Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts divistabu dzīvoklis 41,2 m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 901 4163 Metālistu ielā 11-28, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst 4121/171769 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Pirmās izsoles sākumcena 5600,00 EUR. Izsole notiks 2019. gada 29. martā plkst. 15.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 EUR un nodrošinājums 560,00 EUR.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts vienistabas dzīvoklis 26.1 m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 901 3382 Rūpnīcas ielā 7A-69, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst 2607/387990 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, un zemes. Pirmās izsoles sākumcena 3900,00 EUR. Izsole notiks 2019. gada 29. martā plkst. 15.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 EUR un nodrošinājums 390,00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ.Nr. 90001403952:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 14.00-16.30. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2019. gada 28. marta plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07651.

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā pirmajā atklātajā, mutiskajā (ar augšupejošu soli) izsolē tiks pārdotas nomas tiesības.

Izsole tiek veikta projekta „Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru”. CFLA vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/005 ietvaros.

Nomas objekts: Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē, kad. Nr. 200 502 0013, biroju telpu un ražošanas ēkas 1.stāvs ar kopējo platību 2220,54 m2, kas sastāv no noliktavas telpas ar kopējo platību 2011,13 m2, ģērbtuvēm ar dušas telpām, tualetes telpām, apkopes inventāra telpām, ventilācijas iekārtu telpas, elektrosadales telpas, gaiteņa un kāpņu telpām.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. Noliktavas telpām apkure ar siltuma ventilatoriem. Svaigu āra gaisu noliktavām paredzēts pievadīt ar vispārapmaiņas ventilācijas sistēmu. Elektroenerģijas pieslēguma jauda 140 kW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 1865,25 eiro (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit pieci eiro, divdesmit pieci centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/pkfZS6bbQ7PBMqg

Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 710 000 eiro [faktiskajās cenās];
 • radīt ne mazāk kā 20 jaunas darba vietas;
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/pkfZS6bbQ7PBMqg

Iesniedzamie dokumenti:

Saskaņā ar izsoles nolikumu – Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijai adresēts pieteikums ar pielikumiem. http://data.rezekne.lv/index.php/s/pkfZS6bbQ7PBMqg

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē 1.stāva nomas tiesību izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles sākumcena – 1865,25 eiro. Izsoles solis – 150 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 500 eiro un nodrošinājums – 2238,30 eiro.

Izsole notiks 2019. gada 5. aprīlī plkst. 10.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 2. stāva zālē (telpa Nr.206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 29. martam Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Nomas objektu var apskatīt no plkst. 13.00 līdz 14.00 2019. gada 20. februārī un 20. martā. Nomas objektu var apskatīt citā laikā, iepriekš sazinoties un vienojoties ar Rēzeknes pilsētas domes kontaktpersonu Imantu Mekšu, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Ilze Dundure, 646 07651, ilze.dundure@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Imants Mekša, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā pirmajā atklātajā, mutiskajā (ar augšupejošu soli) izsolē tiks pārdotas nomas tiesības.

Izsole tiek veikta projekta „Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru”. CFLA vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/005 ietvaros.

Nomas objekts: Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē, kad. Nr. 200 502 0013, biroju telpu un ražošanas ēkas 2.stāvs ar kopējo platību 788,70 m2, kas sastāv no atvērtā tipa biroja telpas ar kopējo platību 404,93 m2, balkona, ģērbtuvēm ar dušas telpām, tualetes telpām, apkopes inventāra telpām, ventilācijas iekārtu telpas, elektrosadales telpas, gaiteņa un kāpņu telpām.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. 2.stāva apkure ar tērauda paneļu radiatoriem. Ventilācijas sistēmu gaisa apstrādes agregātiem gaisa sildīšanai pēc rotācijas rekuperatoriem paredzēti ūdens kaloriferi. Elektroenerģijas pieslēguma jauda 140 kW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 917,27 eiro (devini simti septinpadsmit eiro, 27 centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/eLw5tGgGkEfbxZp

Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 100 000 eiro [faktiskajās cenās];
 • radīt ne mazāk kā 15 jaunas darba vietas;
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/eLw5tGgGkEfbxZp

Iesniedzamie dokumenti:

Saskaņā ar izsoles nolikumu – Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijai adresēts pieteikums ar pielikumiem. http://data.rezekne.lv/index.php/s/eLw5tGgGkEfbxZp

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē 2.stāva nomas tiesību izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles sākumcena – 917,27 eiro. Izsoles solis – 100,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 500 eiro un nodrošinājums – 1100,72 eiro.
Izsole notiks 2019. gada 5. aprīlī plkst. 10.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 2. stāva zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019.gada 29.martam Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Nomas objektu var apskatīt no plkst. 13.00 līdz 14.00 2019. gada 20. februārī un 20. martā. Nomas objektu var apskatīt citā laikā, iepriekš sazinoties un vienojoties ar Rēzeknes pilsētas domes kontaktpersonu Imantu Mekšu, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Ilze Dundure, 646 07651, ilze.dundure@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Imants Mekša, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā pirmajā atklātajā, mutiskajā (ar augšupejošu soli) izsolē tiks pārdotas nomas tiesības.

Izsole tiek veikta projekta „Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru”. CFLA vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/005 ietvaros.

Nomas objekts: Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē, kad. Nr. 200 502 0013, biroju telpu un ražošanas ēkas  3.stāvs ar kopējo platību 573,09  m2, kas sastāv no atvērtā tipa biroja telpas ar kopējo platību 464,68 m2, ģērbtuvēm ar dušas telpām, tualetes telpām, apkopes inventāra telpām, ventilācijas iekārtu telpas, elektrosadales telpas, gaiteņa un kāpņu telpām.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. 2.stāva apkure ar tērauda paneļu radiatoriem. Ventilācijas sistēmu gaisa apstrādes agregātiem gaisa sildīšanai pēc rotācijas rekuperatoriem paredzēti ūdens kaloriferi.  Elektroenerģijas pieslēguma jauda 140 kW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 670,52 eiro (seši simti septiņdesmit eiro, piecdesmit divi centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/dFyYfyMpX6eqszz

Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 100 000 eiro [faktiskajās cenās];
 • radīt ne mazāk kā 15 jaunas darba vietas;
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/dFyYfyMpX6eqszz

Iesniedzamie dokumenti:

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē 2.stāva nomas tiesību izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles sākumcena – 670,52  eiro. Izsoles solis – 100,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 500 eiro un nodrošinājums – 804,62 eiro.

Izsole notiks 2019. gada 5. aprīlī plkst. 11.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 2.stāva zālē (telpa Nr.206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr.90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 29. martam Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104.kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Nomas objektu var apskatīt no plkst. 13.00 līdz 14.00 2019. gada 20. februārī un 20. martā. Nomas objektu var apskatīt citā laikā, iepriekš sazinoties un vienojoties ar Rēzeknes pilsētas domes kontaktpersonu Imantu Mekšu, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Ilze Dundure, 646 07651, ilze.dundure@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Imants Mekša, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Otrajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīta neapdzīvojamā telpa 11,5 m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 901 3348 Upes ielā 39-103, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst kopīpašuma 1150/517630 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes. Otrās izsoles sākumcena EUR 1200. Izsole notiks 2019. gada 15. martā plkst. 13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles solis 100.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 20.00 EUR un nodrošinājums 120.00 EUR.
 • Otrajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 2100 011 0133 Torņa iela 9, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst dzīvojamā māja 69.0 m2 platībā un zemes vienība 669 m2 platībā. Otrās izsoles sākumcena 4960.00. Izsole notiks 2019.gada 15.martā plkst. 13.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 200.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 20.00 EUR un nodrošinājums 496.00 EUR.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašumu ar kadastra Nr. 2100 006 1011 Zemnieku ielā 19, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst ½ domājamā daļa no zemesgabala (1398 m2 kopplatība) un no dzīvojamās mājas (103.9 m2 kopplatība) un septiņām palīgceltnēm Pirmās izsoles sākumcena 8500.00 EUR. Izsole notiks 2019. gada 15. martā plkst. 14.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 200.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 20.00 EUR un nodrošinājums 850.00 EUR.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts trīs istabu dzīvoklis 55.7 m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 901 3553 Atbrīvošanas alejā 172B-41, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst kopīpašuma 5560/261939 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Pirmās izsoles sākumcena 8100.00 EUR. Izsole notiks 2019. gada 15. martā plkst. 14.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 200.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 20.00 EUR un nodrošinājums 810.00 EUR.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts divistabu dzīvoklis 41.5 m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 901 3719 Kosmonautu ielā 3-25, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst 4146/174545 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Pirmās izsoles sākumcena 6100.00 EUR. Izsole notiks 2019. gada 15. martā plkst. 15.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 200.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 20.00 EUR un nodrošinājums 610.00 EUR.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts divistabu dzīvoklis 42.6 m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 901 4143 Meža iela 29-2, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst 4260/37870 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes. Pirmās izsoles sākumcena 4000.00 EUR. Izsole notiks 2019. gada 15. martā plkst. 15.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 200.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 20.00 EUR un nodrošinājums 400.00 EUR.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts divistabu dzīvoklis 41.5 m2 platībā ar kadastra Nr. 2100 901 3046 Upes ielā 51-4, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst 4130/35140 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes. Pirmās izsoles sākumcena 4400.00 EUR. Izsole notiks 2019. gada 15. martā plkst. 16.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles solis 200.00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 20.00 EUR un nodrošinājums 440.00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ. Nr. 90001403952:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 14.00-16.30. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2019. gada 14. marta plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07651.

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” (reģistrācijas Nr. 90000048364, juridiskā adrese: Zemnieku iela 16A, Rēzekne, LV – 4601) rīkotajā pirmajā atklātajā, mutiskajā (ar augšupejošu soli) izsolē tiks pārdotas nomas tiesības.

Nomas objekts: nedzīvojamās telpas Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, (kadastra Nr. 2100 006 1401 001) 2.stāvā, ar kopējo platību 124,06 m2.

Iznomāšanas termiņš: 1 (viens) gads.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa 2,85 EUR par 1m2 mēnesī un papildus pievienotās vērtības nodoklis.

Izsoles sākumcena 2,85 EUR. Izsoles solis 0,05 EUR.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā.

Izsoles norises vieta un laiks

2019. gada 15. marts, plkst. 10.00, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldē “Sociālais dienests”, Zemnieku iela 16A, Rēzeknē, 2.stāvā, zālē.

Iznomājamā objekta apskate

Nomas objektu var apskatīt līdz 2019. gada 14. martam, darba dienās, no plkst. 8.00 līdz 14.30, iepriekš saskaņojot kontaktpersonu I.Zelču, tālr. 29416322.

Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks

Līdz 2018. gada 14. martam, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldē “Sociālais dienests”, Zemnieku iela 16A, Rēzeknē, 1.stāvā, 108. kabinetā.

Pieteikuma veidlapa

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Inese Dukaļska, 25630004, inese.dukalska@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Ivars Zelčs, tālr. 29416322.

Izsoles rezultāti

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā pirmajā atklātajā, mutiskajā (ar augšupejošu soli) izsolē tiks izsolīta apbūves tiesība zemes vienībai 1985 m2 platībā  ar kadastra apzīmējumu 2100 007 0018, kas ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 2100 007 0019 Stacijas ielā 5A, Rēzeknē.

Apbūves tiesīgais zemes vienību Stacijās ielā 5A, Rēzeknē ir tiesīgs izmantot automazgātavas būvniecībai.

Īpašums atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR). Zemes gabala lietošanas mērķis – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105).

Zemes vienībai ir noteikti sekojoši apgrūtinājumi:

 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0,0079 ha;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0,0095 ha;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0134 ha;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0014 ha;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0134 ha – 0,0667 ha;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0360 ha.

Apbūves tiesības maksas izsoles sākumcena ir 598,50 eiro gadā (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Izsoles solis ir 50 eiro.

Izsole dalības maksa 20,00 eiro. Izsoles drošības nauda (nodrošinājums) 59,85 eiro.

Apbūves tiesības līguma termiņš 30 gadi no apbūves tiesību līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā.

Izsoles uzvarētājam pirms apbūves tiesības līguma noslēgšanas jāiesniedz Rēzeknes pilsētās domei informācija, kas apliecina uzņēmuma finansiālās iespējas un pieeju kredītlīdzekļiem un/vai citiem finanšu (finansiālajiem) avotiem, kuri garantē nepieciešamo naudas līdzekļu investīciju ieguldīšanai un projekta realizācijai vismaz 150 000 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši eiro).

Izsoles uzvarētājam 2 mēnešu laikā no apbūves tiesības līguma noslēgšanas dienas jābūt saņemtai būvatļaujai, 3 mēnešu laikā no apbūves tiesības līguma noslēgšanas dienas jābūt izstrādātam būvprojektam un uzsāktiem būvdarbiem, 6 mēnešu laikā no apbūves tiesības līguma noslēgšanas dienas jābūt pabeigtiem būvdarbiem un objektam nodotam ekspluatācijā.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, līgumā par apbūves  tiesības nodibināšanu skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/Di8pcyGXZZAxgY9

Izsole notiks 2019. gada 14. martā  plkst. 10.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā (mazā zāle).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles dalības maksa un drošības nauda jāpārskaita uz vienu no  Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes  norēķinu kontu:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 13. martam Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30.

Nomas objekts ir brīvi pieejams apskatei.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2019 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?