Nekustamo īpašumu pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajā pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts Rēzeknes pilsētas domei piederošs nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 2100 002 0567 Rūpnīcas ielā 4A, Rēzeknē, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala 416 m2 platībā. Izsoles sākumcena 1400,00 EUR. Izsole notiks 2018.gada 26.oktobrī plkst. 10.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 15,00 un nodrošinājums EUR 140,00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ. Nr. 90001403952:

  • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
  • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 14.00-16.30 līdz 2018. gada 25. oktobrim plkst. 16.30. Tālrunis uzziņām 646 07651.

Nomas tiesību pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas dome informē par Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viļakas ielā 1, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 002 0405, trešās mutiskās izsoles atzīšanu par spēkā neesošu, pamatojoties uz izsoles nolikuma un normatīvo aktu prasībām. Trešā mutiskā izsole tiks izsludināta pēc Rēzeknes pilsētas domes attiecīga lēmuma pieņemšanas.

(Publicēts 17.09.2018.)

Nekustamo īpašumu pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

  • Objekts Blaumaņa ielā 3-53, Rēzeknē, pārdodot otrajā izsolē, ar kad. Nr. 2100 901 2862, kura sastāvā ietilpst vienistabas dzīvoklis 30,2 m2 platībā un kopīpašuma 2991/401177 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Izsoles sākumcena 5200 eiro. Izsole notiks 2018. gada 5. oktobrī plkst. 13.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 100 eiro, reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums 520 eiro.
  • Objekts N. Rancāna ielā 4A k-7, Rēzeknē, kad. apz. 2100 008 041 5011 ar kopējo platību 19,3 m2, un tam piekrītošās 1930/4017 domājamās daļas no zemes N. Rancāna ielā 4A, Rēzeknē, ar kadastra Nr. 2100 008 0415. Izsoles sākumcena 2008 eiro. Izsole notiks 2018. gada 5. oktobrī plkst.13.30 Rēzeknē Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 100 eiro, reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums 200,80 eiro.
  • Objekts N. Rancāna ielā 4A k-8, Rēzeknē, kad. apz. 2100 008 041 5012, ar kopējo platību 19,3 m2, un tam piekrītošās 1930/4017 domājamās daļas no zemes N. Rancāna ielā 4A, Rēzeknē, ar kadastra Nr. 2100 008 0415. Izsoles sākumcena 2008 eiro. Izsole notiks 2018. gada 5. oktobrī plkst.14.00 Rēzeknē Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 100 eiro, reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums 200,80 eiro.
  • Objekts Upes ielā 39 – 103, Rēzeknē, pārdodot otrajā izsolē, ar kad. Nr.2100 901 3348, 11,5m2 platībā un 1150/517630 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kad. apzīmējums 2100 006 0403 001)un zemes (kad. apzīmējums 2100 006 0403). Izsoles sākumcena 1200 eiro. Izsole notiks 2018. gada 5. oktobrī plkst. 14.30 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 100 eiro, reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums 120 eiro.
  • Objekts F. Trasūna ielā 92A, Rēzeknē pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi, zemesgabalu, ar kopējo platību 335m2, kadastra Nr. 2100 010 0130. Izsoles sākumcena 1050,00 eiro. Izsole notiks 2018. gada 5. oktobrī plkst. 15.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums 105 eiro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei (reģ. Nr.90001403952) attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums uz vienu no norēķinu kontiem:

  • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
  • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30 līdz 2018. gada 4. oktobrim plkst. 12.00 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?