Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.

(AKTUĀLI) 2019. gada 28. novembra Rēzeknes pilsētas domes rīkojums Nr. 202/vp “Par projekta iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu 3.3.1. specifiskam atbalsta mērķim” (29.11.2019.)

2017. gada 28. septembra Rēzeknes pilsētas domes rīkojums Nr. 160/vp “Par projekta iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu 3.3.1. specifiskam atbalsta mērķim” (29.09.2017.)

2016. gada 7. septembra Rēzeknes pilsētas domes rīkojums Nr. 146/vp “Par projekta iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu 3.3.1. specifiskam atbalsta mērķim” (09.09.2016.)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikums (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. rīkojumu Nr.202 vp) (29.11.2019.)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikums (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2017. rīkojumu Nr.160 vp) (29.09.2017.)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikums

Projektu iesniegumu atlases 1. pielikums

Projekta iesnieguma veidlapa (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. rīkojumu Nr.202 vp) (29.11.2019.)

Projekta iesnieguma veidlapa (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2017. rīkojumu Nr.160 vp) (29.09.2017.)

Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi

Komersantu saraksts (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. rīkojumu Nr.202 vp) (29.11.2019.)

Komersantu saraksts (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2017. rīkojumu Nr.160 vp) (29.09.2017.)

Komersantu saraksts

Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. rīkojumu Nr.202 vp) (29.11.2019.)

Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2017. rīkojumu Nr.160 vp) (29.09.2017.)

Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums

Finansēšanas plāna pielikums (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2017. rīkojumu Nr.160 vp) (29.09.2017.)

Finansēšanas plāna pielikums

Komersanta apliecinājums par interesi (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. rīkojumu Nr.202 vp) (29.11.2019.)

Komersanta apliecinājums par interesi (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2017. rīkojumu Nr.160 vp) (29.09.2017.)

Apliecinājuma par interesi ieteicamā veidlapas forma

Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. rīkojumu Nr.202 vp) (29.11.2019.)

Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību

Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. rīkojumu Nr.202 vp) (29.11.2019.)

Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2017. rīkojumu Nr.160 vp) (29.09.2017.)

Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu

Apliecinājums par de minimis atbalsta nosacījumu ievērošanu (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. rīkojumu Nr.202 vp) (29.11.2019.)

Apliecinājums par de minimis atbalsta nosacījumu ievērošanu

Apliecinājums, ka saimnieciskās darbības veicējs uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. rīkojumu Nr.202 vp) (29.11.2019.)

Apliecinājums, ka saimnieciskās darbības veicējs uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2017. rīkojumu Nr.160 vp) (29.09.2017.)

Apliecinājums, ka saimnieciskās darbības veicējs uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm

Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera informācija par saņemto un plānoto valsts atbalstu (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. rīkojumu Nr.202 vp) (29.11.2019.)

Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera informācija par saņemto un plānoto valsts atbalstu

Projektu iesniegumu atlases 2. pielikums

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. rīkojumu Nr.202 vp) (29.11.2019.)

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2017. rīkojumu Nr.160 vp) (29.09.2017.)

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Projektu iesniegumu atlases 3. pielikums

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. rīkojumu Nr.202 vp) (29.11.2019.)

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu atlases 4. pielikums

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. rīkojumu Nr.202 vp) (29.11.2019.)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2017. rīkojumu Nr.160 vp) (29.09.2017.)

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Projektu iesniegumu atlases 5. pielikums

Vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu projekts (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. rīkojumu Nr.202 vp) (29.11.2019.)

Vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu projekts (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2017. rīkojumu Nr.160 vp) (29.09.2017.)

Vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu

Projektu iesniegumu atlases 6. pielikums

Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks (29.11.2019.)

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi

2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.593 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”.

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā: https://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/2.1.attiecinamibas-vadlinijas_2014-2020_27.02.2019.pdf

Metodika par netiešo izmaksu vienotās likmes piemērošanu projekta izmaksu atzīšanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā: https://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/4.3.-metodika.pdf.

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas–skaidrojumi

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/3-3-1-k-3

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?