Saskaņā ar 2020. gada 20. martā pieņemto grozījumu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir  papildināts ar  pārejas noteikumu 37.punktu, kas nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām (tātad šobrīd līdz 2020.gada 31.maijam) pašvaldībai ir jāpiešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 65.panta “Apsvērumi, pieņemot lēmumu par administratīvā akta izdošanu un nosakot tā saturu” trešo daļu, ja piemērojamā tiesību normā noteikts, ka administratīvais akts izdodams, bet nav noteikts tā konkrētais saturs (satura izvēles administratīvais akts), iestāde izdod šo aktu, ievērojot piemērojamā tiesību normā noteiktos ietvarus, un šajos ietvaros, pamatodamās uz lietderības apsvērumiem, nosaka administratīvā akta saturu. Sociālajam dienestam, lai pieņemtu lēmumu par pabalsta piešķiršanu, ir jāievāc pierādījumi, kas apliecina personas apgalvojumus par atbilstību pabalsta saņemšanai, un jāveic lietderības apsvērumi.

Informējam, ka, atbilstoši Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajam, pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus. Attiecīgi, pašvaldība ir tiesīga īstenot arī dažādus atbalsta pasākumus, izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā. Atbilstoši Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumiem Nr.5 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”, pabalsta apmērs krīzes situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos ir līdz 100 eiro, nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

Pēdējo dienu laikā Sociālais dienests saņēma daudz zvanu no iedzīvotājiem, kuri lūdz piešķirt pabalstu krīzes situācijā, tāpēc vēlreiz norādām, ka augstāk minēto pabalstu persona (ģimene) var saņemt, ja krīze ir radusies tieši šī brīža valsts izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ un persona (ģimene) to var dokumentāli pierādīt, ka arī var pierādīt, ka personai (ģimenei) nav iespēju nodrošināt savas pamatvajadzības šī brīža valsts izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ.

Pabalsts netiek piešķirts visām maznodrošinātām un trūcīgām personām (ģimenēm).

Sociālo palīdzības nodaļas vadītāja Alīna Klimone

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?