Projekta nosaukums

Projekts “Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru. II kārta”. CFLA vienošanās Nr. 3.3.1.0/17/I/005 noslēgta 16.11.2017.

Projekta mērķis

Palielināt privāto investīciju apjomu reģionā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai, atbilstoši Rēzeknes pilsētas domes attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.

Projekts paredz

Projekta galvenās darbības ir Rēzeknes pilsētas Komunālās ielas pārbūve 658 m posmā no Viļakas ielas un 532 m posmā no Atbrīvošanas alejas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve šajos ielas posmos.

Projektā plānoto darbību rezultātā tiks atbalstīti 6 komersanti, radītas 25 jaunas darba vietas un piesaistītas papildus nefinanšu investīcijas 1 785 360 eiro apmērā.

Būvniecības darbi Tehniskā projekta autors Būvuzraudzība Autoruzraudzība
 SIA “Ceļi un tilti”

SIA “Latgalija”

SIA “Firma L4” SIA “BaltLine Globe”  SIA “Firma L4”

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas,
EUR
Sadalījums pa finanšu avotiem (%), EUR
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (85%) Valsts budžets (3,75%) Pašvaldība (11,25%)
1 431 279,36 1 216 587,46 53 672,97 161 018,93

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada jūlijs – 2018. gada augusts.

Citi dati

Projektā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošana uzsākta pirms līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas.

2017.gada 29.jūnijā tika parakstīts līgums par būvdarbiem ar SIA “CEĻI UN TILTI”, “Komunālās ielas pārbūve posmā no Atbrīvošanas alejas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei Nr.562 Rēzeknē 2.kārta”. Līguma cena ir 573 604,60 eiro bez PVN. Būvniecības izpildes laiks ir 14 mēneši no līguma parakstīšanas, ieskaitot būvobjekta nodošanu ekspluatācijā un tehnoloģiskos pārtraukumus.

2017.gada 7.jūlijā tika parakstīts līgums par būvdarbiem ar SIA “LATGALIJA”, “Komunālās ielas pārbūve posmā no Viļakas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei Nr.564 Rēzeknē 1.kārta”. Līguma cena ir 669 255,58 eiro bez PVN. Būvniecības izpildes laiks ir 14 mēneši no līguma parakstīšanas, ieskaitot būvobjekta nodošanu ekspluatācijā un tehnoloģiskos pārtraukumus.

Projekts tiks īstenots 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmā atlases kārta “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?