Pašvaldības ēka pavasarī

Ceturtdien, 12. maijā notika kārtējā Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēde, kurā deputāti izskatīja 18 lēmumprojektus un 2 papildjautājumus.

Domes deputāti nolēma piešķirt pateicības rakstus un naudas balvas Rēzeknes valstspilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem un pedagogiem par sasniegumiem valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Balvu apjoms skolēniem: 200 eiro par 1. vietu, 165 eiro par 2. vietu, 135 eiro par 3. vietu, bet 100 eiro par atzinības rakstu. Pedagogi par ieguldījumu godalgoto skolēnu sagatavošanā saņems balvu 80% apmērā no izglītojamā naudas balvas apmēra. Kopumā no Izglītības pārvaldes budžeta līdzekļiem šim mērķim ir piešķirti 4300 eiro.

Apstiprināti redakcionāla rakstura grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes “Sociālais dienests” un Izglītības pārvaldes nolikumos.

Pieņemts lēmums veikt izmaiņas Izglītības pārvaldes un tās pakļautībā esošo iestāžu darbinieku amatu sarakstos, kā arī nolikumā par Rēzeknes valstspilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību. Rūpīgi izvērtējot un analizējot darbinieku noslogotību, kā arī ņemot vērā budžeta iespējas un spēkā esošos normatīvos aktus, vairākas amata vienības tiks izslēgtas no amatu saraksta (dienesta viesnīcas skolotājs, datorcentra skolotājs, būvuzraugs), bet citas – izveidotas no jauna. Daļai Izglītības pārvaldes un iestāžu darbinieku paaugstināsies mēnešalga. Jāpiebilst, ka visas izmaiņas notiks Izglītības pārvaldes budžeta ietvaros, papildus finansējums nav nepieciešams.

Izdarīti grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes ”Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādī, nosakot maksu logopēda individuālai nodarbībai 7,08 eiro un dienas aprūpes centra pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – 3,27 eiro (1 stunda). Īstenojot deinstitucionalizācijas projektu, minētos pakalpojumus sniedz Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs “Spārīte” bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, un pakalpojumu maksa pašvaldības bērniem tiks kompensēta no projekta finansējuma (bezmaksas pakalpojumi).

Deputāti izskatīja un apstiprināja vairākus lēmumprojektus, kas saistīti ar grozījumiem iekšējos noteikumos. Tika apstiprināta kārtība, kādā institūcijas valsts amatpersonas paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, kā arī kārtība, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai. Tāpat pieņemts lēmums konkrēti par domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka funkcijas nodošanu izpildei citai amatpersonai interešu konflikta situācijā. Respektīvi, ja domes priekšsēdētājs kādā konkrētā gadījumā ir nonācis interešu konflikta situācijā, attiecīgo domes priekšsēdētāja funkciju izpilda domes priekšsēdētāja vietnieks u.tml.

Nolemts veikt grozījumus 24. marta Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes lēmumā par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”. Pamatojoties uz nestabilo finansiālo situāciju un pakalpojumu cenu svārstībām, pašvaldība slēgs deleģēšanas līgumu ar SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” uz 1 gadu, nevis uz 10 gadiem, kā bija paredzēts iepriekš. SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” jau kopš 2017. gada uz deleģējuma pamata nodrošina pašvaldības autonomo funkciju – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kas ietver arī iedzīvotāju tiesības nodarboties ar sportu drošā un sakārtotā vidē.

Deputāti apstiprināja izmaiņas Ekonomikas attīstības un iedzīvotāju nodarbinātības komisijas sastāvā, atbrīvojot no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Žannu Balodi un ievēlot komisijas locekļa amatā Juriju Petkeviču.

Vairāki izskatītie lēmumprojekti bija saistīti ar dzīvokļu jautājumiem, zemes vienību platības precizēšanu, nekustamā īpašuma sadalīšanu, zemes vienības sadalīšanu, zemes vienību robežu pārkārtošanu, zemes vienību konfigurācijas un platības izmaiņām, kā arī ar zemes iznomāšanu.

Pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma kempinga administratīvās ēkas Ezera ielā 9b un kempinga zonas nomas tiesību otro izsoli 2022. gada 3. jūnijā. Kovšu ezera parka izveides un teritorijas labiekārtošanas projekta gaitā uzbūvētā Kempinga administratīvā ēka un kempinga zona pēc projekta nosacījumiem ir jāiznomā komersantam/-iem, kam jārada vismaz 5 jaunas darba vietas un jāveic nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 200 000 eiro apmērā.

Tāpat nolemts rīkot pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23A nomas tiesību trešo mutisko izsoli 2022. gada15. jūlijā. Izsoles objekts – Rekreācijas centrs, ēkas SPA daļa un tai piesaistītais zemes gabals, kur komersantam būs jārada vismaz 35 jaunas darba vietas un jāveic nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 5 028 014  eiro apmērā.

Plašāka informācija par izsolēm tiks publicēta gan pašvaldības tīmekļa vietnē rezekne.lv, gan izdevumos „Latvijas Vēstnesis” un „Rēzeknes Vēstnesis”.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?