Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Sociālās palīdzības nodaļas darbinieki nepārtraukti dzird no klientu puses neapmierinātību, par to, ka mēneša sākumā ir ļoti garas rindas, un bieži sanāk tā, ka klients nogaida rindā pusi dienas, un gala rezultātā netiek pieņemts, jo beidzas darba laiks. Vai arī tiek pieņemts, bet, pārbaudot informāciju, tiek konstatēts, ka klientam jāiesniedz papildus ziņas (dokumenti) un līdz ar to ir jānāk atkārtoti un atkal jāgaida rindā.

Ņemot vērā minēto, vēlamies informēt iedzīvotājus, kuri vēlas noformēt sociālo palīdzību, ka visiem nav nepieciešams nākt mēneša pirmajos datumos.

Atbilstoši normatīvajos aktos atrunātiem noteikumiem, ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu/ maznodrošinātu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas/ maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. Tas nozīmē, ka, ja klients vēršas Sociālajā dienestā, piemēram, 20.03.2019., un Pārvalde pieņem lēmumu martā, tad trūcīgā/ maznodrošinātā statuss būs spēkā no 01.03.2019.

Dzīvokļa pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzēju kontos nākošā mēneša pirmajos  datumos, respektīvi, nav starpības, vai klients atnāk uz Pārvaldi  2. vai 20. datumā, dzīvokļa pabalsts tiks pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem tikai nākošā mēneša sākumā. Atgādinām, ka dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts visa kalendārā gada laikā, ne tikai gada sākumā.

Arī ēdināšanas pabalsts bērniem tiek piešķirts sākot ar nākošo mēnesi.

Respektīvi, klientiem, kuri vēlas noformēt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu un saņemt dzīvokļa pabalstus, nav obligāti jānāk uz Pārvaldi mēneša pirmajos datumos (lielākoties tas ir attiecināms uz maznodrošinātiem senioriem). Lai negaidītu garās rindās, aicinām ģimenes (personas), vērsties Pārvaldē mēneša otrajā pusē, jo mēneša pirmajā pusē Pārvaldē vēršas tie klienti, kuri saņem ikmēneša pabalstus garantētā minimālā ienākumu nodrošināšanai un trūcīgas ģimenes (personas) statusu.

Informējām arī par to, ka, sākot ar februāra mēnesi, sociālā darba speciālistiem ir pieejama informācija par to, cik klientam ir konti bankās. Normatīvajos aktos ir noteikts, ka, pieprasot sociālo palīdzību, klientam ir jāiesniedz kontu pārskati par iepriekšējiem trim mēnešiem no katras bankas, kur atvērts konts. Tādējādi aicinām klientus pirms vērsties Sociālajā dienestā un lūgt sociālo palīdzību, apzināties, cik un kādās bankās jums ir konti, un izņemt izdrukas no visiem aktīvajiem kontiem.

Vienlaikus, cerot uz iedzīvotāju sapratni, vēlamies pateikt to, ka sociālā darba speciālisti arī ir tikai cilvēki. Viņiem ir jāiztur milzīga psihoemocionālā slodze, jo uzklausīt katru klientu, iedziļināties viņa problēmā, lai atrastu iespējas, kā klientam palīdzēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nav viegli veicams darbs. Darbinieki cenšas palīdzēt katram, kurš vēršas pēc palīdzības, taču ir jāsaprot to, ka sociālās palīdzības piešķiršana ir process, kuru nav iespējams realizēt uzreiz. Process sākas ar to, ka klientam ir jāsniedz ziņas par sevi un savu sociālo un materiālo situāciju, jāuzrāda visus nepieciešamos dokumentus, ko pieprasa sociālā darba speciālists. Nereti, kad darbinieki pieprasa dokumentus, klienti ir nepamierināti un uzvedas agresīvi, bet ir jāsaprot tas, ka visa informācija, ko no klienta pieprasa sociālā darba speciālisti, ir nepieciešama, lai palīdzētu klientam, jo bez visas nepieciešamās informācijas, sociālo palīdzību piešķirt nav iespējams.

Atgādinām, ka atbilstoši normatīvajos aktos atrunātajām prasībām, klientiem ir jāsniedz pilnīgas un patiesas ziņas par sevi, savu sociālo un materiālo situāciju. Visas iesniegtās ziņas tiek detalizēti pārbaudītas, un, ja tiks konstatēts, ka klients apzināti ir sniedzis nepatiesas ziņas, var iestāties sekas. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 39.1 pants nosaka, ka pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksāto sociālās palīdzības pabalstu atgūšanu, ja tas konstatē, ka attiecīgais pabalsts ir nepamatoti izmaksāts klienta vainas dēļ, klientam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Alīna Klimone

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?