Konsolidētais budžets

Rēzeknes valstspilsētas konsolidētā budžeta (pamatbudžeta un speciālā budžeta) ieņēmumu kopējais apjoms 2022. gadā ir 43,7 milj. eiro, kas ir par 4 milj. eiro mazāk nekā 2021. gadā. Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2022. gadam plānots 54,8 milj. eiro apmērā jeb par 4,7 milj. eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā. Rēzeknes pilsētas budžeta finansēšanas daļa – 11,1 milj. eiro, kuru veido budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – 6,6 milj. eiro, ko plānots novirzīt budžeta izdevumu finansēšanai, starpība starp plānotajiem un atmaksājamajiem aizņēmumiem – 4,5 milj. eiro.

Rēzeknes pilsētas konsolidētais budžets 2013.-2022.g., milj. eiro

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 43,7 milj. eiro apmērā. Būtiskākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 2022. gadā tas plānots 32% apmērā no pamatbudžeta ieņēmumiem jeb 13,8 miljoni eiro, kas ir par 0,15 milj. eiro mazāk nekā 2021. gada faktiskie ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā ietekmēs valsts īstenotā nodokļu reforma. 2022.gadā tiek samazināta pašvaldību budžetos ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa un Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžetā tiks ieskaitīti 75% no šī nodokļa ieņēmumiem. Palielinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu, samazinās šī nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā. Lai kompensētu nodokļu reformas negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem, ir paredzēta speciālā dotācija pašvaldību budžetiem no valsts budžeta.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma (par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem) 2022. gadā prognozēti 885 tūkst. eiro apmērā (2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem).

Pārējie pašu ieņēmumi, kuru īpatsvars veido 3,5% no kopējā ieņēmumu apjoma, plānoti – 1541,4 tūkst. eiro apmērā, tajā skaitā dabas resursu nodoklis – 20 tūkst. eiro, nodevas, soda naudas, pārējie nenodokļu ieņēmumi – 72,7 tūkst. eiro, ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas – 1 448,7 tūkst. eiro.

Saņemtie transferti no citām pašvaldībām 2022. gadā plānoti 1,1 milj. eiro apmērā jeb 2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kuru īpatsvars veido 4% no kopējā ieņēmumu apjoma, plānoti – 1,8 milj. eiro.

Valsts budžeta transferti 2022. gadā plānoti 24,5 milj. eiro apmērā, kas veido 56% no kopējiem ieņēmumiem, tajā skaitā:

  • mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta – 8456 tūkst. eiro; pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta (mērķdotācijas) pedagoģisko darbinieku atalgojumam un 1.–4. klases skolēnu brīvpusdienu nodrošinājumam plānoti 8 mēnešu apmērā;
  • mērķdotācija Stacijas ielas posma pārbūvei no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku ielai – 955 tūkst. eiro;
  • valsts budžeta finansējums ES struktūrfondu finansētiem projektiem – 693 tūkst. eiro;
  • dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un speciālā dotācija no valsts budžeta – 7824 tūkst. eiro;
  • no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem prognozēti 6 365 tūkst. eiro apmērā;
  • saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm – 183,2 tūkst. eiro.

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 54,7 milj. eiro apmērā. Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2022. gada prioritātes, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nemainīsies. Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai, sociālajai jomai un pilsētas infrastruktūras attīstībai. Budžeta prioritātes ir saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus; saglabāt sociālo drošību un atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kā arī turpināt infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta kopējie uzturēšanas izdevumi 2022. gadam plānoti 33,8 milj. eiro apmērā, no tiem atalgojumam – 14,6 milj. eiro. Izdevumi kapitālajām iegādēm, kapitālajam remontam un investīcijām plānoti 20,9 milj. eiro.

Izglītības nozarei izdevumi 2022. gadā plānoti 17,1 milj. eiro apmērā (t.sk. mērķdotācija – 5,2 milj. eiro), kas ir 31% no pamatbudžeta kopējā izdevumu apjoma. Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un remontdarbiem – 4,1 milj. eiro, pamatizglītības, vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai un remontdarbiem – 8,6 milj. eiro, interešu izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai paredzēti 1,2 milj. eiro. Ar Eiropas Savienības fondu projektu līdzfinansējuma atbalstu plānota projektu īstenošana 0,9 milj. eiro vērtībā. Sporta pārvaldes (BJSS) budžeta izdevumi izglītības nozarei ir plānoti 0,7 milj. eiro apmērā.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānotais izdevumu apjoms ir 5,8 milj. eiro, kas ir 11% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Uz šo nozari attiecināmi Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centra un tā pakļautībā esošo iestāžu uzturēšanas izdevumi, kā arī izdevumi pilsētas kultūras pasākumiem, kopsummā – 1,8 milj. eiro. Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionālā centra (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”) darbības nodrošināšanai 2022. gadā paredzēta pašvaldības budžeta dotācija – 0,76 milj. eiro. Sinagogas uzturēšanai 2022. gadā paredzēti 5,5 tūkst. eiro, projektam “Sinagogas rekonstrukcija” – 7,1 tūkst. eiro. SIA “Olimpiskais centrs “Rēzekne”” daudzfunkcionālās sporta ēkas uzturēšanai 2022. gadā paredzēta dotācija 491,6 tūkst. eiro, arēnas būvniecībai paredzēti 185,8 tūkst. eiro. Projekta “Sporta centra ēkas pārbūve Atbrīvošanas aleja 166A, Rēzeknē” izdevumi – 1,76 milj. eiro; projekta “Piepūšamās futbola halles būvniecība” izdevumi – 216 tūkst. eiro, projekta “Raiņa parks – skeitparks” izdevumi – 49 tūkst. eiro, projekta “Vēsturiskās atmiņas (Memo History)” izdevumi – 45 tūkst. eiro.

Rēzeknes valstspilsētas domes Sporta pārvaldes budžeta kopējie izdevumi sporta nozarei 2022. gadā plānoti 0,6 milj. eiro apmērā. Plānotais Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums 2022. gadam veido 404,8 tūkst. eiro. Sporta pārvaldes 2022. gada budžeta izdevumi kopsummā ir plānoti 1,24 milj. eiro apmērā, tajā skaitā dotācija sporta klubiem 64,7 tūkst. eiro apmērā.

Ekonomiskajai darbībai paredzēts finansējums 19,1 milj. eiro apmērā, kas ir 35% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, tajā skaitā 11,95 milj. eiro plānoti Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu izdevumiem, kas saistīti ar industriālo teritoriju tīklojuma izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētā, degradēto teritoriju atjaunošanu, izveidojot ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru, kultūrtūrisma klāsta pilnveidošanu pilsētas vēsturiskajā centrā. Dotācijas kopējais apjoms pilsētas sabiedriskajam transportam 2022. gada budžetā paredzēts 2 milj. eiro apmērā.

Pašvaldības autotransporta programmai 2022. gadā kopējais finansējums veido 4,3 milj. eiro, tajā skaitā ielu seguma kapitālajam remontam paredzēti 3,69 milj. eiro.

Vides aizsardzības nozarei izdevumu apjoms tiek plānots 1,7 milj. eiro apmērā jeb 3% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem 2022. gadā tiek plānots finansējums 1,1 milj. eiro, kas ir 2% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi galvenokārt saistīti ar pilsētas ielu, ceļu, tiltu, apgaismojuma sistēmas un kapsētu uzturēšanu. Pilsētas ielu apgaismošanai piešķirti 239,6 tūkst. eiro. Mājokļu programmā plānoti izdevumi 256,6 tūkst. eiro.

Sociālajai aizsardzībai 2022. gada pamatbudžetā paredzēti izdevumi 7,4 milj. eiro – 13% no pamatbudžeta kopējā apjoma. Šīs nozares izdevumos ietilpst pārvaldes „Sociālais dienests” pārziņā esošo iestāžu un pasākumu finansējums un palīdzība maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Sociālo pabalstu izmaksai plānoti 1,28 milj. eiro.

Pasākuma „NVA projekts Atbalsts bezdarba gadījumā” nodrošināšanai 2022. gadā paredzēti 113 tūkst. eiro.

Bāriņtiesas darbības nodrošināšanas izdevumi – 79,99 tūkst. eiro.

Stipendiju, studiju maksas piešķiršanai studējošajam medicīnā plānoti 99,6 tūkst. eiro. Covid-19 vakcinācijas centra darbības nodrošināšanai paredzēti 18,7 tūkst. eiro.

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 2,5 milj. eiro. Šis finansējums ir paredzēts domes un pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai – 1,98 milj. eiro, izdevumiem neparedzētiem gadījumiem – 30 tūkst. eiro.

Investīciju programma

2022. gadā pašvaldībām ir tiesības saņemt aizņēmumus ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Izmantojot iepriekšējo gadu pieredzi, Rēzeknes pilsētas pašvaldība turpinās aktīvi izmantot Eiropas Savienības fondu iespējas pilsētas infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai.

Lielākie projekti 2022. gadā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības finansētie projekti:

Projekti, kas tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības struktūrfondiem:

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?