Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) un Valsts Izglītības attīstības aģentūra 2017. gada oktobrī noslēdza līgumu par pētniecības pieteikuma „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” ietvaros.

2017. gada 27.decembrī Valsts robežsardzes koledžā (VRK) notika seminārs par turpmāko pētniecisko sadarbību starp VRK un RTA, īstenojot projekta „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” aktivitātes. Pētījuma īstenotājs ir RTA docents Dr.iur. Artūrs Gaveika.

2018. gada 27.februārī RTA un VRK noslēdza sadarbības līgumu par vairāku pētījuma pasākumu kopīgu īstenošanu. Pētījums veltīts ES ārējās robežas normatīvā regulējuma un prakses problemātikai starptautisko, ES un nacionālo tiesību jomā, Latvijas kā starptautisko tiesību subjekta drošības, suverenitātes, teritoriālās jurisdikcijas un valsts robežas kontekstā saistībā ar personu brīvas pārvietošanās īstenošanu Šengenas “acquis” (Šengenas tiesību kopuma) darbības telpā.

Pētījuma mērķis ir izpētīt ES ārējo robežu institūta funkcionēšanas problēmas ES nelegālās imigrācijas ierobežošanas aspektā Austrumeiropas, Vidusjūras un Rietumeiropas reģiona valstīs, to ietekmi uz ES un Latvijas iekšējo drošību, piedāvāt ES ārējo robežu institūta darbības pilnveidošanas instrumentus, lai mazinātu nelegālās migrācijas draudus ES un Latvijā. Mērķa ietvaros paredzēts izstrādāt priekšlikumus normatīvā regulējuma pilnveidošanai un tiesībsargājošo iestāžu darbības efektivitātes uzlabošanai ārējo robežu kontrolē un patvēruma procedūras īstenošanā ES un Latvijā, sekmēt tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu profesionalitāti un kapacitāti.

Tiek plānots īstenot pētnieciskos un zinātniskos pasākumus: konferences, seminārus, anketēšanas un aptaujas, mobilitātes pasākumus, izstrādāt priekšlikumus normatīvā regulējuma un tiesībsargājošo iestāžu darbības efektivitātes uzlabošanai.

VRK ir pētījuma projekta sadarbības partneris, kas ir arī ilglaicīgs RTA sadarbības partneris robežsargu izglītības jomā. VRK saskaņā ar VRK nolikumu ir Valsts robežsardzes pētniecības centrs (Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumu Nr.978 „Valsts robežsardzes koledžas nolikums” 7.6. punkts: „Valsts robežsardzes koledžas uzdevums ir veicināt, koordinēt un veikt pētniecības darbību koledžā un Valsts robežsardzē valsts robežas drošības jomā”. Pētījums ir starpdisciplinārs, jo pētījumā no VRK puses tiks iesaistīts viens pedagoģisko zinātņu doktors, viens doktorants (tiesību zinātņu jomā) un citi speciālisti. Pētījuma rezultāti sekmēs VRK un RTA studiju procesa kvalitāti, it sevišķi robežsargu izglītības kvalitāti un zinātniski – pētniecisko darbību, sadarbību ar citām izglītības iestādēm, zināšanu pārnesi un inovāciju ieviešanu Valsts robežsardzes un citu institūciju praksē.

Informāciju sagatavoja Valentīna Terehova, Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?