Nomas tiesību pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā trešajā atklātajā, mutiskajā (ar augšupejošu soli) izsolē tiks pārdotas nomas tiesības.

Izsole tiek veikta projekta „Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā” Nr. 6.2.0/17/1/002 ietvaros.

Nomas objekts: Viļakas ielā 1, Rēzeknē, kad. Nr. 21000020405, rūpniecības kompleksa jaunbūve ar ražošanas korpusu, administratīvo – sadzīves ēku, palīgtelpām un tehniskajām telpām ar kopējo platību 6768,6 m2, kas sastāv no ražošanas telpām ar kopējo platību 4961,9 m2 un biroja telpām ar kopējo platību 1806,7 m2, ar ēkām saistītie pievedceļi un stāvlaukumi, kas sastāv no: asfaltbetona ceļiem un laukumiem ar kopējo platību 3778,5 m2 ēkām un inženierbūvēm piesaistītais zemesgabals 1,1821 ha.

Lietošanas mērķis – tehniskā ražošana.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. Ražošanas telpām apkure ar ventilācijas gaisa padevi (nosedz ceha siltuma zudumus). Ventilācijas sistēmā gaisa apmaiņu nodrošina piecas pieplūdes. Ventilācijas sistēmas aprīkotas ar gaisa dzesēšanas ūdens kaloriferiem, elektroenerģijas pieslēguma jauda 2,5 MW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 2720 eiro (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit eiro) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/RoSGrlsgKPUIYzl

Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 3 500 000 eiro [faktiskajās cenās];
 • radīt ne mazāk kā 95 jaunas darba vietas;
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/RoSGrlsgKPUIYzl

Iesniedzamie dokumenti: saskaņā ar izsoles nolikumu – Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijai adresēts pieteikums ar pielikumiem. http://data.rezekne.lv/index.php/s/RoSGrlsgKPUIYzl

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Viļakas ielā 1, Rēzeknē nomas tiesību izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles sākumcena – 2720 eiro. Izsoles solis – 100 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 1000 eiro un nodrošinājums – 3264 eiro.

Izsole notiks 2019. gada 22. februārī plkst. 10.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 2. stāva zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 8. februārim Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104.kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Nomas objektu var apskatīt no plkst. 13.00 līdz 14.00 2018. gada 21. novembrī un 19. decembrī un 2019. gada 9. janvārī. Nomas objektu var apskatīt citā laikā, iepriekš sazinoties un vienojoties  ar Rēzeknes pilsētas domes kontaktpersonu Imantu Mekšu, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Kontaktpersonas:

Nekustamo īpašumu pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīta neapdzīvojamā telpa 11,5 m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 901 3348 Upes ielā 39-103, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst kopīpašuma 1150/517630 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes. Pirmās izsoles sākumcena EUR 1500. Izsole notiks 2019.gada 24.janvārī plkst. 14.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis 100.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 20.00 un nodrošinājums EUR 150.00.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts neapbūvēts zemesgabals Sprūževas ielā 14, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 010 1112 ar kopējo platību 0,1192 ha. Pirmās izsoles sākumcena EUR 4600. Izsole notiks 2019.gada 24.janvārī plkst. 15,00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis 460.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 20.00 un nodrošinājums EUR 460.00.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts neapbūvēts zemesgabals Brāļu Skrindu ielā 25, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 009 0010 ar kopējo platību 0,0756 ha. Pirmās izsoles sākumcena EUR 3400. Izsole notiks 2019.gada 24.janvārī plkst. 16,00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis 200.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 20.00 un nodrošinājums EUR 340.00.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts neapbūvēts zemesgabals Brīvības ielā 45, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 011 0442 ar kopējo platību 0,0505 ha. Pirmās izsoles sākumcena EUR 1500. Izsole notiks 2019.gada 24.janvārī plkst. 15.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis 100.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 20.00 un nodrošinājums EUR 150.00.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts vienistabas dzīvoklis 18,0m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 901 2853 Brīvības ielā 27-41, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst kopīpašuma 1806/186367 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes. Pirmās izsoles sākumcena EUR 3200. Izsole notiks 2019.gada 25.janvārī plkst. 15.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis 100.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 20.00 un nodrošinājums EUR 320.00.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts divistabu dzīvoklis 46.6 m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 901 3387 Dārzu ielā 42-5, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst  kopīpašuma 4660/27390 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 4660/27390 domājamās daļas no saimniecības ēkas, 4660/27390 domājamās daļas no zemes.  Pirmās izsoles sākumcena 5200 EUR. Izsole notiks 2019.gada 25.janvārī plkst. 14.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis 100.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 20.00 un nodrošinājums EUR 520.00
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts vienistabas dzīvoklis 13.0 m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 901 2950 Dārzu ielā 30A-75, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst 1299/187614 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.  Pirmās izsoles sākumcena 1700 EUR. Izsole notiks 2019.gada 25.janvārī plkst. 14.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis 100.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 20.00 un nodrošinājums EUR 170.00.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts vienistabas dzīvoklis 33.7 m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 901 3684 Maskavas ielā 18-75, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst 3370/315130 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.  Pirmās izsoles sākumcena 3800,00 EUR. Izsole notiks 2019.gada25.janvārī plkst. 13,30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis 100.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 20.00 un nodrošinājums EUR 380.00.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts divistabu dzīvoklis 20.7 m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 901 4110 J. Tiņanova ielā 18-3, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst 2070/8860 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes.  Pirmās izsoles sākumcena 1400,00 EUR. Izsole notiks 2019.gada 25.janvārī plkst. 13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis 100.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 20.00 un nodrošinājums EUR 140.00.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašums  ar kadastra Nr. 2100 011 0133 Torņa iela 9, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst dzīvojamā māja  69.0 m2 platībā un zemes vienība 669 m2 platībā. Pirmās izsoles sākumcena 6200,00 EUR. Izsole notiks 2019.gada 25.janvārī plkst. 16.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis 100.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 20.00 un nodrošinājums EUR 620.00.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts trīsistabu dzīvoklis 60,7 m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 901 3532 Atbrīvo;sanas alejā 145-7, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst 6070/58010 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.  Pirmās izsoles sākumcena 8800,00 EUR. Izsole notiks 2019.gada 25.janvārī plkst. 15.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis 200.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 20.00 un nodrošinājums EUR 880.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ.Nr.90001403952:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 14.00-16.30. Uz izsolēm, kuras notiek 2019.gada 24.janvārī,  jāreģistrējas  līdz 2019. gada 23. janvāra plkst. 12.00, bet uz izsolēm, kuras notiks 2019.gada 25.janvārī, jāreģistrējas līdz 2019.gada 24.janvāra plkst 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07651.

Nomas tiesību pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” rīko Latgales amatnieku veikala Krasta ielā 31 (127,60 m2) nomas tiesību izsoli. Izmantošanas veids – Latgales amatnieku preču veikala ierīkošana. Izsoles nosacītā nomas maksa par telpu (127,60 m2 platībā) nomu mēnesī ir 1,60 eiro (bez PVN).

Iznomāšanas termiņš: 3 (trīs) gadi.

Rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole), notiks 2019.gada 29.janvārī plkst. 14.00, Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” telpās, Rēzeknē, Pils ielā 4, 3.stāvā, 349.kab.

Termiņš pieteikumu iesniegšanai – 6 (sešu) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz 2019. gada 29.janvāra plkst. 13.45, Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” telpās, Rēzeknē, Pils ielā 4, 3. stāvā, 349. kab.

Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” telpās, Rēzeknē, Pils ielā 4, 3.stāvā 349.kab., vai pielikumā.

Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr. 29395343.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2019 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?