Pašvaldības ēka pavasarī

Ceturtdien, 30. jūnijā notika kārtējā Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēde, kurā deputāti izskatīja 17 lēmumprojektus un 2 papildjautājumus.

Deputāti apstiprināja grozījumus noteikumos “Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022. gadam”. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 2 857 654 eiro (kopā 47 400 458 eiro), savukārt pamatbudžeta izdevumi palielināti par 2 857 652 eiro (kopā 58 418 899 eiro). Izmaiņas budžetā saistītas ar to, ka palielinātas mērķdotācijas no valsts budžeta konkrētiem mērķiem, kā arī ar prognozēto nodokļu ieņēmumu palielinājumu.

Pieņemts lēmums par PII “Rotaļa” darba organizāciju Eiropas Savienības fonda projekta “Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” vienkāršota atjaunošana, V. Seiles iela 17, Rēzekne” realizācijas laikā. Jūlijā PII “Rotaļa” plānots uzsākt ēkas renovācijas darbus, līdz ar to nepieciešama audzēkņu pārvietošana uz citām izglītības iestādēm. Tika nolemts no 1. jūlija līdz pārbūves darbu pabeigšanai (vismaz 10 mēneši) pārvietot PII “Rotaļa” izglītojamos un attiecīgo personālu uz sekojošām izglītības iestādēm: PII “Rūķītis”, “Namiņš”, “Bitīte”, “Māriņa” un “Vinnijs Pūks”.

Apstiprināts Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats, kur apkopots iepriekšējā gada pašvaldības veikums un dots ieskats Rēzeknes nākotnes iecerēs. Iepazīties ar publisko pārskatu var jebkurš interesents sadaļā Gada pārskats.

Izdarīti grozījumi Izglītības pārvaldes struktūrvienību amatu sarakstos, kā arī nolikumā par Rēzeknes valstspilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību. Apkopojot skolu ieteikumus par saimniecisko darbinieku amatu pārstrukturizāciju, veicot apsardzes un videonovērošanas sistēmu uzstādīšanu skolās, kā arī iegādājoties mūsdienīgāku uzkopšanas aprīkojumu un iekārtas, Rēzeknes izglītības iestādēs nolemts samazināt vairākas amata vienības “Apkopējs”, “Ēkas uzraugs”, “Garderobists” un izveidot jaunas amata vienības “Dežurants”, “Virtuves darbinieks”, “Dežurants-apkopējs” u.c.

Apstiprināti grozījumi pārvaldes “Sociālais dienests” amatu sarakstā, uz pilotprojekta “Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar jauniešiem” īstenošanas laiku (līdz 2022. gada 30. novembrim) nosakot Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas amatam “Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem” (4 amata vienībām) mēnešalgu 857 eiro un 1 amata vienībai mēnešalgu 1190 eiro.

Ar mērķi lietderīgi un racionāli nodrošināt Sporta pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, izvērtējot pārvaldes budžeta iespējas, personāla resursus, kā arī darbinieku amatu aprakstos noteiktās kompetences, un pamatojoties uz veiktajiem organizatoriskajiem un saimnieciskajiem pasākumiem pašvaldības struktūrā, nolemts veikt grozījumus Sporta pārvaldes amatu sarakstā. No amatu saraksta tiks izslēgtas vairākas amata vienības (“Sezonas strādnieks”, “Biļešu kontrolieris”, “Peldbaseina administrators”), savukārt 14 citām amatu vienībām paaugstināsies mēnešalga. Jāpiebilst, ka izmaiņas notiks Sporta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros, papildus finansējums nav nepieciešams.

Domes deputāti apstiprināja jaunus iekšējos noteikumus “Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībāˮ, kas nosaka kārtību, kādā personai jārīkojas, ja tā vēlas ziņot par iespējamām pretlikumīgām darbībām, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, kā arī trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas kārtību un pasākumus, lai nodrošinātu trauksmes cēlēja pienācīgu aizsardzību. Trauksmes celšanas likuma izpilde un ievērošana nepieciešama, lai veicinātu labu, efektīvu un atbildīgu organizācijas kultūru, kas nodrošina labas pārvaldības principa sasniegšanu pašvaldībā.

Pieņemts lēmums noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanai un piešķirtā finansējuma saņemšanai (8 870 eiro). Nometnes paredzēts rīkot skolēnu vasaras brīvlaikā ar mērķi nodrošināt emocionālo atbalstu un veicināt Ukrainas bērnu un jauniešu valsts valodas apguvi, integrējoties vidē saziņā ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs. Nometnēs paredzēts iekļaut 50% Ukrainas un 50% Latvijas 1. līdz 12. klašu skolēnus.

Apstiprināta pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” struktūrvienības Rēzeknes Tūrisma attīstības centra dalība Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”, slēdzot līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru atbalsta saņemšanai. Programmas noteikumi paredz atbalsta saņēmēja priekšfinansēšanu plānoto aktivitāšu realizēšanai un atbalsta intensitāte ir 80%. Ar piešķirto finansējumu Tūrisma attīstības centrs plāno izstrādāt jaunu Rēzeknes tūrisma interneta vietni www.visit.rezekne.lv un pielāgot to ārvalstu tirgum, pārtulkojot vietnes saturu angļu, lietuviešu, igauņu un poļu valodās.

Vairāki izskatītie lēmumprojekti bija saistīti ar dzīvokļu jautājumiem (īres līgumi), zemes vienību robežu pārkārtošanu, zemes vienības sadalīšanu un jaunizveidotām zemes vienībām, zemes vienību iznomāšanu (mazdārziņa apsaimniekošanai u.tml.), kā arī nekustamā īpašuma (zemes vienību) lietošanas mērķu apstiprināšanu.

Pieņemti trīs lēmumi par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot mutiskajā izsolē, mutiskajā izsolē ar pretendentu atlasi un elektroniskajā izsolē.

Informācija par izsolēm būs pieejama gan pašvaldības tīmekļa vietnē rezekne.lv, gan preses izdevumos “Latvijas Vēstnesis” un “Rēzeknes Vēstnesis”.

Ar domes lēmumu saturu varat iepazīties tīmekļa vietnes rezekne.lv sadaļā “Pašvaldība/Sēdes“.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?