Ar Rēzeknes valstspilsētas domes 11.11.2021. lēmumu Nr. 172 “Par detālplānojuma zemesgabalam Bērzu ielā 2, Rēzeknē apstiprināšanu” (protokols Nr.14,2.§) ir apstiprināts detālplānojums zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 2100 001 0121 un 2100 001 0132.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, katru darba dienu administrācijas darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 646 07636, pielikumā, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Detalplānojuma teritorijas novietojums Rēzeknes pilsētā

Domes lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un funkcionālais zonējums

Transporta infrastruktūras plāns

Plānoto ielu šķērsprofili

Zemes ierīcības projekts

Kopsavilkums par detalplānojuma izstrādes procesu

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?