Pašvaldības ēka pavasarī

Ceturtdien, 28. jūlijā notika kārtējā Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēde, kurā deputāti izskatīja 12 lēmumprojektus un 3 papildjautājumus.

Domes deputāti apstiprināja iekšējos noteikumus par tiltu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtību, kā arī par ikdienas uzturēšanas izpildes kontroli, kas sastādīti balstoties likumdošanā, kā arī ņemot vērā Valsts kontroles revīzijas ziņojumā izteiktās norādes un ieteikumus. Apsekojot visus tiltus (arī gājēju), kas atrodas pilsētas teritorijā, kopumā secināts, ka tilti ir pietiekami labā stāvoklī. Šobrīd notiek tehniskās dokumentācijas izstrāde viadukta (tilts pāri dzelzceļam) rekonstrukcijai. Tuvākajā nākotnē paredzēts uzsākt Dārza ielas tilta rekonstrukcijas plānošanu.

Pieņemts lēmums ar šī gada 1. augustu Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” vadītājas amatā iecelt Ilonu Pabērzu, kuras kandidatūra tika izskatīta un izvēlēta atbilstoši kārtībai un vērtēšanas nosacījumiem, kas paredzēti, veicot pretendentu atlasi uz pašvaldības izglītības iestādes vadītāja amatu.

Pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu 7 000 eiro apmērā bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maskavas ielā 32. Līdzfinansējums tiks piešķirts no Pilsētvides un attīstības pārvaldes apstiprinātā budžeta.

Noslēdzot darba gaitas, nolemts piešķirt Atzinības rakstu par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu, personīgo ieguldījumu, strādājot Rēzeknes pašvaldībā, aģentūras “Kultūras un tūrisma centrs” darba aizsardzības speciālistei Vilhelmīnai Naumkovai. Savukārt, 25. jūlijā notikušajā komiteju apvienotajā sēdē deputāti nolēma piešķirt Atzinības rakstu par godprātīgu, ilggadēju darbu un profesionālo meistarību pašvaldības Sporta pārvaldes saimniecības vadītājam Jānim Ostašam.

Pamatojoties uz komersanta iesniegumu, nolemts anulēt licenci pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rēzeknes valstspilsētas administratīvajā teritorijā IK “Zeltra”.

Deputāti atbalstīja lēmumprojektu par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē 666 920,63 eiro apmērā uz 25 gadiem ar 3 gadu atlikto pamatsummas maksājumu Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” vienkāršota atjaunošana, V. Seiles iela 17, Rēzekne” īstenošanai. Jāpiebilst, ka šobrīd PII “Rotaļa” jau ir uzsākti renovācijas darbi, kuru veikšanai būs nepieciešami vismaz 10 mēneši.

Nolemts rīkot nekustamā īpašuma kempinga administratīvās ēkas Ezera ielā 9b un kempinga zonas nomas tiesību atkārtotu trešo izsoli 2022. gada 18. augustā, jo iepriekšējās izsoles noslēgušās bez rezultāta. Kovšu ezera parka izveides un teritorijas labiekārtošanas projekta gaitā uzbūvētā Kempinga administratīvā ēka un kempinga zona pēc projekta nosacījumiem ir jāiznomā komersantam/-iem, kuram jārada vismaz 5 jaunas darba vietas un jāveic nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 200 000 eiro apmērā.

Tāpat nolemts rīkot pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23A nomas tiesību atkārtotu trešo izsoli 2022. gada 20. septembrī. Izsoles objekts – Rekreācijas centrs, ēkas SPA daļa un tai piesaistītais zemes gabals, kur komersantam būs jārada vismaz 35 jaunas darba vietas un jāveic nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 5 028 014  eiro apmērā.

Informācija par izsolēm tiks publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē rezekne.lv, kā arī preses izdevumos “Latvijas Vēstnesis” un “Rēzeknes Vēstnesis”.

Vairāki izskatītie lēmumprojekti bija saistīti ar dzīvokļu jautājumiem, zemes vienību daļu iznomāšanu, zemes vienību konfigurāciju un platību izmaiņām, zemes vienības sadalīšanu.

Apstiprināts Zemes ierīcības projekts “Austrumu iela 11, Austrumu iela 15 un Austrumu iela 15A, Rēzekne”, pēc robežu pārkārtošanas izveidojot divas zemes vienības ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Ar domes lēmumu saturu varat iepazīties sadaļā Pašvaldība/Sēdes 

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?