Aizvadītajā 2018./2019. mācību gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Sociālās labklājības virziena studiju programmu studentiem turpinājās produktīvs darbs ne tikai ar ilgstošajiem sadarbības partneriem – Rēzeknes pilsētas un novada sociālajiem dienestiem, kā arī Latvijas Nedzirdīgo savienības Rēzeknes reģionālās biedrības un Latvijas neredzīgo biedrības Rēzeknes teritoriālās organizācijas darbiniekiem, bet izveidojās veiksmīga sadarbība ar Latgales Kultūrvēstures muzeja pārstāvjiem, esošajiem un bijušajiem RTA studentiem, kopīgi līdzdarbojoties izglītojošu un sociālu projektu īstenošanā. Dažādu studiju kursu apguvē tiek praktizētas darba vidē balstītas studijas, kur studentiem ir iespēja iepazīt un analizēt labo praksi sociālpedagoģiskajā darbā, sadarboties, mācīties no savas un citu pieredzes, realizējot kompetenču apmaiņas koncepciju.

2018. gada novembrī Latgales Kultūrvēstures muzejā uz tikšanos tika aicināti RTA kopējās starptautiskās programmas “Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” studenti no Šauļu Universitātes (Lietuva), lai Sociālās rehabilitācijas servisa organizācijas prakses ietvaros diskutētu par nodarbību neredzīgiem cilvēkiem un cilvēkiem ar redzes traucējumiem vajadzību un nozīmi muzeja piedāvājumā. LKM mākslas nodaļas vadītāja Inese Dundure iepazīstināja ar jaunu piedāvājumu iestrādēm muzeja apmeklētājiem ar redzes traucējumiem, kas nodrošina taktilu attēlu veidā tulkotu mākslas darbu un mākslas valodas iepazīšanu. Ideja I. Dundurei radās RTA maģistrantūras studiju laikā, noslēgumā tapa maģistra darbs “Mākslas vērtību pieejamība muzejos cilvēkiem ar redzes traucējumiem” (vadītāja asoc. prof. Aina Strode) ar lielu pievienoto vērtību. Šī realizētā iniciatīva mazinās neredzīgu un vājredzīgu cilvēku kopienas atstumtību no kultūras iestāžu piedāvātajām norisēm, palielinās vēlmi apgūt jaunas prasmes un zināšanas, piedalīties un veiksmīgi integrēties kultūras vidē.

Izstrādātajā piedāvājumā ietilpst trīs LKM krājumā esošu mākslas darbu reprodukcijas, kas pārnestas grafisku taktilu attēlu veidā un papildinātas ar tekstu Braila rakstā, kas ir gan kā paskaidrojums taktilo attēlu lietošanai, gan kā aplūkojamā mākslas darba apraksts. Studenti iepazinās ar nodarbības materiāliem un izteica savas pārdomas par redzēto, uzdodot arī jautājumus par iespējām izgatavot nodarbībām nepieciešamos materiālus, mērķauditorijas specifiku un prasmēm nolasīt taktilo attēlu. Individuāla pieeja katram apmeklētājam, kurš ir neredzīgs vai ar redzes traucējumiem, nodarbības laikā attīstīs taktilās grafiskas sensorās uztveres pratību, izpratni par mākslas kā kultūras izpausmes vērtībām. Autore plāno šo ideju attīstīt tālāk un piedāvāt daudzveidīgu reprodukciju klāstu.

Savukārt 2019. gada maijā Latgales Kultūrvēstures muzejā sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju norisinājās seminārnodarbība “Muzejanimācija – palīgs sociālajam pedagogam”. Nodarbībā piedalījās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studiju programmas “Sociālais pedagogs” topošie sociālie pedagogi.

Seminārnodarbība tika īstenota ar mērķi popularizēt muzeju kā daudzdimensiālu kultūrpratības un socializēšanās prasmju pilnveides resursu sociālajā pedagoģijā. Kā atzīst LKM muzejpedagoģe un topošā sociālā pedagoģe Inga Klīdzēja, muzejos esošais kultūrmantojums mijiedarbībā ar vienu no sociālpedagoģiskajām metodēm – animāciju pārtop par efektīvu, dažāda vecuma grupām piemērotu sociālās pedagoģijas praktiskās realizācijas instrumentu. Animācijas metodes ir netiešās metodes, ar kuru palīdzību iedrošina pašizpausmei un rosina kultūras un sociālās dzīves attīstīšanai un jaunai kopējai grupu piedzīvojuma pieredzei. Šī metode akcentē mācīšanos visas dzīves garumā un ir vērsta uz brīvā laika aktivitātēm visās vecuma grupās dažādu nodarbību ietvaros, kas pamatā ir vērsta uz sociālo prasmju attīstīšanu un brīvā laika pavadīšanu ikdienas situācijās.

Praktiski muzejanimācija muzejos var tikt realizēta vairākos muzeja kultūrpiedāvājumos: muzejpedagoģiskās programmas, ekskursijas, meistarklases, izstāžu apmeklējums, atmiņu vakari u. c. Kā viens no bērniem un jauniešiem pieejamākajiem piedāvājumiem ir muzejpedagoģiskās programmas, jo nereti tieši skolā tiek gūts pirmais impulss, kā bērns iepazīst šo kultūras iestādi, īpaši runājot par bērniem un jauniešiem ar zemām sociālajām prasmēm.

Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas studenti nodarbības laikā iepazinās gan ar muzejanimācijas teorētisko, gan praktisko aspektu. Topošajiem sociālajiem pedagogiem tika prezentētas Latgales Kultūrvēstures muzejā realizētās 17 dažādai tematikai veltītās un vecumgrupām piemērotās muzejpedagoģiskajās programmas, kas ir izstrādātas, lai  veiktu ne tikai bērnu, jauniešu un pieaugušo izglītojošo funkciju, bet arī veicinātu kultūrpratības un sociālās mijiedarbības attīstīšanu.

LKM muzeja darbinieki piedāvāja topošajiem sociālajiem pedagogiem kļūt par muzejpedagoģiskās programmas “Māla pikuča piedzīvojumi” dalībniekiem, kuras laikā tika iepazīts ceļš no māla pikas līdz varenam svečturim, aktualizējot Latgales podniecības amatu kā vienu no redzamākajiem Latgales kultūrtelpas atspoguļotājiem.

Muzejpedagoģe I. Klīdzēja uzsver, ņemot vērā, ka muzejanimācijas galvenais mērķis ir vērsts uz saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju atklāšanu visām vecuma grupām, muzeja apmeklējums šādā radošā veidā rada apmeklētājos augsni izpratnei par kultūras patēriņu un līdzdalību tās radīšanā, veicina subjektīvo emocionālo līdzpārdzīvojumu un dod iespēju iepazīt muzeju kā saistošu kultūrvietu sava redzesloka paplašināšanai. Muzejpedagoģija muzejanimācijas ietvaros var kalpot kā instruments gan preventīvajā, gan korektīvajā sociālpedagoģiskajā darbā, jo kultūra ir viens no noteicošajiem priekšnoteikumiem, lai cilvēkā jau no mazotnes attīstītu emocionālo inteliģenci, kas ir nozīmīgs resurss dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Informāciju sagatavoja viesdocente, Dr.paed. Tamāra Pīgozne

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?