Trešdien, 24. janvārī, ārkārtas domes sēdē tika apstiprināts Rēzeknes pilsētas 2018.gada budžets. Prioritārie virzieni līdzīgi kā iepriekšējos gados ir saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus, saglabāt sociālo drošību un atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kā arī izstrādāt un īstenot infrastruktūras attīstības projektus, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2018. gadā tiek prognozēts 49,8 miljonu eiro apmērā, savukārt konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2018.gadā plānots 75,7 milj. eiro apmērā. Rēzeknes pilsētas budžeta finansēšanas daļa ir 25,9 miljoni eiro, ko veido budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3,6 miljonu eiro apmērā. To plānots novirzīt budžeta izdevumu finansēšanai, un starpība starp plānotiem un atmaksājamiem aizņēmumiem ir 22,3 miljoni eiro.

Konsolidētais Rēzeknes domes budžets sastāv no pamatbudžeta, kas veidojas no nodokļu, nodevu, nenodokļu ieņēmumiem un saņemtajiem maksājumiem, tajā skaitā ieņēmumiem no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumiem pašvaldības budžetā Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un valsts budžeta transfertiem, kā arī speciālā budžeta, kas veidojas no autoceļu fonda, dabas resursu nodokļa, ziedojumiem un dāvinājumiem.

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 48,8 miljonu eiro apmērā. Pamatbudžeta ieņēmumos valsts budžeta transferti plānoti 24,9 miljonu eiro apmērā, kas ir 51% no kopējiem ieņēmumiem.

Būtiskākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots – iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk –IIN) šogad tiek prognozēts 14,9 miljonu eiro apmērā, kas ir par 55,6 tūkstošiem eiro vairāk nekā 2017.gada faktiskie ieņēmumi. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldības budžetā sastāda  30,7 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma 2018.gadā prognozēti 806,9 tūkst. eiro apmērā (1,7% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem). Pārējie pašu ieņēmumi un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kuru īpatsvars sastāda 6,5% no kopējā ieņēmumu apjoma, plānoti – 3,0 miljonu eiro, tajā skaitā azartspēļu nodoklis –  216 tūkstošu eiro, maksas pakalpojumi un citi budžeta iestāžu pašu ieņēmumi – 1,7 miljoni eiro, saņemtie transferti no citām pašvaldībām – 1,2 miljoni eiro, nodevas, soda naudas un citi maksājumi – 28,5 tūkstoši eiro. 2018.gada budžetā ir plānoti ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 96 000 eiro apmērā.

 1. gadam dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Rēzeknes pilsētai noteikta – 4 471 766 eiro apmērā.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 74,5 miljonu eiro apmērā. Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2018. gada prioritātes salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem nemainīsies. Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai, sociālajai jomai, pilsētas infrastruktūras attīstībai.

Izglītības nozares apjoms 2018. gadā plānots 16,7 miljonu eiro apmērā, kas sastāda 22,5% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem; kultūrai, atpūtai un sportam – 19,1 miljons eiro, kas ir 25,7 % no pamatbudžeta kopējā apjoma. Ekonomiskajai darbībai paredzētais finansējums ir 28 miljoni eiro, kas ir 37,6 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

Sociālajai aizsardzībai 2018.gada pamatbudžetā paredzēti izdevumi  5,6  miljoni eiro, kas ir 7,6 % no pamatbudžeta kopējā apjoma.

Izvērtējot Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta finansiālās iespējas un projektu realizācijas termiņus, pamatbudžeta kapitālinvestīciju programmā 2018.gadam iekļauti projekti par kopējo summu 49,9 miljoni eiro, tajā skaitā ārējais finansējums – 25,4 miljoni eiro, bet pašvaldības finansējums – 24,5 miljoni eiro.

Lielākie Rēzeknes pilsētas pašvaldības finansētie projekti 2018. gadā:

 • Olimpiskā centra Rēzekne būvniecība – 8,4 miljoni eiro;
 • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana investīciju projektiem – 842 tūkstoši eiro;
 • Sporta aktivitāšu laukuma izveide Raiņa parkā – 100 tūkstoši eiro.

Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētie projekti:

 • Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados – 7,1 miljons eiro;
 • Uzņēmējdarbības veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona RSEZ teritorijā – 4,1 miljons eiro;
 • Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroju telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru – 1,3 miljoni eiro;
 • Latgales ielas pārbūve posmā no Daugavpils ielas līdz Ludzas ielai, Rēzeknē – 4,2 miljoni eiro;
 • Projekts “Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru” – 5,5 miljoni eiro;
 • Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, Metālistu ielā 2, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšana – 1,9 miljoni eiro;
 • Sporta pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana – 1,1 miljons eiro;
 • Videi draudzīga Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta attīstība – 1,9 miljoni eiro;
 • Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru. II kārta (Komunālās ielas rekonstrukcija) – 1,5 miljons eiro;
 • Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru. I kārta. (Viļakas  ielas rekonstrukcija) – 1,4 miljoni eiro;
 • Rēzeknes 2.vidusskolas sporta zāles ēkas Pulkv. Brieža ielā 28, Rēzeknē energoefektivitātes uzlabošana – 887 tūkstoši eiro.

Rēzeknes domes aizņēmuma saistības veidojas sakarā ar Rēzeknes domes lēmumiem par finansējumu nodrošināšanu Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem, pašvaldības sniegtajiem galvojumiem pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī plānotajiem investīciju projektiem. Rēzeknes domes saistību apmērs 2018.gadā tiek prognozēts 5,2 % no pamatbudžeta ieņēmumiem

Kopumā Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2018.gada budžets ir vērsts, lai nodrošinātu esošajā līmenī izglītības iestāžu un sociālā dienesta iestāžu pakalpojumus, padarītu pieejamus augsta līmeņa kultūras un sporta pasākumus Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, veicinātu veselīgu dzīvesveidu, atjaunotu pašvaldības ielu, ceļu un gājēju ietvju infrastruktūru, īstenotu Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos projektus 2014. – 2020.g. plānošanas periodā.

2018.gada budžets veicinās iepriekšējos gados uzsākto pašvaldības aktivitāšu turpināšanu, nodrošinās pašvaldības funkciju izpildi, kā arī pašvaldības aktivitātes Rēzeknes pilsētas tālākai ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Prezentācija

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?