Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde aicina darbā sporta organizatoru uz nenoteiktu laiku, paredzot normālo darba laiku.

Galvenie amata pienākumi sporta organizatoram/-ei:

 • Starptautisko, Latvijas un Rēzeknes mēroga sporta, aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizēšana.
 • Sporta pasākumu plānošana, dokumentācijas (nolikumu, tāmju, atskaišu) sagatavošana.
 • Sporta pasākumu popularizēšana, pasākumu reklāmas kampaņu nodrošināšana.
 • Informatīvo un reklāmas materiālu, preses relīžu sagatavošana un izplatīšana medijos.
 • Sadarbības ar masu medijiem veidošana, sabiedrības informēšana par pasākumiem un aktivitātēm.
 • Bukletu, brošūru, ziņu kopu un citu speciālo informatīvo materiālu sagatavošana.
 • Gada pārskatu un statistikas datu apkopošana.
 • Audio un vizuālo prezentāciju sagatavošana.
 • Dalība preses konferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu (atklāšanas ceremoniju, gadadienu svinību, apbalvošanas sarīkojumu u.c.) organizēšana un vadīšana.
 • Dalība projektu un programmu izstrādē un ieviešanā, t.sk., investīciju piesaistes procesos, kas saistīti ar sporta attīstību Rēzeknes pilsētā, u.c.
 • Komunikācija ar valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām – aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana Rēzeknes pilsētā.
 • Sporta pasākumu reglamentējošas dokumentācijas izstrāde un ievērošana.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sporta jomā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (atbilstoši 07.07.2009. MK noteikumos Nr.733 noteiktajam C līmenis 1.pakāpe).
 • Krievu valodas un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Spēja publiski uzstāties un organizēt sporta pasākumus.
 • Spēja pārzināt sporta veida specifiku un sacensību tiesāšanas organizāciju.
 • Spēja ievērot normatīvos aktus, standartus un noteikumus, kas saistīti ar sportu un sporta pasākumu organizēšanu.
 • Spēja motivēt komandu darbam, koordinēt komandas darbu.
 • Spēja saskaņot savu darbību ar dažādu līmeņu speciālistiem.
 • Lietvedības pārzināšana.
 • Spēja izmantot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku savas darbības veikšanai (tai skaitā MS Excel, Word, PowerPoint vai analoģisku datorprogrammu lietotājprasmes).
 • Praktiskā darba pieredze sporta jomā tiks uzskatīta par prioritāti.
 • Vēlamas B kategorijas auto vadīšanas tiesības.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas, labus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu.
 • Ikmēneša stabilus ienākumus (mēnešalga 938 eiro)

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma un motivācijas vēstule.
 • Īss dzīves un darba gaitu pieredzes apraksts (CV).
 • Izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi līdz 2019. gada 16. decembrim plkst. 16.30 Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldē (202. vai 211. kabinets, 18. novembra iela 39, Rēzekne, LV-4601), elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi sports@rezekne.lv vai pa pastu uz adresi: 18.novembra iela 39, Rēzekne, LV-4601 (pasta zīmogs – 2019. gada 16. decembris) ar norādi: “Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes Sporta organizatora amata kandidātu atlases konkursam” Tālr. informācijai 646 22092.

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde informē, ka:

 • Pretendentu iesniedzamos dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV4601. Papildus informācija pieejama pašvaldības mājas lapā: https://rezekne.lv/privatuma-politika/ . Savukārt Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde ir pretendentu  datu apstrādātājs.

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde aicina darbā divas medmāsas uz nenoteiktu laiku, ar nepilnu darba laiku – 20 stundas nedēļā.

Galvenie amata pienākumi medmāsai:

 • Sniegt pirmo medicīnisko palīdzību Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes, t.sk. Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skolas (turpmāk tekstā BJSS) organizētajos sporta pasākumos un sacensībās līdz specializētās palīdzības ierašanās/sniegšanas brīdim.
 • Ievērot ētiku profesionālā darbībā un nodrošināt konfidencialitāti profesionālajā darbībā.
 • Sekot un papildināt pirmās medicīniskās aptieciņu ar nepieciešamajiem medikamentiem, sekot medikamentu derīguma termiņiem.
 • Konsultēt pirmās medicīniskās palīdzības jautājumos.
 • Veikt medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanu.
 • Periodiski paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.
 • Uzturēt tīru un drošu savu darba vidi, atbilstoši infekcijas kontroles prasībām. Ievērot higiēnas pamatprasības.
 • Veikt darba virsmu un inventāra dezinfekciju atbilstoši valstī noteiktajiem standartiem.

Prasības pretendentiem:

 • Pirmā līmeņa augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība medmāsas specialitātē.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (atbilstoši 07.07.2009. MK noteikumos Nr.733 noteiktajam C līmenis 1.pakāpe).
 • Labas saskarsmes un sadarbības prasmes, komunikabilitāte.
 • Prasme strādāt komandā.
 • Augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas, labus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu.
 • Ikmēneša stabilus ienākumus (mēnešalga 314,50 eiro)

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma un motivācijas vēstule.
 • Īss dzīves un darba gaitu pieredzes apraksts (CV).
 • Izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi līdz 2019. gada 16. decembrim plkst. 16.30 Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldē (202. vai 211. kabinets, 18. novembra iela 39, Rēzekne, LV-4601), elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi sports@rezekne.lv vai pa pastu uz adresi: 18. novembra iela 39, Rēzekne, LV-4601 (pasta zīmogs – 2019. gada 16. decembris) ar norādi: “Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes Medmāsas amata kandidātu atlases konkursam”. Tālr. informācijai 646 22092

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde informē, ka:

 • Pretendentu iesniedzamos dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV4601. Papildus informācija pieejama pašvaldības mājas lapā: https://rezekne.lv/privatuma-politika/ . Savukārt Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde ir pretendentu datu apstrādātājs.

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde aicina darbā ceļu būvinženieri (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • Augstākā profesionālā izglītība ceļu būvniecības jomā;
 • Darba pieredze būvinženiera amatā;
 • Valsts valodas prasme C līmeņa pakāpe;
 • Komunikācijas prasmes;
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • Organizatoriskās īpašības;
 • Teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmām.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt savlaicīgu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu ieplānotiem ielu, trotuāru, laukumu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbiem;
 • Pieņemt tehniskos un tehnoloģiskos lēmumus pilsētas ielu un trotuāru remonta un būvniecības gaitā, saskaņot izmaiņas projektos, sekot izpildāmo darbu kvalitātei un tehnisko noteikumu ievērošanai;
 • Sistemātiski veikt ielu, trotuāru apsekošanu, plānot darbus ielu un trotuāru uzturēšanai atbilstošā tehniskā stāvoklī;
 • Veikt pilsētas ielu un trotuāra stāvokļa novērtēšanu, plānot ielu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbus;
 • Izstrādāt mērķdotāciju līdzekļu izlietojuma ikgadējās programmas;
 • Veikt pilsētas ielu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbu organizāciju, pasūtīt un pieņemt izpildītos darbus, pārbaudīt darbu atbilstību līgumu, kā arī normatīvo dokumentu prasībām, pārbaudīt izpildīto darbu izmaksas, apjomu un kvalitāti;
 • Sagatavot un izsniegt tehniskos noteikumus projektēšanas uzsākšanai, kas saistīta ar pieslēgšanos inženierkomunikācijām, kā arī ielām;
 • Saskaņā ar “Publisko iepirkumu likuma” prasībām sagatavot tehniskās specifikācijas un darba uzdevumus iepirkumu rīkošanai;
 • Izstrādāt noteikumus, nolikumus, aprēķinus u tml., gatavot pārskatus par veiktajiem darbiem un līdzekļu izlietojumu ielu un trotuāru būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbos;
 • Gatavot atzinumus objektu nodošanai ekspluatācijā par Pārvaldes izdoto tehnisko noteikumu vai projektu saskaņojumu prasību izpildi. Sastādīt pilsētas lietus ūdens kanalizācijas tīklu tekošā un kapitālā remonta un rekonstrukcijas darba plānus piešķirtā finansējuma ietvaros un sekot šī finansējuma racionālai izmantošanai.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma un motivācijas vēstule;
 • Dzīves gaitas apraksts (CV);
 • Izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto kvalifikāciju un prasību izpildi.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas, labus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu.
 • Ikmēneša stabilus ienākumus.

Darbavietas adrese – Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

Bruto alga – 938,00 EUR

Pieteikuma dokumenti (motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz personīgi līdz 20.12.2019. Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldē 105. kabinetā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi voldemars.platacis@rezekne.lv vai ierakstītā vēstulē, adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, LV-4601 (pasta zīmogs – 2019. gada 20. decembris), ar norādi: „Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu būvinženiera amata kandidātu atlases konkursam”.

Tālrunis informācijai: 646 07619

Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka aicina darbā vecāko bibliogrāfu Komplektēšanas un apstrādes nodaļā.

Prasības

Izglītība:

 • augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs (izglītība bibliotēkzinātnē vai informācijas pārvaldībā tiks vērtēta kā priekšrocība) vai 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija bibliotēku nozarē.

Vēlamā pieredze un prasmes:

 • BIIS ALISE lietošanas prasmes un iemaņas;
 • pieredze bibliotekārajā darbā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • svešvalodu zināšanas;
 • jaunāko informācijas tehnoloģiju pārzināšana lietotāja līmenī;
 • labas komunicēšanas spējas, prasme strādāt komandā.

Amata pienākumi:

 • veidot bibliogrāfiskos aprakstus un klasifikācijas indeksus Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (CB) struktūrvienību krājumu jaunieguvumiem;
 • veidot bibliogrāfiskos aprakstus un klasifikācijas indeksus reģiona bibliotēku jaunieguvumiem un rekataloģizējamajam krājumam (pēc pieprasījuma);
 • iesaistīties metodiski-konsultatīvajā darbā;
 • rediģēt citu CB struktūrvienību, reģiona bibliotēku veidotos ierakstus;
 • veidot un izdrukāt svītrkodus CB un reģiona bibliotēku krājuma vienībām u.c. pienākumi.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • stabilu atalgojumu (558 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē.

Ja redzat sevi šajā amatā, dokumentus  lūgums iesniegt līdz 2020. gada 6. janvārim Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas direktorei – Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē;  sūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums vakancei” (pasta zīmogs 6. janvāris) Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē, LV 4601, vai uz e-pastu: ruta.suseja@rezeknesbiblioteka.lv.

Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju. Uzziņas pa tālruni 29446654.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2019 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?