Projekta nosaukums

Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Metālistu ielā 2, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana. CFLA vienošanās Nr. 4.2.2.0/17/I/054 noslēgta 24.04.2018.

Projekta mērķis

Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes ēkai Metālistu ielā 2, Rēzeknē, veicot ieguldījumus ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

Projekts paredz

Projekta galvenās darbības ir energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – ēkas ārsienu, jumta, pagraba pārseguma un pamatu siltināšana, ārdurvju nomaiņa, apkures sistēmas atjaunošana, karstā ūdens veco cauruļvadu nomaiņa un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, atjaunošanas būvdarbi, kas nav saistīti ar ēkas energoefektivitātes uzlabošanu, būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Projektā plānoto darbību rezultātā tiks panākts primārās enerģijas patēriņa samazinājums par 268 756,40 kWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 52,49 t CO2 gadā.

Būvniecības darbi Tehniskā projekta autors Būvuzraudzība Autoruzraudzība
Būvdarbu ģenerāluzņēmējs PS “Latgales būve” SIA “Ēkas siltināšana” SIA “AKORDA” SIA “Effekta”

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas,
EUR
Sadalījums pa finanšu avotiem (%), EUR
Publiskās neattiecināmās izmaksas Publiskās attiecināmās izmaksas
Pašvaldība (100%) Eiropas Reģionālās attīstības fonds (59,24%) Valsts budžets (2,61%) Pašvaldība (38,14%)
2 041 615,37 1 282 038,53 450 000,00 19 853,00 289 723,84

Projekta īstenošanas laiks

9 mēneši (projekta darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas).

Citi dati

Būvdarbi objektā “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Metālistu ielā 2, Rēzeknē atjaunošana” uzsākti 2018.gada 24.janvārī, plānotais būvdarbu pabeigšanas laiks 2018.gada novembris.

Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2018. gada 24. aprīlī.

Projekts tiks īstenots 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmā atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

Projektā, sakarā ar nepieciešamību būvdarbu laikā veikt būvdarbu izmaiņas – gan izslēgt, gan papildināt būvdarbu apjomus, ir radušās papildus izmaksas. Ir pieaugusi būvdarbu līguma summa un veikti Vienošanās grozījumi, kas spēkā ar 26.06.2018. un 12.10.2018.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?