Ar Rēzeknes valstspilsētas domes 11.11.2021. lēmumu Nr. 173 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Noliktavu ielā 1, 5C, 9, 9B, 9C, 17, Maskavas iela 25, 27, Rēzeknē apstiprināšanu” (protokols Nr.14,3.§) ir apstiprināts detālplānojums zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 2100 003 0002, 2100 003 0031, 2100 003 0119, 2100 003 0203, 2100 003 204, 2100 003 02034, 2100 003 0206, 2100 003 0216, 2100 003 0218, 2100 003 0219, 2100 003 0220, 2100 003 0224, 2100 003 0035, 2100 003 0036.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Rēzeknes pilsētas valstspilsētas Pilsētvides un attīstības pārvaldē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, katru darba dienu administrācijas darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 64607636, pielikumā, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Detalplānojuma teritorijas novietojums Rēzeknes pilsētā

Domes lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un funkcionālais zonējums

Transporta infrastruktūras plāns

Plānoto ielu šķērsprofili

Zemes ierīcības projekts

Kopsavilkums par detalplānojuma izstrādes procesu

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?