2017. gada novembra sākumā Rēzeknes pilsētas dome izsludināja atklātu konkursu uz SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” valdes locekļa vakanto amatu. Paralēli tam, pamatojoties uz domes priekšsēdētāja rīkojumu, tika izveidota komisija kandidātu pieteikumu izskatīšanai, kas bija iesniegti uz šo atbildīgo amatu.

Par komisijas priekšsēdētāju tika iecelts domes priekšsēdētāja vietnieks investīciju un attīstības jautājumos Aleksejs Stecs, komisijas locekļi – domes izpilddirektors Raimonds Olehno, Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs Voldemārs Platacis, Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja-revidente Iveta Cipruse, Būvvaldes vadītāja vietnieks un Būvinspekcijas nodaļas vadītājs-būvinspektors Imants Gaiduļs.

Konkurss noritēja trijās kārtās. Pirmā – pieteikumu, CV un citu ar darba pieredzi saistīto dokumentu iesniegšana (pieteikumus iesniedza astoņi cilvēki). Otrajā kārtā komisija izvēlējās no visiem pretendentiem četrus cilvēkus un piedāvāja vi-ņiem sagatavot SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” attīstības koncepciju tuvākajiem gadiem. Trešajā kārtā visi četri kandidāti tika aicināti uz darba interviju.

Pārrunu gaitā komisijas locekļi uzdeva jautājumus, lai novērtētu kandidātus pēc šādiem kritērijiem: pieredze, kompetence, stratēģiskās plānošanas prasme, prasme veidot labvēlīgu gaisotni kolektīvā un uzņemties pilnu atbildību par uzņē-muma vadīšanu, prasme noteikt uzdevumus un plānot savas darbības, kā arī izklāstīt viedokli un aizstāvēt savus lēmumus.

Darba interviju rezultātā komisijas locekļi ievēroja kandidātu pieredzi līdzīgās darbības jomās, viņu zināšanas un prasmes, tomēr konstatēja virkni svarīgu aspektu, kuri nav izvēlēto kandidātu stiprā puse. Piemēram, komisijas locekļi uzskatīja, ka pretendentiem nav pietiekami daudz pieredzes ES struktūrfondu līdzfinansēto dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanā, kas tuvākajos trijos gados ir prioritārs virziens. Tāpat secināts, ka kandidātiem nav pietiekamas izpratnes par stratēģiskās plānošanas procesu. Noteiktiem kandidātiem var rasties arī interešu konflikts.

Ņemot vērā visu minēto, komisijas locekļi vienbalsīgi nolēma, ka neviens no pretendentiem pietiekamā līmenī neatbilst prasībām, lai varētu ieņemt SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” valdes locekļa vakanto amatu. Par komisijas darba rezultātiem tika informēts arī SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” kapitāldaļu turētājas pārstāvis, domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs. Konkurss ir noslēdzies. Kas notiks tālāk?

Tā kā jautājums nav atrisināts, pašvaldības pārstāvji plāno atkārtoti izsludināt konkursu cerībā, ka pieteikumus iesniegs pieredzējušas un zinošas personas, kuras orientējas šajā jomā un prot godprātīgi un atbildīgi strādāt. Mēs jūs in-formēsim par šīs lietas virzību.

Jekaterina Smolicka, pašvaldības laikraksts “Rēzeknes vēstnesis”

Oficiālā informācija par kandidātu atlases procesu

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?