Rēzeknes valstspilsētas domes bāriņtiesa izsludina pieteikšanos bāriņtiesas priekšsēdētāja palīga amatam.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīga amata galvenie pienākumi:

 • ievadīt informāciju sistēmās, sagatavot dokumentu projektus un lietas atbilstoši Bāriņtiesu likumā un darba līgumā noteiktajām pienākumu apjomam, piedaloties piemērotu aizbildņu, aizgādņu un audžuģimeņu meklēšanā, pārskatu sagatavošanā un aktualizēšanā par bērnu un aizgādnībā esošo personu interešu aizsardzībā veiktajām darbībām, dzīves apstākļu pārbaudēs un ģimeņu riska novērtējumos, personu uzklausīšanā.

Prasības:

 • vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, tiesību zinātnē;
 • speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • pieredze darba ar sistēmām: IS “NPAIS’, “Nederīgo dokumentu reģistrs” un “Fizisko personu reģistrs” un VISS;
 • spēkā esošo likumu, Ministru kabineta noteikumu u.c. bāriņtiesu darbību un reglamentējošo normatīvo aktu  pārzināšana;
 • izpratne par bērnu tiesību institūciju darbu;
 • darba pieredze bāriņtiesu, sociālā vai jurista darbā (kā priekšrocība);
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu (angļu, krievu valodas) zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • nevainojama reputācija.

Par bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgu nevar būt persona:

 • kurai pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības;
 • kura sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai sodāmības noņemšanas), izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai sodāmības noņemšanas kvalifikācijas komisija izvērtējusi, vai tas nekaitē bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzībai, un atļāvusi šai personai veikt darbu bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amatā;
 • kura atbrīvota no kriminālatbildības, soda vai soda izciešanas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
 • kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kriminālprocess ir izbeigts sakarā ar noilgumu, izlīgumu, apžēlošanu vai amnestiju;
 • kura ir notiesātais, apsūdzētais vai aizdomās turamais kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
 • kura pārkāpusi bērna tiesību aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus;
 • kura atrodas aizgādnībā;
 • kura atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarībā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams).

Atalgojums 750 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumu amatam pretendents var iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi tatjana.sudnika@rezekne.lv vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes  pilsētas domē, bāriņtiesas priekšsēdētājai Tatjanai Sudnikai Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē. Uz aploksnes jābūt norādei “Pieteikums Rēzeknes bāriņtiesas priekšsēdētāja palīga amatam”.

Pieteikums pretendentam jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2021. gada 17. septembrim.

Rēzeknes pilsētas dome pieteikuma dokumentos norādītos personas datus apstrādās atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktajām prasībām, ar nolūku nodrošinātu atlases konkursa norisi. Minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr.9000025465, adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Papildu informāciju par personas datu apstrādi atrodama sadaļā “Privātuma politika“.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde (reģ.Nr. 90000025446) aicina darbā pārvaldes vadītāja vietnieku.

Pārvaldes vadītāja vietnieka amata galvenie pienākumi:

 • pildīt Pārvaldes vadītāja pienākumus viņa prombūtnes laikā;
 • plānot un koordinēt Pārvaldes darbības jomas: izglītības pakalpojumi, izglītības attīstības koncepcija, politikas īstenošanas stratēģijas pasākumi, mērķprogrammas, projektu un priekšlikumu izstrādāšana izglītības pakalpojumu pilnveidošanā, plānošanā un ieviešanā Rēzeknes pilsētā, priekšlikumi tam atbilstošu finanšu resursu plānošanai;
 • pārstāvēt pašvaldību izglītības iestāžu (skolu un pirmsskolas iestāžu) padomju darbā;
 • plānot un koordinēt pašvaldības izglītības iestāžu darba kvalitātes vērtēšanas sistēmu un izglītības iestāžu vadītāju darbības novērtēšanu, izstrādāt atbilstošus normatīvos dokumentus, veidot šiem mērķiem atbilstošas darba grupas;
 • piedalīties Pārvaldes īstermiņa un ilgtermiņa plānu izstrādāšanā, to koriģēšanā, Pārvaldes politikas un mērķu izstrādāšanā un to izpildes analīzē;
 • izstrādāt, aktualizēt un novērtēt Pārvaldes un struktūrvienību normatīvos dokumentus, darba kārtības noteikumus, amatu aprakstus, organizēt un vadīt to izstrādes darba grupu darbu;
 • nodrošināt iekšējās kontroles sistēmas korupcijas riska novēršanai izveidi, pilnveidošanu un uzturēšanu Pārvaldē. Koordinēt iekšējās kontroles sistēmas korupcijas riska novēršanai izglītības iestādēs;
 • nodrošināt personas datu aizsardzības, informācijas un tās sistēmas drošības pasākumu ieviešanu Pārvaldē. Koordinēt personas datu aizsardzības pasākumu ieviešanu izglītības iestādēs;
 • koordinēt pašvaldību savstarpējos norēķinus par pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem;
 • vadīt un koordinēt Pārvaldes problēmu un neatbilstību procesu, piedalīties fizisko un juridisko personu sūdzību izskatīšanā, veikt atklāto neatbilstību uzskaiti, novērtēt un analizēt problēmas un neatbilstības, izstrādāt priekšlikumus, korektīvās un preventīvās darbības neatbilstību novēršanai;
 • veikt Pārvaldes darbības popularizēšanu un sabiedriskā tēla veidošanu masu informācijas līdzekļos un interneta vidē.

Prasības pretendentiem:

 • nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība un maģistra grāds kādā no izglītības zinātnēm;
 • jābūt profesionālām zināšanām skolvadībā, izpratnei par izglītības stratēģijas jautājumiem un prioritātēm valstī, pašvaldībā. Nepieciešama praktiskā darba pieredze izglītības iestādē (vismaz 3 gadi);
 • nepieciešamas vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās svešvalodas prasmes.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Bruto alga 1193,00 eiro.

Tālrunis informācijai: 64622123.

Pretendentu pieteikumus aicinām iesniegt līdz 2021. gada 30. septembrim:

 • iesūtot pa pastu, norādot adresātu – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, adrese: Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601;
 • iesniedzot personīgi, ievietojot slēgtā aploksnē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pasta kastē Atbrīvošanas alejā 91, Rēzekne;
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesūtīt uz e-pastu: izglitiba@rezekne.lv

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde pieteikuma dokumentos norādītos personas datus apstrādās atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktajām prasībām, ar nolūku nodrošinātu atlases konkursa norisi. Minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr.9000025465, adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Papildu informāciju par personas datu apstrādi atrodama sadaļā “Privātuma politika“.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?