Projekta nosaukums

Projekts “Latgales ielas posma no Daugavpils ielas līdz Kr.Barona ielai un Ludzas ielas infrastruktūras pārbūve, uzlabojot Rēzeknes pilsētas satiksmes funkcionalitāti un nodrošinot teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai”. CFLA vienošanās Nr. 6.1.4.2/17/I/001 noslēgta 02.08.2017.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veikt Latgales ielas un Ludzas ielas rekonstrukciju, novēršot infrastruktūras pārrāvumus pilsētā un radot alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot to no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām un tādējādi sasaistot pilsētas infrastruktūru ar TEN-T tīklu.

Projekts paredz

Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt Latgales ielu posmā no Daugavpils ielas līdz Kr.Barona ielai 747 m garumā, ielas tranzīta posmā izbūvējot 7.00 m platu brauktuvi ar 3.50 m platām braukšanas joslām. A. Upīša ielas pieslēguma zonā trases līkumā tiks veidots brauktuves paplašinājums, lai smagajiem transportlīdzekļiem līkuma iekšmalā nodrošinātu ērtu kustības trajektoriju. Autobusu pieturvietu paplašinājumi projektēti 2,50 m plati ar saīsinātiem izvērsuma un sakļaušanās joslas garumiem. Ielas tranzīta posmā vairākās zonās starp brauktuvi un ietvi paredzēts veidot transportlīdzekļu stāvvietas paplašinājumus stāvēšanai paralēli brauktuves malai. Paplašinājumus paredzēts veidot vienā vai abās brauktuves pusēs (brauktuves malās, kur nav izveidoti paplašinājumi, transportlīdzekļu apstāšanās aizliegta). Ietvēm gar augsto brauktuves apmali veidota 0,50 m – 1,00 m plata laukakmeņu josla, lai vizuāli nodalītu gājēju satiksmes telpu no transportlīdzekļu satiksmes telpas. Šāda laukakmeņu josla uzskatāma arī par vides pieejamības risinājumu, kas uzlabo vājredzīgo telpisko orientāciju. Starp veloceliņu un transportlīdzekļu stāvvietām paredzēta 0,50 m plata drošības telpa. Ietves augstumi gājēju noejās un velobraucēju brauktuves šķērsošanas vietās paredzēti vienā līmenī ar brauktuves segumu.

Projekta ietvaros plānots pārbūvēt Ludzas ielu posmā no Latgales ielas līdz Smilšu ielai 423 m garumā. Paredzētais brauktuves platums ir 7 m, kas sastāda 3,50 m vienas joslas platumu, kā arī ielas labajā un kreisajā pusē paredzēts veikt esošo gājēju celiņu pārbūvi.

Papildus plānots ierīkot slēgtu lietus ūdens kanalizācijas sistēmu ar smilts un naftas filtra akas uzstādīšanu ar lietus ūdens novadīšanu meliorācijas grāvī, kā arī sakārtot lietus ūdens kanalizācijas sistēmu Daugavpils ielā, lai novērstu Latgales ielas applūšanas risku. Pēc lietus kanalizācijas kolektora būvdarbiem paredzēts atjaunot ceļa segumu Daugavpils ielā, bet šī posma atjaunošana neietilpst projekta rezultāta rādītājos.

Projekta ietvaros ir paredzēts nomainīt esošo apgaismojuma sistēmu, demontējot esošos 14 apgaismojuma balstus un uzstādot jaunus 13 apgaismojuma metāla stabus betona pamatnē. Esošos gaismekļus ir paredzēts demontēt un uzstādīt uz jaunajiem betona stabiem.

Projekta ietvaros pārbūvējamais ielas posms pilnībā atrodas pilsētas administratīvajā teritorijā un, pārbūvēto Latgales un Ludzas ielu posmu kopējais garums sasaistei ar TEN-T tīklu būs 1,170 km.

Būvuzņēmējs Būvuzraudzība Autoruzraudzība
Ceļu būves firma SIA “BINDERS” SIA “KEM” (pagaidu) SIA “Vizuālā modelēšanas studija”, SIA “Projekts 3”

Finansējums un izmaksas

Projekta kopējās izmaksas, EUR Attiecināmās izmaksas, EUR
Kopējās attiecināmās izmaksas, EUR Kohēzijas fonds, EUR Valsts budžeta dotācija, EUR
5 378 591,65 4 596 722,65 2 392 240,00 172 377,10

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada augusts – 2019. gada aprīlis

Citi dati

6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2.pasākums “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā”.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?