Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība informē, ka ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 26. maija sēdes lēmumu Nr. 445 (protokols Nr. 37, 8. punkts) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Viļakas 21, Rēzeknē” uzsākts darbs pie lokālplānojuma izstrādes un apstiprināts izstrādes darba uzdevums. Lokālplānojuma izstrāde nepieciešama, lai mainītu noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu “Individuālo dzīvojamo māju apbūve” uz “Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)”, nosakot teritorijas izmantošanas veidu “Energoapgādes uzņēmumu apbūve” (14006), kas ļautu Iesniedzējam visā zemes vienības teritorijā veikt saules elektrostacijas iekārtu izvietošanu. Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojuma grozīšana, veicot funkcionālā zonējuma maiņu no Individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju, izmantošanas nosacījumu un aprobežojumu precizēšana šajā teritorijā, transporta kustības, infrastruktūras un teritorijas labiekārtojuma risinājumu detalizēta noteikšana, kā arī apbūves nosacījumu un rādītāju noteikšana. Ar lokālplānojuma izstrādi saistītus dokumentus var apskatīt https://geolatvija.lv/geo/tapis.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, LV-4601, (adresēt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētvides un attīstības pārvalde”) vai sūtīt uz adresi pvap@rezekne.lv.

Pilsētvides un Attīstības pārvalde

Lēmums

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?