Konsolidētais budžets

Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta (pamatbudžeta un speciālā budžeta) ieņēmumu kopējais apjoms 2019. gadā ir 44,9 milj. eiro, kas ir par 5,3 milj. eiro mazāk nekā 2018. gadā. Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2019. gadam plānots 61,4 milj. eiro apmērā jeb par 0,2 milj. eiro mazāk nekā iepriekšējā gadā. Rēzeknes pilsētas budžeta finansēšanas daļa – 16,5 milj. eiro, kuru veido budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – 2,8 milj. eiro, ko plānots novirzīt budžeta izdevumu finansēšanai, starpība starp plānotajiem un atmaksājamajiem aizņēmumiem – 13,7 milj. eiro.

Rēzeknes pilsētas konsolidētais budžets 2013.-2019.g., milj. eiro

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 43,8 milj. eiro apmērā. Būtiskākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), 2019. gadā tas plānots 32% apmērā no pamatbudžeta ieņēmumiem jeb 14,3 miljoni eiro, kas ir par 623 tūkst. eiro mazāk nekā 2018. gada faktiskie ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā ietekmēs valsts īstenotā nodokļu reforma. Tiek prognozēts, ka samazinot IIN nodokļa likmi līdz 20%, samazināsies šī nodokļa ieņēmumi turpmākajos gados. Lai kompensētu nodokļu reformas negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem, ir paredzēta speciālā dotācija pašvaldību budžetiem no valsts budžeta.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma (par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem) 2019. gadā prognozēti 836 tūkst. eiro apmērā (2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem).

Pārējie pašu ieņēmumi, kuru īpatsvars veido 5% no kopējā ieņēmumu apjoma, plānoti – 2,1 milj. eiro apmērā, tajā skaitā azartspēļu nodoklis – 246 tūkst. eiro, saņemtie transferti no citām pašvaldībām un pašvaldības budžeta iekšējie transferti – 1230 tūkst. eiro,  nodevas, soda naudas, pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 608,7 tūkst. eiro.

Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kuru īpatsvars sastāda 5% no kopējā ieņēmumu apjoma, plānoti – 2  milj. eiro.

Valsts budžeta transferti 2019. gadā plānoti 24,6 milj. eiro apmērā, kas veido 56% no kopējiem ieņēmumiem, tajā skaitā:

 • mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta – 6,44 milj. eiro; pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta (mērķdotācijas) pedagoģisko darbinieku atalgojumam un 1.–4. klases skolēnu brīvpusdienu nodrošinājumam plānoti 8 mēnešu apmērā;
 • dotācija pansionāta iemītnieku uzturēšanai, kas pašvaldības teritorijā esošajās vecu ļaužu aprūpes iestādēs ir ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim – 25,6 tūkstoši eiro;
 • mērķdotācija saskaņā ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” – 7,5 tūkst. eiro;
 • valsts budžeta finansējums ES struktūrfondu finansētiem projektiem – 238,6 tūkst. eiro;
 • dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 5,97 milj. eiro;
 • speciālā dotācija IIN ieņēmumu samazinājuma kompensēšanai – 541,4 tūkst. eiro;
 • 2018. gadā saņemts 2017.gada PFIF dotācijas atlikums – 104,3 tūkst. eiro;
 • no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem prognozēti 11,24 milj. eiro;
 • saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm – 45,7 tūkst. eiro.

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 60 milj. eiro apmērā. Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2019. gada prioritātes, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nemainīsies. Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai, sociālajai jomai, pilsētas infrastruktūras attīstībai. Budžeta prioritātes ir: saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus; saglabāt sociālo drošību un atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kā arī izstrādāt un īstenot infrastruktūras attīstības projektus, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta kopējie uzturēšanas izdevumi 2019. gadam plānoti 31,7 milj. eiro apmērā, no tiem atalgojumam – 13,0 milj. eiro. Izdevumi kapitālajām iegādēm, kapitālajam remontam un investīcijām plānoti 27,8 milj. eiro.

Izglītības nozarei izdevumi 2019. gadā plānoti 22,3 milj. eiro apmērā (t.sk. mērķdotācija – 5,4 milj. eiro), kas ir 37% no pamatbudžeta kopējā izdevumu apjoma. Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un remontdarbiem – 4,0 milj. eiro, pamatizglītības, vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un remontdarbiem un Rēzeknes 6. vidusskolas sporta laukuma atjaunošanai – 8,7 milj. eiro, interešu izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai paredzēti 1,3 milj. eiro. Ar Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansējuma atbalstu plānota projektu īstenošana 7,4 milj. eiro vērtībā. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra uzturēšanas izdevumi – 0,6 milj. eiro. Sporta pārvaldes (BJSS) budžeta izdevumi izglītības nozarei ir plānoti 0,7 milj. eiro apmērā.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānotais izdevumu apjoms ir 9,8 milj. eiro, kas ir 16% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Uz šo nozari attiecināmi Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centra un tā pakļautībā esošo iestāžu uzturēšanas izdevumi, izdevumi pilsētas kultūras pasākumiem, kopsummā – 2,42 milj. eiro. Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionālā centra (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”) darbības nodrošināšanai 2019. gadā paredzēta pašvaldības budžeta dotācija – 812,8 tūkst eiro. Sinagogas uzturēšanai 2019. gadā paredzēti 6,9 tūkst. eiro, projektam “Sinagogas rekonstrukcija” – 7,1 tūkst. eiro.

Projekta „Olimpiskā centra „Rēzekne” būvniecība” īstenošanai plānoti 5,7 milj. eiro. 2019. gada budžetā plānots izlietot aizņēmumu no Valsts kases 5,7 milj. eiro apmērā. Plānots pabeigt futbola tribīņu metāla seguma jumta (ar saimnieciskām palīgtelpām un sanitārām telpām) izbūvi, veikt futbola laukuma teritorijas labiekārtošanu un apgaismojuma izveidošanu. Projekta “Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes ēkas 18.Novembra ielā 39, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai plānoti 126 241 eiro. Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes budžeta kopējie izdevumi 2019. gadam plānoti 1,3 milj. eiro.

Ekonomiskajai darbībai paredzēts finansējums 16,5 milj. eiro apmērā, kas ir 27% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, tajā skaitā 6,6 milj. eiro plānoti Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu izdevumiem, kas saistīti ar industriālo teritoriju tīklojuma izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētā, degradēto teritoriju atjaunošanu, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru, bet 5,5 milj. paredzēti projekta “Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru” izdevumu segšanai. Dotācijas kopējais apjoms pilsētas sabiedriskajam transportam 2019. gada budžetā paredzēts 1,66 milj. eiro apmērā. 2019. gada budžetā par vienu no svarīgākajām prioritātēm ir uzskatāma pašvaldības teritorijas ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana. Kopējais finansējums pašvaldības autotransporta programmai veidos 1,999 milj. eiro.

Pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai 2019. gadā tiek plānots finansējums 3 milj. eiro, kas ir 5% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi galvenokārt saistīti ar pilsētas ielu, ceļu, tiltu, apgaismojuma sistēmas un kapsētu uzturēšanu. Pilsētas ielu apgaismošanai piešķirti 247,4 tūkst. eiro. Mājokļu attīstības programmā plānoti izdevumi 306,5 tūkst. eiro. Ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu plānots uzsākt jaunu projektu īstenošanu 725 968 eiro apmērā, tostarp plānots īstenot projektu „Pilsētvides  attīstības objekts Ziemeļu rajona parks” un projektu “Siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknes pilsētā”.

Sociālajai aizsardzībai 2019. gada pamatbudžetā paredzēti izdevumi 5,7 milj. eiro – 10% no pamatbudžeta kopējā apjoma. Šīs nozares izdevumos ietilpst pārvaldes „Sociālais dienests” pārziņā esošo iestāžu un pasākumu finansējums un palīdzība maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Sociālo pabalstu izmaksai plānoti 1,2 milj. eiro. Sakarā ar pensiju indeksāciju, tām ģimenēm, kuras sastāv no pensionāriem un invalīdiem, plānots paaugstināt ienākumu līmeni uz vienu personu, lai iegūtu maznodrošinātas ģimenes statusu, no 289 eiro uz 310 eiro.

Bāriņtiesas darbības nodrošināšanas izdevumi – 71 tūkst. eiro.

Pasākuma „NVA projekts Atbalsts bezdarba gadījumā” nodrošināšanai 2019. gadā paredzēti 258,5 tūkst. eiro.

Stipendiju, studiju maksas piešķiršanai studējošajam medicīnā plānoti 83,6 tūkst. eiro.

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 2,6 milj. eiro. Šis finansējums ir paredzēts domes un pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai – 2,3 milj. eiro, izdevumiem neparedzētiem gadījumiem – 76,7 tūkst. eiro.

Investīciju programma

Līdz likuma „Par valsts budžetu 2019. gadam” apstiprināšanai pašvaldību iespējas piesaistīt ārējos finanšu resursus savu izdevumu finansēšanai ir būtiski ierobežotas. Valsts pagaidu 2019. gada budžeta laikā Pašvaldībām ir noteikti šādi ierobežojumi:

 • pašvaldībām ir tiesības saņemt aizņēmumus ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai;
 • pārējo investīciju projektu īstenošanai tiek nodrošināta piešķirtā vidējā termiņa aizņēmuma izmaksa.

Izmantojot iepriekšējo gadu pieredzi, Rēzeknes pilsētas pašvaldība turpinās aktīvi izmantot Eiropas Savienības fondu iespējas pilsētas infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai.

Izvērtējot Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta finansiālās iespējas un projektu realizācijas termiņus, pamatbudžeta kapitālinvestīciju programmā 2019. gadam iekļauti 76 projekti par kopējo summu 25,5 milj. eiro.

Lielākie projekti 2019. gadā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības finansētie projekti:

 • Olimpiskā centra Rēzekne būvniecība – 5,7 milj. eiro;
 • Ausekļa un Vipingas ielu rekonstrukcija – 1,1 milj. eiro;
 • Rēzeknes 6. vidusskolas sporta laukuma atjaunošana – 714 tūkst. eiro;
 • tehniskās dokumentācijas sagatavošana investīciju projektiem – 796 tūkst. eiro.

Projekti, kas tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības struktūrfondiem:

 • Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados – 2,8 milj. eiro;
 • Projekts “Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru” – 1,1 milj. eiro;
 • Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru (Kovšu ezera parka būvniecība; apļveida krustojuma izbūve Brīvības un Viļānu ielas krustojumā; Brīvības un Ezera ielu posmu atjaunošana) – 5,5 milj. eiro;
 • Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei – 5 milj. eiro;
 • Rēzeknes pilsētas 2. vidusskolas ēkas Dārzu ielā 17, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana – 875 tūkst. eiro;
 • Rēzeknes pilsētas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana – 1,5 milj. eiro;
 • Siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknes pilsētā – 518 tūkst. eiro;
 • Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā – 218 tūkst. eiro;
 • Dabas objektu attīstība – Krasta iela gar upi – 198 500 eiro;
 • Pilsētvides attīstības objekts Ziemeļu rajona parks – 207 725 eiro.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?