Paziņojums par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Rēzeknes pilsētas dome informē, ka pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas Domes 25.01.2018. lēmumu Nr.248 (protokols Nr. 22, 10.punkts), publiskajai apspriešanai tiek nodota Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam pilnveidotā redakcija (Paskaidrojuma raksts, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Grafiskā daļa). Teritorijas plānojums ir pilnveidots saskaņā ar 21.12.2017. Rēzeknes pilsētas domes lēmumu Nr.207 (protokols Nr.19, 5.punkts) “Par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma pilnveidošanu”, ar kuru tika akceptēti iepriekšējās publiskās apspriešanas laikā saņemtie iedzīvotāju un institūciju priekšlikumi Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanai – ir veiktas atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma izmaiņas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu precizējumi.

Publiskā apspriešana notiks no 2018. gada 5. februāra līdz 2018. gada 26. februārim.

Ar Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju var iepazīties Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, katru darba dienu administrācijas darba laikā; Rēzeknes pilsētas mājas lapā www.rezekne.lv; Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Rakstiski priekšlikumi līdz 26.02.2018. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rēzeknes pilsētas Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, LV-4601, (adresēt Rēzeknes pilsētas domes attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Domes lēmums
Funkcionālais zonējums
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Отправьте нам сообщение, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

Sending
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?