Rēzeknes pilsētas dome izsludina atklātu konkursu Rēzeknes bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam

Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata galvenie pienākumi:

 • vada un nodrošina Bāriņtiesas darbību atbilstoši Bāriņtiesu likumam un citiem normatīvajiem aktiem;
 • nodrošina Bāriņtiesas darbības tiesiskumu un sniedz pārskatu par tās darbību Pašvaldības domei pēc tās pieprasījuma;
 • pārstāv Bāriņtiesu administratīvajās un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;
 • vada Bāriņtiesas sēdi.

Prasības pretendentiem uz bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • persona, kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
 • persona, kurai ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
 • persona, kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 3 gadi;
 • bāriņtiesu, sociālā vai jurista darba pieredze (kā priekšrocība);
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

Pieteikumu konkursam pretendents var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Rēzeknes  pilsētas dome, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes pilsētas domes 203. vai 216. kabinetā. Uz aploksnes jābūt norādei “Pieteikums konkursam uz Rēzeknes bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu”.

Pieteikums pretendentam jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 10. martam.

Konkursa nolikums

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde aicina darbā ceļu būvinženieri (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • Augstākā profesionālā izglītība ceļu būvniecības jomā;
 • Darba pieredze būvinženiera amatā;
 • Valsts valodas prasme C līmeņa pakāpe;
 • Komunikācijas prasmes;
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • Organizatoriskās īpašības;
 • Teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmām.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt savlaicīgu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu ieplānotiem ielu, trotuāru, laukumu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbiem;
 • Pieņemt tehniskos un tehnoloģiskos lēmumus pilsētas ielu un trotuāru remonta un būvniecības gaitā, saskaņot izmaiņas projektos, sekot izpildāmo darbu kvalitātei un tehnisko noteikumu ievērošanai;
 • Sistemātiski veikt ielu, trotuāru apsekošanu, plānot darbus ielu un trotuāru uzturēšanai atbilstošā tehniskā stāvoklī;
 • Veikt pilsētas ielu un trotuāra stāvokļa novērtēšanu, plānot ielu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbus;
 • Izstrādāt mērķdotāciju līdzekļu izlietojuma ikgadējās programmas;
 • Veikt pilsētas ielu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbu organizāciju, pasūtīt un pieņemt izpildītos darbus, pārbaudīt darbu atbilstību līgumu, kā arī normatīvo dokumentu prasībām, pārbaudīt izpildīto darbu izmaksas, apjomu un kvalitāti;
 • Sagatavot un izsniegt tehniskos noteikumus projektēšanas uzsākšanai, kas saistīta ar pieslēgšanos inženierkomunikācijām, kā arī ielām;
 • Saskaņā ar “Publisko iepirkumu likuma” prasībām sagatavot tehniskās specifikācijas un darba uzdevumus iepirkumu rīkošanai;
 • Izstrādāt noteikumus, nolikumus, aprēķinus u tml., gatavot pārskatus par veiktajiem darbiem un līdzekļu izlietojumu ielu un trotuāru būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbos;
 • Gatavot atzinumus objektu nodošanai ekspluatācijā par Pārvaldes izdoto tehnisko noteikumu vai projektu saskaņojumu prasību izpildi. Sastādīt pilsētas lietus ūdens kanalizācijas tīklu tekošā un kapitālā remonta un rekonstrukcijas darba plānus piešķirtā finansējuma ietvaros un sekot šī finansējuma racionālai izmantošanai.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma un motivācijas vēstule;
 • Dzīves gaitas apraksts (CV);
 • Izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto kvalifikāciju un prasību izpildi.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas, labus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu.
 • Ikmēneša stabilus ienākumus.

Darbavietas adrese – Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

Bruto alga – 938,00 EUR

Pieteikuma dokumenti (motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz personīgi līdz 27.03.2020. Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldē 105. kabinetā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi voldemars.platacis@rezekne.lv vai ierakstītā vēstulē, adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, LV-4601 (pasta zīmogs – 2020. gada 27. marts), ar norādi: „Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu būvinženiera amata kandidātu atlases konkursam”.

Tālrunis informācijai: 646 07619

Informācija par kandidātu atlases procesu un kandidātu atbilstības novērtēšanas rezultātiem SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekļa vakantajam amatam

Kapitālsabiedrības nosaukums: Pašvaldības kapitālsabiedrība “Olimpiskais centrs Rēzekne”.

Kompetenču un profesionālās pieredzes prasību apraksts:

 • pieredze ēku un būvju apsaimniekošanas jomā;
 • pieredze stratēģiskā plānošanā, administratīvajā darbā, iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un to izpildes uzraudzība;
 • pieredze iepirkumu organizēšanā;
 • pieredze projektu izstrādē un vadīšanā, tai skaitā pieredze ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanā;
 • izpratne par Latvijas sporta sistēmu;
 • pieredze finanšu vadībā, plānošanā un kontrolē;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, vadīt uzņēmumu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrībai izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Nominācijas komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs

 • Aleksandrs Bartaševičs, domes priekšsēdētājs.

Komisijas locekļi:

 • Lidija Ostapceva, domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos,
 • Aleksejs Stecs, domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos,
 • Aleksejs Grehovs, Sporta pārvaldes vadītājs,
 • Raimonds Olehno, domes izpilddirektors,
 • Ilze Kaulakane, Rēzeknes pilsētas domes iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas finanšu analītiķe.

Informācija par kandidātu novērtēšanas procesu

Novērtēšanas kritēriji:

 • Valodu zināšanas – valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu (angļu, krievu valodas) zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Izglītība – augstākā izglītība uzņēmējdarbības, finanšu vai ekonomikas vadībā;
 • Pieredze vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekļa uzdevumus; iepriekšējā darba pieredze saimnieciskā uzņēmuma vadībā, pieredze ēku un būvju apsaimniekošanas jomā, iepirkumu organizēšanā, finanšu vadībā, plānošanā un kontrolē.
 • Kompetences – stratēģiskā plānošana, vadība – spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu; spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības; lēmumu pieņemšana un atbildība.

Izmantotās kandidātu novērtēšanas metodes: Darba intervija.

Novērtēto kandidātu skaits: divi kandidāti.

Pamatojoties uz nominācijas komisijas vērtējumu, amatu kandidāts Jekaterina Meirāne atzīta par atbilstošu pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekļa amatam.

Jekaterinas Meirānes kandidatūra izvirzīta iecelšanai pašvaldības kapitālsabiedrības “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekļa amatā.

Pašvaldības kapitālsabiedrības “Olimpiskais centrs Rēzekne” kapitāla daļu turētājas pārstāvis, Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, atbalstīja nominācijas komisijas lēmumu.

2019. gada 30. decembrī pašvaldības kapitālsabiedrības “Olimpiskais centrs Rēzekne” ārkārtas dalībnieku sapulcē Jekaterina Meirāne iecelta pašvaldības kapitālsabiedrības “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?