Viena no Rēzeknes pilsētas pašvaldības prioritātēm ir rūpes par bērnu kvalitatīvu izglītību, veselību un labklājību. Pašvaldība uztur izglītības iestādes, nodrošina algas pirmsskolas pedagogiem, nodrošina mācību līdzekļus, atbalsta bērnus no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm, sniedz atbalstu daudzbērnu ģimenēm utt.

Tomēr primāri rūpes par bērnu jāuzņemas viņa vecākiem. Saskaņā ar Civillikumu (177. pants), bērna aprūpe nozīmē viņa uzturēšanu, t.i., ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu, viņa izglītošanu un audzināšanu (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses).

Normatīvie akti (Izglītības likuma 1. panta pirmās daļas 125 apakšpunkts) nosaka, ar kādiem individuālajiem mācību piederumiem bērnu nodrošināt pienākums ir vecākiem Bet pašvaldība nodrošina: mācību grāmatas, tām pielīdzinātās darba burtnīcas, papildu literatūra, uzskates līdzekļi, didaktiskās spēles, digitālie mācību līdzekļi un resursi, mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas, aprīkojums un citi izglītības satura apguvei paredzēti līdzekļi, kas tiek izmantoti mācību procesā valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartos noteiktā izglītības satura apguvē.

Rēzeknes pilsētas pašvaldība aktīvi iesaistās arī sabalansēta uztura nodrošināšanā visiem pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem. Domes saistošie noteikumi (Nr.70 “Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” (20.12.2013.) un Nr.15 “Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” (27.11.2009.)) paredz ēdināšanas pabalstus bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un bērniem ar invaliditāti, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu. Daudzbērnu ģimenēm tiek segti 50% no ēdināšanas maksas (šie pabalsti tieši tiek novirzīti konkrētā pirmsskolas izglītības iestādē), 2019. gadā tam tika paredzēti aptuveni 54 000 eiro. Papildu augstāk minētai summai ēdināšanas izmaksas Rēzeknes pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” izglītojamiem gadā ir aptuveni 40 000 eiro.

Izglītības un zinātnes ministrija gatavo grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā un Izglītības likumā, paredzot valsts un pašvaldību līdzdalību brīvpusdienu nodrošināšanā 1.–4. klašu izglītojamajiem, nosakot, ka no 2020. gada 1. janvāra pašvaldības piedalās brīvpusdienu nodrošināšanā 1.–4. klases izglītojamajiem savu budžetu ietvaros vismaz tādā apmērā kā valsts, tātad ne mazāk kā 50% finansējums no pašvaldības, ko iepriekš finansēja no valsts budžeta līdzekļiem. 2019. gadā Rēzeknes pilsētas pašvaldības pamatizglītības iestāžu skolēnu ēdināšanai no valsts budžeta tika piešķirti 323 388 eiro.

Respektīvi: sakarā ar minētajiem grozījumiem, 2020. gadam pašvaldībai jāplāno līdzekļi vismaz 161 694 eiro apmērā minēto skolēnu ēdināšanai. Rēzeknes pilsētas dome plāno iespēju robežās turpināt arī brīvpusdienu nodrošināšanu 5.–7. klasēm, paredzot šim mērķim 119 000 eiro. Kā redzams no iepriekš minētā, pašvaldības plānotais ieguldījums izglītojamo ēdināšanas izdevumu segšanā 2020. gadā būs ievērojams – papildus aptuveni 375 000 eiro. Bet, lai nodrošinātu bezmaksas ēdināšanu visiem pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem, pašvaldībai būtu nepieciešams papildu ap 440 000 eiro gadā.

Plānojot 2020. gada budžetu, bērni ir un būs viena no Rēzeknes pilsētas domes prioritātēm. Ņemot vērā straujos izdevumu palielināšanas tempus citās budžeta pozīcijās, kas minētas augstāk, nebūs iespējams no pašvaldības budžeta segt pilnīgi visu izglītojamo ēdināšanas izmaksas. Bet pašvaldība 2020.gadā turpinās apmaksāt ēdināšanas izdevumus bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un bērniem ar invaliditāti, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu, kā arī daudzbērnu ģimenēm – 50% no ēdināšanas maksām.

19.11.2019.
Rēzeknē

Vēstuli parakstījuši Rēzeknes pilsētas domes deputāti: Andrejs Rešetņikovs, Lidija Ostapceva, Vladimirs Bogdanovs, Aleksejs Grehovs, Ināra Groce, Juris Guntis Vjakse, Igors Sergejevs, Olga Strode.

1 Comment
  1. Līna 3 gadiem atpakaļ

    Tikai darba burtnīcas netiek nodrošinātas… Kopējās lapas un par to paldies…

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?