atskurbtuves pakalpojumu;
 • ēdināšanas pakalpojumu zupas virtuvē Rēzeknes pilsētas pašvaldības trūcīgajām personām;
 • pārtikas preču komplektu izsniegšanu trūcīgajām personām (ģimenēm).

Naktspatversmes pakalpojums

Naktspatversmes pakalpojums pieejams pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai personām, kuras nonākušas krīzes situācijā: ziemas periodā no plkst. 18.00 līdz plkst. 8.00, vasaras periodā no plkst. 20.00 līdz plkst. 7.00. Pakalpojums nodrošina vakariņas, iespēju pieteikties konsultācijā pie sociālā darbinieka. Pakalpojums bez līguma un samaksas pieejams 7 dienas, līdz medicīnisko izmeklējumu veikšanai un līguma par patversmes pakalpojuma noslēgšanai vai līdz 30 dienām kalendārā gada laikā.

Patversmes pakalpojums

Patversmes pakalpojums pieejams pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām pilngadīgām personām, kuras aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā un pilda līdzdarbības pienākumus. Patversmes pakalpojums nodrošina naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas iespējas (duša, higiēnas piederumi (ziepes, šampūns)), sociālā darba speciālistu pakalpojumus, pašaprūpes un izglītojošas nodarbības, uzturēšanās iespējas ar pagaidu dzīvesvietas deklarēšanu, veselības aprūpes atbalsta pasākumus. Patversmes pakalpojums tiek sniegts par maksu, kas noteikta ar Rēzeknes pilsētas domes lēmumu, izņemot:

 • trīs mēnešus 12 mēnešu periodā, ja patversmes pakalpojumu klients nav saņēmis iepriekšējos deviņos mēnešos;
 • ja klients atradās attaisnotā prombūtnē (uzturēšanās ārstniecības iestādē, ieslodzījuma vietā vai pastāv citi pamatoti apstākļi) un īslaicīgi nesaņēma patversmes pakalpojumu, un ir saņemts klienta iesniegums un prombūtni pamatojoši dokumenti.

Atskurbtuve

Atskurbtuve nodrošina atskurbināšanas pakalpojumu diennakts režīmā personai, kura atrodas Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā un, kura alkoholisko, un/vai citu apreibinošu vielu lietošanas rezultātā atrodas bezpalīdzības stāvoklī – zaudējusi spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties, vai citu iemeslu dēļ nespēj adekvāti uztvert apkārtējo situāciju, kā rezultātā var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pati sev. Pakalpojums nodrošina:

 • veselības stāvokļa sākotnējo izvērtēšanu;
 • pilngadīgo personu (sieviešu un vīriešu) uzņemšanu atskurbšanai;
 • guļamvietu (matracis) un higiēnas telpas (tualete, duša);
 • personīgo mantu saglabāšanu;
 • telpu un matraču mitro uzkopšanu pēc katra klienta, lietojot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus atbilstoši dezinfekcijas plāniem un lietošanas instrukcijām;
 • ierakstu veikšanu žurnālā par personas pieņemšanu;
 • pastāvīgu personas uzraudzīšanu un drošību;
 • pirmo un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • operatīvo dienestu izsaukšanu;
 • iekšējās kārtības, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.

Ēdināšanas pakalpojums zupas virtuvē pašvaldības trūcīgajām personām

Pakalpojumu nodrošina darba dienās:

 • zupas virtuvē Patversmē, Bukmuižas ielā 3 plkst. 15.00;
 • mobilās zupas virtuvēs Atbrīvošanas alejā 151-3A un Rēznas ielā 41 – plkst. 13.30;
 • sociālo akciju laikā Lieldienās un Ziemassvētkos no plkst. 12.00.

Pārtikas preču komplektu izsniegšana trūcīgajām personām (ģimenēm)

Pakalpojums tiek sniegts darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.00. Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada trūcīgām personām (ģimenēm) tiek izdalītas pārtikas pakas, pamatojoties uz izziņu par trūcīgās personas statusa piešķiršanu vai izziņu par personas krīzes situāciju.

Maksas pakalpojumi

Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi, Patversme sniedz maksas pakalpojumus:

 • veļas mazgāšana automātiskajā veļas mazgāšanas mašīnā Patversmes klientiem (līdz 5 kg veļas, ar Patversmes veļas pulveri) – 0,85 eiro par 1 mazgāšanas reizi;
 • Patversmes pakalpojums (uzturēšanās maksa) – 25% no klienta iepriekšējā mēneša ienākumiem.
  Klienta ienākumi ir: 1) GMI pabalsts, 2) sociālā nodrošinājuma pabalsts, 3) invaliditātes pensija, 4) vecuma pensija, 5) darba alga u.c. ienākumi, ja uzturēšanās laiks Patversmē pārsniedz 3 mēnešus gadā;
 • Patversmes pakalpojums bezpajumtniekiem, kuri iepriekš deklarējuši savu dzīvesvietu citā pašvaldībā – 9,23 eiro par diennakti, 280,59 eiro mēnesī;
 • atskurbtuves pakalpojums – 54,00 eiro par vienu reizi;
 • injekcijas veikšana Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” struktūrvienību klientiem (ar personas medikamentiem un šļircēm): ārsta nozīmēta ārstēšanas kursa laikā injekcijas veikšana zem ādas pirmā reize – 0,50 eiro, katra nākamā injekcija 0,15 eiro; ārsta nozīmēta ārstēšanas kursa laikā injekcijas veikšana intravenozi pirmā reize – 0,80 eiro, katra nākamā injekcija 0,15 eiro.

Patversme darbojas visu diennakti, administrācijas darba laiks darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30.

Patversmes adrese: Bukmuižas iela 3, Rēzekne, LV – 4601.
E-pasts: naktspatversme@rezekne.lv
Tālrunis: 25638929, 26673599
Patversmes vadītāja Inga Kukule

Nodrošina:

 • pamatvajadzību apmierināšanu, sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un speciālistu pieejamību sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai vai uzlabošanai un dzīves kvalitātes nepazemināšanai pilngadīgām personām, kuras vecuma, funkcionēšanas traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ to nevar nodrošināt pašas saviem spēkiem, sniedzot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti.

Sociālā dienesta kvalitātes politika

Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību un nodrošina sociālos pakalpojumus, lai mazinātu sociālo spriedzi un veiksmīgi risinātu sociālās problēmas Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Sociālais dienests nodrošina klientiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus atbilstoši saistošiem normatīvajiem aktiem un klientu individuālajām vajadzībām, kā arī nepārtraukti uzlabo Pārvaldes vadības sistēmu, pilnveido esošos un attīsta jaunus sociālos pakalpojumus, atbilstoši klientu vajadzībām.

Sociālais dienests rūpējas par savu darbinieku kompetenci, profesionalitāti un aizsardzību, strādājot ar riska grupām.

Sociālajā dienestā ir ieviesta un darbojas kvalitātes vadības sistēma, kas ir saistoša katram tā darbiniekam, un darbojas atbilstoši EN ISO 9001:2008 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”.

Darba laiks

Darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30
(pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30).
Zemnieku iela 16A, Rēzekne

Apmeklētāju pieņemšana pie vadītāja

Gunārs Arbidāns
trešdienās 8.00 – 12.00

Apmeklētāju pieņemšana sociālo pabalstu nodaļā

Pirmdiena 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
Trešdiena 8.00 – 12.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?