Rēzeknes valstspilsētas dome

Ceturtdien, 14. aprīlī, notika kārtējā Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēde, kurā izskatīja 20 lēmumprojektus un 3 papildjautājumus.

Domes deputāti atbalstīja Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2024. gadam. Aģentūras  stratēģija veidota saskaņā ar Rēzeknes vēlmi sevi pozicionēt kā pilsētu, kas spēj nodrošināt iedzīvotājiem un tūristiem interesantu, daudzveidīgu kultūras dzīvi, radošās industrijas un konkurētspējīgu tūrisma piedāvājumu.

Sēdē nolemts veikt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” amatu sarakstā. Sociālās palīdzības nodaļā ar 14. aprīli amata nosaukumu “Sociālās palīdzības organizators” (4 amata vienības) aizstās ar “Sociālais darbinieks sociālās palīdzības jomā”. Atbalsta nodaļā ar 2. maiju palielināsies psihologu skaits – no divām uz trīs amata vienībām, jo pieprasījums pēc psiholoģiskā atbalsta pieaug. Papildus darba vieta tiks finansēta pārvaldes “Sociālais dienests” esošā atalgojuma fonda ietvaros. Savukārt, amatiem “Programmas vadītājs” (2 amata vienības) un “Sociālais mentors” (6 amata vienības) noteica darbības termiņu uz projekta realizācijas laiku līdz 31.10.2023.”.

Pieņemti grozījumi līgumā “Par atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”. Starp Rēzeknes valstspilsētas pašvaldību un SIA “ALAAS” 2019. gada decembrī noslēgtā līguma “Par atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā” nosacījumi vairs neatbilst aktuālajiem normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, tāpēc radās nepieciešamība veikt izmaiņas līgumā.

Apstiprinātas izmaiņas Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā. Ar 15. aprīli uz noteiktu laiku, Jeļenas Žogotas prombūtnes laikā, par Iepirkumu komisijas locekli ievēlēta Samanta Jurāne, Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste.

Deputāti nobalsoja par lokālplānojuma Atbrīvošanas alejā 148 un Atbrīvošanas alejā 150 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Lokālplānojums uzsākts ar mērķi mainīt noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu uz “Jauktās centra apbūves teritorija”. Izstrādes ierosinātājs ir SIA “JD Properties”, kura plāno veikt ēkas, kas atrodas Atbrīvošanas alejā 146A pārbūvi, paplašinot to. Pārbūvētajā ēkā tiek plānota tirdzniecības veikala JYSK izveide. Paredzēti arī piebraucamie ceļi, autostāvvietas u.tml., iekļaujot zaļo zonu ar apstādījumiem, kokiem un krūmiem. Paziņojums par Lokālplānojuma publiskās apspriešanas uzsākšanu tiks publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē rezekne.lv un informatīvajā izdevumā “Rēzeknes Vēstnesis”.

Nolemts piešķirt finansiālu atbalstu Latgales kongresa organizēšanai, kas notiks 27.-29. aprīlī Rēzeknē. Pamatojoties uz Latgaliešu kultūras biedrības lūgumu Latgales reģiona pašvaldībām sniegt finansiālu atbalstu pasākuma norisei, Rēzeknes pašvaldība nolēma piešķirt līdzfinansējumu 2 000 eiro apmērā kongresa organizēšanai.

Deputāti atbalstīja papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Sporta pārvaldei 1080 eiro apmērā, kas paredzēti naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā 2021. gadā.

Pieņemts lēmums ņemt aizņēmumu Valsts kasē 1 848 148 eiro apmērā (ar izņemšanu vidējā termiņā 2022., 2023. g.) uz 25 gadiem ar 3 gadu atlikto pamatsummas maksājumu projekta “Biznesa klastera attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide” īstenošanai, tajā skaitā naudas ieguldījumam (83 203 eiro) SIA “Rēzeknes ūdens” pamatkapitālā Rīgas ielas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas būvdarbiem.

Vairāki izskatītie lēmumprojekti bija saistīti ar dzīvokļu jautājumiem, zemes vienību iznomāšanu, zemes vienību sadalīšanu, robežu un platības precizēšanu.

Pieņemts lēmums veikt zemes vienības daļas (0,0467 ha platībā) Slimnīcas ielā 1A nomas tiesību izsoli. Objektu iznomās vasaras kafejnīcas ierīkošanai periodā no maija līdz septembrim (ieskaitot). Līgumu ar iznomātāju paredzēts slēgt uz trīs gadiem.

Deputāti nolēma rīkot pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23A otro nomas tiesību mutisko izsoli 2022. gada 2. maijā. Izsoles objekts – Rēzeknes rekreācijas centrs, ēkas SPA daļa un tai piesaistītais zemes gabals. Saskaņā ar projekta nosacījumiem, komersantam būs jārada vismaz 35 jaunas darba vietas un jāveic nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 5 028 014  eiro apmērā.

Tāpat pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma kempinga administratīvās ēkas Ezera ielā 9b un kempinga zonas nomas tiesību izsoli. Kovšu ezera parka izveides un teritorijas labiekārtošanas projekta gaitā uzbūvētā Kempinga administratīvā ēka un kempinga zona pēc projekta nosacījumiem ir jāiznomā komersantam/-iem, kam jārada vismaz 5 jaunas darba vietas un jāveic nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 200 000 eiro apmērā.

Pieņemti arī vairāki citi lēmumi par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē vai elektroniskā izsolē, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi.

Atgādinām, ka informācija par visām plānotajām izsolēm tiks publicēta gan pašvaldības mājaslapā rezekne.lv, gan preses izdevumos „Latvijas Vēstnesis” un „Rēzeknes Vēstnesis”.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?