Pašvaldības ēka pavasarī

Ceturtdien, 26. maijā notika kārtējā Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēde, kurā deputāti izskatīja 16 lēmumprojektus un 4 papildjautājumus.

Domes deputāti apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos par pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, trūcīgām un maznodrošinātām personām, paaugstinot pirts pakalpojuma kompensācijas summu no 2,50 eiro uz 5,00 eiro par vienu apmeklējumu. Kompensācijas paaugstinājums nepieciešams saistībā ar to, ka pirts pakalpojuma sniedzēji energoresursu sadārdzinājuma dēļ ir paaugstinājuši vienas apmeklējuma reizes maksu par 25%. Šim mērķim būs jāatvēl papildus finanšu līdzekļi 12 tūkstoši eiro apmērā.

Nolemts piešķirt pašvaldības aģentūrai “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” līdzfinansējumu 2 000 eiro, kas nepieciešams biedrības “Nacionālo un reliģisko kultūru pētniecības centrs” projekta “Ikonu gleznotāji Frolovi. Režecas ikonu gleznošanas darbnīca (1860.–1920.). Pētījumi un albums.” tipogrāfijas izdevumu segšanai.

Apstiprināti grozījumi nolikumā par pašvaldības domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību, iekļaujot Sporta pārvaldes amatu sarakstā amata vienību “Sporta metodiķa palīgs”, pārvaldes ”Sociālais dienests” amatu sarakstā amata vienību “Pavadonis” un ARPC “Zeimuļs” amatu sarakstā amata vienību “Nometņu vadītāja palīgs”. Visas minētās darba vietas paredzētas jauniešiem no 16 gadu vecuma darbam vasaras mēnešos. Pašvaldība ir atbalstījusi jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības programmas īstenošanu, piešķirot finansējumu jauniešu atalgojumam par 20 darba dienām vasaras periodā līdz 6 darba stundām darba dienā.

Balsoties uz saņemto iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, sēdē tika pieņemts lēmums par pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” vadītājas Lindas Gevaļas atbrīvošanu no amata ar šī gada 1. jūniju. Tāpat deputāti apstiprināja atklātā konkursa nolikumu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” vadītāja amatam, uzdodot Izglītības pārvaldei veikt visas nepieciešamās darbības atklātā konkursa vadītāja amatam norises nodrošināšanai un pretendentu atlasei.

Pašvaldība ņems aizņēmumu Valsts kasē  477 894,62 eiro apmērā uz 20 gadiem ar 2 gadu atlikto pamatsummas maksājumu investīciju projekta “Rēzeknes valstspilsētas ielu seguma atjaunošanas darbi” (Atmodas iela, Kooperatīva šķērsiela, Pulkveža Brieža ielas posms no Zemnieku ielas līdz Krasta ielai) īstenošanai.

Vairāki izskatītie lēmumprojekti bija saistīti ar dzīvokļu jautājumiem, zemes vienību platības precizēšanu, zemes vienību apvienošanu, kā arī zemes vienību iznomāšanu.

Pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Krasta ielā 67B atsavināšanu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. Posmā no zemes vienības Krasta ielā 49 līdz zemes vienībai Krasta ielā 69B ielas profils vēsturiski ir ļoti šaurs, jo norobežots ar veco apbūvi un Rēzeknes upes stāvkrastu. Krasta ielas labiekārtošanas projekta realizācijas laikā tika konstatēts, ka pati šaurākā vieta ir pie nekustamā īpašuma Krasta ielā 67 (tikai 4m plata braucamā daļa|) un paplašināt ielu traucē būve Krasta ielā 67B. Pašvaldība, nopērkot nekustamo īpašumu no privātpersonas, varēs nojaukt tur esošo būvi (ēka vairs nav apdzīvojama), uzlabojot satiksmes drošību un ielas labiekārtojumu (būs zaļā zona).

Deputāti atbalstīja lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Viļakas ielā 21. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir AS “Latvenergo”. Lokālplānojuma izstrāde nepieciešama, lai mainītu noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu uz “Energoapgādes uzņēmumu apbūve”, kas ļautu komersantam visā zemes vienības teritorijā veikt saules elektrostacijas iekārtu izvietošanu.

Tāpat pieņemts lēmums par lokālplānojuma Daugavpils ielā 30 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ar mērķi mainīt funkcionālo zonējumu no Jauktas centra apbūves teritorija uz atbilstošu Jauktas centra apbūves teritorijas apakšzonējumu, kur atļauta arī savrupmāju apbūve.

Nolemts veikt zemes vienības daļas (0,0467 ha platībā) Slimnīcas ielā 1A nomas tiesību otro mutisko izsoli 28. jūnijā. Objektu paredzēts iznomāt vasaras kafejnīcas ierīkošanai periodā no maija līdz septembrim (ieskaitot).

Elektroniskajā izsolē 27. jūnijā tiks pārdoti nekustamie īpašumi (zemes gabali) Koku ielā 1A un Koku ielā 32, bet nekustamajam īpašumam (vienistabas dzīvoklis) Meža ielā 11-16 notiks otrā elektroniskā izsole.

Savukārt, otrajā mutiskajā izsolē 28. jūnijā izsolīs nekustamo īpašumu (nedzīvojamā telpa) Maskavas ielā 9-46A un nekustamo īpašumu (zemesgabals) Atbrīvošanas alejā 131.

Informācija par izsolēm būs pieejama gan pašvaldības tīmekļa vietnē rezekne.lv, gan preses izdevumos “Latvijas Vēstnesis” un “Rēzeknes Vēstnesis”.

Ar domes lēmumu saturu varat iepazīties sadaļā Pašvaldība/Sēdes.

2 Comments
 1. Valērijs 3 mēnešiem atpakaļ

  Labdien.2021 gada beigās un šī gada sākumā dome informēja ,ka martā tiks sākts A.Pumpura ielas remonts ,bet ir jau gandrīz jūnijs ,bet ielā nekas netiek remontēts.Vai tas bija kārtējais domes solījums ,kuri nekad nepildās ?

  • Author
   rezekne.lv 3 mēnešiem atpakaļ

   Labdien!

   Nupat ir parakstīts līgums par remontdarbu veikšanu. Tuvākajā laikā sāksies remontdarbi gan A.Pumpura ielā, gan V.Seiles ielā.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?