Pašvaldības ēka pavasarī

Ceturtdien, 23. aprīlī Rēzeknes pilsētas domes deputāti kārtējā sēdē pieņēma lēmumu ar šā gada 1. jūliju izveidot Pilsētvides un attīstības pārvaldi, kas turpmāk veiks Pilsētas saimniecības pārvaldes un Attīstības pārvaldes funkcijas.

Šāds lēmums pieņemts, jo laika gaitā, īpaši pēdējos gados, kļuva skaidri saskatāma šo pārvalžu funkciju krustošanās, savstarpēja papildināšanās un daļēji arī dublēšanās.

Pilsētas saimniecības pārvaldes kompetencē ir tās pārraudzībā esošā pašvaldības īpašuma labiekārtošana un apsaimniekošana, pārvalde veic darbības ar pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti, atsavināšanu un citu izmantošanu, kā arī pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda apsaimniekošanu un pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Attīstības pārvalde kopš 2018. gada aktīvi iesaistījās Rēzeknes pilsētas industriālās teritorijas attīstībā, faktiski nodrošinot visu galveno pilsētas ziemeļu mikrorajona ielu rekonstrukciju, kā arī pašvaldības īpašumā un Pilsētas saimniecības pārvaldes bilancē esošo zemesgabalu rekultivāciju (ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti). Tāpat Attīstības pārvalde pēdējos gados, īstenojot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētos projektus, aktīvi iesaistījās pilsētas parku un zaļo teritoriju, Kovšu ezera, Rēzeknes upes krastu labiekārtošanā; industriālajā zonā esošo pašvaldības zemesgabalu rekultivācijā, kā arī pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošanā. Attīstības pārvalde nodrošina pilsētas infrastruktūras attīstības projektu realizācijai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, iepirkumus ielu, pagalmu un teritorijas labiekārtošanas projektu realizācijai. Līdzīgas darbības veic arī Pilsētas saimniecības pārvalde, rīkojot iepirkumus projektēšanas un būvniecības darbiem. Tas rezultātā ir saistīts ar darbību pārklāšanos un pēc projektu īstenošanas – arī ar grāmatvedības un bilances uzskaites jautājumiem, kas būtu novēršami, ja abas struktūras darbotos vienotā sistēmā. Ir arī citas funkcijas un uzdevumi, kuru īstenošanā abu pārvalžu kompetence ir līdzīga vai savstarpēji papildinās, tādējādi dažādu projektu un saimnieciskās darbības īstenošanas efektivitātei bija nepieciešams izvērtēt šo struktūrvienību atsevišķas darbības lietderību.

Iepriekš minētais liecina, ka pilnvērtīgākai pašvaldības uzdevumu un funkciju izpildei, kā arī kopējās pilsētvides attīstības mērķu sasniegšanai būtu jāizveido jauna – modernāka, efektīvāka pārvalde, kura apvienos pilsētas infrastruktūras attīstības projektu plānošanu, infrastruktūras projektu realizāciju, pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un attīstību, kā arī pilsētas labiekārtošanas un apsaimniekošanas funkcijas.

Līdz ar to, lai nodrošinātu Rēzeknes pilsētas domes struktūras optimizāciju, pieņemts lēmums apvienot divu pārvalžu funkcijas un resursus, nodrošināt perspektīvu, kompaktu, profesionālu un mūsdienīgu darbu, lai efektīvi izmantotu pašvaldības finanšu resursus, novērstu iestāžu funkciju pārklāšanos un dublēšanos, izveidojot jaunu pašvaldības struktūrvienību – Pilsētvides un attīstības pārvaldi.

Pilsētvides un attīstības pārvaldes izveides galvenais mērķis ir izveidot profesionāli stipru, darbspējīgu pārvaldi, kas būs spējīga plānot un īstenot Rēzeknes pilsētas stratēģiskajos dokumentos paredzētos mērķus, operatīvi reaģējot uz dažādām izmaiņām, kas vienlīdz skar abu iepriekš minēto pārvalžu darbu, izaicinājumiem un atvieglojot arī daudzo pašlaik īstenojamo un plānoto projektu dokumentācijas aprites mehānismu.

Līdz šā gada 18. maijam tiks izstrādāts jaunizveidotās Pilsētvides un attīstības pārvaldes nolikums, amatu saraksts un citi ar reorganizācijas pasākumiem saistītie dokumenti, kas tiks iesniegti izskatīšanai Pilsētas attīstības, infrastruktūras un sabiedriskās kārtības komitejai.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?