Projekta “PROTI un DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001 mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir finansējuma saņēmējs un projektu īsteno Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes 11.05.2015. lēmumu Nr.1137 un noslēgto sadarbības līgumu. Rēzeknes pilsētas pašvaldībā projekta īstenošanas periods ir 2016. gada septembris – 2020.gada decembris.

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus. Stratēģiskie partneri ir pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri, sociālie partneri un uzņēmēji, lai kopīgi apzinātu un motivētu mērķa grupas jauniešus vai sadarbotos mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumu īstenošanā projekta ietvaros, sadalot partneru lomas, atbildību un funkcijas, kā arī plānojot veicamās darbības un tām atbilstošo attiecināmo izmaksu apmēru projekta ietvaros.

Mērķa grupas jauniešiem paredzētais atbalsts:

1. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītības kompetences;

2. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:

  • neformālās un ikdienas mācīšanās,
  • speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),
  • dalība pasākumos (semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
  • brīvprātīgā darba aktivitātes,
  • iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos,
  • profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
  • iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.

Projekta īstenošanas laikā 90 jaunieši ir apguvuši jaunas iemaņas, piedalījušies dažādos brīvā laika pavadīšanas pasākumos, saņēmuši speciālistu konsultācijas, paplašinājuši redzesloku, piepildījuši savus sapņus, iegūstot sev interesējošas zināšanas un prasmes, kā arī ir saņēmuši cita veida atbalstu, kas palīdzēja uzlabot dzīves kvalitāti, izvēlēties profesiju vai atrast darbu.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!” pie programmas vadītājiem: Marinas Červinskas pa tālruni 29391359, Ineses Upes pa tālruni 29402899, Rutas Ivones pa tālruni 26302745 vai arī personīgi griezies Sociālā dienesta Atbalsta nodaļā (Rēzekne, Zemnieku iela 16A, 104.telpā) pie Atbalsta nodaļas vadītājas Anitas Batares (tālr. 28302279).

Jaunieti, nāc un iesaisties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, nevis vēro projekta īstenošanu no malas!

Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas vadītāja Anita Batare

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?