Rēzeknes pilsētas dome izsludina atklātu konkursu uz pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktora amatu.

Galvenie pienākumi:

 • vadīt un organizēt aģentūras administratīvo darbu, nodrošināt tās darbības nepārtrauktību;
 • nodrošināt kvalitatīvu kultūras un tūrisma pakalpojumu pieejamību Rēzeknes pilsētā;
 • izstrādāt un ieviest jaunus kultūras un tūrisma produktus, pilsētas mārketinga pasākumus sadarbībā ar iestādēm, privāto un nevalstisko sektoru;
 • nodrošināt svētku pasākumu rīkošanu Rēzeknē;
 • izstrādāt aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un budžeta projektus un nodrošināt to, kā arī gada darba plāna izpildi;
 • efektīvi plānot un vadīt aģentūras finanšu resursus;
 • izstrādāt aģentūras sniegto pakalpojumu cenrādi un maksāšanas kārtību;
 • slēgt darba, saimnieciskos un nomas līgumus.

Prasības pretendentiem:

 • maģistra grāds humanitārajās vai izglītības zinātnēs;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze kultūras iestāžu vadībā (ne mazāk  kā 100 darbinieku) pēdējo 10 gadu laikā;
 • pieredze attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un vidēja termiņa stratēģijas realizācijā;
 • izpratne par finanšu vadības jautājumiem;
 • labas iemaņas lietišķajā sarakstē un lietišķās etiķetes zināšanas;
 • labas saskarsmes, komunikācijas un prezentēšanas prasmes;
 • iniciatīva, vēlme un prasme sadarboties, organizatora spējas;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vismaz divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas aģentūras uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā.

Atalgojums – 1699 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • pretendenta sagatavota koncepcija par pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” darbu un attīstības perspektīvām.

Pieteikumu konkursam pretendents var iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@rezekne.lv vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes  pilsētas domē, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Uz aploksnes jābūt norādei “Pieteikums konkursam uz Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” direktora amatu”.

Pieteikums pretendentam jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2021. gada 29. janvārim.

Rēzeknes pilsētas dome pieteikuma dokumentos norādītos personas datus apstrādās atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktajām prasībām, ar nolūku nodrošinātu atlases konkursa norisi. Minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr.9000025465, adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Papildu informāciju par personas datu apstrādi atrodama Rēzeknes pilsētas domes mājaslapā www.rezekne.lv.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde meklē Dienesta viesnīcas vadītāju.

Darba vieta – Rēzeknes pilsētas dienesta viesnīca, Atbrīvošanas alejā 92, Rēzeknē.

Prasības:

 • Augstākā izglītība (ekonomiskajās, sociālajās, tehniskajās zinībās vai cita).
 • Ne mazāk, kā 3(trīs) gadu praktiskā darba pieredze procesu vadībā.
 • Mūsdienīgu apsardzes, ugunsdrošības, siltumapgādes, ūdensapgādes, ēku ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu un mezglu darbības pārzināšana.
 • Priekšstats par dienesta viesnīcu struktūru un atbildību sfērām.
 • Labas komunikācijas prasmes.

Galvenie darba pienākumi:

 • Organizēt, vadīt un kontrolēt viesnīcas saimniecisko darbību;
 • Izstrādāt viesnīcas darbu regulējošos iekšējos normatīvos aktus;
 • Nodrošināt viesnīcas telpu un apkārtnes uzturēšanu;
 • Nodrošināt viesnīcas personāla darba organizāciju;
 • Nodrošināt īrnieku iemitināšanu;
 • Koordinēt audzināšanas darbu dienesta viesnīcā.

Mēs piedāvājam:

 • Dinamisku un interesantu darbu;
 • Labus darba apstākļus;
 • Bruto algu no 850 EUR mēnesī un sociālās garantijas.

Pieteikumus un CV sūtīt uz izglitiba@rezekne.lv līdz 2021. gada 31. janvārim.

Papildus informāciju iespējams iegūt: www.rezeknesip.lv (sadaļā “Vispārējā izglītība”). Tālrunis uzziņām: 646 22123.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?