Rēzeknes pilsētas dome informē, ka 2018. gada 12.aprīlī domes sēdē ir pieņemts lēmums Nr. 321 (protokola Nr.28, 3.punkts) “Par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanu” un izdoti saistošie noteikumi Nr. 4 “Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Teritorijas plānojums ir izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. Teritorijas plānojuma izstrādes process tika veikts vienotajā Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (saīsinājumā TAPIS). Tagad pilsētas teritorijā ir apbūves nosacījumi, kas atbilst valsts vienotajam standartam, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs varētu plānojumu izprast un ērti lietot to ikdienā.

Aicinām visus interesentus iepazīties ar jaunajiem apbūves noteikumiem un pilsētas funkcionālo zonējumu pielikumā, pašvaldības valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv un sadaļā Pašvaldība/Pilsētas attīstības dokumenti, kā arī izdrukas formā Rēzeknes pilsētas Attīstības pārvaldē Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē pašvaldības darba laikā.

Pielikumi:

Domes lēmums

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Karte “Funkcionālais zonējums”

Vides pārskats

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja – projektu vadītāja Marina Labanovska

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?