Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde aicina darbā juristu (1 vakance uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju,
 • darba pieredze jurista amatā ne mazāk kā 2 gadi,
 • komunikācijas prasmes, analītiskā domāšana, patstāvība un iniciatīva,
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte,
 • organizatoriskās īpašības,
 • teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmām.

Galvenie amata pienākumi:

 • pildīt pārvaldes un domes izvirzītos uzdevumus;
 • sekmēt likumības nostiprināšanu pārvaldē un likumu normu ievērošanu domē;
 • veikt iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu;
 • saskaņot un pēc nepieciešamības izstrādāt komiteju un domes lēmumu projektus;
 • piedalīties darba grupu sastāvā;
 • konsultēt  pārvaldes darbiniekus juridiskajos jautājumos un sniegt skaidrojumus par normatīvo aktu prasībām, pārvaldes kompetencē esošo jautājumu risināšanā, veikt tiesību normu iztulkošanu un sistēmisku analīzi;
 • pārvaldes vadības uzdevumā sniegt atzinumu vai paust viedokli par dokumentiem juridiska rakstura strīdu gadījumos;
 • sagatavot paskaidrojumus, pieteikumus un prasības pieteikumus tiesai, kā arī pārstāvēt pārvaldi  tiesā un citās  valsts pārvaldes iestādēs, organizācijās;
 • veikt tirgus izpētes procesa protokolēšanu;
 • veikt darbības pārvaldes īpašumā esošā nekustamā īpašuma nomas maksas parādu piedziņā;
 • gatavot iepirkumu līgumus patstāvīgi, kā arī cita veida līgumus sadarbībā ar speciālistiem. Saskaņot līgumus, kas tiek izstrādāti pārvaldē un saistīti ar nekustamo īpašumu iegūšanu, atsavināšanu, iznomāšanu, apsaimniekošanu;
 • sagatavot atbildes projektus uz pārvaldei adresētiem juridiska rakstura iesniegumiem;
 • reģistrēt pārvaldē saņemtos juridisko un fizisko personu iesniegumus, vēstules, priekšlikumus, sūdzības, ierosinājumus saskaņā ar lietvedības noteikumiem un normām;
 • pildīt lietvedes pienākumus pārvaldē, izstrādāt pārvaldes lietu nomenklatūras kopsavilkumu un nodot akceptēšanai valsts zonālajā arhīvā. Veidot, uzskaitīt un uzturēt kārtībā pārvaldes dokumentus un lietas atbilstoši lietu nomenklatūrai;
 • veikt pārvaldes personālsastāva dokumentu un rīkojumu noformēšanu, kā arī pārvaldes dokumentu noformēšanu atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai;
 • sagatavot un pieņemt glabāšanā pārvaldes darbinieku iekārtotās lietas nodošanai valsts arhīvā vai pārvaldes arhīvā;
 • sastādīt aktus un veikt īslaicīgi glabājamo dokumentu atlasi iznīcināšanai, kuri zaudējuši vēsturisko un praktisko nozīmi;
 • darboties pārvaldes Ekspertu komisijas sastāvā. Organizēt dokumentu vērtības ekspertīzi lietvedībā;
 • sekot iekšējo un ārējo normatīvo aktu grozījumiem, koncepcijām un likumu projektiem;
 • savlaicīgi informēt pārvaldes darbiniekus par izmaiņām (grozījumiem) normatīvajos aktos un to spēkā stāšanās laiku un kārtību, kas attiecas uz viņiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vai motivācijas vēstule;
 • dzīves gaitas apraksts (CV);
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto kvalifikāciju un prasību izpildi.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas, labus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu;
 • ikmēneša stabilus ienākumus.

Darbavietas adrese – Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

Bruto alga – 938,00 EUR

Pieteikuma dokumenti (motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz personīgi līdz 30.03.2020. Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldē 105. kabinetā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi voldemars.platacis@rezekne.lv vai ierakstītā vēstulē, adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, LV-4601 (pasta zīmogs – 2020. gada 30. marts), ar norādi: „Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes jurista amata kandidātu atlases konkursam”.

Tālrunis informācijai: 646 07619

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde informē, ka:

 • pretendentu iesniedzamos dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV4601. Papildus VDAR 13.pantā minētā informācija pieejama www.rezekne.lv sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti / Privātuma politika, iepazīstoties ar Rēzeknes pilsētas domes iekšējiem noteikumiem “Rēzeknes pilsētas domes personas datu apstrādes un aizsardzības privātuma politiku” vai klātienē Rēzeknes pilsētas domes un tās iestāžu klientu apkalpošanas vietās.

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde aicina darbā galveno grāmatvedi uz nenoteiktu laiku, paredzot normālo darba laiku, nosakot mēnešalgu 1075 eiro.

Galvenie amata pienākumi:

 • Izstrādāt uzņēmuma vajadzībām piesaistītu grāmatvedības kontu plānu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” (detalizēt kontu plānu atbilstoši uzņēmuma darbības īpatnībām, kā arī izveidot papildus kontus specifiskiem saimnieciskiem darījumiem).
 • Piemērot divkāršo konta ieraksta metodi (ierakstīt saimniecisko darījumu par vienu un to pašu summu viena konta debetā un otra konta kredītā).
 • Pielietot grāmatvedības formas (reģistrēt un uzskaitīt saimnieciskos darījumus grāmatvedības kontos).
 • Uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus (iegrāmatot nemateriālos, ilgtermiņa finansu un pamatlīdzekļus, atspoguļot to novērtēšanas rezultātus grāmatvedības uzskaitē, aprēķināt tā nolietojumu un iegrāmatot grāmatvedības reģistros).
 • Uzskaitīt apgrozāmos līdzekļus (reģistrēt grāmatvedības reģistros krājumu apgrozījumu, atlikumu izmaiņas, novērtēt krājumus izmantojot nepieciešamo metodi (vidējā svērtā vai FIFO metode),  iegrāmatojot debitorus analītiskajos grāmatvedības kontos. Novērtēt debitoru parādus, veidot uzkrājumus šaubīgajiem debitoriem, uzskaitīt naudas līdzekļus un iegrāmatot tos grāmatvedības reģistros. Kontrolēt naudas plūsmu.
 • Uzskaitīt pašu kapitālu (reģistrēt pamatkapitālu grāmatvedības reģistros, noteikt pašu kapitālu un reģistrēt grāmatvedības reģistros).
 • Uzskaitīt saistības (novērtēt un reģistrēt saistības grāmatvedības reģistros).
 • Reģistrēt saimnieciskos darījumus (novērtēt saimnieciskos darījumus naudas izteiksmē, ja nepieciešams, arī naturālās mērvienībās, iegrāmatojot saimnieciskos darījumus grāmatvedības reģistros, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, katra mēneša beigās aprēķināt kontu debeta un kredīta apgrozījumus, katra mēneša beigās aprēķināt kontu atlikumus (saldo).
 • Aprēķināt darba samaksu (darba algu, slimības naudu, atvaļinājuma naudu, aprēķināt un ieturēt darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas maksājumus, aprēķināt un ieturēt darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus, aprēķināt un ieturēt ienākuma nodokli, sastādīt atskaites valsts institūcijām par aprēķinātiem un ieturētiem nodokļiem).
 • Veikt komandējuma dokumentu noformēšanu naudas līdzekļu pieņemšanai un komandējuma naudas izdevumu apmaksai saskaņā ar noteikto kārtību.
 • Veikt personu avansa norēķinu uzskaiti uzņēmumā.
 • Veikt uzņēmuma līdzekļu un bilances posteņu inventarizāciju (sagatavot inventarizācijas grāmatvedības datus, sastādīt salīdzināšanas sarakstus, reģistrēt inventarizācijas datus grāmatvedības reģistros).
 • Sastādīt uzņēmuma gada pārskatu (sastādīt gada bilanci, naudas plūsmas pārskatu, pašu kapitāla izmaiņas pārskatu, ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskatu, aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojumu apliekamā ienākuma noteikšanai, sastādīt uzņēmuma ienākuma deklarāciju, kā arī citas pārskata formas saskaņā ar LR likumiem un normatīvajiem aktiem).
 • Veikt pašvaldības budžeta pieprasījuma un tāmes kārtējam gadam sagatavošanu un iesniegšanu domes Finanšu pārvaldei, kontrolēt apstiprinātā budžeta izpildi un piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši apstiprinātajām tāmēm, resursu un izdevumu sadalījumam, analizēt budžeta izlietojuma efektivitāti.
 • Veikt pilnu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem, sagatavot gada, ceturkšņa un mēneša pārskatus un iesniegt Valsts kasē, Valsts ieņēmumu dienestam, Centrālajai statistikas pārvaldei.
 • Regulāri papildināt savas zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas piedaloties semināros.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība grāmatvedības, ekonomikas vai finanšu jomā
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (atbilstoši 07.07.2009. MK noteikumos Nr.733 noteiktajam C līmenis 1.pakāpe), krievu valoda sarunvalodas līmenī.
 • Darba pieredze valsts iestādes grāmatveža amatā (vismaz 3 gadi), priekšrocība bilancspējīgam grāmatvedim.
 • Datorzināšanas pieredzējuša lietotāja līmenī MSOffice (MS Excel un MS Word), pieredze darbā ar grāmatvedības sistēmām, (grāmatvedības programma “Ozols” tiks uzskatīta par priekšrocību).

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas, labus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu.
 • ikmēneša stabilus ienākumus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (Curriculum Vitae);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu, u.c. dokumentu kopijas.

Pieteikumu konkursam pretendents var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde, 18.Novembra iela 39, Rēzekne, LV-4601, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Sporta pārvaldes 202. kabinetā (darba dienās no plkst. 8.00-16.30, pārtraukums no plkst. 12.00-12.30). Uz aploksnes jābūt norādei “Pieteikums konkursam Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes galvenā grāmatveža amatam”. Telefons informācijai 646 22092. Pieteikumu pretendentam jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšanu līdz 2020. gada 3. aprīlim.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde informē, ka:

 • Pretendentu iesniedzamos dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV4601. Papildus VDAR 13.pantā minētā informācija pieejama sadaļā Privātuma politika. Savukārt Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienība Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde ir pretendentu  datu apstrādātājs.

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde aicina darbā ceļu būvinženieri (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • Augstākā profesionālā izglītība ceļu būvniecības jomā;
 • Darba pieredze būvinženiera amatā;
 • Valsts valodas prasme C līmeņa pakāpe;
 • Komunikācijas prasmes;
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • Organizatoriskās īpašības;
 • Teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmām.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt savlaicīgu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu ieplānotiem ielu, trotuāru, laukumu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbiem;
 • Pieņemt tehniskos un tehnoloģiskos lēmumus pilsētas ielu un trotuāru remonta un būvniecības gaitā, saskaņot izmaiņas projektos, sekot izpildāmo darbu kvalitātei un tehnisko noteikumu ievērošanai;
 • Sistemātiski veikt ielu, trotuāru apsekošanu, plānot darbus ielu un trotuāru uzturēšanai atbilstošā tehniskā stāvoklī;
 • Veikt pilsētas ielu un trotuāra stāvokļa novērtēšanu, plānot ielu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbus;
 • Izstrādāt mērķdotāciju līdzekļu izlietojuma ikgadējās programmas;
 • Veikt pilsētas ielu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbu organizāciju, pasūtīt un pieņemt izpildītos darbus, pārbaudīt darbu atbilstību līgumu, kā arī normatīvo dokumentu prasībām, pārbaudīt izpildīto darbu izmaksas, apjomu un kvalitāti;
 • Sagatavot un izsniegt tehniskos noteikumus projektēšanas uzsākšanai, kas saistīta ar pieslēgšanos inženierkomunikācijām, kā arī ielām;
 • Saskaņā ar “Publisko iepirkumu likuma” prasībām sagatavot tehniskās specifikācijas un darba uzdevumus iepirkumu rīkošanai;
 • Izstrādāt noteikumus, nolikumus, aprēķinus u tml., gatavot pārskatus par veiktajiem darbiem un līdzekļu izlietojumu ielu un trotuāru būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbos;
 • Gatavot atzinumus objektu nodošanai ekspluatācijā par Pārvaldes izdoto tehnisko noteikumu vai projektu saskaņojumu prasību izpildi. Sastādīt pilsētas lietus ūdens kanalizācijas tīklu tekošā un kapitālā remonta un rekonstrukcijas darba plānus piešķirtā finansējuma ietvaros un sekot šī finansējuma racionālai izmantošanai.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma un motivācijas vēstule;
 • Dzīves gaitas apraksts (CV);
 • Izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto kvalifikāciju un prasību izpildi.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas, labus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu.
 • Ikmēneša stabilus ienākumus.

Darbavietas adrese – Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

Bruto alga – 938,00 EUR

Pieteikuma dokumenti (motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz personīgi līdz 15.05.2020. Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldē 105. kabinetā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi voldemars.platacis@rezekne.lv vai ierakstītā vēstulē, adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, LV-4601 (pasta zīmogs – 2020. gada 15. maijs), ar norādi: „Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu būvinženiera amata kandidātu atlases konkursam”.

Tālrunis informācijai: 646 07619

Informācija par kandidātu atlases procesu un kandidātu atbilstības novērtēšanas rezultātiem SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekļa vakantajam amatam

Kapitālsabiedrības nosaukums: Pašvaldības kapitālsabiedrība “Olimpiskais centrs Rēzekne”.

Kompetenču un profesionālās pieredzes prasību apraksts:

 • pieredze ēku un būvju apsaimniekošanas jomā;
 • pieredze stratēģiskā plānošanā, administratīvajā darbā, iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un to izpildes uzraudzība;
 • pieredze iepirkumu organizēšanā;
 • pieredze projektu izstrādē un vadīšanā, tai skaitā pieredze ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanā;
 • izpratne par Latvijas sporta sistēmu;
 • pieredze finanšu vadībā, plānošanā un kontrolē;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, vadīt uzņēmumu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrībai izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Nominācijas komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs

 • Aleksandrs Bartaševičs, domes priekšsēdētājs.

Komisijas locekļi:

 • Lidija Ostapceva, domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos,
 • Aleksejs Stecs, domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos,
 • Aleksejs Grehovs, Sporta pārvaldes vadītājs,
 • Raimonds Olehno, domes izpilddirektors,
 • Ilze Kaulakane, Rēzeknes pilsētas domes iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas finanšu analītiķe.

Informācija par kandidātu novērtēšanas procesu

Novērtēšanas kritēriji:

 • Valodu zināšanas – valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu (angļu, krievu valodas) zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Izglītība – augstākā izglītība uzņēmējdarbības, finanšu vai ekonomikas vadībā;
 • Pieredze vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekļa uzdevumus; iepriekšējā darba pieredze saimnieciskā uzņēmuma vadībā, pieredze ēku un būvju apsaimniekošanas jomā, iepirkumu organizēšanā, finanšu vadībā, plānošanā un kontrolē.
 • Kompetences – stratēģiskā plānošana, vadība – spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu; spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības; lēmumu pieņemšana un atbildība.

Izmantotās kandidātu novērtēšanas metodes: Darba intervija.

Novērtēto kandidātu skaits: divi kandidāti.

Pamatojoties uz nominācijas komisijas vērtējumu, amatu kandidāts Jekaterina Meirāne atzīta par atbilstošu pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekļa amatam.

Jekaterinas Meirānes kandidatūra izvirzīta iecelšanai pašvaldības kapitālsabiedrības “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekļa amatā.

Pašvaldības kapitālsabiedrības “Olimpiskais centrs Rēzekne” kapitāla daļu turētājas pārstāvis, Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, atbalstīja nominācijas komisijas lēmumu.

2019. gada 30. decembrī pašvaldības kapitālsabiedrības “Olimpiskais centrs Rēzekne” ārkārtas dalībnieku sapulcē Jekaterina Meirāne iecelta pašvaldības kapitālsabiedrības “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?