Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesa izsludina pieteikšanos bāriņtiesas priekšsēdētāja palīga amatam.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīga amata galvenie pienākumi:

Ievadīt informāciju sistēmās, sagatavot dokumentu projektus un lietas atbilstoši Bāriņtiesu likumā un darba līgumā noteiktajām pienākumu apjomam, piedaloties piemērotu aizbildņu, aizgādņu un audžuģimeņu meklēšanā, pārskatu sagatavošanā un aktualizēšanā par bērnu un aizgādnībā esošo personu interešu aizsardzībā veiktajām darbībām, dzīves apstākļu pārbaudēs un ģimeņu riska novērtējumos, personu uzklausīšanā.

Prasības:

 • vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, tiesību zinātnē;
 • speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (kā priekšrocība);
 • spēkā esošo likumu, Ministru kabineta noteikumu u.c. bāriņtiesu darbību un reglamentējošo normatīvo aktu  pārzināšana;
 • izpratne par bērnu tiesību institūciju darbu;
 • darba pieredze bāriņtiesu, sociālā vai jurista darbā (kā priekšrocība);
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu (angļu, krievu valodas) zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • nevainojama reputācija.

Par bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgu nevar būt persona:

 • kurai pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības;
 • kura sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai sodāmības noņemšanas), izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai sodāmības noņemšanas kvalifikācijas komisija izvērtējusi, vai tas nekaitē bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzībai, un atļāvusi šai personai veikt darbu bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amatā;
 • kura atbrīvota no kriminālatbildības, soda vai soda izciešanas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
 • kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kriminālprocess ir izbeigts sakarā ar noilgumu, izlīgumu, apžēlošanu vai amnestiju;
 • kura ir notiesātais, apsūdzētais vai aizdomās turamais kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
 • kura pārkāpusi bērna tiesību aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus;
 • kura atrodas aizgādnībā;
 • kura atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarībā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams).

Atalgojums 750 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumu amatam pretendents var iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi tatjana.sudnika@rezekne.lv vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes pilsētas domē, bāriņtiesas priekšsēdētājai Tatjanai Sudnikai  Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Uz aploksnes jābūt norādei “Pieteikums Rēzeknes bāriņtiesas priekšsēdētāja palīga amatam”.

Pieteikums pretendentam jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022. gada 26. maijam.

Rēzeknes valstspilsētas dome pieteikuma dokumentos norādītos personas datus apstrādās atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktajām prasībām, ar nolūku nodrošinātu atlases konkursa norisi. Minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes valstspilsētas dome, reģistrācijas Nr.9000025465, adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Papildu informāciju par personas datu apstrādi atrodama Rēzeknes valstspilsētas domes mājaslapā www.rezekne.lv.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvalde aicina darbā sporta organizatoru uz nenoteiktu laiku, paredzot normālo darba laiku, nosakot mēnešalgu 938 eiro.

Galvenie amata pienākumi sporta organizatoram/-ei:

 • starptautisko, Latvijas un Rēzeknes mēroga sporta, aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizēšana;
 • sporta pasākumu plānošana, dokumentācijas (nolikumu, tāmju, atskaišu) sagatavošana;
 • sporta pasākumu popularizēšana, pasākumu reklāmas kampaņu nodrošināšana;
 • informatīvo un reklāmas materiālu, preses relīžu sagatavošana un izplatīšana medijos;
 • sadarbības ar masu medijiem veidošana, sabiedrības informēšana par pasākumiem un aktivitātēm;
 • bukletu, brošūru, ziņu kopu un citu speciālo informatīvo materiālu sagatavošana;
 • gada pārskatu un statistikas datu apkopošana;
 • audio un vizuālo prezentāciju sagatavošana;
 • dalība preses konferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu (atklāšanas ceremoniju, gadadienu svinību, apbalvošanas sarīkojumu u.c.) organizēšana un vadīšana;
 • dalība projektu un programmu izstrādē un ieviešanā, t.sk., investīciju piesaistes procesos, kas saistīti ar sporta attīstību Rēzeknes pilsētā, u.c.;
 • komunikācija ar valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām – aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana Rēzeknes pilsētā;
 • sporta pasākumu reglamentējošas dokumentācijas izstrāde un ievērošana.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sporta jomā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (atbilstoši 07.07.2009. MK noteikumos Nr.733 noteiktajam C līmenis 1.pakāpe);
 • krievu valodas un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • spēja publiski uzstāties un organizēt sporta pasākumus;
 • spēja pārzināt sporta veida specifiku un sacensību tiesāšanas organizāciju;
 • spēja ievērot normatīvos aktus, standartus un noteikumus, kas saistīti ar sportu un sporta pasākumu organizēšanu;
 • spēja motivēt komandu darbam, koordinēt komandas darbu;
 • spēja saskaņot savu darbību ar dažādu līmeņu speciālistiem;
 • lietvedības pārzināšana;
 • spēja izmantot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku savas darbības veikšanai (tai skaitā MS Excel, Word, PowerPoint vai analoģisku datorprogrammu lietotājprasmes);
 • praktiskā darba pieredze sporta jomā tiks uzskatīta par prioritāti;
 • vēlamas B kategorijas auto vadīšanas tiesības.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas, labus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu;
 • ikmēneša stabilus ienākumus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma un motivācijas vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi līdz 2022. gada 27. maijam plkst. 16.30 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldē (202. vai 211. kabinets, 18. novembra iela 39, Rēzekne, LV-4601), elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi sports@rezekne.lv vai pa pastu uz adresi: 18. novembra iela 39, Rēzekne, LV-4601 (pasta zīmogs – 2022. gada 27. maijs) ar norādi: “Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldes Sporta organizatora amata kandidātu atlases konkursam”. Tālr. informācijai 646 22092.

Atlases konkurss notiks divās kārtās:

 • pirmā kārta – pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem;
 • otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Pretendentu vērtēšanas komisija nevērtēs tos pieteikumus, kuriem nebūs pievienoti sludinājumā norādītie dokumenti. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvalde informē, ka:

 • pretendentu iesniedzamos dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV4601. Papildus informācija pieejama pašvaldības mājas lapā: https://rezekne.lv/privatuma-politika/. Savukārt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvalde ir pretendentu datu apstrādātājs.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvalde “Sociālais dienests” aicina darbā sociālo darbinieku.

Prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā – sociālā darbinieka kvalifikācija vai profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā;
 • normatīvo aktu pārzināšana sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā;
 • specifiskās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • komunikabilitāte, prasme strādāt stresa situācijā, spēja analizēt kritiskas situācijas, spēja organizēt citus darbiniekus;
 • jāprot interpretēt klienta uzvedību, verbālo un neverbālo valodu, jāzina personības teorijas un diagnostikas metodes;
 • labas iemaņas darbā ar datoru vairākās programmās;
 • zināšanas dokumentu pārvaldībā, dokumentu pārvaldības darba organizācijā un norisē.

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt sociālo gadījumu, veikt sociālo darbu ar ģimenēm, kurās ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – klients), kuram ir piešķirta invaliditātes grupa, identificējot ģimenes sociālās problēmas un sociālās vajadzības;
 • veikt ģimenes sociālās situācijas un sociālās funkcionēšanas izvērtējumu dzīvesvietā un iepazīstināt ar to vecākus;
 • novērtēt ģimenes spējas un ierobežojumus bērna pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistītu darbību veikšanā;
 • vadīt starpprofesionāļu komandas darbu bērna un vecāku vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna bērnam izstrādāšanai, izstrādāt atbalsta plānu;
 • informēt un konsultēt savas kompetences ietvaros bērnu un vecākus par sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un to sniedzējiem. Organizēt sociālo pakalpojumu sniegšanu klientam un viņa vecākiem;
 • veicināt vecāku līdzdalību klienta aprūpes un rehabilitācijas procesā, vienojoties par veicamajiem pasākumiem un nosakot līdzdarbības pienākumus;
 • palīdzēt bērnam un vecākiem atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un piesaistot pieejamos atbalsta pasākumus;
 • veicināt bērna spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi, novērtēt ģimenes (personas) vajadzības, materiālos un personiskos resursus (motivācija, nepieciešamās zināšanas, prasmes, u.c.);
 • nodrošināt psihosociālo palīdzību ģimenēm ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
 • izskatīt ierosinājumus, sūdzības, iesniegumus un saņemto informāciju, sniegt atbildes savas kompetences ietvaros atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt sociālo sistēmu resursu piesaisti bērna un vecāku sociālo problēmu risināšanā;
 • savas kompetences ietvaros bērna un vecāku interesēs sadarboties ar valsts, pašvaldības un citām institūcijām;
 • plānot, organizēt, veidot starpinstitucionālo un starpprofesionālo sadarbību;
 • iesaistīties nepieciešamo sociālo pakalpojumu sniedzēju apzināšanā un to piesaistē, lai nodrošinātu bērnam un vecākiem atbalsta plānā, sociālās rehabilitācijas plānā noteikto sociālo  pakalpojumu saņemšanu;
 • pieņemt, izvērtēt, reģistrēt klientu iesniegtos dokumentus;
 • sagatavot administratīvo aktu projektus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikšanu, pagarināšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu;
 • izstrādāt visu veidu dokumentu projektus (lēmumi, vēstules, izziņas u.c.) datorsalikumā, ievērojot normatīvo aktu prasības;
 • veidot un vadīt pašpalīdzības un atbalsta grupas klientiem un vecākiem;
 • izstrādāt mērķprogrammas, piedalīties to īstenošanā;
 • savā darbā izmantot Sociālās palīdzības pabalstu administrēšanas datorprogrammu “SOPA”, lai ievadītu un/vai pārbaudītu nepieciešamo informāciju par klientu vai klienta ģimeni.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – 870 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma un motivācijas vēstule;
 • dzīves gaitas apraksts (CV);
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto kvalifikāciju un prasību izpildi.

Dokumentus var iesniegt:

 • personīgi Sociālajā dienestā 1. stāvā, 110. kabinetā;
 • elektroniski, sūtot uz e-pastu: socialais.dienests@rezekne.lv;
 • sūtot pa pastu uz adresi: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvalde „Sociālais dienests”, Zemnieku iela 16A, Rēzekne, LV-4601.

Pieteikšanās termiņš: 31.05.2022.

Tālrunis uzziņām: 26639222

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvalde “Sociālais dienests” aicina darbā sociālo rehabilitētāju.

Prasības pretendentiem:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība – sociālā rehabilitētāja kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darba jomā;
 • specifiskās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • komunikabilitāte, prasme strādāt stresa situācijā, spēja analizēt kritiskas situācijas;
 • jāprot interpretēt klienta verbālo un neverbālo uzvedību, jāzina personības teorijas un diagnostikas metodes;
 • labas iemaņas darbā ar datoru vairākās programmās, prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas augstākā līmenī.

Galvenie amata pienākumi:

 • piedalīties klientu individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrādē un īstenošanā;
 • novērtēt klienta sociālo funkcionēšanu;
 • uzlabot klienta sociālās prasmes un veicināt jaunu prasmju apgūšanu: vadīt darba terapijas nodarbības, vadīt nodarbības saskaņā ar izstrādāto sociālās rehabilitācijas plānu vai uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu, mācīt kā rīkoties riska/krīzes situācijās, prasmi racionāli izmantot personiskos finanšu līdzekļus un plānot savu budžetu;
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā, izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu organizēšanā, vadīšanā, apmeklēšanā;
 • veicināt klienta līdzdalību sociālo prasmju apgūšanā, mācīt klientam uzņemties adekvātas sociālās lomas un veidot prasmi nodrošināt to pilnvērtīgu funkcionēšanu;
 • īstenot klienta sociālo aktivizāciju, stimulēt klienta interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot;
 • klienta sociālo prasmju veicināšanā un sociālajā aktivizēšanā iesaistīt viņa ģimenes locekļus un citus klienta ģimenes sistēmā iesaistītos;
 • regulāri sekot klienta sociālās situācijas progresam vai regresam un pilnveidot sociālās rehabilitācijas plānu vai uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu atbilstoši klienta stāvoklim;
 • sastādīt ikgadējo, ikmēneša, iknedēļas pasākumu plānu klientiem un īstenot to, veikt atskaiti par plānu izpildi;
 • organizēt un vadīt grupas nodarbības dažādām mērķgrupām;
 • izstrādāt priekšlikumus jaunu darba formu un metožu ieviešanai sociālās rehabilitācijas pilnveidei.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – 600 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma un motivācijas vēstule;
 • dzīves gaitas apraksts (CV);
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto kvalifikāciju un prasību izpildi.

Dokumentus var iesniegt:

 • personīgi Sociālajā dienestā 1. stāvā, 110. kabinetā;
 • elektroniski, sūtot uz e-pastu: socialais.dienests@rezekne.lv;
 • sūtot pa pastu uz adresi: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvalde „Sociālais dienests”, Zemnieku iela 16A, Rēzekne, LV-4601.

Pieteikšanās termiņš: 31.05.2022.

Tālrunis uzziņām: 28302279

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvalde “Sociālais dienests” aicina darbā psihologu.

Prasības pretendentiem:

 • bakalaura grāds psiholoģijā un/vai iegūta psihologa kvalifikācija, maģistra grāds psiholoģijā;
 • profesionālā pieredze ģimeņu, bērnu konsultēšanā;
 • specifiskās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • normatīvo aktu pārzināšana atbilstoši darba specifikai, dokumentu pārvaldības pārzināšana;
 • labas iemaņas darbā ar datoru vairākās programmās;
 • komunikabilitāte, prasme strādāt stresa situācijā, atbilstības novērtēšanas prasme, efektīvas plānošanas prasme, profesionālo dokumentu sagatavošanas iemaņas, spēja analizēt kritiskas situācijas, grupu darba prasme;
 • nepieciešamas prasmes strādāt komandā, prasmes darba plānošanā un organizācijā.

Galvenie amata pienākumi:

 • ievērot un pielietot profesionālajā darbībā likumdošanas aktu prasības, sekot to izmaiņām;
 • plānot psihologa konsultācijas un preventīvos pasākumus, ievērojot darbību reglamentējošos dokumentus;
 • sniegt individuālās psihologa konsultācijas personai krīzes situācijā (smagas slimības gadījumā, tuva cilvēka nāve, suicīda mēģinājums u.c.), ģimenes problēmsituācijās, psiholoģiska diskomforta gadījumā (šķiršanās, savstarpēja nesaskaņa, vientulība u.c.);
 • veikt personai psihodiagnostiku, analizēt un izskaidrot izpētes rezultātus;
 • sniegt individuālās psihologa konsultācijas bērna uzvedības problēmu gadījumos, iesaistot psiholoģiskās rehabilitācijas procesā vecākus, ģimenes locekļus;
 • informēt personu / klientu par izpētes vai konsultēšanas gaitu;
 • uzturēt kontaktus ar klienta saskarsmes personām (piemēram, ģimenes locekļiem, mācību iestāžu vadītājiem, skolas atbalsta personālu) psiholoģiskās rehabilitācijas procesā un dot ieteikumus problēmas koriģēšanai un risināšanai;
 • pamatojoties uz institūcijas (bāriņtiesas, Valsts policijas, Bērnu sociālo pakalpojumu centra u.c.) rakstisku pieprasījumu, sniegt psihologa atzinumus, izziņas, ziņojumus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus;
 • nodrošināt tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu sagatavojot atzinumus;
 • veikt katras personas situācijas izvērtēšanu, lai noteiktu, vai psihologa pakalpojums ir maksas vai bezmaksas, un atzīmēt to darba pierakstu žurnālā un klienta lietā;
 • veikt ieņēmumu iekasēšanu no klientiem saskaņā ar Pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi;
 • organizēt un vadīt pašpalīdzības un atbalsta grupas nodarbības dažādām mērķgrupām;
 • vadīt izglītojošos, preventīvos pasākumus atbilstoši darba plānam un pieprasījumam;
 • ārkārtas situācijās vadīties atbilstoši darbību reglamentējošiem normatīviem aktiem un nekavējoties par to informēt Nodaļas vadītāju;
 • piedalīties psihologu supervīzijas sesijās;
 • piedalīties preventīvi izglītojošajos pasākumos Pārvaldes struktūrvienībās, skolās un citās institūcijās pēc pieprasījuma, saskaņojot ar Nodaļas vadītāju;
 • informēt pilsētas iedzīvotājus par iespējām saņemt psiholoģisko palīdzību;
 • nodrošināt psihologa konsultācijas arī personām no citām pašvaldībām, ja klients vai attiecīgā pašvaldība veic norēķinus par sniegtajām konsultācijām, sakārtojot dokumentus atbilstoši darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • sagatavot un iesniegt Pārvaldes vadītājam priekšlikumus par jaunu psiholoģiskā atbalsta pakalpojuma veidu ieviešanu, kā arī par pastāvošo psiholoģiskā atbalsta pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanu, veicinot psiholoģiskā atbalsta pakalpojumu tīkla izveidi un attīstību;
 • izstrādāt programmas dažādām mērķgrupām, metodiskos materiālus un citus nepieciešamos dokumentu projektus, atbilstoši savai kompetencei.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu – 724 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma un motivācijas vēstule;
 • dzīves gaitas apraksts (CV);
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto kvalifikāciju un prasību izpildi.

Dokumentus var iesniegt:

 • personīgi Sociālajā dienestā 1. stāvā, 110. kabinetā;
 • elektroniski, sūtot uz e-pastu: socialais.dienests@rezekne.lv;
 • sūtot pa pastu uz adresi: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvalde „Sociālais dienests”, Zemnieku iela 16A, Rēzekne, LV-4601.

Pieteikšanās termiņš: 31.05.2022.

Tālrunis uzziņām: 28302279

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?