Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” 29. un 31. janvārī notika simulācijas spēle “Plānošanas dokumenta izstrāde”. Spēle balstījās uz Jaunatnes likumu, Rēzeknes pilsētas attīstības dokumentiem un veikto aptauju par jaunatnes darbu Rēzeknes pilsētā.

Uz spēli tika aicināti pašvaldības iestāžu vadītāji, domes deputāti, uzņēmēji, karjeras konsultanti, skolu vadības pārstāvji, biedrību pārstāvji, jauniešu domes biedri, Skolēnu pašpārvaldes.

Spēles pirmajā dienā dalībnieki tika iepazīstināti ar situāciju Rēzeknē, dokumentiem, pētījuma rezultātiem, notika darbs grupās, balstoties uz sekojošām tēmām: Institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni koordinācija; Atbalsts jauniešu līdzdalībai; Informācijas pieejamība jauniešiem; Neformālā un interešu izglītība; Brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas; Jauniešu sociālā drošība; Atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai; Atbalsts ģimenēm; Veselīgs dzīvesveids un sporta aktivitātes; Starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte.

Spēles otrajā dienā, dalībnieki pie kopīga galda apsprieda pirmās dienas apkopotos priekšlikumus, diskutēja par izaicinājumiem un balsoja par priekšlikumiem, kurus ir jāiekļauj Rēzeknes pilsētas jaunatnes politikas plānošanas dokumentā. Priekšlikumi jaunatnes darba veiksmīgai īstenošanai:

 • Pilnveidot institucionālo sistēmu pilnvērtīga un visiem pilsētas jauniešiem pieejama darba ar jaunatni īstenošanai Rēzeknes pilsētā;
 • Starpinstitūciju sadarbības pilnveide, iesaistot sadarbībā visas  skolas;
 • Veicināt skolēnu padomju un līdzpārvaldes savstarpēju sadarbību ar pašvaldības Jaunatnes lietu speciālistu;
 • Izveidot informatīvus stendus vietās, kuras apmeklē jaunieši par aktualitātēm jaunatnes jomā;
 • Regulāri informēt sociālo dienestu par jaunatnes aktivitātēm, veicinot jauniešu no riska grupām iesaistīšanos;
 • Informēt jauniešus no sociālās atstumtības riska grupām par iespējām piedalīties jauniešu pasākumos un programmās, kā arī par sociālajiem un atbalsta pakalpojumiem;
 • Veicināt jauniešu iniciatīvu, atbildību un apzinātu karjeras izvēli;
 • Veikt ikgadējās aptaujas un pētījumus, lai apkopotu un iegūtu informāciju par jauniešiem pašvaldībā un darbu ar jaunatni;
 • Veicināt izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu darbību – sekmēt vienotas izpratnes veidošanos par pašpārvalžu lomu izglītības iestādēs;
 • Organizēt jauniešiem pasākumus un aktivitātes jaunatnes organizāciju un brīvprātīgā darba popularizēšanai.;
 • Izstrādāt mehānismu, kā jaunatnes organizācijas un organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem var saņemt atbalstu ikdienas darbam un savas darbības paplašināšanai Rēzeknes pilsētā;
 • Radīt iespēju jauniešiem pašiem rīkot brīvā laika aktivitātes un pasākumus aktivitāšu centros;
 • Attīstīt mobilā jaunatnes darbinieka darbību pilsētā;
 • Deleģēt sporta, brīvprātīga darba un dažādu semināru organizēšanu NVO, tādējādi uzlabojot sabiedrības sociālo atbildību un līdzdalības iespējas;
 • Uzlabot informācijas apmaiņu starp institūcijām;
 • Nodrošināt kopīgi izvirzītu mērķi, plānošanu, pienākumu sadali un kontroli starpinstitucionālajam darbam, kas ilgtermiņā dotu iespēju ar pieejamiem resursiem sasniegt augstākus rezultātus un uzlabot vai ieviest jaunus pakalpojumus;
 • Pilnveidot publiski pieejamas vietas fizisko aktivitāšu un aktīvās atpūtas veikšanai atbilstoši jauniešu interesēm un vajadzībām, veicinot kvalitatīvas brīvā laika nodarbes.

Rēzeknes pilsētas pašvaldība gada garumā īsteno projektu ”Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde”, kas tika iesniegts un apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gadam, Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās. 1.3. Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī projektu konkursa ietvaros, projekta ietvaros notika vairākas tikšanas, aptaujas veikšana, simulācijas spēle, pašlaik notiek darbs pie rīcības plāna  un jau martā ir plānots prezentēt dokumentu skolās un pašvaldības iestādēs.

Paldies ikvienam, kas iesaistās un palīdz veiksmīgi realizēt projekta aktivitātēs un virzieties uz mērķa sasniegšanu – jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu, veidojot jauniešiem atbalstošu un iekļaujošu vidi, atbalstot viņu iniciatīvas un līdzdalību, kā arī stiprinot jauniešu uzņēmīgumu, veselīgu dzīvesveidu.

Informāciju sagatavoja RPPI “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?