Piektdien, 21. janvārī, ārkārtas domes sēdē deputāti apstiprināja Rēzeknes valstspilsētas 2022. gada budžetu.

2022. gada budžets sagatavots, nodrošinot pašvaldības attīstības plānošanas un budžeta plānošanas savstarpējo sasaisti, tā prioritātes: iedzīvotāju iesaiste valstspilsētas ekonomikas, sociālajās un kultūras aktivitātēs un procesos; valstspilsētas infrastruktūras attīstība; sociālās drošības un atbalsta maznodrošinātajai sabiedrības daļai nodrošināšana.

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs: “Šis ir sarežģīts budžets, jo ieņēmumi samazinās, bet izdevumi palielinās. Īpaši šogad pieaugs sociālajiem pabalstiem paredzētie izdevumi. Šis budžets ir līdzdalības budžets. Mūsu galvenais resurss ir iedzīvotāji. Tāpēc ir būtiski aktivizēt iedzīvotāju līdzdalību un iesaistīšanos pilsētā notiekošajos procesos. Tieši uz šiem pasākumiem ir likts akcents šī gada budžetā. Iedzīvotājiem ir jājūtas saimniekiem savā pilsētā un jārūpējas, lai tā kļūtu skaistāka.”

Rēzeknes valstspilsētas konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2022. gadā tiek prognozēts 43,7 miljonu eiro apmērā. Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2022. gadā plānots 54,8  miljoni eiro. Rēzeknes valstspilsētas budžeta līdzekļu atlikumu gada sākumā (6,6 miljoni eiro) plānots novirzīt budžeta izdevumu finansēšanai.

Konsolidētais Rēzeknes domes budžets sastāv no pamatbudžeta, kas veidojas no nodokļu, nodevu, nenodokļu ieņēmumiem un saņemtajiem maksājumiem, tajā skaitā ieņēmumiem no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumiem pašvaldības budžetā Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un valsts budžeta transfertiem, kā arī ziedojumiem un dāvinājumiem.

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 43,7 miljonu eiro apmērā. Pamatbudžeta ieņēmumos valsts budžeta transferti paredzēti 24,5 miljonu eiro apmērā, kas ir 56% no kopējiem ieņēmumiem.

Būtiskākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots – iedzīvotāju ienākuma nodoklis – šogad tiek prognozēts 13,8 miljonu eiro apmērā, kas ir par 0,15 miljoniem eiro mazāk nekā 2021. gada faktiskie ieņēmumi (13,95 miljoni eiro). Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldības budžetā veido 32 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) ieņēmumus pašvaldības budžetā ietekmē valsts īstenotā nodokļu reforma. 2022. gadā tiek samazināta pašvaldību budžetos ieskaitāmā IIN daļa un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetā tiks ieskaitīti 75% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.

2022. gadam dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Rēzeknes valstspilsētai noteikta  7,8 miljonu eiro apmērā.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma (par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem) 2022. gadā prognozēti 885 tūkstošu eiro apmērā, kas ir 2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 54,7 miljonu eiro apmērā. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2022. gada prioritātes salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem krasi nemainīsies. Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai, sociālajai jomai un pilsētas infrastruktūras attīstībai.

Izglītības nozarei izdevumu apjoms tiek plānots 17,1 miljonu eiro apmērā, kas ir 31 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi kultūrai, atpūtai un sportam – 5,8 miljoni eiro, kas ir 11 % no pamatbudžeta kopējā apjoma. Ekonomiskajai darbībai izdevumu apjoms tiek plānots 19,1 miljoni eiro jeb 35 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, savukārt sociālajai aizsardzībai 2022. gada pamatbudžetā paredzēti izdevumi 7,4 miljoni eiro, tas ir 14 % no pamatbudžeta kopējā apjoma.

Sociālo pabalstu izmaksām plānoti 1 282 019 eiro, salīdzinot ar 2021. gadu plānotie naudas līdzekļi ir palielināti par 253 277 eiro. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu apmērs plānots 163 014 eiro apmērā, tas palielinājās par 47542 eiro, jo tika atjaunoti pirmklasnieka pabalsts un apbedīšanas pabalsts, kā arī palielināts bērna piedzimšanas pabalsta apmērs.

Lielākie Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētie projekti 2022. gadā:

Lielākie pašvaldības finansētie projekti 2022. gadā:

Rēzeknes domes saistības veidojas sakarā ar Rēzeknes domes lēmumiem par finansējumu nodrošināšanu Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem, pašvaldības sniegtajiem galvojumiem pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī plānotajiem investīciju projektiem. Rēzeknes domes saistību apmērs 2022. gadā tiek prognozēts 11,2% no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Kopumā Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžets ir vērsts, lai nodrošinātu esošajā līmenī izglītības iestāžu un sociālā dienesta iestāžu pakalpojumus, padarītu pieejamus augsta līmeņa kultūras un sporta pasākumus Rēzeknes valstspilsētas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, veicinātu veselīgu dzīvesveidu, atjaunotu pašvaldības ielu, ceļu un gājēju ietvju infrastruktūru, īstenotu investīciju plānā iekļautos projektus atbilstoši Rēzeknes valstspilsētas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam.

Līdz ar to 2022. gada budžets veicinās iepriekšējos gados uzsākto pašvaldības aktivitāšu turpināšanu, nodrošinās pašvaldības funkciju izpildi, kā arī pašvaldības aktivitātes Rēzeknes valstspilsētas tālākai ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Prezentācija

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?