Rēzeknes valstspilsētas dome

Ceturtdien, 11. augustā notika kārtējā Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēde, kurā deputāti izskatīja 12 lēmumprojektus un 1 papildjautājumu.

Pašvaldība ir sagatavojusi projekta pieteikumu satiksmes infrastruktūras uzlabošanai “Blaumaņa ielas pārbūve, Rēzeknē”. Projekts paredz Blaumaņa ielas Rēzeknē braucamās daļas un ietves seguma pārbūvi (486 m garš ceļa posms). Brauktuves malās paredzētas velojoslas ar platumu 1,55 m. Kopējās projekta izmaksas ir 862 633,40 eiro (ar PVN), t.sk., 732 633,40 eiro (84,93 %) ir valsts aizdevums, 130 000 eiro (15,07%) ir pašvaldības līdzfinansējums. Deputāti vienbalsīgi nolēma iesniegt minēto projekta pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts aizdevuma saņemšanai.

Pamatojoties uz biedrības “EXCELSUS” valdes locekles Zanes Vancānes iesniegumu “Par telpu izmantošanu”, ņemot vērā, ka biedrībai ir spēkā esošs sabiedriskā labuma organizācijas statuss un biedrība ir ievērojusi noslēgtā telpu patapinājuma līguma nosacījumus, tika nolemts veikt grozījumus 21.05.2020. Rēzeknes pilsētas domes lēmumā “Par telpu Viļānu ielā 2, Rēzeknē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “EXCELSUS””, pagarinot telpu lietošanu termiņu uz 2 gadiem.

Vienbalsīgi nolēma piešķirt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei 508,14 eiro no Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Annas Kazmerikas dalībai 2022. gada Pasaules šaha čempionātā jauniešiem 2022. gada 5.-17. septembrī Rumānijā, Mamaiā.

2021. gadā realizēts Eiropas Savienības struktūrfonda projekts “Kultūrtūrisma produktu klāsta pilnveidošana tūrisma uzņēmējdarbības veicināšanai pilsētas vēsturiskajā centrā”. Projekta rezultātā tika pārbūvēta Krasta iela posmā no Dārzu ielas līdz Pulkv. Brieža ielai un izbūvēts jaunais Krasta ielas posms līdz K.Valdemāra ielai. Projekta realizācijas laikā tika konstatēts, ka pati šaurāka vieta ir pie nekustama īpašuma Krasta iela 67. Paplašināt ielu traucēja būve Krasta ielā 67B, kura vairs nav dzīvojama un paredzēta nojaukšanai, tā arī pasliktina redzamību ielas pagriezienā. Šinī sakarā pašvaldība iegādāsies šo nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, Krasta ielas labiekārtošanai un satiksmes drošības uzlabošanai, par noteikto atlīdzību, kura kopā sastāda 4354,95 eiro.

SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” kopš 2016.gada uz deleģējuma pamata nodrošina pašvaldības autonomo funkciju – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kas ietver arī iedzīvotāju tiesības nodarboties ar sportu drošā un sakārtotā vidē. Kā arī pašvaldībai ir pienākums noteikt kārtību, kādā Sabiedrība nodrošinās deleģētos pārvaldes uzdevumus un tiks veikti norēķini par deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi. Tāpēc apstiprināti “Iekšējie noteikumi pašvaldības dotācijas aprēķināšanas un piešķirtās dotācijas izlietojuma kontroles kārtība SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”. Turpmāk, dotācijas apmērs būs atkarīgs no energoresursu cenām (siltuma un elektroenerģijas cenām).

Tāpat nolemts nodot atsavināšanai, pārdodot otrajā mutiskajā izsolē nekustamo īpašumu Koku ielā 32, ar kopējo platību 2,5970 ha, nosakot izsoles sākumcenu 85050,00 eiro un izsoles soli – 8505,00 eiro. Šajā zemesgabalā ir ieinteresēta SIA „R.EVOLUTION SUN ENERGY”, kura gada sākumā uzrakstīja Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju atsavināt vairākus nekustamos īpašumus, tajā skaitā zemes vienību Koku iela 32 saules paneļu parka izveidei.

Tika izskatīti arī citi lēmuma projekti (9) par nekustamo īpašumu atsavināšanu, pārdodot tos gan mutiskajās, gan elektroniskajās izsolēs. Informācija par izsolēm tiks publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē rezekne.lv, kā arī preses izdevumos “Latvijas Vēstnesis” un “Rēzeknes Vēstnesis”.

Apstiprināti 4 lēmuma projekti par zemes vienību iznomāšanu un viens – par robežu pārkārtošanu.

Ar domes lēmumu saturu varat iepazīties sadaļā Pašvaldība/Sēdes.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?