Rēzeknes pilsētas pašvaldība izsludina atklāto projektu konkursu ”Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. Minētā konkursa mērķis – palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, nodrošināt aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta iesniedzējs var būt jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, vai arī, kas veic darbu ar jaunatni sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu.

Paredzamā projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.  kursam, kuri pakļauti kādā no šādām PMP riska grupām:

  • Ar mācību darbu vai izglītības iestādes vidi saistītiem riskiem (neattaisnoti mācību kavējumi, grūtības mācībās, konflikti ar klasesbiedriem, pedagogiem, vardarbība u.c.);
  • Sociālās vides un veselības riskiem (speciālās vajadzības, ilgstoša slimošana, grūtniecība/ mazi bērni, laulība/attiecības, atkarība, slimi vecāki/ tuvinieki u.c.);
  • Ekonomiskiem riskiem (apgrūtināta nokļūšana uz skolu, materiālie apstākļi, pienākumi mājās, kas traucē mācībām u.c.);
  • Ar ģimeni saistītiem riskiem (vecāki ilgstošā prombūtnē, pieskata brāli/māsu, vecāku atkarība, konflikti/vardarbība ģimenē, vecāku nepietiekams atbalsts vai pārlieku liela iesaiste u.c.).

Projekta finansējums paredzēts 4600 eiro apmērā, realizācijas termiņš – no 3 līdz 18 mēnešiem. Projektu pieteikumus jāiesniedz līdz 2019.gada 14.jūnijam pa pastu vai personīgi: Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” Jaunatnes lietu nodaļā, telpā 2.8, Krasta iela 31, Rēzekne, LV 4601 (ar norādi PumPuRs jauniešu projektu konkurss) vai e-parakstītu pieteikumu sūtīt uz e-pastu arpc@rezekne.lv.

Projektu konkurss izsludināts ESF  darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr. 8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

Vairāk informācijas: http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti un pielikumā.

Projekta kontaktpersona Eleonora Ivanova, tālr. 26033202.

Raksts

Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem

Informatīvs materiāls pašvaldībām par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursu organizēšanu

Domes lēmums Nr. 775 “Par atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu

Projekta iesnieguma veidlapa

Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā

Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai Rēzeknes tehnikumā

Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?