Lai uzlabotu sociālās palīdzības saņemšanas procesu, Rēzeknes pilsētas dome pieņēma jaunus saistošos noteikumus, kas turpmāk noteiks trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa un sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību.

Līdz ar jauno saistošo noteikumu Nr. 5 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” stāšanos spēkā, trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes (personas) un sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību noteiks vieni saistošie noteikumi, atvieglojot procesu, pēc kura iedzīvotājs var saņemt sociālo palīdzību. Statusa un sociālās palīdzības pieprasīšanas kārtība nemainās.

Sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns paskaidroja, ka līdz ar jauno noteikumu spēkā stāšanos, sociālo palīdzību varēs saņemt lielāks skaits cilvēku, turklāt pieaudzis arī vairāku pabalstu apmērs.

Statusu piešķir, izvērtējot klienta (ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas) ienākumus un materiālo stāvokli jeb aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju. Izvērtēšanā iekļauj ienākumus par iepriekšējiem trim kalendārajiem mēnešiem, piemēram, ja klients vēršas pēc palīdzības marta mēnesī, tad izvērtēti tiks ienākumi par decembri, janvāri un februāri. Atsevišķos gadījumos, tiek vērtēti arī ienākumi, kuri ir gūti iepriekšējo 12 mēnešu periodā (piemēram, ienākumi no īpašuma pārdošanas).

Izvērtējot klienta (ģimenes vai personas) atbilstību trūcīgam vai maznodrošinātam statusam novērtē ne tikai ienākumus, bet arī materiālo stāvokli – īpašumus, uzkrājumus, uztura līgumus un citus faktorus.

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss pienākas ģimenēm (personām), kuru ienākumi uz vienu personu iepriekšējo trīs mēnešu laikā nepārsniedza 128,06 eiro mēnesī. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss pienākas ģimenēm (personām), kuru ienākumi uz vienu personu iepriekšējo trīs mēnešu laikā nepārsniedza 242 eiro mēnesī (ar jauno saistošo noteikumu publicēšanu tiek paaugstināts no 240 eiro līdz 242 eiro). Ienākumu līmenis maznodrošinātas personas statusa iegūšanai atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem vai personām ar invaliditāti, tiek paaugstināts no 310 eiro līdz 330 eiro mēnesī. Vēršam uzmanību, ka izmaiņas skar tikai atsevišķi dzīvojošus pensionārus vai personas ar invaliditāti – “vieniniekus”. Gadījumā, ja maznodrošināto statusu vēlās saņemt ģimene, kura sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti, tad ienākumu līmenis paliek nemainīgs – 310 eiro.

Ja ģimenei (personai) ir piešķirts trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, tad tā var pretendēt uz sociālās palīdzības pabalstiem, atbilstoši piešķirtajam statusam. Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” piešķir šādus sociālās palīdzības pabalstus:

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai – piešķir trūcīgām ģimenēm (personām), ja tās vidējie ienākumi ir mazāki par noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni, kurš darbspējīgām personām ar 2020.gadu ir 64 eiro, bērniem 100 eiro, daudzbērnu ģimeņu bērniem 128 eiro, pensionāriem un personām ar invaliditāti 128 eiro. Respektīvi, ja ģimenes (personas) ienākumi ir mazāki par noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni, tad tai ir tiesības saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, kuru aprēķina kā starpību starp personas ienākumiem un iepriekš minēto garantēto minimālo ienākumu līmeni.

Ēdināšanas pabalsts izglītojamam – piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), kura audzina skolēnu, kurš mācās no 5.klases līdz 9.klasei vispārizglītojošajā skolā, ja ēdināšanas pakalpojumu neapmaksā valsts vai kura audzina audzēkni, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu Rēzeknes pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Dzīvokļa pabalsts – piešķir vienu reizi gadā (no kārtējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim) par īpašumu, kurā ģimene (visi ģimenes locekļi) vai persona dzīvo. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām). Dzīvokļa pabalsts ir pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu, apsaimniekošanas izdevumu, ūdens un kanalizācijas izvedumu segšanai. Sociālais dienests piešķir arī pabalstu cietā kurināmā iegādei. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir atšķirīgs, ņemot vērā statusu un ģimenes sastāvu. Ar jaunu noteikumu publicēšanu ir mainīts dzīvokļa pabalsta apmērs:

  • pabalsts cietā kurināmā iegādei trūcīgām ģimenēm (personām) vai atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem vai personām ar invaliditāti tiek paaugstināts no 129 eiro līdz 150 eiro. Savukārt maznodrošinātām ģimenēm (personām) no 80 eiro līdz 100 eiro.
  • pabalsts apsaimniekošanas izdevumu apmaksai tiek paaugstināts no 120 eiro līdz 180 eiro trūcīgām ģimenēm (personām), un no 70 eiro līdz 100 eiro maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru ienākumi nepārsniedz 242 eiro mēnesī.

Ēdināšanas pabalsts trūcīgai personai (ģimenei) – piešķir kā pusdienas (zupa un maize) – visa gada garumā darba dienās, un kā pusdienas (otrais ēdiens, karsts dzēriens, smalkmaizīte) – Lieldienu un Ziemassvētku periodā.

Pabalsts krīzes situācijā – piešķir neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”, piešķir arī papildus materiālo palīdzību, pēc pašvaldības brīvas iniciatīvas, kura ir atrunāta saistošos noteikumos Nr.15 “Par papildus materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” – pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā, Jaungada svētku pabalstu, pabalstu personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma, pabalstu pirmklasniekiem, Svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, ēdināšanas pabalstu bērniem ar invaliditāti un bērniem, kuri apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu, apbedīšanas pabalstu un pabalstu jaundzimušā aprūpei, ko piešķir neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, ka arī  pabalstu dokumentu noformēšanai, ko piešķirt trūcīgām personām, un pabalstu izglītības ieguves atbalstam, ko piešķir trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm.

Vienlaikus vēlamies atgādināt, ka lai saņemtu sociālo palīdzību, kura tiek piešķirta, izvērtējot klienta ienākumus un materiālo situāciju, personas (ģimenes) dzīvesvietai ir jābūt ne tikai deklarētai Rēzeknes pilsētās pašvaldībā, bet tai arī faktiski ir jādzīvo Rēzeknes pilsētas pašvaldībā. Sociālā dienesta speciālisti veic klientu dzīvesvietu apsekošanu, tāpēc ir jāpievērš uzmanība tam, ka Dzīvesvietas deklarēšanas likums, paredz, ka, dzīvesvietas maiņas gadījumā, attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Detalizētāku informāciju par visu iepriekš minēto var uzzināt konsultējoties ar sociālā darba speciālistiem Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, 101.kabinetā, iedzīvotāju pieņemšanas laiki pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, sociālās palīdzības nodaļas vadītājas tālrunis – 29214429, sociālo darbinieku tālruņi – 27334457, 26639111, sociālās palīdzības organizatoru tālrunis – 27332267.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?