Pašvaldības ēka pavasarī

Ceturtdien, 28. aprīlī, notika kārtējā Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēde, kurā deputāti izskatīja 18 lēmumprojektus un 7 papildjautājumus.

Pašvaldības domes deputāti apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos “Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” struktūrvienību maksas pakalpojumi”. Ņemot vērā, ka Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra un tā struktūrvienību maksas pakalpojumu cenrādis pēdējo reizi aktualizēts 2019. gadā, ir notikušas būtiskas, darba spēka izmaksas un citas tiešās un netiešās izmaksas ietekmējošas izmaiņas, radot nepieciešamību veikt atbilstošas korekcijas cenrādī. No cenrāža tiks svītroti daži neaktuāli pakalpojumi, kā arī pievienoti daži jauni pakalpojumi. Jāpiebilst, ka ne visās pozīcijās cenas būs augstākas. Pēc deputātu ierosinājuma nolemts atcelt Kultūras un atpūtas parka tualetes apmeklējuma maksu.

Nolemts veikt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” nolikumā un Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra nolikumā. Īstenojot deinstitucionalizācijas programmu, ir izveidots grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem. Grupu māja (dzīvokļi) 16 personām atradīsies Atbrīvošanas alejā 147a (ēka nodota ekspluatācijā) un viens dzīvoklis divām personām – Atbrīvošanas alejā 151-3a. Šo pakalpojumu sniegs pārvaldes “Sociālais dienests” struktūrvienība “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs”, rūpējoties par individuālu atbalstu cilvēkiem sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi. Šobrīd personām ar garīga rakstura traucējumiem jau ir pieejams Dienas aprūpes centrs un Specializētās darbnīcas pakalpojums (rehabilitācija un prasmes veicinošas aktivitātes) Viļānu ielā 10.

Apstiprināts Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2021. gada finanšu pārskats. Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2021. gadā bija 47,79 miljoni eiro, un salīdzinājumā ar 2020. gadu tie ir lielāki par 3,14 miljoniem eiro. Savukārt, pašvaldības kopbudžeta izdevumi 2021. gadā bijuši 50,6 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar 2020. gadu, ir samazinājušies par 7,7 miljoniem eiro.

Atbalstīta līdzfinansējuma piešķiršana 7138 eiro apmērā Latgales Kultūrvēstures muzeja vēsturiskās ēkas kosmētiskā remonta veikšanai. Muzeja vēsturiskās ēkas vizuālās apsekošanas laikā tika konstatēti bojājumi ēkas cokola, fasādes un ieejas daļām, kas negatīvi ietekmē ēkas kopējo vizuālo un estētisko izskatu.

Pieņemts lēmums no Rēzeknes valstspilsētas domes Sporta pārvaldes budžeta līdzekļiem piešķirt naudas balvas (kopējais balvu fonds 4680,00 eiro) par izciliem sasniegumiem sportā 2021. gadā. Naudas balvas saņems Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skolas un valstspilsētas sporta biedrību audzēkņi un viņu treneri par sasniegtajiem rezultātiem dažādās sporta disciplīnās (galda teniss, vieglatlētika, karatē, peldēšana u.t.t.), kā arī sporta veterānu komandu dalībnieki par sasniegtajiem rezultātiem Baltijas un Latvijas čempionātos. Naudas balvas apjoms vienam cilvēkam variē no 15 līdz 120 eiro atbilstoši izcīnītajai vietai, sporta veidam, sacensību nozīmīgumam un citiem kritērijiem.

Nolemts piešķirt Atzinības rakstus par godprātīgu un ilggadēju darbu un sakarā ar dzīves jubileju Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pedagoģei un Latgales mākslas pētniecei Irēnai Vilčukai un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pedagoģei un gleznotājai Elgai Paurai.

Izdarīti grozījumi 2020. gada domes lēmumā “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas noteikšanu Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs”. Līdz ar straujo pārtikas produktu cenu kāpumu ir izveidojusies situācija, ka piegādātāji lauž līgumus, nespējot piegādāt produktus par iepirkumos piedāvātājām cenām un nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu līdzšinējā apmērā un kvalitātē. Tādējādi ar 1. jūniju Rēzeknes valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs trīs ēdienreizes (brokastis, pusdienas un launags) vecākiem, kuru bērns apmeklē grupu 1 – 2 gadus veciem bērniem, izmaksās 1,95 eiro dienā, bet vecākiem, kuru bērns apmeklē grupu 3 – 6 gadus veciem bērniem, par ēdināšanu būs jāmaksā 2,15 eiro dienā.

Pieņemti saistošie noteikumi, kas apstiprina grozījumus noteikumos “Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022. gadam”. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 848 107 eiro, bet pamatbudžeta izdevumi palielināti par 776 891 eiro. Svarīgākās izmaiņas budžetā balstītas uz Ministru kabineta noteikumiem par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu izdevumus sākotnēji jānodrošina ar pašvaldības priekšfinansējumu, vēlāk saņemot kompensāciju no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Lai nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūras līdzfinansēšanu projektā “Biznesa klastera attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide”, nolemts veikt naudas līdzekļu ieguldījumu SIA “Rēzeknes ūdens” pamatkapitālā 71 216 eiro apmērā.

Deputāti nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 73 401 eiro apmērā uz 5 gadiem ar 2 gadu atlikto pamatsummas maksājumu divu būvprojektu izstrādei, īstenojot Eiropas Savienības projektu.

Pieņemts lēmums piešķirt tiesības SIA “Rēzeknes siltumtīkli” uzsākt iepirkuma “Siltumenerģijas piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Ziemeļu rajona siltumapgādes tīklam” procedūru, paredzot iepirkuma līguma noslēgšanas termiņu uz desmit gadiem. Lēmums saistīts ar nodomu atbalstīt  Ziemeļu rajona siltumapgādes sistēmas zonas ar biomasu (koksnes šķeldu) kurināmas katlu mājas Atbrīvošanas alejā 155A projekta ieviešanas uzsākšanu, piesaistot investoru biomasas katlu mājas būvniecībā.

Tāpat nolemts sniegt galvojumu aizņēmumam Centra rajona šķeldas katlu mājas būvniecībai. Lēmums pieņemts, balstoties uz SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vēstulē izteikto lūgumu Rēzeknes valstspilsētas domei kļūt par galvotāju aizņēmumam 5 000 000 eiro apmērā Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošo siltumavotu” īstenošanai.

Apstiprināts lokālplānojums zemesgabaliem Maskavas ielā 25 un 27, kur paredzēta daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa būvniecība. Lokālplānojuma apspriešana norisinājās no 2022. gada 8. marta līdz 5. aprīlim. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti visi nepieciešamie institūciju atzinumi un pozitīvie vērtējumi.

Vairāki izskatītie lēmumprojekti bija saistīti ar dzīvokļu jautājumiem, zemes vienību iznomāšanu, zemes vienību sadalīšanu, jaunu adrešu piešķiršanu, zemes robežu un platības precizēšanu.

Pieņemti arī vairāki lēmumi par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot elektroniskajā izsolē, izsolē ar pretendentu atlasi, kā arī pārdodot par brīvu cenu. Informācija par izsolēm tiks publicēta gan pašvaldības tīmekļa vietnē rezekne.lv, gan preses izdevumos „Latvijas Vēstnesis” un „Rēzeknes Vēstnesis”.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?