Nomas tiesību pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā pirmajā atklātajā, mutiskajā (ar augšupejošu soli) izsolē tiks pārdotas nomas tiesības.

Izsole tiek veikta projekta „Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā” Nr. 6.2.0/17/1/002 ietvaros.

Nomas objekts: Viļakas ielā 1, Rēzeknē, kad. Nr. 21000020405, kopējā iznomājamā teritorija – 10 562,5 m2, tās sastāvā ietilpst: rūpniecības kompleksa jaunbūve ar ražošanas korpusu – 4981 m2, administratīvā – sadzīves ēka, palīgtelpas un tehniskās telpas – 1803 m2. Ēkām saistītie pievedceļi un stāvlaukumi – 3778,5 m2.

Lietošanas mērķis – tehniskā ražošana.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. Ražošanas telpām apkure ar ventilācijas gaisa padevi (nosedz ceha siltuma zudumus). Ventilācijas sistēmā gaisa apmaiņu nodrošina piecas pieplūdes. Ventilācijas sistēmas aprīkotas ar gaisa dzesēšanas ūdens kaloriferiem, elektroenerģijas pieslēguma jauda 2,5 MW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles nosacītā nomas maksa – 6800 eiro (seši tūkstoši astoņi simti eiro) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat.  http://data.rezekne.lv/index.php/s/RoSGrlsgKPUIYzl

Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

  • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 3 500 000 eiro [faktiskajās cenās];
  • radīt ne mazāk kā 95 jaunas darba vietas;
  • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/RoSGrlsgKPUIYzl

Iesniedzamie dokumenti:

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Viļakas ielā 1, Rēzeknē nomas tiesību izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles sākumcena – 6800 eiro. Izsoles solis – 100 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 1000 eiro un nodrošinājums – 8160 eiro.

Izsole notiks 2018. gada 1. jūnijā plkst. 10.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 2.stāva zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2018.gada 28. maijam Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104.kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Kontaktpersonas:

  • par izsoli: Daina Bārdule, 64607651, daina.bardule@rezekne.lv
  • par objekta apskati: Imants Mekša, 64607666, imants.meksa@rezekne.lv.

Nekustamā īpašuma pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas domes, reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, rīkotajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, ar ierobežotu pretendentu skaitu tiks pārdots šāds Rēzeknes pilsētas domei piederošs nekustamais īpašums:

  • Objekts – zemes starpgabals A. Upīša ielā 7, Rēzeknē ar kadastra apzīmējumu 2100 014 0007, (kadastra Nr. 2100 014 0006) zemes gabala platība 239 m2 platībā. Izsoles sākumcena – 1200,00 eiro. Izsole notiks 2018. gada 18. maijā plkst. 13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 120,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums 120,00 eiro.

Izmantot pirmirkuma tiesības un piedalīties izsolē ir tiesīgas tās personas, kuru zemesgabali robežojas ar A. Upīša iela 7, Rēzeknē, īpašumu : SIA “Kvadrāts”, Māris Jaška, Valsts akciju sabiedrība ”Valsts nekustamie īpašumi”, līdz reģistrācijai minētajām personām jāpārskaita Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ.Nr.90001403952 attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums uz vienu no norēķinu kontiem:

  • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
  • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.30, līdz 2018. gada 17. maijam plkst. 12.00 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā.

Pircējam jāsamaksā pārdevējam īpašuma pirkuma cenu ne vēlāk kā 14 dienu laikā no izsoles dienas. Īpašuma pirkuma cenā tiek ieskaitīta pircēja samaksātā drošības nauda.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?