Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā otrajā atklātajā, mutiskajā (ar augšupejošu soli) izsolē tiks pārdotas nomas tiesības.

Izsole tiek veikta projekta „Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru”. CFLA vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/005 ietvaros.

Nomas objekts: Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē, kad. Nr. 200 502 0013, biroju telpu un ražošanas ēkas 1.stāvs ar kopējo platību 2220,54 m2, kas sastāv no noliktavas telpas ar kopējo platību 2011,13 m2, ģērbtuvēm ar dušas telpām, tualetes telpām, apkopes inventāra telpām, ventilācijas iekārtu telpas, elektrosadales telpas, gaiteņa un kāpņu telpām.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. Noliktavas telpām apkure ar siltuma ventilatoriem. Svaigu āra gaisu noliktavām paredzēts pievadīt ar vispārapmaiņas ventilācijas sistēmu. Elektroenerģijas pieslēguma jauda 140 kW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 1865,25 eiro (viens tūkstotis astoņi  simti sešdesmit pieci eiro, divdesmit centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles sākumcena – 1492,20 eiro. Izsoles solis – 150 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 500 eiro un nodrošinājums – 1790,64 eiro.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 710 000 eiro [faktiskajās cenās];
 • radīt ne mazāk kā 20 jaunas darba vietas;
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

Iesniedzamie dokumenti:

Saskaņā ar izsoles nolikumu – Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijai adresēts pieteikums ar pielikumiem. http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē 1.stāva nomas tiesību otrajai izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles sākumcena – 1492,20 eiro. Izsoles solis – 150 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 500 eiro un nodrošinājums – 1790,64 eiro.

Izsole notiks 2019. gada 13. jūnijā plkst. 10.00 Rēzeknes pilsētas domē, 2. stāvā, zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 10. jūnijam Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Nomas objektu var apskatīt no plkst. 13.00 līdz 14.00 2019. gada 23. aprīlī un 21. maijā. Nomas objektu var apskatīt citā laikā, iepriekš sazinoties un vienojoties ar Rēzeknes pilsētas domes kontaktpersonu Imantu Mekšu, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Ilze Dundure, 646 07651, ilze.dundure@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Imants Mekša, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā otrajā atklātajā, mutiskajā (ar augšupejošu soli) izsolē tiks pārdotas nomas tiesības.

Izsole tiek veikta projekta „Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru”. CFLA vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/005 ietvaros.

Nomas objekts: Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē, kad. Nr. 200 502 0013, biroju telpu un ražošanas ēkas 2. stāvs ar kopējo platību 788,70 m2, kas sastāv no atvērtā tipa biroja telpas ar kopējo platību 404,93 m2, balkona, ģērbtuvēm ar dušas telpām, tualetes telpām, apkopes inventāra telpām, ventilācijas iekārtu telpas, elektrosadales telpas, gaiteņa un kāpņu telpām.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. 2. stāva apkure ar tērauda paneļu radiatoriem. Ventilācijas sistēmu gaisa apstrādes agregātiem gaisa sildīšanai pēc rotācijas rekuperatoriem paredzēti ūdens kaloriferi. Elektroenerģijas pieslēguma jauda 140 kW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 917,27 eiro (deviņi simti septiņpadsmit eiro, 27 centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles sākumcena – 733,82 eiro. Izsoles solis – 70,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 500 eiro un nodrošinājums – 880,58 eiro.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 100 000 eiro [faktiskajās cenās];
 • radīt ne mazāk kā 15 jaunas darba vietas;
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

Iesniedzamie dokumenti:

Saskaņā ar izsoles nolikumu – Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijai adresēts pieteikums ar pielikumiem. http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē 2.stāva nomas tiesību otrajai izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles sākumcena – 733,82 eiro. Izsoles solis – 70,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 500 eiro un nodrošinājums – 880,58 eiro.

Izsole notiks 2019. gada 13. jūnijā plkst. 10.30 Rēzeknes pilsētas domē,  2.stāvā, zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 29. martam Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Nomas objektu var apskatīt no plkst. 13.00 līdz 14.00 2019. gada 23. aprīlī un 21. maijā. Nomas objektu var apskatīt citā laikā, iepriekš sazinoties un vienojoties ar Rēzeknes pilsētas domes kontaktpersonu Imantu Mekšu, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Ilze Dundure, 646 07651, ilze.dundure@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Imants Mekša, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā otrajā atklātajā, mutiskajā (ar augšupejošu soli) izsolē tiks pārdotas nomas tiesības.

Izsole tiek veikta projekta „Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru”. CFLA vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/005 ietvaros.

Nomas objekts: Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē, kad. Nr. 200 502 0013, biroju telpu un ražošanas ēkas  3.stāvs ar kopējo platību 573,09  m2, kas sastāv no atvērtā tipa biroja telpas ar kopējo platību 464,68 m2, ģērbtuvēm ar dušas telpām, tualetes telpām, apkopes inventāra telpām, ventilācijas iekārtu telpas, elektrosadales telpas, gaiteņa un kāpņu telpām.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. 2.stāva apkure ar tērauda paneļu radiatoriem. Ventilācijas sistēmu gaisa apstrādes agregātiem gaisa sildīšanai pēc rotācijas rekuperatoriem paredzēti ūdens kaloriferi.  Elektroenerģijas pieslēguma jauda 140 kW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 670,52 eiro (seši simti septiņdesmit eiro, piecdesmit divi centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles sākumcena – 536.42 eiro. Izsoles solis – 55.00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 500 eiro un nodrošinājums – 643.70 eiro.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 100 000 eiro [faktiskajās cenās];
 • radīt ne mazāk kā 15 jaunas darba vietas;
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

Iesniedzamie dokumenti:

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē 2.stāva nomas tiesību otrajai izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsole notiks 2019. gada 13. jūnijā plkst. 11.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 2. stāva zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 29. martam Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Nomas objektu var apskatīt no plkst. 13.00 līdz 14.00 2019. gada 23. aprīlī un 21. maijā. Nomas objektu var apskatīt citā laikā, iepriekš sazinoties un vienojoties ar Rēzeknes pilsētas domes kontaktpersonu Imantu Mekšu, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Ilze Dundure, 646 07651, ilze.dundure@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Imants Mekša, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Trešajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīta neapdzīvojamā telpa 11,5m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 901 3348 Upes ielā 39-103, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst kopīpašuma 1150/517630 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes. Trešās izsoles sākumcena 600.00 EUR. Izsole notiks 2019.gada 14.maijā plkst. 15.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 50.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 20.00 EUR un nodrošinājums 60.00 EUR.
 • Trešajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašums  ar kadastra Nr. 2100 011 0133 Torņa iela 9, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst dzīvojamā māja  69.0 m2 platībā un zemes vienība 669 m2 platībā. Trešās izsoles sākumcena 3100.00 EUR. Izsole notiks 2019.gada 14.maijā plkst. 15.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis 200.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 20.00 EUR un nodrošinājums 310.00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ. Nr. 90001403952:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.30. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2019. gada 13. maija plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07651.

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” (reģistrācijas Nr. 90000048364, juridiskā adrese: Zemnieku iela 16A, Rēzekne, LV – 4601) rīkotajā pirmajā atklātajā, mutiskajā (ar augšupejošu soli) izsolē tiks pārdotas nomas tiesības.

Nomas objekts: nedzīvojamās telpas Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, (kadastra Nr. 2100 006 1401 001) 2.stāvā, ar kopējo platību 124,06 m2.

Iznomāšanas termiņš: 1 (viens) gads.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa 2,85 EUR par 1m2 mēnesī un papildus pievienotās vērtības nodoklis.

Izsoles sākumcena 2,85 EUR. Izsoles solis 0,05 EUR.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā.

Izsoles norises vieta un laiks

2019. gada 15. marts, plkst. 10.00, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldē “Sociālais dienests”, Zemnieku iela 16A, Rēzeknē, 2.stāvā, zālē.

Iznomājamā objekta apskate

Nomas objektu var apskatīt līdz 2019. gada 14. martam, darba dienās, no plkst. 8.00 līdz 14.30, iepriekš saskaņojot kontaktpersonu I.Zelču, tālr. 29416322.

Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks

Līdz 2018. gada 14. martam, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldē “Sociālais dienests”, Zemnieku iela 16A, Rēzeknē, 1.stāvā, 108. kabinetā.

Pieteikuma veidlapa

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Inese Dukaļska, 25630004, inese.dukalska@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Ivars Zelčs, tālr. 29416322.

Izsoles rezultāti

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2019 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?