Rēzeknes pilsētas domes ēka ziemā

Ceturtdien, 24. februārī, notika kārtējā Rēzeknes valstspilsētas domes sēde, kurā deputāti izskatīja 20 lēmumprojektus un 6 papildjautājumus. Īsumā par svarīgāko.

Saistībā ar izmaiņām Bāriņtiesu likumā, domes deputāti pieņēma lēmumu ar 2022. gada 1. martu izveidot patstāvīgu pašvaldības iestādi “Rēzeknes valstspilsētas bāriņtiesa”, kā arī apstiprināja iestādes “Rēzeknes valstspilsētas bāriņtiesa” jauno nolikumu. Esošie bāriņtiesas darbinieki turpinās darbu uz darba līguma pamata līdz ievēlēšanas termiņa beigām. Pēc tam pašvaldība rīkos atklātu pretendentu konkursu, tāpat kā uz jebkuru pašvaldības iestādes amatu.

Pieņemti grozījumi Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes un Administrācijas amatu sarakstos. Ar 28. februāri no amatu saraksta tiks izslēgta viena projektu vadītāja amata vienība, lai ar 1. martu izveidotu jaunu amata vienību – energopārvaldnieks, netērējot papildus budžeta līdzekļus. Saskaņā ar Energoefektivitātes likumu, valstspilsētu pašvaldībām ir pienākums ieviest pašvaldībā sertificētu energopārvaldības sistēmu, kas prasa attiecīgu pārvaldību.

Deputāti apstiprināja atklātā projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu. Projektu konkursa rezultātā tiks atlasīti 2 projekti, kas saņems finansējumu 4600,00 eiro apmērā (katrs). Paziņojums par konkursu un konkursa nolikums tuvākajā laikā tiks publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē.

Balstoties uz uzņēmuma iesniegumu, nolemts izsniegt licenci uz četriem gadiem pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā komersantam SIA „Gelax”.

Apstiprināta jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas stāsies spēkā no šī gada 1. aprīļa. Informācija par jaunajiem tarifiem sekos.

Pieņemts lēmums par lokālplānojuma Maskavas ielā 25 un 27 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. Lokālplānojuma izstrāde tika uzsākta ar mērķi mainīt noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu uz daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju. Paziņojums par lokālplānojuma publiskās apspriešanas uzsākšanu tiks publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezekne.lv un informatīvajā izdevumā “Rēzeknes Vēstnesis”.

Domes deputāti, pamatojoties uz SIA “ROMANS F” iesniegumu, nolēma apvienot astoņas zemes vienības ar kopējo platību 2,31 ha, atstājot adresi Stacijas iela 31 (bijušā veikala “Depo” teritorija), kā arī apstiprināja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve.

Pieņemti vairāki lēmumi par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot mutiskā vai elektroniskā izsolē, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi vai pārdodot par brīvu cenu. Informācija par izsolēm tiks publicēta gan pašvaldības mājaslapā www.rezekne.lv, gan oficiālajos preses izdevumos.

Nolemts rīkot pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23A nomas tiesību mutisko izsoli 2022. gada 24. martā, kur izsoles objekts būs Rēzeknes rekreācijas centrs – ēkas SPA daļa un tai piesaistītais zemes gabals. Saskaņā ar projekta nosacījumiem, komersantam būs jārada vismaz 35 jaunas darba vietas un jāveic nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 5 028 014  eiro apmērā.

Atsaucoties uz Rēzeknes novada pašvaldības lūgumu, dome slēgs sadarbības līgumu uz 2 gadiem ar novada pašvaldību par atskurbšanas pakalpojuma sniegšanu personām, kuras alkoholisko vielu lietošanas rezultātā ir nonākušas bezpalīdzības stāvoklī. Šo pakalpojumu sniedz Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Patversme, Bukmuižas ielā 3. Atskurbšanas pakalpojumu pēdējo 5 gadu laikā ir saņēmuši vidēji 70 klientu mēnesī (no Rēzeknes pilsētas, novada un Viļāniem), taču aptuveni puse no tiem nesamaksā par pakalpojuma sniegšanu. Šī iemesla dēļ norit nemitīgs darbs ar parādniekiem, tiek izteikti brīdinājumi un sniegtas prasības tiesā, tomēr nereti debitoru parādus nākas segt pašvaldībām.

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi likumā par ostām” atcelšanu, kas notiks no 10. marta līdz 8. aprīlim, noteica parakstu vākšanas vietas Rēzeknē – Bērnu bibliotēka, Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams un Rēzeknes 6. pamatskola.

Balstoties uz izmaiņām Ministru kabineta noteikumos un ārkārtējās situācijas valstī pagarināšanu, pieņemts lēmums iepriekš noteikto nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu no nomas maksas Covid-19 infekcijas krīzes laikā par iznomātajām telpām, kas pieder pašvaldībai, pagarināt līdz 2022. gada 28. februārim. Telpu nomas maksas samazinājumu saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanu līdz 28. februārim piemēros arī SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?