Pēdējo mēnešu laikā visā valstī aktualizējas, diskusijas raisa skolu un pirmsskolu izglītības iestāžu (PII) ēdināšanas jautājumi, proti – gan Izglītības un zinātnes ministrijas paziņojumi par 1.–4. klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošinājuma pārtraukšanu no valsts puses un šīs funkcijas pārlikšanu uz pašvaldības pleciem, gan atšķirīga pieeja dažādās pašvaldībās ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanas jautājumos.

Kāda situācija ir ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanā mūsu pilsētas izglītības iestādēs? Lai atbildētu uz šo jautājumu, nepieciešama situācijas analīze, tamdēļ pašvaldības izdevums “Rēzeknes Vēstnesis” vērsās pie Izglītības pārvaldes vadītāja Arnolda Drelinga.

Valstī pastāv divi ēdināšanas nodrošinājuma veidi: pakalpojumu nodrošina pašvaldība vai šo pašu pakalpojumu sniedz privātas ēdināšanas firmas. Latgales reģiona lielāko pašvaldību vidū Rēzeknes pilsēta ir viena no nedaudzām pašvaldībām, kas nodrošina ēdināšanu saviem spēkiem. Tas nozīmē, ka ēdnīcu uzturēšanas izdevumus, ēdnīcu personāla darba samaksu, produktu iepirkumus un citas ar ēdināšanas pakalpojumu saistītas funkcijas (higiēnas normu ievērošanas kontrole, veselīga uztura prasību atbilstības monitorings utt.) veic pašvaldība. Visas šīs darbības sekmē arī ēdināšanas izmaksu samazinājumu, jo ir ievērojams pašvaldības budžeta ieguldījums, kas sastāda aptuveni 37% no visiem ēdināšanas izdevumiem.

Salīdzinājumam – citas pilsētas

Vairākas citas pašvaldības (piemēram, Jēkabpils pilsēta, Daugavpils pilsēta) ēdināšanu savās teritorijās nodrošina, izmantojot ēdināšanas firmu pakalpojumus. Tas nozīmē, ka uzņēmumam tiek izīrētas izglītības iestāžu ēdnīcu telpas un tas ēdināšanas pakalpojumus sniedz izglītojamiem, visus ar ēdnīcas darbību, uzturēšanu, darbinieku darba apmaksu, īri u.c. saistītos izdevumus iekļaujot ēdināšanas izmaksās, tādējādi sadārdzinot izmaksas vai ietekmējot ēdiena daudzumu, kvalitāti un uzturvērtības.

Brīvpusdienu nodrošināšana

Valsts normatīvie dokumenti pašlaik paredz, ka visiem skolēniem, kuri mācās 1.–4.klasē, (Rēzeknes skolās tie ir 1409 izglītojamie) brīvpusdienas tiek nodrošinātas no Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtās mērķdotācijas 323 388 eiro apmērā. Rēzeknes pilsētas dome no pašvaldības budžeta 2019. gadā ir radusi iespēju piešķirt brīvpusdienas apmēram 900 pilsētā deklarētajiem 5.–7. klašu skolēniem (206 335 eiro apmērā), kā arī brīvpusdienas vai atlaides 8.–12. klašu skolēniem (kopsummā 23 211 eiro) un pirmsskolas izglītības iestāžu 240 bērniem no daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm (53 933 eiro apmērā). Bez iepriekš minētā brīvpusdienas pilsētā tiek nodrošinātas PII “Rūķītis” (bērniem ar runas traucējumiem) 151 audzēknim (33 220 eiro apmērā), kā arī Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra visiem 268 izglītojamiem (valsts budžeta līdzekļi).

Ēdināšanas izmaksas

Pilsētas skolās ēdināšanas izmaksas skolēniem ir 1 eiro par kompleksām pusdienām, valsts un pašvaldības nodrošināto brīvpusdienu izmaksas ir 1,14 eiro, skolēni var izvēlēties arī ēdienu pēc brīvās ēdienkartes, kas ir nedaudz dārgāks pakalpojums, to ikdienā izmanto vecāko klašu izglītojamie. Citās Latgales lielākajās pašvaldībās šīs izmaksas ir: Daugavpilī – kompleksās pusdienas skolēniem 1,42 eiro, Jēkabpilī – 1,55 eiro, Preiļos – 1,42 eiro. Šajās pašvaldībās izmaksas ēdienam lielākas, jo ēdināšanu pārsvarā nodrošina ēdināšanas firmas.

Ēdināšana bērnudārzos

Rēzeknes pilsētā PII tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, kas īr 2,13 eiro dienā (brokastis 0,60, pusdienas 0,93, launags 0,60). Šos ēdināšanas izdevumus sedz vecāki. Jāpiezīmē, ka vecāki pamatā apmaksā produktu iegādi, bet pašvaldība no savas puses apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar ēdiena pagatavošanu, ēdnīcas darbinieku atalgojumus, ēdnīcu uzturēšanu, komunālos u.c. maksājumus, kas veido apmēram 40% vēl pie vecāku iemaksām.

Pārvalde “Sociālais dienests” no sava budžeta apmaksā vai daļēji sedz ēdināšanas izdevumus 240 pirmsskolas iestāžu bērniem no daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm (pēc 2019. gada aprēķiniem atbalsta summa ir aptuveni 54 000 eiro), brīvpusdienas no pilsētas budžeta līdzekļiem tiek nodrošinātas PII “Rūķītis” audzēkņiem.

Vēl viens aktuāls jautājums – cik varētu pašvaldībai izmaksāt brīvpusdienas visiem pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem? Aprēķins ļoti vienkāršs – audzēkņu skaits pareizināts ar dienas ēdināšanas izmaksām un gadā apmeklēto dienu skaitu iestādē. Pēc Izglītības pārvaldes finansistu aprēķiniem, tas veido aptuveni 420 000 eiro gadā.

Ministrijas paziņojums neiepriecina

Izglītības un zinātnes ministrijas paziņojumi par 1.–4. klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošinājuma pārtraukšanu un šo funkciju nodošanu pašvaldībām, valsts mērogā pašvaldībām izmaksās vairāk nekā 20 miljonus eiro, Rēzeknes pilsētai – 323 388 eiro. Rēzeknes pilsētas domes vadība, protams, neatsakās no šādu funkciju pārņemšanas, taču bez pārdomātiem kompensācijas mehānismiem no valsts puses to realizēt nebūs pārāk viegli.

Ēdināšanas kvalitātes nodrošināšana

Arī Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldē tiek saņemta informācija no izglītības iestādēm, vecākiem, izglītojamiem, ka ne vienmēr ēdiens, īpaši kompleksi pagatavotais, ir augstas kvalitātes. Katrā gadījumā tiek pārbaudīta sniegtās informācijas pamatotība, kurai seko atbildīgā ēdināšanas speciālista rīcība.

Nav bezmaksas ēdināšanas!

Jāsaprot, ka bezmaksas ēdināšana nepastāv, ir brīvpusdienas vai ēdināšanas izmaksu atlaides, par kurām kāds tomēr samaksā. Par izglītojamo ēdināšanu maksā trīs subjekti – valsts, pašvaldība un vecāki, katra ieguldījums ir citādāks, atšķirīgs pēc mērķa, apmēra, nozīmīguma. Ar ēdināšanas nodrošināšanu saistītie izdevumi Rēzeknes pilsētā gadā veido 1 515 000 eiro, t.s. vecāku iemaksas 570 000 eiro, valsts dotācija 323 388 eiro, pašvaldības ieguldījums 621 612 eiro. Šie matemātiskie aprēķini parāda reālo situāciju ēdināšanas jomā pilsētā, un katrs pats var izdarīt savus secinājumu.

Arita Starovoitova, pašvaldības izdevums “Rēzeknes Vēstnesis”

1 Comment
  1. Arty 3 gadiem atpakaļ

    Ka pēc Rēzeknes PII ēdināšana visdārgākā Latgalē? Ka pēc Ludzā un Rīgā izdevumus pilnīgi sedz pašvaldība no sava budžeta? Mūsu vecāki ir visbāgātaki?

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?