Rēzeknes pilsētas domes ēka ziemā

Ceturtdien, 10. martā, notika kārtējā Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēde, kurā deputāti izskatīja 15 lēmumprojektus.

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādēm, deputāti pieņēma grozījumus saistošajos noteikumos “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā”. Sociālajam dienestam, saņemot personas iesniegumu, lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, ja nav ievērotas noteikumos minētās prasības, būs jāpieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Savukārt, lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, turpmāk nebūs jāiesniedz dokumenti (miršanas apliecība), kas ir pieejami valsts vai pašvaldības iestāžu rīcībā (datu bāzēs).

Veiktas izmaiņas Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādī, nosakot atskurbšanas pakalpojuma cenu 11,28 eiro stundā (par uzturēšanos atskurbtuvē). Šo pakalpojumu Rēzeknes pilsētas un novada iedzīvotājiem sniedz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes “Sociālais dienests” Patversme Bukmuižas ielā 3.

Izdarīti grozījumi pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” amatu sarakstā. Lai nodrošinātu iestādes lietderīgu pamatfunkciju veikšanu, tiks veikta optimizācija iestādes struktūrvienībās. No Centrālās bibliotēkas amatu saraksta izslēgtas divas amata vienības “Vecākais bibliotekārs”, no Nacionālo biedrību kultūras nama amatu saraksta izslēgtas divas amata vienības – “Kasieris operators” un “Teātra aktieris”, savukārt no Latgales Kultūrvēstures muzeja amatu saraksta izslēgta amata vienības “Zāļu uzraugs” un “Galdnieks”. Darbinieku skaita samazināšana esošā budžeta ietvaros ļaus paaugstināt atalgojumu 27 citiem pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” un tās pakļautības struktūrvienību darbiniekiem.

Pieņemts lēmums par pašvaldības stipendiju izmaksu 2. mācību pusgadam, apstiprinot kopējo stipendiju piešķiramo summu 43 636,26 eiro. Stipendijas saņems 12 medicīnas studenti un viens topošais skolotājs. Stipendijas apmērs vienam studentam, sākot no 418,83 līdz 649,35 eiro.

Nolemts iesniegt projekta pieteikumu “Rēzeknes valstspilsētas ielu seguma atjaunošanas darbi” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts aizdevuma, kas tiek izsniegti pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, saņemšanai. Projekts paredz Atmodas ielas, Kooperatīva šķērsielas, Pulkveža Brieža ielas posma no Zemnieku ielas līdz Krasta ielai, kā arī Dzirnavu ielas posma ar bruģakmens segumu braucamo daļu un ietvju seguma atjaunošanu. Kopējās projekta izmaksas ir 617 228,97 eiro, no kuriem 85% ir valsts aizdevums.

Apstiprināti vairāki lēmumprojekti par pašvaldībai piederošu zemes vienību iznomāšanu. Atsaucoties uz SIA “Dana” iesniegumu, nolemts iznomāt komersantam (bez apbūves tiesībām) uz 10 gadiem zemes vienību 0,2615 ha platībā Miera ielā 68A piegulošās teritorijas apsaimniekošanai.

Izskatīts lēmumprojekts par pašvaldībai piekrītošu dzīvokļu īpašumu nodibināšanu. Nolemts reģistrēt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot 33 dzīvokļu īpašumus Atbrīvošanas alejā 164 u.c.

Rēzeknes pašvaldība slēgs Dzīvojamo māju Pārvaldīšanas – Pilnvarojuma līgumu ar SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”, lai nodrošinātu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu pārvaldīšanu. Līgums attiecas uz 59 pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošām dzīvojamajām mājām. Pirms gada noslēgtais līgums beidzas 15. martā, tāpēc nepieciešams slēgt jaunu līgumu.

Nolemts piešķirt domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlikušo daļu un apmaksātā papildatvaļinājuma daļu – kopā 5 dienas, no 21. līdz 25. martam.

Pieņemti vairāki lēmumi par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot elektroniskā izsolē vai pārdodot par brīvu cenu. Informācija par izsolēm tiks publicēta gan pašvaldības mājaslapā www.rezekne.lv, gan oficiālajos preses izdevumos.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?