Pašvaldības ēka pavasarī

Ceturtdien, 16. jūnijā notika kārtējā Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēde, kurā deputāti izskatīja 24 lēmumprojektus un 3 papildjautājumus.

Sēdē tika pieņemti vairāki ar pilsētas izglītības iestāžu darbību saistīti lēmumi. Pamatojoties uz likumdošanu un Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes iesniegumu, apstiprināts Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” jaunais nolikums, iepriekšējam 2015. gada nolikumam zaudējot savu spēku.

Saskaņā ar 2020. gada 13. februāra Rēzeknes pilsētas domes lēmumu “Par Rēzeknes pilsētas skolu tīkla optimizāciju”, ar 2022. gada 1. jūliju Rēzeknes 3. vidusskola tiek reorganizēta par Rēzeknes 3. pamatskolu un Rēzeknes 5. vidusskola tiek reorganizēta par Rēzeknes 5. pamatskolu. Deputāti apstiprināja 3. un 5. pamatskolas darbības vadlīnijas – nolikumus.

Balstoties uz saņemto iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, pieņemts lēmums Raisu Meieri ar 1. augustu atbrīvot no Rēzeknes 6. pamatskolas direktores amata. Tāpat apstiprināts atklātā konkursa nolikums Rēzeknes 6. pamatskolas direktora amatam, uzdodot Izglītības pārvaldei veikt visas nepieciešamās darbības atklātā konkursa vadītāja amatam norises nodrošināšanai un pretendentu atlasei.

Deputāti nobalsoja par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “Rēzeknes slimnīca”. Viena no pašvaldības funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, tajā skaitā izīrēt dzīvokļus kvalificētiem speciālistiem. Jau šobrīd pašvaldība savu iespēju robežās nodrošina dzīvokļus kvalificētiem speciālistiem, un piesaistīt speciālistus veselības nozarei ir aktuāla nepieciešamība.

Izdarīti grozījumi pašvaldības pārvaldes “Sociālais dienests” amatu sarakstā, kā arī nolikumā par Rēzeknes valstspilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību. Lai nodrošinātu pārvaldes normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildi, kā arī izvērtējot personāla resursus, pašvaldības budžeta iespējas un ņemot vērā esošo likumdošanu, Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā vairākiem amatiem nolemts palielināt amata vienību skaitu (īstenojot Deinstitucionalizācijas projektu), savukārt Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā medicīnas māsām mainīt profesijas kodus, piemērojot atbilstošu atalgojumu. No amatu saraksta izslēgta amata vienība “Būvgaldnieks-darbnīcas vadītājs”, taču amatam “Saimniecības pārzinis” palielināta mēnešalga. Jāpiebilst, ka visas izmaiņas notiks pārvaldes “Sociālais dienests” budžeta ietvaros, papildus finansējums nav nepieciešams.

Pieņemts lēmums veikt pašvaldības naudas līdzekļu ieguldījumu SIA “Rēzeknes Satiksme” pamatkapitālā 50 000 eiro apmērā, saņemot pretī 50 000 jaunas daļas. Šis ieguldījums bija jau ieplānots, sastādot 2022. gada pašvaldības budžetu, un paredzēts SIA “Rēzeknes Satiksme” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022. gada darbības plāna realizācijai (investīciju projekti remonta zonas infrastruktūrā – jaunu remontbedru izbūve, lai nodrošinātu pilnvērtīgu autobusu remontu un apkopes, kā arī nepieciešamais remontbedres aprīkojums).

Pamatojoties uz komersanta iesniegumu, nolemts anulēt licenci pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rēzeknes valstspilsētas administratīvajā teritorijā IK “Vit-Lad”.

Atbalstīts lēmumprojekts par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 30, 30B un materiālo vērtību iznomāšanu SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”. Maijā tika noslēgts deleģēšanas līgums starp Rēzeknes valstspilsētas pašvaldību un SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”. Šajā sēdē nolemts slēgt nomas līgumu par nekustamo īpašumu un materiālo vērtību iznomāšanu SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” uz deleģēšanas līguma darbības termiņu – līdz 25.05.2023. Iznomāta tiek daudzfunkcionālā sporta ēka, atklātā baseina būvju komplekss, sporta arēnas ēka ar aprīkojumu un sporta inventāru, futbola laukuma tribīņu nojume, ēka (āra sauna) ar kopējo platību u.c.

Izskatot privātpersonas iesniegumu, deputāti atbalstīja ūdens lietošanas (smelšanas) servitūta nodibināšanu pašvaldībai piederošā zemes vienībā. Secināts, ka ūdens ņemšanas vieta – aka, kuru privātpersona lieto jau daudzus gadus, ir vienīgā ūdens apgāde mājsaimniecībai.

Pieņemts lēmums par zemes vienību Noliktavu ielā 3A un Noliktavu ielā 9A atsavināšanu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. Piesaistot “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” līdzfinansējumu, pašvaldība plāno izveidot Industriālo parku pilsētas Ziemeļu rajonā uz divpadsmit pašvaldībai piederošām zemes vienībām, kopā vairāk nekā 30 ha platībā. Zemes vienību iegāde ļaus pašvaldībai efektīvāk plānot transporta infrastruktūras risinājumus un izvietot uzņēmējdarbības teritorijām nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas.

Pēc fiziskas personas ierosinājuma pieņemts lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam J. Tiņanova ielā 80 zemesgabala sadalei un individuālo dzīvojamo māju būvniecībai. Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu tiks ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē rezekne.lv un bezmaksas informatīvajā izdevumā “Rēzeknes Vēstnesis”.

Nolemts rīkot nekustamā īpašuma kempinga administratīvās ēkas Ezera ielā 9b un kempinga zonas nomas tiesību trešo izsoli 2022. gada 6. jūlijā, jo iepriekšējās izsoles noslēgušās bez rezultāta. Kovšu ezera parka izveides un teritorijas labiekārtošanas projekta gaitā uzbūvētā Kempinga administratīvā ēka un kempinga zona pēc projekta nosacījumiem ir jāiznomā komersantam/-iem, kam jārada vismaz 5 jaunas darba vietas un jāveic nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 200 000 eiro apmērā.

Vairāki izskatītie lēmumprojekti bija saistīti ar dzīvokļu jautājumiem, zemes vienību apvienošanu, zemes vienību robežu pārkārtošanu, zemes vienības sadalīšanu un zemes vienību iznomāšanu (mazdārziņa apsaimniekošanai  u.tml.).

Balstoties uz SIA “JD Properties” iesniegumu, dota atļauja triju zemes vienību apvienošanai (kopējā platība 0,4291 ha), atstājot adresi Atbrīvošanas aleja 146A. Apstiprināts arī nekustamā īpašuma lietošanas mērķis “Komercdarbības objektu apbūve”. Kā ziņots iepriekš, uz šī zemes gabala komersants plāno veikala “Jysk” būvniecību.

Nolemts atbalstīt zemes vienības daļu Pils ielā 17 un Baznīcas ielā 4 iznomāšanu SIA “ASKAD” publiskā pasākuma organizēšanai – atrakcijas parks “Eurolunaparks” no 31.07.2022. līdz 09.08.2022.

Atcelta lokālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajam īpašumam Viļakas 21, kur bija paredzēts veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Savrupmāju apbūves teritorijas uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju, kas ļautu visā zemes vienības teritorijā veikt saules elektrostacijas iekārtu izvietošanu. Saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas skaidrojums, ka saules paneļu izvietošana ir pieļaujama jebkurā apbūves teritorijā, līdz ar to apbūves teritorijas maiņa nav nepieciešama.

Atsaucoties uz SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” iesniegumu par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kopējo platību 0,0893 ha, uz kuras atrodas uzņēmuma būves desu cehs un noliktava – iegādi, pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22B atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu – 8 000 eiro.

Pieņemti arī vairāki citi lēmumi par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot mutiskajā izsolē ar pretendentu atlasi vai elektroniskajā izsolē.

Informācija par izsolēm būs pieejama gan pašvaldības tīmekļa vietnē rezekne.lv, gan preses izdevumos “Latvijas Vēstnesis” un “Rēzeknes Vēstnesis”.

Ar domes lēmumu saturu varat iepazīties sadaļā “Pašvaldība/Sēdes

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?