Nomas tiesību pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā trešajā atklātajā, mutiskajā (ar augšupejošu soli) izsolē tiks pārdotas nomas tiesības.

Izsole tiek veikta projekta „Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā” Nr. 6.2.0/17/1/002 ietvaros.

Nomas objekts: Viļakas ielā 1, Rēzeknē, kad. Nr. 21000020405, rūpniecības kompleksa jaunbūve ar ražošanas korpusu, administratīvo – sadzīves ēku, palīgtelpām un tehniskajām telpām ar kopējo platību 6768.6  m2, kas sastāv no ražošanas telpām ar kopējo platību 4961.9  m2 un biroja telpām ar kopējo platību 1806.7 m2, ar ēkām saistītie pievedceļi un stāvlaukumi, kas sastāv no: asfaltbetona ceļiem un laukumiem ar kopējo platību 3778,5 m2 ēkām un inženierbūvēm piesaistītais zemesgabals 1,1820 ha.

Lietošanas mērķis – tehniskā ražošana.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. Ražošanas telpām apkure ar ventilācijas gaisa padevi (nosedz ceha siltuma zudumus). Ventilācijas sistēmā gaisa apmaiņu nodrošina piecas pieplūdes. Ventilācijas sistēmas aprīkotas ar gaisa dzesēšanas ūdens kaloriferiem, elektroenerģijas pieslēguma jauda 2,5 MW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 2720 eiro (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit eiro) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/RoSGrlsgKPUIYzl

Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 3 500 000 eiro [faktiskajās cenās];
 • radīt ne mazāk kā 95 jaunas darba vietas;
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/RoSGrlsgKPUIYzl

Iesniedzamie dokumenti:

Saskaņā ar izsoles nolikumu – Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijai adresēts pieteikums ar pielikumiem. http://data.rezekne.lv/index.php/s/RoSGrlsgKPUIYzl

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Viļakas ielā 1, Rēzeknē nomas tiesību izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles sākumcena – 2720 eiro. Izsoles solis – 100 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 1000 eiro un nodrošinājums – 3264 eiro.

Izsole notiks 2018. gada 28. septembrī plkst. 10.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 2.stāva zālē (telpa Nr.206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr.90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2018.gada  21.septembrim Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104.kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Ilze Dundure, 64607651, ilze.dundure@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Imants Mekša, 64607666, imants.meksa@rezekne.lv.

Nekustamo īpašumu pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Objekts Blaumaņa ielā 3-53, Rēzeknē, pārdodot otrajā izsolē, ar kad. Nr. 2100 901 2862, kura sastāvā ietilpst vienistabas dzīvoklis 30,2 m2 platībā un kopīpašuma 2991/401177 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Izsoles sākumcena 5200 eiro. Izsole notiks 2018. gada 5. oktobrī plkst. 13.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 100 eiro, reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums 520 eiro.
 • Objekts N. Rancāna ielā 4A k-7, Rēzeknē, kad. apz. 2100 008 041 5011 ar kopējo platību 19,3 m2, un tam piekrītošās 1930/4017 domājamās daļas no zemes N. Rancāna ielā 4A, Rēzeknē, ar kadastra Nr. 2100 008 0415. Izsoles sākumcena 2008 eiro. Izsole notiks 2018. gada 5. oktobrī plkst.13.30 Rēzeknē Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 100 eiro, reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums 200,80 eiro.
 • Objekts N. Rancāna ielā 4A k-8, Rēzeknē, kad. apz. 2100 008 041 5012, ar kopējo platību 19,3 m2, un tam piekrītošās 1930/4017 domājamās daļas no zemes N. Rancāna ielā 4A, Rēzeknē, ar kadastra Nr. 2100 008 0415. Izsoles sākumcena 2008 eiro. Izsole notiks 2018. gada 5. oktobrī plkst.14.00 Rēzeknē Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 100 eiro, reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums 200,80 eiro.
 • Objekts Upes ielā 39 – 103, Rēzeknē, pārdodot otrajā izsolē, ar kad. Nr.2100 901 3348, 11,5m2 platībā un 1150/517630 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kad. apzīmējums 2100 006 0403 001)un zemes (kad. apzīmējums 2100 006 0403). Izsoles sākumcena 1200 eiro. Izsole notiks 2018. gada 5. oktobrī plkst. 14.30 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 100 eiro, reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums 120 eiro.
 • Objekts F. Trasūna ielā 92A, Rēzeknē pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi, zemesgabalu, ar kopējo platību 335m2, kadastra Nr. 2100 010 0130. Izsoles sākumcena 1050,00 eiro. Izsole notiks 2018. gada 5. oktobrī plkst. 15.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums 105 eiro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei (reģ. Nr.90001403952) attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums uz vienu no norēķinu kontiem:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30 līdz 2018. gada 4. oktobrim plkst. 12.00 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?