Konsolidētais budžets

Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta (pamatbudžeta un speciālā budžeta) ieņēmumu kopējais apjoms 2021. gadā ir 42,7 milj. eiro, kas ir par 2 milj. eiro mazāk nekā 2020. gadā. Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2021. gadam plānots 51,8 milj. eiro apmērā jeb par 6,6 milj. eiro mazāk nekā iepriekšējā gadā. Rēzeknes pilsētas budžeta finansēšanas daļa – 9,1 milj. eiro, kuru veido budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – 4,7 milj. eiro, ko plānots novirzīt budžeta izdevumu finansēšanai, starpība starp plānotajiem un atmaksājamajiem aizņēmumiem – 4,4 milj. eiro.

Rēzeknes pilsētas konsolidētais budžets 2013.-2021.g., milj. eiro

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 42,7 milj. eiro apmērā. Būtiskākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 2021. gadā tas plānots 30% apmērā no pamatbudžeta ieņēmumiem jeb 13 miljoni eiro, kas ir par 1,2 milj. eiro mazāk nekā 2020. gada faktiskie ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā ietekmēs valsts īstenotā nodokļu reforma. 2021.gadā tiek samazināta pašvaldību budžetos ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa un Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžetā tiks ieskaitīti 75% no šī nodokļa ieņēmumiem. Tiek prognozēts, ka, samazinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi līdz 20%, samazinās šī nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā. Lai kompensētu nodokļu reformas negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem, ir paredzēta speciālā dotācija pašvaldību budžetiem no valsts budžeta.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma (par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem) 2021. gadā prognozēti 889 tūkst. eiro apmērā (2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem).

Pārējie pašu ieņēmumi, kuru īpatsvars veido 1,5% no kopējā ieņēmumu apjoma, plānoti – 651 tūkst. eiro apmērā, tajā skaitā azartspēļu nodoklis – 65 tūkst. eiro, dabas resursu nodoklis – 18 tūkst. eiro, nodevas, soda naudas, pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas – 568 tūkst. eiro.

Saņemtie transferti no citām pašvaldībām 2021. gadā plānoti 1,2 milj. eiro apmērā jeb 3% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kuru īpatsvars veido 4% no kopējā ieņēmumu apjoma, plānoti – 1,8 milj. eiro.

Valsts budžeta transferti 2021. gadā plānoti 25,2 milj. eiro apmērā, kas veido 59% no kopējiem ieņēmumiem, tajā skaitā:

  • mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta – 8792 tūkst. eiro; pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta (mērķdotācijas) pedagoģisko darbinieku atalgojumam un 1.–4. klases skolēnu brīvpusdienu nodrošinājumam plānoti 8 mēnešu apmērā;
  • valsts budžeta finansējums ES struktūrfondu finansētiem projektiem – 354 tūkst. eiro;
  • dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 7,847 milj. eiro;
  • no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem prognozēti 8,158 milj. eiro;
  • saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm – 67 tūkst. eiro.

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 51,3 milj. eiro apmērā. Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2021. gada prioritātes, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nemainīsies. Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai, sociālajai jomai un pilsētas infrastruktūras attīstībai. Budžeta prioritātes ir saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus; saglabāt sociālo drošību un atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kā arī turpināt infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta kopējie uzturēšanas izdevumi 2021. gadam plānoti 33,7 milj. eiro apmērā, no tiem atalgojumam – 14,4 milj. eiro. Izdevumi kapitālajām iegādēm, kapitālajam remontam un investīcijām plānoti 17,6 milj. eiro.

Izglītības nozarei izdevumi 2021. gadā plānoti 15,5 milj. eiro apmērā (t.sk. mērķdotācija – 5,4 milj. eiro), kas ir 30% no pamatbudžeta kopējā izdevumu apjoma. Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un remontdarbiem – 4 milj. eiro, pamatizglītības, vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un remontdarbiem – 8,4 milj. eiro, interešu izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai paredzēti 1,3 milj. eiro. Ar Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansējuma atbalstu plānota projektu īstenošana 0,9 milj. eiro vērtībā. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra uzturēšanas izdevumi – 0,5 milj. eiro. Sporta pārvaldes (BJSS) budžeta izdevumi izglītības nozarei ir plānoti 0,7 milj. eiro apmērā.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānotais izdevumu apjoms ir 7 milj. eiro, kas ir 14% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Uz šo nozari attiecināmi Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centra un tā pakļautībā esošo iestāžu uzturēšanas izdevumi, kā arī izdevumi pilsētas kultūras pasākumiem, kopsummā – 1,9 milj. eiro. Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionālā centra (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”) darbības nodrošināšanai 2021. gadā paredzēta pašvaldības budžeta dotācija – 0,76 milj. eiro. Sinagogas uzturēšanai 2021. gadā paredzēti 5,5 tūkst. eiro, projektam “Sinagogas rekonstrukcija” – 7,1 tūkst. eiro.

Projekta „Olimpiskā centra „Rēzekne” būvniecība” pabeigšanai plānoti 2,7 milj. eiro. 2021. gada budžetā plānots izlietot aizņēmumu no Valsts kases 400 000 eiro apmērā sporta arēnas būvdarbu apmaksai. Daudzfunkcionālās sporta ēkas uzturēšanai 2021. gadā paredzēta dotācija 0,4 milj. eiro apmērā. Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes budžeta kopējie izdevumi sporta nozarei 2021. gadā plānoti 0,6 milj. eiro apmērā.

Ekonomiskajai darbībai paredzēts finansējums 14,3 milj. eiro apmērā, kas ir 28% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, tajā skaitā 10,2 milj. eiro plānoti Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu izdevumiem, kas saistīti ar industriālo teritoriju tīklojuma izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētā, degradēto teritoriju atjaunošanu, izveidojot ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru, kultūrtūrisma klāsta pilnveidošanu pilsētas vēsturiskajā centrā. Dotācijas kopējais apjoms pilsētas sabiedriskajam transportam 2021. gada budžetā paredzēts 1,9 milj. eiro apmērā. Pašvaldības autotransporta programmai 2021. gadā kopējais finansējums veido 1,2 milj. eiro, tajā skaitā ielu seguma kapitālajam remontam paredzēti 0,5 milj. eiro.

Vides aizsardzības nozarei izdevumu apjoms tiek plānots 1,6 milj. eiro apmērā jeb 3% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem 2021. gadā tiek plānots finansējums 2,7 milj. eiro, kas ir 5% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi galvenokārt saistīti ar pilsētas ielu, ceļu, tiltu, apgaismojuma sistēmas un kapsētu uzturēšanu. Pilsētas ielu apgaismošanai piešķirti 249,1 tūkst. eiro. Mājokļu programmā plānoti izdevumi 810,9 tūkst. eiro. Ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu plānots īstenot projektus 1,2 milj. eiro apmērā.

Sociālajai aizsardzībai 2021. gada pamatbudžetā paredzēti izdevumi 7,6 milj. eiro – 15% no pamatbudžeta kopējā apjoma. Šīs nozares izdevumos ietilpst pārvaldes „Sociālais dienests” pārziņā esošo iestāžu un pasākumu finansējums un palīdzība maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Sociālo pabalstu izmaksai plānoti 1,1 milj. eiro.
Bāriņtiesas darbības nodrošināšanas izdevumi – 73,7 tūkst. eiro.

Pasākuma „NVA projekts Atbalsts bezdarba gadījumā” nodrošināšanai 2021. gadā paredzēti 364 tūkst. eiro.

Stipendiju, studiju maksas piešķiršanai studējošajam medicīnā plānoti 97 867 eiro.

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 2,5 milj. eiro. Šis finansējums ir paredzēts domes un pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai – 1,98 milj. eiro, izdevumiem neparedzētiem gadījumiem – 30 tūkst. eiro.

Investīciju programma

2021.gadā pašvaldībām ir tiesības saņemt aizņēmumus ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Izmantojot iepriekšējo gadu pieredzi, Rēzeknes pilsētas pašvaldība turpinās aktīvi izmantot Eiropas Savienības fondu iespējas pilsētas infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai.

Lielākie projekti 2021. gadā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības finansētie projekti:

  • Olimpiskā centra Rēzekne būvniecība – 2,7 miljoni eiro;
  • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana investīciju projektiem – 412 tūkstoši eiro;
  • Bērnu un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas laukuma izveide – 204 tūkstoši eiro.

Projekti, kas tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības struktūrfondiem:

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2022 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?