Stājusies spēkā uzņēmuma “Ainavu izpētes un plānošanas institūts” izstrādātā Rēzeknes pilsētas apstādījumu koncepcija – pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka apstādījumu kopējo struktūru un tās sadalījumu dažādos apstādījumu tipos atbilstoši teritorijas izmantošanai un funkcionālajām zonām.

Izstrādātā koncepcija ietver arī pašvaldības izvirzītās prasības katras zonas labiekārtojumam, apstādījumu projektēšanai, ierīkošanai un kopšanai, tāpat doti ieteikumi augu sortimenta izvēlei un apstādījumu kvalitatīvie rādītāji katram no izdalītajiem tipiem. Koncepcijas izstrādes pamatā ņemtas vērā pilsētas esošās vērtības un to potenciāls – kultūrvēsture un tradīcijas, dabas īpatnības, pilsētas telpiskā struktūra, īpašā noskaņa un aura, vietas identitāte. Dotie apstādījumu attīstības priekšlikumi piedāvā integrēt esošo zaļo struktūru un vietas vērtības perspektīvajā apstādījumu struktūrā, saglabājot vērtīgākos un pilsētai tipiskākos kokaugus.

Rēzeknes pilsētas apstādījumu koncepcijā ietvertie līmeņi (pilsētas līmenis, apkaimes vai rajona līmenis un ainavtelpu un objektu līmeņi) kopā veido hierarhisku sistēmu, kurā katrs nākamais līmenis detalizē iepriekšējo. T s ļauj apstādījumu koncepcijā iestrādātās norādes, ja nepieciešams, iekļaut pašvaldības dažāda mēroga stratēģiskajos un plānošanas dokumentos.

Kā jau ziņojām iepriekš, apstādījumu koncepcijā ir sniegti skaidri ieteikumi par to, kur un kādā veidā jāattīsta jaunās zaļo apstādījumu teritorijas ar iekārtotām atpūtas vietām. Tāpat ir sniegtas rekomendācijas par jau esošo Rēzeknes parku, skvēru un mežaparku kopšanu un labiekārtošanu. Turklāt katram objektam ir sniegti ieteicamo augu saraksti, koku vainagu veidošanas padomi un iespējamie labiekārtošanas varianti – soliņi, urnas, interesanti vides objekti.

Lai Rēzekne izskatītos harmoniskāka un vienotāka, apstādījumu koncepcijas ieteikumi jāievēro ne vien pašvaldības, bet arī privāto teritoriju īpašniekiem. Tas nozīmē, ka esošie zaļie apstādījumi attiecīgi jākopj, bet, izstrādājot būvprojektu, jāņem vērā koncepcijā piedāvāto apstādījumu risinājumu konkrētajai mūsu pilsētas teritorijai.

Ar Rēzeknes pilsētas apstādījumu koncepciju var iepazīties sadaļā “Pašvaldība/Normatīvie akti/Pilsētas attīstības dokumenti”.

Attēlā plānotās apstādījumu struktūras modelis sabiedrisko ēku, jauktas apbūves teritorijās

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?