Projekta nosaukums

Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi un infrastruktūru kvalitatīvā un mūsdienīgā mācību procesa nodrošināšanai divās Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs – Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā un Rēzeknes 2.vidusskolā. Projekta galvenās darbības ir ergonomiskas mācību vides izveides būvdarbi; mēbeļu un aprīkojuma iegāde; informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde; jaunu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošana; reģionālā metodiskā centra attīstība un dienesta viesnīcas pārbūve.

Projekts paredz

Projekts paredz šādas darbības:

 • Ergonomiskas mācību vides izveide
  Kompetenču pieeja paredz mācību procesa un metodikas dažādošanu, pārejot no dominējošās frontālas mācību satura nodošanas uz interaktīvu un individualizētu pieeju skolēnam. Mācību vides modernizācija Projektā iekļautajās skolās ietvers pilnu ēku pārbūvi, atjaunošanu un aprīkošanu ar ērtām, viegli transformējamām mēbelēm, kā rezultātā tiks izveidota ergonomiska mācību vide divās mācību iestādēs.
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde
  Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam īpaši uzsver informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) lomu kompetenču pieejā balstīta mācība satura ieviešanā. Kompetenču pieejas ietvaros liela daļa mācību materiālu tiks digitalizēti, tāpēc moderns IKT aprīkojums būs priekšnosacījums to pieejamībai, kā arī digitālās mēdijpratības attīstīšanai. Esošais IKT aprīkojums Rēzeknes pilsētas skolās ir morāli un tehniski novecojis, un aprīkojuma pieejamība ir neapmierinoša (datoru izvietojums pārsvarā tikai speciālās datorklasēs). Projekta ietvaros tiks atjaunots un pilnveidots esošais skolu aprīkojums, t.sk. datori, datu kameras, multimediju aprīkojuma komplekti, interaktīvās tāfeles, kā arī attīstīti skolu informācijas tehnoloģiju tīkli, kas sniegs iespēju integrēt tehnoloģijas arī citu mācību priekšmetu apguvē, sekmējot starpdisciplinaritāti.
 • Jaunu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošana
  Lai veicinātu skolēnu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un zinātni, Projekta ietvaros tiks pilnveidota dabaszinātņu un matemātikas (DZM) infrastruktūra abās Projektā iekļautajās skolās, izveidojot kopskaitā 5 jaunus DZM kabinetus. DZM infrastruktūras pilnveidošana veicinās skolēnu interesi un sekmēs DZM, ilgtermiņā veicinot eksakto zinātņu studentu īpatsvaru Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā.
 • Izglītības iestāžu sporta infrastruktūras pārbūve
  Projektā iekļautajās skolās sporta zāles ir ļoti sliktā tehniskā stāvokli. Ģimnāzijas sporta laukuma teritorija ir sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī, tāpēc šobrīd tā noslogojums un izmantojamība ir ļoti maza. Lai veicinātu skolēnu fizisko aktivitāti, pozitīvu attieksmi pret sportu un veselīgu dzīvesveidu, Projekta ietvaros ir plānots pārbūvēt abu izglītības iestāžu sporta infrastruktūru. Projektā ir paredzēts atjaunot Ģimnāzijas sporta laukumu, sporta zāles Ģimnāzijas un 2.vidusskolas ēkās un aprīkot tās ar jaunu sporta inventāru un ierīkot atbilstošas sanitāri higiēniskās telpas.
  Pārbūvējot ģimnāzijas sporta laukumu, nepieciešams atjaunot skrejceliņus, futbola laukumu, ierīkot lodes grūšanas sektoru, tāllēkšanas bedri, basketbola, volejbola laukumu un vingrošanas laukumu.
 • Reģionālā metodiskā centra attīstība
  Kopš 2015. gada Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija pilda Reģionālā metodiskā centra funkcijas, sniedzot atbalstu ne vien Rēzeknes pilsētas, bet arī Rēzeknes, Ciblas, Zilupes, Ludzas, Kārsavas, Viļānu un Riebiņu novada pirmsskolas, vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem. Esošās telpas metodiskā darba veikšanai Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā ir šauras, bet aprīkojums – novecojis un nepiemērots, jo īpaši digitālo un starpdisciplināro prasmju attīstīšanai. Projekta ietvaros tiks veikta Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas telpu pārbūve, izveidojot ergonomisku un moderni aprīkotu metodiskā centra apmācību kabinetu (36 kv.m), kā arī Reģionālā metodiskā centra funkciju nodrošināšanai tiks pielāgota Ģimnāzijas aktu zāle (250,7 kv.m).
  Reģionālā metodiska centra funkciju nodrošināšana ir nepieciešams aprīkot Multifunkcionālo telpu, kura vienlaicīgi būtu izmantojama dažādiem mācību un audzināšanas mērķiem. Multifunkcionālās telpas vajadzībām ir plānots pielāgot skolas aktu zāli. Pasākumi Multifunkcionālajā telpā notiek un notiks vidēji 2 – 3 reizes nedēļā. Tie ir:
  • Valsts pārbaudes darbu organizēšana.
  • Dažādu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu organizēšana.
  • Augstāko mācību iestāžu seminārnodarbību organizēšanai klašu grupām.
  • Lekciju veida nodarbību organizēšanai.
  • Nodarbību organizēšanai talantīgajiem bērniem.
  • Skolēnu zinātniski pētniecisko konferenču organizēšanai.
  • Publiskās uzstāšanās, debašu iemaņu attīstīšanai.
  • Iemaņu darbam ar audiovizuālo līdzekļu attīstīšanai.
  • Ģimnāzijas un reģiona izglītojošo semināru un lekciju organizēšanai skolēniem.
  • Reģionālā metodiskā centra funkciju nodrošināšana.
 • Dienesta viesnīcas pārbūve
  Projekta ietvaros ir paredzēta ēkas Atbrīvošanas alejā 92 pārbūve par dienesta viesnīcu ar vietu skaitu 100 audzēkņiem, kuru izmantos vairākas Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības mācību iestādes: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes 2.vidusskola, kā arī Rēzeknes 6. un 5. vidusskolas. Dienesta viesnīcu ir plānots aprīkot ar atbilstošajām mēbelēm un aprīkojumu.

Jāpiemin, ka 2018.gada vasarā paralēli šim projektam tiks uzsākta arī projektu “Rēzeknes pilsētas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas, Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē energoefektivitātes uzlabošana” un „Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolas ēkas Dārzu ielā 17, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” īstenošana. Šie projekti tiks realizēti „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros. Skolu ēkās tiks veikti energoefektivitāti uzlabojošie pasākumi: ārsienu un cokola siltināšana ar akmens vati; jumtu pārseguma siltināšana logu nomaiņa uz jauniem PVC logiem ar stikla paketēm; grīdas siltināšana; ventilācijas sistēmas rekonstrukcija un izbūve; radiatoru nomaiņa uz jauniem radiatoriem ar termoregulatoriem; stāvvadu un guļvadu nomaiņa; siltummezglu rekonstrukcija; apgaismojuma nomaiņa uz jauniem LED gaismekļiem.

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas,
EUR
Sadalījums pa finanšu avotiem (%), EUR
Publiskās neattiecināmās izmaksasPubliskās attiecināmās izmaksas
Pašvaldība (100%)Eiropas Reģionālās attīstības fonds (85 %)Valsts budžets (3,75 %)Pašvaldība (11,25 %)
13 713 733,253 970 907,455 527 654,001 053 792,953 161 378,85

Cita informācija

Projekts tiks realizēts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?