Rēzeknes pilsētas domes ēka ziemā

Ceturtdien, 10. februārī, notika kārtējā Rēzeknes valstspilsētas domes sēde, kurā izskatīja 11 lēmumprojektus.

Nozīmīgs lēmumprojekts, kuru domes deputāti izskatīja un apstiprināja sēdes laikā, saistīts ar Rēzeknes pašvaldības 2022. gada budžetu. Rēzeknes dome nolēmusi ņemt aizņēmumu Valsts kasē 1 023 318 eiro apmērā uz 3 gadiem ar viena gada atlikto pamatsummas maksājumu, lai segtu īslaicīgu finanšu līdzekļu deficītu un turpinātu īstenot iesāktos projektus.

Apstiprināts Rēzeknes valstspilsētas domes Izglītības pārvaldes pakļautībā esošās pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Rēzeknes reģionālais datorcentrs” papildinātais nolikums. Saistībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta iestāžu reģistra jaunajiem normatīviem, tiek mainīts iestādes tips no „profesionālās pilnveides un tālākizglītības pilnveides iestāde” uz „pieaugušo neformālās izglītības iestāde”.

Tāpat deputāti apstiprināja uzņemamo izglītojamo skaitu 1. klasēs vispārējās pamatizglītības programmās un 10. klasēs vispārējās vidējās izglītības programmās Rēzeknes vispārizglītojošajās mācību iestādēs, kā arī 7. klasēs vispārējās pamatizglītības programmās Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā 2022./2023. mācību gadā. Jebkurā skolā un programmā paredzēts uzņemt ne vairāk kā 20–26 izglītojamos vienā klasē. Rēzeknes sākumskolā 1. klasē plānots uzņemt 3 paralēlklases (60–78 izglītojamie), pārējās skolās – 2 paralēlklases. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā 7. klasē varēs uzņemt 3 paralēlklases, bet 10. klasē – 4 paralēlklases (80 – 104 izglītojamie). Izskanēja doma, ka vajadzētu izveidot elektronisko pieteikšanās sistēmu Rēzeknes skolās, kas vecākiem atvieglotu pieteikšanās procesu.

Rēzeknes valstspilsētas domes Vēlēšanu komisijas sastāvā ievēlēts Jaroslavs Ivanovs, Rēzeknes pilsētas Sporta pārvaldes Sporta bāzes pārzinis, kā arī domes Publisku pasākumu, piketu, sapulču un gājienu iesniegumu izskatīšanas komisijas loceklis.

Ar Goda rakstiem un naudas prēmijām par apzinīgu pienākumu veikšanu un nesavtīgu palīdzības sniegšanu Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem dzīvībai bīstamā situācijā nolemts apbalvot domes Administratīvās inspekcijas inspektoru – lietvedi Jāni Bondaru un Administratīvās inspekcijas inspektoru Andreju Hodjuku. Pateicoties abu Administratīvās inspekcijas darbinieku ātrajai un varonīgajai rīcībai, no degoša un piedūmota dzīvokļa tika izglābts 5 gadus vecs zēns.

Rēzeknes pašvaldība slēgs Pilnvarojuma līgumu par pašvaldības dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldību ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, lai uzņēmums, tāpat kā līdz šim, varētu pārvaldīt un apsaimniekot pašvaldības īpašumā, valdījumā un apsaimniekošanā esošos dzīvokļus dzīvojamās mājās. Pirms gada noslēgtais līgums beidzas 15. februārī, tāpēc nepieciešams slēgt jaunu līgumu.

Sēdes gaitā deputāti izskatīja jautājumu par Rēzeknes valstspilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai. Pieņemts lēmums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Ventspils ielā 5 (21 563,72 eiro apmērā) un Rūpnīcas ielā 3a (30 000,00 eiro apmērā) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai.

Apstiprināti Rēzeknes valstspilsētas domes saistošie noteikumi „Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību”. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Svarīgākās izmaiņas, kas skars īrniekus, ir tādas, ka dzīvojamās telpas īres līgums turpmāk tiks slēgts rakstveidā uz 10 gadiem. Beztermiņa līgumi vairs nebūs spēkā. Esošie īrnieki tiks personīgi informēti par jaunajiem noteikumiem un aicināti pārslēgt līgumus. Jāpiebilst, ka šie noteikumi neattiecas uz pašvaldībai piederošām vai valdījumā esošām dzīvojamajām telpām, kas tiek izīrētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?