Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205. pantu Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija ir institūcija, kas pilnvarota izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas. Komisija ir izveidota uz domes pilnvaru laiku un ir pakļauta tieši domei. Atbilstoši normatīvajiem aktiem komisija izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa vairāk nekā 100 pantos noteiktos administratīvus pārkāpumus, administratīvā pārkāpumu lietas par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu pārkāpumiem un izlemj jautājumus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem.

2017. gadā komisijas 44 sēdēs tika izskatītas 227 administratīvā pārkāpuma lietas. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā divas reizes mēnesī, nepieciešamības gadījumā arī vairākas reizes mēnesī. Pērngad tā izskatīja administratīvā pārkāpuma protokolus un materiālus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgām personām, kurus sastādīja šādas valsts un pašvaldību institūcijas: Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija; Rēzeknes pilsētas domes Būvvalde; Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknis.

2017. gadā visbiežāk izskatītas administratīvā pārkāpuma lietas par:

 • emocionālo vai fizisko vardarbību pret bērnu;
 • bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu;
 • mājas dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu;
 • policijas vai speciālo dienestu apzināti nepamatotu izsaukšanu;
 • Rēzeknes pilsētas domes sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu;
 • Rēzeknes pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas noteikumu pārkāpšanu;
 • alkoholisko dzērienu lietošanu, ja to izdarījis nepilngadīgais;
 • elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu un elektrības vadu bojāšanu aiz neuzmanības;
 • Būvniecības likuma normu pārkāpšanu (patvaļīga būvniecība) u.c.

Par minētajiem administratīvajiem pārkāpumiem piemēroti šādi administratīvie sodi:

 • brīdinājums – 62 personām;
 • naudas sods – 80 personām (minimālais piemērotais administratīvais sods – naudas sods 5 eiro apmērā, maksimālais 500 eiro apmērā).

Izbeigta administratīvā lietvedība:

 • sakarā ar noilgumu/nekonstatē personas vainu – 28 lietas;
 • atbrīvošana no administratīvās atbildības (mutvārdu aizrādījuma izteikšana) – 7 personām.

Lietās par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam:

 • brīdinājums – 6 personām;
 • uzvedības ierobežojumu noteikšana – 5 personām.

Pērngad uzlikto naudas sodu kopsumma – 5235 eiro.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem visas lietas, kurās nav nomaksāti uzliktie administratīvie sodi – naudas sodi, tiek nodotas tiesu izpildītājiem piespiedu izpildes veikšanai.

Jānorāda, ka administratīvā soda uzlikšanas mērķis nav sagādāt fiziskas ciešanas vai pazemot cilvēku, vai arī primāri sodīt viņu ar naudas sodu. Tam noteikti jābūt: pamatotam (sods jāpamato ar pierādījumiem, kuriem jābūt pareizi noformētiem, lai neradītu šaubas par personas vainu); likumīgam (personu var saukt pie atbildības tikai tad, ja tā patiešām izdarījusi pārkāpumu); taisnīgam (personai jāsaprot, ka tā izdarījusi pārkāpumu un ka uzliktais sods ir taisnīgs un samērīgs ar nodarīto).

Ar administratīvā soda izpildi tiek veikta ne tikai administratīvās atbildības sodošā funkcija, jo sods iestājas kā negatīvās sekas par izdarīto pārkāpumu, bet ar soda izpildi tiek īstenota arī preventīvā funkcija, kad soda izpilde iedarbojas uz pārkāpēju un pārējiem sabiedrības locekļiem kā no citiem pārkāpumiem atturošs faktors.

2016. gadā stājās spēkā grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz, ka “tas, kurš atzīst sevi par vainīgu un savlaicīgi samaksā sodu, maksā mazāk”. Likuma izmaiņas paredz: ja pārkāpējs atzīst savu vainu, komisija var lemt par viņa daļēju atbrīvošanu no naudas soda nomaksas. Tādā gadījumā pārkāpējam 15 dienu laikā jāsamaksā puse no uzliktā naudas soda. Vienlaikus paredzēti vairāki priekšnoteikumi, lai personu varētu daļēji atbrīvot no naudas soda samaksas. To var darīt, ja administratīvā pārkāpuma lietā nebūs cietušo, nebūs apstākļu, kas pastiprina likuma pārkāpēja atbildību, lietā nebūs piemērota garantijas nauda, par izdarīto pārkāpumu nav paredzēta administratīvā aresta piemērošana, kā arī persona pēdējā gada laikā jau nebūs nosacīti daļēji atbrīvota no naudas soda samaksas. Tāpat nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nepiemēro, ja, izvērtējot apstākļus, amatpersona atzīst, ka daļēja atbrīvošana no naudas soda nav piemērota taisnīga sodošā mērķa sasniegšanai. Ja pārkāpējs 15 dienu laikā nebūs samaksājis naudas sodu 50 procentu apmērā, uzliktais naudas sods būs jāmaksā pilnā apmērā. Tāpat lēmums par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas zaudēs spēku, ja administratīvi sodītā persona pārsūdzēs lēmumu par naudas soda uzlikšanu. Personu nevar daļēji atbrīvot no atbildības gadījumos, kad administratīvā pārkāpuma lieta tiks izskatīta bez pārkāpēja klātbūtnes. Tādējādi jaunā kārtība neattiecas uz gadījumiem, kad pārkāpums fiksēts ar fotoradaru, kā arī uz apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, kad protokols sastādīts bez autovadītāja klātbūtnes.

Ņemot vērā 2016., 2017. gada statistikas datus, diemžēl ir paaugstinājies to izskatāmo lietu skaits, kurās iesaistītas nepilngadīgas personas – mazgadīgi bērni un jaunieši. Arī šo pārkāpumu raksturs kļūst smagāks. Ņemot vērā nepilngadīgo personu izdarīto pārkāpumu raksturu un cēloņus, 2017. gadā komisijas 9 slēgtās sēdēs tika izskatīti jautājumi par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajām personām.

Arī pret bērniem izdarītie pārkāpumi kļūst arvien smagāki, piemēram, 2016. gadā par emocionālo un fizisko vardarbību pret bērniem tika izskatītas 10 lietas, savukārt 2017. gadā – 29 lietas.
Pašlaik saskaņā ar 12.09.2017. MK noteikumiem Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” pašvaldībā tiek veidota jauna institūcija – Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa, lai sekmētu efektīvu institūciju sadarbību un veidotu mērķētāku katras institūcijas rīcību, tādējādi nodrošinot bērna tiesību un interešu vislabāko aizsardzību. Savlaicīga un kvalitatīva informācijas apmaiņa visu iesaistīto institūciju starpā, kā arī vienam otra pienākumu apzināšanās un vienota izpratne ir ļoti svarīgs aspekts, lai darbs ar bērnu un ģimeni tiktu uzsākts savlaicīgāk un maksimāli efektīvi.

2017. gadā neviens komisijas pieņemtais lēmums netika pārsūdzēts.

2018. gadā Komisija turpinās sniegt publiskas atskaites par tās darbu ar mērķi ne tikai atspoguļot komisijas darbu, bet arī sniegt iedzīvotājiem informāciju par pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu normu ievērošanu, to neievērošanas sekām un atbildības līmeni, aicinot iedzīvotājus ievērot normatīvo aktu prasības. Šo var vērtēt kā preventīvo darbu.

Pateicos komisijas locekļiem – O. Kovaļovai, V. Kaļiņinai, A.Zelenkovai, V. Bogdanovam, R. Suhobokovam, A. Batarei un N. Siņicinai – par darbu 2017. gadā!

Margarita Voiciša, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?