Rēzeknes pilsētas pašvaldība gada garumā īstenoja projektu “Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde”, kas tika iesniegts un apstiprināts “Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gadam, Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās. 1.3. Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī” projektu konkursa ietvaros. Rēzeknes pilsētas  jaunatnes politikas attīstības programma  ir vidējā termiņa plānošanas dokuments 2020. – 2023. gadam, kas nosaka darba ar jaunatni attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.

Projekta ”Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde” ietvaros tika piesaistīti atbilstošas kvalifikācijas eksperti plānošanas jomā, ar mērķi stiprināt Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas sistēmu, nodrošinot pārdomātu un mērķtiecīgu pilsētas stratēģijas izstrādi, līdz ar to, sniedzot būtisku ieguldījumu valsts programmā noteikto prioritāšu sasniegšanā.

”Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumenta” izstrādes laikā tika izveidota anketa tiešsaistē, kas tika nosūtīta skolām. Skolēni tika aicināti aizpildīt anketu klases audzināšanas stundās. Projekta ietvaros bija vairākas tikšanās un līdzdalības pasākumi, kur tika aicināti pašvaldības iestādes vadītāji, domes deputāti, uzņēmēji, karjeras konsultanti, psihologs, visu skolu vadības pārstāvji, biedrību pārstāvji, jauniešu domes biedri, visu skolu Skolēnu pašpārvaldes – katra vismaz 5 cilvēku sastāvā.

”Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokuments” tagad palīdzēs sakārtot sistēmu darbā ar jauniešiem, kā arī  ilgtermiņā nodrošinās jauniešiem efektīvu pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai, attīstot pakalpojumus un aktivitātes, lai veicinātu jauniešu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū. Nepieciešams veicināt jauniešu piederīguma apziņu, kas stiprinās viņu lojalitāti, pienākuma apziņu un ieinteresētu attieksmi pret vidi, no kuras viņš nāk – kā lokālā, tā reģionālā un nacionālā līmenī. Pamatnostādnēs īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu personības pilnveidei un attīstībai, sekmējot tādu zināšanu un prasmju apguvi, kas pilnveido jaunieša vispusīgu attīstību garīgi, intelektuāli un emocionāli.

Rēzeknes pilsētā jaunatnes politikas attīstības programma balstās uz vispāratzītiem jaunatnes politikas īstenošanas principiem:

 • institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni koordinācija;
 • atbalsts jauniešu līdzdalībai;
 • informācijas pieejamība jauniešiem;
 • neformālā un interešu izglītība;
 • brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas;
 • jauniešu sociālā drošība;
 • atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai;
 • atbalsts ģimenēm;
 • veselīgs dzīvesveids un sporta aktivitātes;
 • starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte.

Jaunatnes politikas valsts programma ir veidota, lai nodrošinātu jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu, Programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Rēzeknes pilsētā jaunatnes politikas attīstības programma balstās uz Jaunatnes politikas prioritātēm 2020. gadam:

 • veicināt darba ar jaunatni sistēmas vienmērīgu attīstību Latvijas teritorijā, t.sk., stratēģisku darba ar jaunatni plānošanu vietējā līmenī;
 • stiprināt un paplašināt darba ar jaunatni nozīmi un veidus, lai, izmantojot piemērotas pieejas un metodes, izveidotu kontaktu un iesaistītu jauniešus dažādās līdzdalības aktivitātēs;
 • sekmēt jaunatnes organizāciju darbības attīstību, sadarbību ar valsti un pašvaldībām, kā arī starptautiskajām institūcijām jaunatnes politikas nozarē.

Darba ar jauniešiem Rēzeknes pilsētā nostiprināšanai ir jākļūst par vienu no galvenajām prioritātēm. Plānotās aktivitātes veicinās arī jauniešu sabiedrisko un politisko iesaisti, sociālo iekļaušanos, kā arī uzņēmējdarbības attīstību, veselīga dzīvesveida un labklājības paaugstināšanos. Rēzeknes pilsēta būs draudzīgāka un pievilcīgāka vieta, kur jauniešiem būtu iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku, un kur jaunieši vēlētos dibināt ģimeni un izvēlētos Rēzeknes pilsētu par savu dzīvesvietu. Jaunatnes darba plānošanas pieejai un praksei jābūt tādai, kas vienlaikus gan sekmē jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un tās kultūras un vērtīborientācijā, gan arī nodrošina iespējas personīgai izaugsmei, individuālai pašizpausmei. Paredzēts, ka rīcības īstenošanu un ilgtspēju nodrošinās jaunatnes lietu speciālists sadarbībā ar citām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām. Vieni no būtiskākajiem sadarbības partneriem jaunatnes politikas veiksmīgākai un efektīvākai īstenošanai ir nevalstiskās organizācijas, kas aktīvi darbojas kā vietējā, tā arī nacionālā līmenī, pārstāvot Rēzeknes pilsētas jauniešu intereses.

Ar izstrādāto dokumentu var iepazīties sadaļā “Pilsētas attīstības dokumenti

Jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?