Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000025446) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktora amatu.

(Lubānas iela 49, Rēzekne)

Prasības pretendentiem:

 • neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā, vēlamas poļu valodas zināšanas;
 • vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

Pretendentam, saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums un pretendenta aptaujas anketa (pievienojot rekomendācijas);
 • izglītības dokumentu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstuli;
 • Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas attīstības prioritāros virzienus (redzējumu), līdz divām A4 lapām datorrakstā.

Bruto alga: no 1214,00 eiro.

Pretendentu pieteikumus ar norādi  „Konkursam uz Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktora amatu” līdz 2020. gada 31. janvāra plkst. 1200 iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, adrese: Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes 202. telpā, vai iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: skolu.valde@rezekne.lv.

Tālrunis informācijai: 64607214, 64622123

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000025446) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” vadītāja amatu.

(Kosmonautu iela 9, Rēzekne)

Prasības pretendentiem:

 • neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

Pretendentam, saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums un pretendenta aptaujas anketa (pievienojot rekomendācijas);
 • izglītības dokumentu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstuli;
 • Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” attīstības prioritāros virzienus (redzējumu), līdz divām A4 lapām datorrakstā.

Bruto alga 1056,00 eiro.

Pretendentu pieteikumus ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” vadītāja amatu” līdz 2020. gada 31. janvāra plkst. 12.00 iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, adrese: Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes 202. telpā, vai iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: skolu.valde@rezekne.lv.

Tālrunis informācijai: 646 07218, 646 22123.

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde aicina darbā ceļu būvinženieri (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • Augstākā profesionālā izglītība ceļu būvniecības jomā;
 • Darba pieredze būvinženiera amatā;
 • Valsts valodas prasme C līmeņa pakāpe;
 • Komunikācijas prasmes;
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • Organizatoriskās īpašības;
 • Teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmām.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt savlaicīgu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu ieplānotiem ielu, trotuāru, laukumu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbiem;
 • Pieņemt tehniskos un tehnoloģiskos lēmumus pilsētas ielu un trotuāru remonta un būvniecības gaitā, saskaņot izmaiņas projektos, sekot izpildāmo darbu kvalitātei un tehnisko noteikumu ievērošanai;
 • Sistemātiski veikt ielu, trotuāru apsekošanu, plānot darbus ielu un trotuāru uzturēšanai atbilstošā tehniskā stāvoklī;
 • Veikt pilsētas ielu un trotuāra stāvokļa novērtēšanu, plānot ielu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbus;
 • Izstrādāt mērķdotāciju līdzekļu izlietojuma ikgadējās programmas;
 • Veikt pilsētas ielu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbu organizāciju, pasūtīt un pieņemt izpildītos darbus, pārbaudīt darbu atbilstību līgumu, kā arī normatīvo dokumentu prasībām, pārbaudīt izpildīto darbu izmaksas, apjomu un kvalitāti;
 • Sagatavot un izsniegt tehniskos noteikumus projektēšanas uzsākšanai, kas saistīta ar pieslēgšanos inženierkomunikācijām, kā arī ielām;
 • Saskaņā ar “Publisko iepirkumu likuma” prasībām sagatavot tehniskās specifikācijas un darba uzdevumus iepirkumu rīkošanai;
 • Izstrādāt noteikumus, nolikumus, aprēķinus u tml., gatavot pārskatus par veiktajiem darbiem un līdzekļu izlietojumu ielu un trotuāru būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbos;
 • Gatavot atzinumus objektu nodošanai ekspluatācijā par Pārvaldes izdoto tehnisko noteikumu vai projektu saskaņojumu prasību izpildi. Sastādīt pilsētas lietus ūdens kanalizācijas tīklu tekošā un kapitālā remonta un rekonstrukcijas darba plānus piešķirtā finansējuma ietvaros un sekot šī finansējuma racionālai izmantošanai.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma un motivācijas vēstule;
 • Dzīves gaitas apraksts (CV);
 • Izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto kvalifikāciju un prasību izpildi.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas, labus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu.
 • Ikmēneša stabilus ienākumus.

Darbavietas adrese – Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

Bruto alga – 938,00 EUR

Pieteikuma dokumenti (motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz personīgi līdz 7.02.2020. Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldē 105. kabinetā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi voldemars.platacis@rezekne.lv vai ierakstītā vēstulē, adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, LV-4601 (pasta zīmogs – 2020. gada 7. februāris), ar norādi: „Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu būvinženiera amata kandidātu atlases konkursam”.

Tālrunis informācijai: 646 07619

Informācija par kandidātu atlases procesu un kandidātu atbilstības novērtēšanas rezultātiem SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekļa vakantajam amatam

Kapitālsabiedrības nosaukums: Pašvaldības kapitālsabiedrība “Olimpiskais centrs Rēzekne”.

Kompetenču un profesionālās pieredzes prasību apraksts:

 • pieredze ēku un būvju apsaimniekošanas jomā;
 • pieredze stratēģiskā plānošanā, administratīvajā darbā, iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un to izpildes uzraudzība;
 • pieredze iepirkumu organizēšanā;
 • pieredze projektu izstrādē un vadīšanā, tai skaitā pieredze ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanā;
 • izpratne par Latvijas sporta sistēmu;
 • pieredze finanšu vadībā, plānošanā un kontrolē;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, vadīt uzņēmumu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrībai izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Nominācijas komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs

 • Aleksandrs Bartaševičs, domes priekšsēdētājs.

Komisijas locekļi:

 • Lidija Ostapceva, domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos,
 • Aleksejs Stecs, domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos,
 • Aleksejs Grehovs, Sporta pārvaldes vadītājs,
 • Raimonds Olehno, domes izpilddirektors,
 • Ilze Kaulakane, Rēzeknes pilsētas domes iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas finanšu analītiķe.

Informācija par kandidātu novērtēšanas procesu

Novērtēšanas kritēriji:

 • Valodu zināšanas – valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu (angļu, krievu valodas) zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Izglītība – augstākā izglītība uzņēmējdarbības, finanšu vai ekonomikas vadībā;
 • Pieredze vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekļa uzdevumus; iepriekšējā darba pieredze saimnieciskā uzņēmuma vadībā, pieredze ēku un būvju apsaimniekošanas jomā, iepirkumu organizēšanā, finanšu vadībā, plānošanā un kontrolē.
 • Kompetences – stratēģiskā plānošana, vadība – spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu; spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības; lēmumu pieņemšana un atbildība.

Izmantotās kandidātu novērtēšanas metodes: Darba intervija.

Novērtēto kandidātu skaits: divi kandidāti.

Pamatojoties uz nominācijas komisijas vērtējumu, amatu kandidāts Jekaterina Meirāne atzīta par atbilstošu pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekļa amatam.

Jekaterinas Meirānes kandidatūra izvirzīta iecelšanai pašvaldības kapitālsabiedrības “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekļa amatā.

Pašvaldības kapitālsabiedrības “Olimpiskais centrs Rēzekne” kapitāla daļu turētājas pārstāvis, Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, atbalstīja nominācijas komisijas lēmumu.

2019. gada 30. decembrī pašvaldības kapitālsabiedrības “Olimpiskais centrs Rēzekne” ārkārtas dalībnieku sapulcē Jekaterina Meirāne iecelta pašvaldības kapitālsabiedrības “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?