Rēzeknes valstspilsētas dome

Piektdien, 23. septembrī tika sasaukta Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā deputāti izskatīja 19 lēmumprojektus.

Atbalstīti grozījumi noteikumos “Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022. gadam”. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 4 032 739 eiro (kopā 51 434 697 eiro), savukārt pamatbudžeta izdevumi palielināti par 3 831 204 eiro (kopā 62 251 603 eiro). Izmaiņas budžetā saistāmas ar nodokļu ieņēmumu palielinājumu (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, dabas resursu nodoklis), kā arī ar atsevišķu valsts budžeta transfertu palielinājumu (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta), kas ļauj piešķirt papildu finansējumu pašvaldības domei, iestādēm un pārvaldēm dažādu projektu realizācijai, kā arī lai veiktu pasākumus energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma seku mazināšanai.

Sēdē tika pieņemti vairāki nozīmīgi ar pilsētas izglītības iestāžu darbību un interešu izglītību saistīti lēmumi. Apstiprināta kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības dotāciju Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēm pedagogu (arī atbalsta personāla) darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Jaunā kārtība izstrādāta atbilstoši pedagogu atalgojuma modelim, kas valstī stājās spēkā ar 1. septembri. Izstrādē tika iesaistīti izglītības jomas speciālisti un dažādu līmeņu izglītības iestāžu vadītāji.

Veikta valsts mērķdotācijas līdzekļu sadale interešu izglītības programmām 2022./2023. mācību gadam Rēzeknes valstspilsētā. Lielākā daļa, 55% no kopējā mērķdotācijas apjoma, piešķirta Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram “Zeimuļs” plaša un daudzveidīga interešu izglītības nodarbību klāsta nodrošināšanai. Ap 30% saņems vispārizglītojošās izglītības iestādes (tajā skaitā pirmsskolas) ārpus stundu nodarbībām, bet pārējie 15% novirzīti sporta nozarei – Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skolai un biedrībai “Sporta klubs “Ezerzeme””. Izvērtējot iesniegtās interešu izglītības programmas (visas programmas atbalstīt nav iespējams), akcents tika likts uz tehniskās jaunrades programmām (11% no kopējā apjoma).

Apstiprinātas izmaksas par vienu audzēkni Rēzeknes valstspilsētas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs (pēc 2021. gada naudas plūsmas uzskaitītiem izglītības iestāžu izdevumiem) pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2022. gadā. Pirmsskolas izglītības iestādēs izmaksas par vienu audzēkni svārstās no 160,07 eiro mēnesī (PII “Varavīksne”) līdz 210,00 eiro mēnesī (PII “Namiņš”). Vispārējās izglītības iestādēs izmaksas par vienu audzēkni svārstās no 50,56 eiro (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija) līdz 83,64 eiro (Rēzeknes 4. vidusskola).

Pieņemts lēmums veikt redakcionāla rakstura grozījumus Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Māriņa” nolikumā, kā arī izslēgt no nolikuma pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu, kas no 1. septembra iestādē vairs netiek īstenota.

Ņemot vērā straujo energoresursu un pārtikas produktu cenu kāpumu, lai nodrošinātu pārtikas produktu iegādi un ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kvalitātē, nolemts paaugstināt ēdināšanas izmaksas Rēzeknes pamatskolā-attīstības centrā: pirmsskolas izglītības grupās – 2,15 eiro; diennakts pirmsskolas izglītības grupās – 2,42 eiro; 1.–9. klases izglītojamiem: brokastis – 1,00 eiro; pusdienas – 1,20 eiro; launags – 0,60 eiro; vakariņas – 1,00 eiro.

Izdarīti grozījumi domes 27. janvāra lēmumā par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu. Rēzeknes Katoļu vidusskolai 1.–4. klašu izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai piešķirti 1,075 eiro dienā vienam izglītojamajam, savukārt sociālā pedagoga nodrošināšanai skolā, saskaņā ar tarifikāciju – 3,75 stundas nedēļā.

Pieņemts lēmums par būvju Atbrīvošanas alejā 147A izslēgšanu no pašvaldības pārvaldes “Sociālais dienests” bilances. Īstenojot projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā”, Atbrīvošanas alejā 147A tika uzbūvēta Grupu (dzīvokļu) māja cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, nojaucot vairākas būves – piecas nojumes un vienu palīgēku (bijušā bērnudārza teritorija).

Apstiprināti grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādī. Dienas aprūpes un rehabilitācijas centra “Spārīte” bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sniegtais pakalpojums – fizioterapeita individuālā nodarbība (1 st.) maksās 11,98 eiro. Savukārt, Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem – 15,77 eiro/dienā (479,41 eiro/mēnesī). Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iedzīvotājiem abi minētie pakalpojumi būs bez maksas, saņemot kompensāciju no Deinstitucionalizācijas projekta.

Nolemts atbalstīt projekta pieteikuma iesniegšanu satiksmes infrastruktūras uzlabošanai “Dzirnavu ielas posma ar bruģakmens segumu braucamās daļas un ietves seguma atjaunošana” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts aizdevuma (Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai) saņemšanai. Kopējās projekta izmaksas ir 84 332,16 eiro (ar PVN), 85% no tiem – valsts aizdevums, bet 15% – pašvaldības līdzfinansējums.

Pieņemts lēmums slēgt Sadarbības līgumu ar Sianovas pašvaldību (Polija), lai veicinātu abu pašvaldību sadarbību izglītības, kultūras, ekonomikas un sociālo jautājumu sfērās. Sadarbības līguma termiņš – 10 gadi. Šajā sakarā no 29. septembra līdz 2. oktobrim ārzemju komandējumā uz Poliju (Sianova) norīkoti Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Stecs un deputāte Kristīne Kokoreviča. Vizītes mērķis ir sadarbības līguma parakstīšana un pieredzes, zināšanu un labas prakses apmaiņas veicināšana starp Rēzeknes pašvaldību Latvijā un Sianovas pašvaldību Polijā.

Apstiprināta lokālplānojuma Rīgas ielā 17, 19, 19A, 21, 21A redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ar mērķi mainīt noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu uz “Rūpnieciskās apbūves teritorija”. Īpašuma tiesības uz visām lokālplānojuma teritorijā ietilpstošajām zemes vienībām ir nostiprinātas SIA “Rēzeknes Gaļas kombināts”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 3. oktobra līdz 30. oktobrim. Informācija par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai tiks publicēta bezmaksas informatīvajā izdevumā “Rēzeknes Vēstnesis” un pašvaldības tīmekļa vietnē rezekne.lv.

Vairāki izskatītie lēmumprojekti bija saistīti ar dzīvokļu jautājumiem, zemes vienību daļu iznomāšanu (mazdārziņa apsaimniekošanai), adreses piešķiršanu telpai Stacijas ielā u.tml.

Ar domes lēmumu saturu varat iepazīties sadaļā Pašvaldība/Sēdes.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?