Konsolidētais budžets

Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta (pamatbudžeta un speciālā budžeta) ieņēmumu kopējais apjoms 2020. gadā ir 40,5 milj. eiro, kas ir par 12,5 milj. eiro mazāk nekā 2019. gadā. Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2020. gadam plānots 57,4 milj. eiro apmērā jeb par 3,6 milj. eiro mazāk nekā iepriekšējā gadā. Rēzeknes pilsētas budžeta finansēšanas daļa – 16,9 milj. eiro, kuru veido budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – 4,7 milj. eiro, ko plānots novirzīt budžeta izdevumu finansēšanai, starpība starp plānotajiem un atmaksājamajiem aizņēmumiem – 12,2 milj. eiro.

Rēzeknes pilsētas konsolidētais budžets 2013.-2020.g., milj. eiro

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 40,5 milj. eiro apmērā. Būtiskākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), 2020. gadā tas plānots 34% apmērā no pamatbudžeta ieņēmumiem jeb 13,7 miljoni eiro, kas ir par 2,3 milj. eiro mazāk nekā 2019. gada faktiskie ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā ietekmēs valsts īstenotā nodokļu reforma. Tiek prognozēts, ka, samazinot IIN nodokļa likmi līdz 20%, samazināsies šī nodokļa ieņēmumi turpmākajos gados. Lai kompensētu nodokļu reformas negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem, ir paredzēta speciālā dotācija pašvaldību budžetiem no valsts budžeta.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma (par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem) 2020. gadā prognozēti 858 tūkst. eiro apmērā (2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem).

Pārējie pašu ieņēmumi, kuru īpatsvars veido 1% no kopējā ieņēmumu apjoma, plānoti – 310,3 tūkst. eiro apmērā, tajā skaitā azartspēļu nodoklis – 132 tūkst. eiro, dabas resursu nodoklis – 16,5 tūkst. eiro,  nodevas, soda naudas, pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas – 161,6 tūkst. eiro.

Saņemtie transferti no citām pašvaldībām 2020. gadā plānoti 1180 tūkst. eiro apmērā jeb 3 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kuru īpatsvars veido 5% no kopējā ieņēmumu apjoma, plānoti – 2  milj. eiro.

Valsts budžeta transferti 2020. gadā plānoti 22,4 milj. eiro apmērā, kas veido 55,3% no kopējiem ieņēmumiem, tajā skaitā:

  • mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta – 8898,7 tūkst. eiro; pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta (mērķdotācijas) pedagoģisko darbinieku atalgojumam un 1.–4. klases skolēnu brīvpusdienu nodrošinājumam plānoti 8 mēnešu apmērā;
  • valsts budžeta finansējums ES struktūrfondu finansētiem projektiem – 280,6 tūkst. eiro;
  • dotācija pansionāta iemītnieku uzturēšanai, kas pašvaldības teritorijā esošajās vecu ļaužu aprūpes iestādēs ir ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim – 27,6 tūkstoši eiro;
  • mērķdotācija saskaņā ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” – 10,3 tūkst. eiro;
  • dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 8,32 milj. eiro;
  • 2020. gadā saņemts 2019. gada PFIF dotācijas atlikums – 153,8 tūkst. eiro;
  • no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem prognozēti 4,62 milj. eiro;
  • saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm – 99,7 tūkst. eiro.

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 56,8 milj. eiro apmērā. Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2020. gada prioritātes, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nemainīsies. Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai, sociālajai jomai un pilsētas infrastruktūras attīstībai. Budžeta prioritātes ir saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus; saglabāt sociālo drošību un atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kā turpināt infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta kopējie uzturēšanas izdevumi 2020. gadam plānoti 33,2 milj. eiro apmērā, no tiem atalgojumam – 13,4 milj. eiro. Izdevumi kapitālajām iegādēm, kapitālajam remontam un investīcijām plānoti 23,6 milj. eiro.

Izglītības nozarei izdevumi 2020. gadā plānoti 22,5 milj. eiro apmērā (t.sk. mērķdotācija – 5,4 milj. eiro), kas ir 40% no pamatbudžeta kopējā izdevumu apjoma. Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un remontdarbiem – 4,1 milj. eiro, pamatizglītības, vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un remontdarbiem un Rēzeknes 6. vidusskolas sporta laukuma atjaunošanai – 8,1 milj. eiro, interešu izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai paredzēti 1,5 milj. eiro. Ar Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansējuma atbalstu plānota projektu īstenošana 7,9 milj. eiro vērtībā. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra uzturēšanas izdevumi – 0,6 milj. eiro. Sporta pārvaldes (BJSS) budžeta izdevumi izglītības nozarei ir plānoti 0,7 milj. eiro apmērā.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānotais izdevumu apjoms ir 9,1 milj. eiro, kas ir 16% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Uz šo nozari attiecināmi Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centra un tā pakļautībā esošo iestāžu uzturēšanas izdevumi, izdevumi pilsētas kultūras pasākumiem, kopsummā – 2,3 milj. eiro. Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionālā centra (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”) darbības nodrošināšanai 2020. gadā paredzēta pašvaldības budžeta dotācija – 0,9 milj. eiro. Sinagogas uzturēšanai 2020. gadā paredzēti 6,9 tūkst. eiro, projektam “Sinagogas rekonstrukcija” – 7,1 tūkst. eiro.

Projekta „Olimpiskā centra „Rēzekne” būvniecība” īstenošanai plānoti 5,2 milj. eiro. 2020. gada budžetā plānots izlietot aizņēmumu no Valsts kases 4,2 milj. eiro apmērā. Plānots turpināt sporta arēnas būvniecību. Daudzfunkcionālās sporta ēkas uzturēšanai 2020. gadā paredzēta dotācija 0,1 milj. eiro apmērā. Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes budžeta kopējie izdevumi 2020. gadam plānoti 0,7 milj. eiro.

Ekonomiskajai darbībai paredzēts finansējums 12,4 milj. eiro apmērā, kas ir 22% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, tajā skaitā 7,97 milj. eiro plānoti Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu izdevumiem, kas saistīti ar industriālo teritoriju tīklojuma izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētā, degradēto teritoriju atjaunošanu, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru. Dotācijas kopējais apjoms pilsētas sabiedriskajam transportam 2020. gada budžetā paredzēts 2,03 milj. eiro apmērā. 2020. gada budžetā par vienu no svarīgākajām prioritātēm ir uzskatāma pašvaldības teritorijas ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana. Kopējais finansējums pašvaldības autotransporta programmai veidos 887 681 eiro.

Vides aizsardzības nozarei izdevumu apjoms tiek plānoti 1,8  milj. eiro jeb 3 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem 2020. gadā tiek plānots finansējums 2,7 milj. eiro, kas ir 5% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi galvenokārt saistīti ar pilsētas ielu, ceļu, tiltu, apgaismojuma sistēmas un kapsētu uzturēšanu. Pilsētas ielu apgaismošanai piešķirti 246,8 tūkst. eiro. Mājokļu attīstības programmā plānoti izdevumi 414,4 tūkst. eiro. Ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu plānots īstenot projektus 1,8 milj. eiro apmērā.

Sociālajai aizsardzībai 2020. gada pamatbudžetā paredzēti izdevumi 5,6 milj. eiro – 10% no pamatbudžeta kopējā apjoma. Šīs nozares izdevumos ietilpst pārvaldes „Sociālais dienests” pārziņā esošo iestāžu un pasākumu finansējums un palīdzība maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Sociālo pabalstu izmaksai plānoti 1,09 milj. eiro.

Bāriņtiesas darbības nodrošināšanas izdevumi – 73 tūkst. eiro.

Pasākuma „NVA projekts Atbalsts bezdarba gadījumā” nodrošināšanai 2020. gadā paredzēti 280,8 tūkst. eiro.

Stipendiju, studiju maksas piešķiršanai studējošajam medicīnā plānoti 92,2 tūkst. eiro.

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 2,6 milj. eiro. Šis finansējums ir paredzēts domes un pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai – 2,1 milj. eiro, izdevumiem neparedzētiem gadījumiem – 40 tūkst. eiro.

Investīciju programma

2020.gadā pašvaldībām ir tiesības saņemt aizņēmumus ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Izmantojot iepriekšējo gadu pieredzi, Rēzeknes pilsētas pašvaldība turpinās aktīvi izmantot Eiropas Savienības fondu iespējas pilsētas infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai.

Izvērtējot Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta finansiālās iespējas un projektu realizācijas termiņus, pamatbudžeta kapitālinvestīciju programmā 2020. gadam iekļauti 81 projekts par kopējo summu 22,1 milj. eiro.

Lielākie projekti 2020. gadā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības finansētie projekti:

Projekti, kas tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības struktūrfondiem:

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?