Nomas tiesību pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā trešajā atklātajā, mutiskajā (ar augšupejošu soli) izsolē tiks pārdotas nomas tiesības.

Izsole tiek veikta projekta „Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā” Nr. 6.2.0/17/1/002 ietvaros.

Nomas objekts: Viļakas ielā 1, Rēzeknē, kad. Nr. 21000020405, rūpniecības kompleksa jaunbūve ar ražošanas korpusu, administratīvo – sadzīves ēku, palīgtelpām un tehniskajām telpām ar kopējo platību 6768,6 m2, kas sastāv no ražošanas telpām ar kopējo platību 4961,9 m2 un biroja telpām ar kopējo platību 1806,7 m2, ar ēkām saistītie pievedceļi un stāvlaukumi, kas sastāv no: asfaltbetona ceļiem un laukumiem ar kopējo platību 3778,5 m2 ēkām un inženierbūvēm piesaistītais zemesgabals 1,1821 ha.

Lietošanas mērķis – tehniskā ražošana.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. Ražošanas telpām apkure ar ventilācijas gaisa padevi (nosedz ceha siltuma zudumus). Ventilācijas sistēmā gaisa apmaiņu nodrošina piecas pieplūdes. Ventilācijas sistēmas aprīkotas ar gaisa dzesēšanas ūdens kaloriferiem, elektroenerģijas pieslēguma jauda 2,5 MW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 2720 eiro (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit eiro) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/RoSGrlsgKPUIYzl

Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 3 500 000 eiro [faktiskajās cenās];
 • radīt ne mazāk kā 95 jaunas darba vietas;
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/RoSGrlsgKPUIYzl

Iesniedzamie dokumenti: saskaņā ar izsoles nolikumu – Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijai adresēts pieteikums ar pielikumiem. http://data.rezekne.lv/index.php/s/RoSGrlsgKPUIYzl

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Viļakas ielā 1, Rēzeknē nomas tiesību izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles sākumcena – 2720 eiro. Izsoles solis – 100 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 1000 eiro un nodrošinājums – 3264 eiro.

Izsole notiks 2019. gada 22. februārī plkst. 10.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 2. stāva zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 8. februārim Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104.kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Nomas objektu var apskatīt no plkst. 13.00 līdz 14.00 2018. gada 21. novembrī un 19. decembrī un 2019. gada 9. janvārī. Nomas objektu var apskatīt citā laikā, iepriekš sazinoties un vienojoties  ar Rēzeknes pilsētas domes kontaktpersonu Imantu Mekšu, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Kontaktpersonas:

Nomas tiesību pārdošana izsolē

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes Slimnīca” iznomā telpu kafejnīcas vajadzībām (sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai)
Nekustamā īpašuma adrese: Rēzekne, 18.novembra iela 41, LV-4601
Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 2100 006 1608 001
Stāvs: 4. no 6
Būvju/telpu platība – 38,6 m2
Izsoles sākumcena – 5,13 EUR/m2 mēn. (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā – 198,02 EUR (bez PVN)
Maksimālais nomas termiņš – 31.12.2022.

Informācija par izsoli

Datums: 21.12.2018.
Laiks: 10.00

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības 18.novembra ielā 41, Rēzeknē. Telpa atrodas Slimnīcas stacionāra ēkas 4.stāvā ar kopējo platību 38,6 m2, kafejnīcas vajadzībām (sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai).

Nomas tiesību piešķiršanas mērķis ir telpas lietderīga izmantošana, ievērojot ārstniecības iestādes darbinieku un apmeklētāju vajadzības.

Uzvarējušam pretendentam, veicot uzņēmējdarbību iznomātajā telpā darba dienās ar darba laiku ne vēlāk kā no plkst. 9.00 un ne agrāk kā līdz plkst. 17.00, bet sestdienās, svētdienās un svētku dienās ar darba laiku ne vēlāk kā no plkst. 9.00 un ne agrāk kā līdz plkst. 13.00 jānodrošina vismaz šāds preču sortimentu:

 • siltie ēdieni, salāti, svaigi augļi un dārzeņi, kulinārijas un konditorejas izstrādājumi, ūdens, dzērieni, tēja, kafija;
 • higiēnas preces.

Uzvarējušam pretendentam patstāvīgi jānodrošina visa veida atzinumu un atļauju saņemšanu valsts, pašvaldību iestādēs un citās uzņēmējdarbības nozari uzraugošajās institūcijās par Telpas gatavību uzņēmējdarbības veikšanai.

Infrastruktūras vai ekspluatācijas izdevumi, ko nomas tiesību ieguvējs ieguldīs, netiks atlīdzināti pēc nomas tiesību termiņa izbeigšanās.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā maksājumus, kas ir noteikti nomas līgumā, saskaņā ar iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem. PVN maksājumus nomnieks veic papildus, vienlaicīgi ar nomas un komunālo pakalpojumu maksas samaksu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība ir kategoriski aizliegta.

Nomas līgumu (skatīt pielikumā) ar izsoles uzvarētāju slēdz pēc izsoles rezultātu paziņošanas. Prognozējamais nomas termiņš – no 2019. gada 2. janvāra.

Pretendentam nav tiesības nodot telpas apakšnomā.

Pirmā izsole.
Izsoles veids: mutiska
Izsoles solis: 0,10 EUR

Citi iznomāšanas nosacījumi

Izsoles dokumentācija (paziņojums par izsoli un nolikums) publicējama Rēzeknes pilsētas domes interneta mājas lapā www.rezekne.lv sadaļā http://rezekne.lv/oficiala-informacija/izsolespardosana/ un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv, ievērojot MK 20.02.2018. noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 25.punkta prasības, kā arī pieejama Slimnīcas administrācijas lietvedības sekretāres kabinetā, 18. novembra ielā 41, Rēzeknē, 5. stāvā, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30).

Ar izsolāmo nomas tiesību objektu pretendents var iepazīties darba dienās, iepriekš saskaņojot ar kontaktpersonu V. Vitani, tālr. Nr.: 28334666, e-pasts: valdis.vitanis@rslimnica.lv

Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Rēzeknes pilsētas domes interneta mājas lapā www.rezekne.lv sadaļā http://rezekne.lv/oficiala-informacija/izsolespardosana/, VAS „Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv.

Izsoles dalībnieki var reģistrēties personīgi Slimnīcā – 18. novembra ielā 41, Rēzeknē, 5. stāvā pie administrācijas lietvedības sekretāres, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30).

Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta vienu stundu pirms izsoles sākuma.

Par nomas tiesību pretendentu var kļūt persona, kura paziņojumā noteiktajā termiņā un kārtībā ir iesniegusi pieteikumu par piedalīšanos izsolē.

Dokumenti lejupielādei

Objekta apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu

Kontakti: SIA “Rēzeknes Slimnīca”, Valdis Vitanis, 28334666, kanceleja@rslimnica.lv

Lietošanas mērķis: Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

Cena
Izsoles sākumcena – 5,13 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 198,02 EUR (bez PVN)

Pieteikties izsolei līdz 21.12.2018.

Nekustamo īpašumu pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajās mutiskajās pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots šāds Rēzeknes pilsētas domei piederošs nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 2100 007 0013 Stacijas ielā 13B, Rēzeknē, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2100 007 0012 ar kopējo platību 6005 m2.

Pirmās izsoles sākumcena EUR 32 600. Izsole notiks 2019. gada 8. janvārī plkst. 13.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 1000.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 20.00 un nodrošinājums EUR 3260.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ. Nr. 90001403952:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 14.00-16.30 līdz 2019. gada 7. janvārim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07651.

Citi izsoles nosacījumi – izsoles nolikumā, un pirkuma līguma projektā skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/rPKpKAwRgYRZZQA

Nekustamo īpašumu pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts vienistabas dzīvoklis 31.7 m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 901 3023 K.Valdemāra ielā 4-34, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst kopīpašuma 317/38375 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes. Pirmās izsoles sākumcena EUR 4400. Izsole notiks 2019.gada 8.janvārī plkst. 15.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis 100.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 20.00 un nodrošinājums EUR 440.00.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts neapbūvēts zemesgabals 455 m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 005 0119 Dārzu ielā 63B, Rēzeknē. Pirmās izsoles sākumcena 2300 EUR. Izsole notiks 2019.gada 8.janvārī plkst. 14.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis 100.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 20.00 un nodrošinājums EUR 230.00
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts neapbūvēts zemesgabals 293m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 017 0154 Tiņanova ielā 31C, Rēzeknē. Pirmās izsoles sākumcena 920 EUR. Izsole notiks 2019.gada 8.janvārī plkst. 15.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis 50.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 20.00 un nodrošinājums EUR 93.00.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts neapbūvēts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 2100 006 0212 Zemnieku ielā 48A, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības 1238m2 platībā un divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 2100 006 0212 001 un 210 006 0212 002. Pirmās izsoles sākumcena 10 700 EUR. Izsole notiks 2019.gada 8.janvārī plkst. 16.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis 500.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 20.00 un nodrošinājums EUR 1070.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ.Nr.90001403952:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 14.00-16.30 līdz 2019. gada 7. janvārim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07651.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?