Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” informē, ka ar 2021. gada 1. janvāri sociālās palīdzības jomā valstī un līdz ar to arī pašvaldībā ir ieviestas būtiskas izmaiņas.

Trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības (ģimenes vai personas) statuss

Paaugstināts trūcīgā statusa līmenis, iepriekš tas bija 128,06 eiro uz vienu personu mājsaimniecībā, ar 1. janvāri trūcīgā statusa slieksnis ir 272 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

Paaugstināts maznodrošinātā statusa līmenis. Iepriekš pašvaldībā maznodrošinātā statusa līmenis bija sadalīts pa kategorijām, darbaspējīgiem tas bija 242 eiro katrai personai mājsaimniecībā, pensionāru un cilvēku ar invaliditāti ģimenēm 310 eiro katrai personai un atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti 330 eiro, ar 1. janvāri maznodrošinātās mājsaimniecības slieksnis ir 364 eiro pirmajai un vienīgajai personai un 255 eiro katrai nākamajai personai.

Izvērtēšana statusu atbilstībai nav mainījusies, statusu piešķir, izvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli jeb aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju. Izvērtēšanā iekļauj ienākumus par iepriekšējiem trim kalendārajiem mēnešiem, piemēram, ja klients vēršas pēc palīdzības janvārī, tad izvērtēti tiks ienākumi par oktobri, novembri un decembri, kā arī vērtē materiālo stāvokli – īpašumus, uzkrājumus, uztura līgumus, uzņēmumus, u.c.

Pie materiālā stāvokļa novērtēšanas ar 1. janvāri ir mainījusies prasība par transportlīdzekļiem. Iepriekš mājsaimniecībai varēja piederēt viens transportlīdzeklis, ar 1. janvāri var piederēt sociālajai funkcionēšanai nepieciešamais transportlīdzeklis, bet ne vairāk kā viena vienība mājsaimniecībā un, ja tajā ir bērni, tad ne vairāk kā divas vienības mājsaimniecībā, kā arī paaugstināja pieļaujamo mājsaimniecības naudas līdzekļu uzkrājumu summu, iepriekš tā bija 128,06 eiro mājsaimniecībai, ar 1. janvāri tā ir 272 eiro mājsaimniecībai.

Vienlaikus atgādinām, ka valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā statusi tiek pagarināti automātiski, pašlaik līdz 31.05.2021., bet, ja klientam ir mainījusies situācija vai klients pēc jauninājumiem tiesību normās atbilst citam statusam (bija maznodrošināts, bet tagad varētu formēt trūcīgā statusu), tad ir iespēja vērsties Sociālajā dienestā un pārvērtēt materiālo un sociālo situāciju.

Par jauninājumiem sociālās palīdzības jomā

Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) tika paaugstināts no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Jāpiebilst, ka iepriekš tiesību normas atļāva pašvaldībām pašām noteikt GMI līmeņus, tāpēc līdz 01.01.2021. pašvaldībā bija noteikti dažādi GMI līmeņi pa kategorijām, darbaspējīgiem, tas bija vienāds ar valstī noteikto līmeni (64 eiro), bērniem tas bija 100 eiro, daudzbērnu ģimeņu bērniem 128 eiro un pensionāriem/personām ar invaliditāti tas bija 128 eiro. Ar 1. janvāri pašvaldībām vairs nav tiesību noteikt GMI līmeņus, tāpēc visam klientu kategorijām tās būs vienāds 109 eiro pirmajai un vienīgajai personai un 76 katrai nākamajai personai. Klientiem, kuriem GMI pabalsts bija aprēķināts pagājušā gadā un tā izmaksa turpinās 2021.gadā, GMI pabalsts tiks pārrēķināts tikai, ja pārrēķins būs labvēlīgāks klientam, gadījumā ja pēc jaunā aprēķina Klientam GMI pabalsts sanāk mazāks, pārrēķins netiks veikts.

Dzīvokļa pabalsts līdz 31.03.2021. tiks piešķirts pēc iepriekšējo gadu piešķiršanas metodes, tas ir:

  • trūcīgas mājsaimniecības bez bērniem varēs saņemt dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai – 328 eiro, ja ģimenē nav bērnu, 400 eiro, ja ģimenē ir bērni un 450 eiro ja ģimenē ir trīs un vairāk bērnu, ka arī trūcīgās mājsaimniecības varēs saņemt dzīvokļa pabalstu apsaimniekošanas izdevumu segšanai 185 eiro apmērā, ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai 40 eiro apmērā un pabalstu cietā kurināmā iegādei 150 eiro apmērā;
  • maznodrošinātas mājsaimniecības, ja mājsaimniecībā ir kaut viens darbaspējīgais un nav bērnu, varēs saņemt dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai 240 eiro apmērā, ja mājsaimniecībā ir bērni, – 300 eiro, kā arī varēs saņemt pabalstu cietā kurināmā iegādei 100 eiro apmērā;
  • maznodrošināti atsevišķi dzīvojošie pensionāri un personas ar invaliditāti varēs saņemt dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai 224 eiro apmērā un pabalstu cietā kurināmā iegādei 150 eiro apmērā, savukārt pensionāri un personas ar invaliditāti, kuri dzīvo ģimenēs, varēs saņemt pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai 185 eiro apmērā un pabalstu cietā kurināmā iegādei 100 eiro apmērā.

Šāds dzīvokļa piešķiršanas mehānisms būs piemērojams tikai līdz 31.03.2021., jo ar 01.04.2021. dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtību vairs nenoteiks pašvaldība. Jauninājumi tiesību normās paredz, ka ar 01.01.2021. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts visā valsts teritorijā tiks piešķirts pēc vienotas formulas.  Pmaj = GMI + K – I, kur GMI ir mājsaimniecības kopējais GMI līmenis, K ir komunālo maksājumu kopsumma, kura aprēķināsies pēc noteiktiem normatīviem, ko noteiks Ministru kabineta noteikumi, un I ir mājsaimniecības ienākumi. Mājokļa pabalsts no 01.04.2021. tiks maksāts par katru kalendāro mēnesi, līdzīgi kā GMI pabalsts.

Izmaiņas sociālajos pabalstos

Izmaiņas likumos valsts līmenī būtiski ietekmē pašvaldības sociālās palīdzības jomu. Ņemot vērā to, ka būtiski palielināsies obligāti maksājamo pabalstu izdevumi, pašvaldība bija spiesta atteikties no vairākiem brīvprātīgiem pabalstiem.

Ar 29.01.2021. pašvaldība vairs nepiešķirs pabalstu izglītības ieguves atbalstam, kā arī vairs netiks izsniegtas dāvanu kartes pirmklasniekiem, taču jāpiebilst, ka trūcīgas mājsaimniecības ar bērniem pirms skolas uzsākšanas var saņemt atbalstu no Eiropas fondiem.

Pašvaldībā vairs netiks piešķirts pabalsts personām, kuras atgriezušas no ieslodzījuma, bet minētajām personām ir tiesības pretendēt uz trūcīgā vai maznodrošinātā statusu un sociālās palīdzības pabalstiem.

Nepiešķirs arī pabalstu dokumentu noformēšanai un apbedīšanas pabalstu, taču jāatgādina, ka klientiem ir tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā, un gadījumi, kad nav līdzekļu atjaunot dokumentus neparedzētu apstākļu dēļ vai nav līdzekļu tuvinieka apbedīšanai, var tikt vērtēti kā krīzes situācija. Vienlaikus jāpiebilst arī tas, ka apbedīšanas pabalstu ir tiesības saņemt no valsts, pieprasot to Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūrā. Iepriekš Sociālais dienests piešķīra apbedīšanas pabalstu tikai par to personu apbedīšanu, par kurām pabalsts netika saņemts no valsts, vai arī sedza starpību līdz 280 eiro, ja no valsts saņēma mazāku pabalstu.

Neskatoties uz to, ka Sociālais dienests vairs nepiešķirs apbedīšanas pabalstu, Sociālajam dienestam pie funkcijām paliks bezpiederīgu cilvēku apbedīšana.

Ir veikti grozījumi arī pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”. Saistošajos noteikumos palielināts sociālais atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir paaugstināts līdz 218 eiro un personām ar invaliditāti kopš bērnības – 327 eiro, vienreizēja pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir paaugstināts līdz 820,05 eiro, pabalsts ikmēneša izdevumiem izglītojamam ir paaugstināts līdz 109 eiro un personām ar invaliditāti kopš bērnības – līdz 163 eiro.

Pašvaldība turpinās nodrošināt ēdināšanas pabalstu izglītojamiem (bērnudārza un skolas pusdienu (no 5. līdz 9. klasei) apmaksu) trūcīgām un maznodrošinātām  mājsaimniecībām, piešķirs pabalstu krīzēs situācijās, pabalstu jaundzimušā aprūpei, pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā, svētku pabalstu politiski represētām personām, nodrošinās zupas virtuvi trūcīgām personām, kā arī nodrošinās Ziemassvētku dāvanas trūcīgo mājsaimniecību bērniem (līdz 15 gadiem) un bērniem ar invaliditāti.

Pašvaldība turpinās arī atbalstīt daudzbērnu ģimenes, piešķirot 50% atlaidi bērnudārza izdevumu apmaksai, kā arī atbalstīs bērnus ar invaliditāti, piešķirot ēdināšanas pabalstu 100% bērnudārza izdevumu apmaksai.

Alīna Klimone, Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?