Darba kārtība

 1. Par aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu.
  Ziņo Marina Labanovska (Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja-projektu vadītāja)
 2. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par pašvaldības atbalsta apjomu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 2018. gadā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amatu sarakstā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 5. Par kustamas mantas atsavināšanu.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs)
 6. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzības 3.pielikumā Sporta pārvaldes amatu sarakstā.
  Ziņo Nikolajs Krilovs (Sporta pārvaldes vadītājs)
 7. Par zemes vienību Viļakas ielā 1, Rēzeknē un Viļakas ielā 5C, Rēzeknē robežu pārkārtošanu un sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par zemes vienību Brīvības iela 13, Brīvības iela 19B, Brīvības iela 23 un Atbrīvošanas aleja 47B, Rēzekne robežu pārkārtošanu un sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par zemes vienības ar kadastra Nr.2100 010 0013 – Jupatovkas iela konfigurācijas un platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par zemes vienību Baznīcas ielā 4 un Baznīcas ielā 4A, Rēzeknē apvienošanu un platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 11. Par dzīvokļu jautājumiem (4 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 12. Par nekustamo īpašumu apmaiņu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 13. Par Rēzeknes pilsētas domes 13.04.2017. lēmuma Nr.2033-5 “Par zemesgabala daļas Koku ielā 4C, Rēzeknē iznomāšanu” atcelšanu un zemesgabala daļas Koku ielā 4C, Rēzeknē iznomāšanu.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 14. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 30.11.2011. lēmumā Nr.467 “Par zemesgabalu SIA “Olimpiskais centrs “Rēzekne”” iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 15. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 24.08.2017. lēmumā Nr.62-1 “Par zemesgabala daļas Rīgas ielā 51A, Rēzeknē iznomāšanu”
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 16. Par Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par aizņēmuma ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Informatīvs ziņojums par situāciju Rēzeknes ielu ziemas uzturēšanas jomā.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?