Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrāde

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums noteic pienākumu pēc 2021.gada Rēzeknes valstspilsētai sadarboties ar jaunveidojamā Rēzeknes novada pašvaldībām ilgtspējīgās attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Rēzeknes pilsētas dome 2021. gada 9. aprīļa domes sēdē nolēma sadarbībā ar Rēzeknes, Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldībām uzsākt kopīgu attīstības plānošanas dokumentu – Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādi, Domes sēdē tika apstiprināti arī plānošanas dokumentu Darba uzdevumi, izpildes termiņi, kā arī izstrādes vadības grupas sastāvs.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiks noteikts attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, prioritātes un to īstenošanas vizuāls atspoguļojums telpiskās attīstības perspektīvā, Attīstības programmā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums, pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģiju uzstādījumu īstenošanai.

Dokumenti tiks izstrādāti, balstoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un metodiskajiem materiāliem, ņemot vērā arī spēkā esošajos attīstības plānošanas dokumentus, t.i. ievērojot Rēzeknes pilsētas un jaunveidojamā Rēzeknes novada pašvaldību attīstības plānošanas dokumentus un izvērtējot nacionālā līmeņa, Latgales plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus, nodrošinot iedzīvotāju līdzdalību izstrādes procesā.

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties tematiskajās darba grupās

Vides, infrastruktūras un mobilitātes darba grupa:

 • Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana, mājokļi un dzīvnieku labturība; publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums;
 • Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība; enerģētika energoefektivitāte, gaisa kvalitāte, klimata pārmaiņas;
 • Sabiedriskais transports; autoceļu un sakaru infrastruktūra; gājēju un velo infrastruktūra, vides pieejamība; ārējā mobilitāte (dzelzceļš).

Izglītības, kultūras un sporta darba grupa:

 • Vispārējā pamata un vidējā izglītība, interešu (pulciņi, mūzika, māksla, sports) izglītība; vidējā profesionālā (PIKC) un mūžizglītība; augstākā izglītība; pirmsskolas izglītība;
 • Kultūras un atpūtas (kultūras centri, bibliotēkas, muzeji) infrastruktūra un objekti; mākslas, kultūras un radošās industrijas procesu nodrošināšana; kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma saglabāšana un attīstīšana;
 • Profesionālā un amatieru sporta infrastruktūra un pakalpojumi; publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju labsajūtas un veselības veicināšanai; sporta procesu nodrošināšana;
 • Brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem; jauniešu nodarbinātības un izglītības iespējas; jauniešu labvēlīgās psiholoģiskās, emocionālās un fiziskās vides radīšana; jauniešu iniciatīvu un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicināšana.

Ekonomiskās attīstības darba grupa:

 • Loģistikas uzņēmējdarbības vide; industrializācijas un ražošanas uzņēmējdarbības vide; digitālās inovācijas un jaunuzņēmumu (start-up) uzņēmējdarbības vide;
 • Tūrisma uzņēmējdarbības vide.

Pārvaldības un sadarbības darba grupa:

 • Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem un uzņēmējiem;
 • Pilsētas tēls un pašvaldības komunikācija;
 • IT infrastruktūra un cilvēkresursi; pašvaldības pakalpojumu digitalizācija un IT drošība;
 • Jaunas sadarbības iniciatīvas un projekti starp Rēzeknes pilsētu un apkārtējām pašvaldībām un uzņēmējiem; kopīgi risināmie jautājumi pašvaldību funkciju nodrošināšanā ar apkārtējiem novadiem.

Sociālās aizsardzības, veselības un drošības darba grupa:

 • Sociālie pakalpojumi un palīdzība; sociālā infrastruktūra un cilvēkresursu piesaiste/attīstība
 • Vides, darba tirgus un pakalpojumu pieejamība;
 • Bērnu un ģimenes politika;
 • Sabiedriskā kārtība; civilā un militārā aizsardzība; ceļu satiksmes drošība;
 • Veselības aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra; sabiedrības veselības veicināšana; veselības aprūpes cilvēkresursu piesaiste un attīstība.

Piedalies SVID analīzē

Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādei kā viens no uzdevumiem ir esošās situācijas izvērtējums un priekšlikumu sniegšana attiecībā uz pilsētu un novadu, saistībā ar dažādām pašvaldību attīstības jomām. Viena no metodēm, kas kopumā precīzi iezīmē vispārējo esošo stāvokli ir stipro pušu, vājo vietu, iespēju un draudu noteikšana, izmantojot SVID metodi.

Aicinām ikvienu sniegt savu viedokli, SVID analīzē norādot uz Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada stiprajām pusēm, vājajām vietām (problēmām, kas eksistē šobrīd, kas būtu jārisina), iespējām (kas būtu attīstāmas tālāk, sekmējot abu pašvaldību ekonomisko un sociālo izaugsmi) un draudiem kopumā, gan atsevišķi pa jomām.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?