Nekustamā īpašuma pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā otrajā atklātajā, mutiskajā (ar augšupejošu soli) izsolē tiks pārdotas nomas tiesības.

Izsole tiek veikta projekta „Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā” Nr. 6.2.0/17/1/002 ietvaros.

Nomas objekts: Viļakas ielā 1, Rēzeknē, kad. Nr. 21000020405, kopējā iznomājamā teritorija – 10 562,5 m2, tās sastāvā ietilpst: rūpniecības kompleksa jaunbūve ar ražošanas korpusu – 4981 m2, administratīvā – sadzīves ēka, palīgtelpas un tehniskās telpas – 1803 m2. Ēkām saistītie pievedceļi un stāvlaukumi – 3778,5 m2.

Lietošanas mērķis – tehniskā ražošana.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. Ražošanas telpām apkure ar ventilācijas gaisa padevi (nosedz ceha siltuma zudumus). Ventilācijas sistēmā gaisa apmaiņu nodrošina piecas pieplūdes. Ventilācijas sistēmas aprīkotas ar gaisa dzesēšanas ūdens kaloriferiem, elektroenerģijas pieslēguma jauda 2,5 MW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 5440 eiro (pieci tūkstoši četri simti četrdesmit eiro) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat.  http://data.rezekne.lv/index.php/s/RoSGrlsgKPUIYzl

 1. Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:
  • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 3 500 000 eiro [faktiskajās cenās];
  • radīt ne mazāk kā 95 jaunas darba vietas;
  • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/RoSGrlsgKPUIYzl

Iesniedzamie dokumenti:

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Viļakas ielā 1, Rēzeknē nomas tiesību izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles sākumcena – 5440 eiro. Izsoles solis – 100 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 1000 eiro un nodrošinājums – 6528 eiro.

Izsole notiks 2018. gada 20. jūlijā plkst. 10.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 2.stāva zālē (telpa Nr.206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr.90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2018.gada  13. jūlijam Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104.kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Kontaktpersonas:

Nekustamā īpašuma pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Objekts Lubānas ielā 7 -90, Rēzeknē ar kadastra Nr. 2100 901 3927, kura sastāvā ietilpst divistabu dzīvoklis 44,5m2 platībā un kopīpašuma 4450/761080 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 2100 004 0316 001). Izsoles sākumcena – 7200 eiro. Izsole notiks 2018. gada 18. jūnijā plkst. 13.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 200 eiro, reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums 720 eiro.
 • Objekts V. Seiles ielā 7-4, Rēzeknē ar kadastra Nr. 2100 901 3711, kura sastāvā ietilpst vienistabu dzīvoklis 24,4m2 platībā un kopīpašuma 2290/15420 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 2100 008 1007 002), kopīpašuma 2290/15420 domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 2100 008 1007). Izsoles sākumcena – 1800 eiro. Izsole notiks 2018. gada 18. jūnijā plkst. 13.30 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 100 eiro, reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums 180 eiro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei (reģ. Nr.90001403952) attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums uz vienu no norēķinu kontiem:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30 līdz 2018. gada 14. jūnijam plkst. 12.00 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā.

Nekustamā īpašuma pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Objekts 18. Novembra ielā 1C, Rēzeknē, Kad. Nr. 2100 004 0422, ar kopējo platību, kura sastāvā ietilpst zemesgabals ar kopējo platību 0,3547 ha. Izsoles sākumcena – 7500 eiro. Izsole notiks 2018. gada 15. jūnijā plkst. 9.30 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 500 eiro, reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums 750 eiro.
 • Objekts Kr. Barona ielā 42A, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 017 0467, kura sastāvā ietilpst zemesgabals ar kopējo platību 0,1238 ha. Izsoles sākumcena – 3500 eiro. Izsole notiks 2018. gada 15. jūnijā plkst. 10.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 200 eiro, reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums 350 eiro.
 • Objekts Stacijas ielā 11 – 4, Rēzeknē, ar kadastra Nr. 2100 901 3058, kura sastāvā ietilpst vienistabas dzīvoklis 31,1 m2 platībā un kopīpašuma 311/2138 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkām. Izsoles sākumcena – 2400 eiro. Izsole notiks 2018. gada 15. jūnijā plkst. 10.30 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 200 eiro, reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums 240 eiro.
 • Objekts nedzīvojamā ēka Brīvības ielā 3/3, Rēzeknē ar kadastra Nr. 2100 512 0001, kura sastāvā ietilpst – vienstāvu palīgceltne (šķūnis, kad. apzīmējums 2100 012 0025 002 ar kopējo platību 58,36 m2). Izsoles sākumcena – 900 eiro. Izsole notiks 2018. gada 15. jūnijā plkst. 11.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 90 eiro, reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums 90 eiro.
 • Objekts Upes ielā 39-103, Rēzeknē ar kadastra Nr. 2100 901 3348, kuras sastāvā ietilpst neapdzīvojamā telpa 11,5m2 platībā un 1150/517630 kopīpašuma domājamās daļas no būves(kadastra apzīmējums 2100 006 0403 001) un zemes (kadastra apzīmējums 2100 006 0403). Izsoles sākumcena – 1500 eiro. Izsole notiks 2018. gada 15. jūnijā plkst. 11.30 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 200 eiro, reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums 150 eiro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei (reģ. Nr. 90001403952) attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums uz vienu no norēķinu kontiem:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30 līdz 2018. gada 14. jūnijam plkst. 12.00 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā.

Nomas tiesību pārdošana izsolē

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā pirmajā atklātajā, mutiskajā (ar augšupejošu soli) izsolē tiks pārdotas nomas tiesības.

Izsole tiek veikta projekta „Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā” Nr. 6.2.0/17/1/002 ietvaros.

Nomas objekts: Viļakas ielā 1, Rēzeknē, kad. Nr. 21000020405, kopējā iznomājamā teritorija – 10 562,5 m2, tās sastāvā ietilpst: rūpniecības kompleksa jaunbūve ar ražošanas korpusu – 4981 m2, administratīvā – sadzīves ēka, palīgtelpas un tehniskās telpas – 1803 m2. Ēkām saistītie pievedceļi un stāvlaukumi – 3778,5 m2.

Lietošanas mērķis – tehniskā ražošana.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. Ražošanas telpām apkure ar ventilācijas gaisa padevi (nosedz ceha siltuma zudumus). Ventilācijas sistēmā gaisa apmaiņu nodrošina piecas pieplūdes. Ventilācijas sistēmas aprīkotas ar gaisa dzesēšanas ūdens kaloriferiem, elektroenerģijas pieslēguma jauda 2,5 MW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles nosacītā nomas maksa – 6800 eiro (seši tūkstoši astoņi simti eiro) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat.  http://data.rezekne.lv/index.php/s/RoSGrlsgKPUIYzl

Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 3 500 000 eiro [faktiskajās cenās];
 • radīt ne mazāk kā 95 jaunas darba vietas;
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/RoSGrlsgKPUIYzl

Iesniedzamie dokumenti:

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Viļakas ielā 1, Rēzeknē nomas tiesību izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles sākumcena – 6800 eiro. Izsoles solis – 100 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 1000 eiro un nodrošinājums – 8160 eiro.

Izsole notiks 2018. gada 1. jūnijā plkst. 10.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 2.stāva zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2018.gada 28. maijam Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104.kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Daina Bārdule, 64607651, daina.bardule@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Imants Mekša, 64607666, imants.meksa@rezekne.lv.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?