Projekta nosaukums

Rēzeknes pilsētas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana, veicot ieguldījumus ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

Veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas ēkā Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, samazināsies pašvaldības izdevumi par siltumapgādi. Ja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes netiks veiktas savlaicīgi vai vispār netiks veiktas, turpināsies ēkas nolietošanās un pasliktināsies būvkonstrukciju stāvoklis, pieaugs siltumenerģijas patēriņš un ēkas uzturēšanas izmaksas, tajā pašā laikā nebūs iespējams nodrošināt termālo komfortu, kas apgrūtinās ēkas turpmāku izmantošanu. Saskaņā ar ēkas energosertifikāta (tā pārskata) datiem, Projekta īstenošanas rezultātā kopējais enerģijas patēriņš ēkai samazināsies no 1 068 843,72 KWh/gadā uz 372 902,88 KWh/gadā (ietaupījums 695 940,84 kWh/gadā) un CO2 emisija no 323,41 t CO2 /gadā uz 101,55 t CO2 gadā (samazinājums 221,86 t CO2 /gadā).

Projekta ideja atbilst Rēzeknes pilsētas attīstības stratēģiskajiem mērķiem un ir iekļauta Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānā.

Projekts paredz

Projekta galvenās darbības ir energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – ārsienu un cokola siltināšana; jumta pārseguma un grīdas uz grunts siltināšana; logu nomaiņa; ventilācijas sistēmas un to elementu izbūve un pārbūve; apkures sistēmas un to elementu pārbūve; apgaismojuma nomaiņa uz jauniem LED gaismekļiem; būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Izglītības iestādes ēkas pārbūve tiks nodrošināta, ieguldījumus kombinējot ar ieguldījumiem, kas finansēti no projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/031 “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei”.

Finansējums un izmaksas

Kopējās izmaksas, EUR Sadalījums pa finanšu avotiem (%), EUR
Publiskās neattiecināmās izmaksas Publiskās attiecināmās izmaksas
Pašvaldība (100%) Eiropas Reģionālās attīstības fonds (85 %) Valsts budžets (3,75 %) Pašvaldība (11,25 %)
3 502 839,12 538 668,63 905 743,44 514 579,99 1 543 847,06

Projekta īstenošanas laiks

2019. gada marts – 2020. gada decembris

Citi dati

2019. gada 22. martā Rēzeknes pilsētas dome noslēdza vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Rēzeknes pilsētas Valsts 1.ģimnāzijas  ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu  (Nr. 4.2.2.0/17/I/111). Ēkas energoefektivitātes uzlabošana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā. Viens no būtiskākajiem pasākumiem ēku energoefektivitātes veicināšanā ir pārbūve, realizējot tehniskus un funkcionālus uzlabojumus, bet ieguvumi ne tikai samazina komunālo rēķinu apjomu, bet arī veido kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Projektā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošana ir uzsākta pirms līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas (2019.gada janvārī).

Projekts tiek īstenots Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsts mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”.

NAP ERAF logo

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?